หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย
ขั้นตอนและวิธีการดำเนิน
โครงการวิจัยเงินรายได้
ตัวอย่างบันทึกขออนุมัติโครงการ
และขออนุมัติใช้เงิน
แนวปฏิบัติในการใช้จ่ายงบประมาณ
หมวดอุดหนุนการสร้างผลงานนวัตกรรม
การพัฒนาศักยภาพการวิจัยของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การสังเคราะห์งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และการนำเสนอผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

รวบรวมบทคัดย่องานวิจัยประจาปี 2556
โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย 2555
โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย 2554
โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย 2553
โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย 2552
โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย 2551
โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย 2550

 

โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในปีงบประมาณ 2557

ลำดับ

เรื่อง

ผู้ดำเนินการวิจัย

1

ฮูบแต้มสิมอีสาน: สุนทรียศาสตรพินิศจัย

ผศ.ดร.หอมหวล บัวระภา

2

พาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์ลาว: เนื้อหาและลักษณะภาษา

ผศ.สาริสา อุ่นทานนท์, ผศ.ดร.รัตนา จันทร์เทาว์

3

ปรัชญาการศึกษาไทยปัจจุบัน: ความสำนึกรู้ต่อวิกฤติการศึกษาไทย ของบุคลากรการศึกษาไทย

รศ.เอกศักดิ์ ยุกตะนันท์

โครงการวิจัยสถาบันที่ได้รับทุนจาก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในปีงบประมาณ 2556-2557

ลำดับ

เรื่อง

ผู้ดำเนินการวิจัย

1

ความพึงพอใจในการทำงานและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นางอมรรัตน์ สิทธิศักดิ์

2

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสงคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่สำเร็จการศึกษาในปีงบประมาณ 2556

นางสาวไพรินทร์ เมืองสนาม

3

การประเมินคุณภาพการบริการด้านสิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ และระบบรักษาความปลอดภัยของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2556

นางสาวศศิธร สิทธิพรหม

4

การพัฒนาระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการพาหนะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นายเจริญ มางจันดีอุดม

โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในปีงบประมาณ 2556

ลำดับ

เรื่อง

ผู้ดำเนินการวิจัย

1

พฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตของผู้ใหญ่ในชนบท

รศ.สมาน ลอยฟ้า

2

การมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรส่วนปกครองท้องถิ่นของประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลเมืองศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

อ.พรสรรค์ ปิยนันทิศักดิ์

3

คำศัพท์ในภาษาลาว : กลุ่มความหมายและกระบวนการสร้างคำ

ผศ.รัตนา จันทร์เทาว์

4

การเปรียบเทียบสำนวนสเปนกับสำนวนไทยที่มีคำเกี่ยวกับส่วนต่างๆ ของร่างการมนุษย์

อ.อาทิตย์ จิตรโท

5

ข้อผิดพลาดที่มีอิทธิพลมาจากการแทรกแซงของภาษาไทยในงานเขียนภาษาสเปนของนักศึกษาไทยระดับอุดมศึกษา

อ.ชัชวาล ศรีทอง

6

พัฒนาการในการสร้างพระเครื่อง : กรณีศึกษาในจังหวัดร้อยเอ็ด

ดร.วิเชียร แสนมี

7

พฤติกรรมการรักษาศีลแปดของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดขอนแก่น

ผศ.พุทธรักษ์ ปราบนอก, รศ.สำเริง จันทรสุวรรณ

8

การพัฒนาระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการพาหนะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นายเจริญ มางจันดีอุดม, นางผ่องพรรณ ทวีวิจิตรกุล นางสาวจินตนา จุลคำภา, นางกังสดาล แสงห้วยไผ่, นางพูนศรี สีหาวัตร, นายฤทธิไกร โพธิปัสสา

9

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่สำเร็จการศึกษาในปีงบประมาณ 2555

นางสาวไพรินทร์ เมืองสนาม, นางบุญเชิด กอมาตย์, นางสาวสุจิรา ศรีสวัสดิ์

10

ผลกระทบการให้บริการวิชาการของโครงการบริการวิชาการที่ยั่งยืน กรณีศึกษาโครงการเสริมสร้างทักษะแรงงานอีสานก่อนการย้ายถิ่นไปทำงานต่างประเทศ

นางอุดมลักษณ์ บำรุงญาติ, นางสาวขวัญนคร สอนหมั่น

11

ความพึงพอใจในการทำงานและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นางอมรรัตน์ สิทธิศักดิ์