เปิดรับแบบเสนอโครงการขอรับทุนสนับสนุนการผลิตตำรา ครั้งที่ 1/2559 ตั้งแต่วันที่ 1-30 ธันวาคม 2558   [2015-11-30]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ TOEIC ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 [2015-11-25]
ประกาศตารางสอบไล่ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558 สำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ [2015-11-21]
ประชาสัมพันธ์ U.S. Ambassadors Fund for Cultural Preservation 2016 [2015-11-11]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ TOEIC ประจำเดือน ตุลาคม 2558 [2015-10-29]
ประกาศกำหนดการรับสมัครสอบ TOEIC ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 [2015-10-28]
รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ประจำภาคการศึกษาปลาย ปี 2558 [2015-10-27]
ประกาศผลผู้ได้รับทุนการศึกษา ปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 [2015-10-05]
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการประชุมทางวิชาการ สอออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 35 [2015-10-02]
ประกาศตารางสอบกลางภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558 สำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ [2015-09-29]
ประกาศกำหนดการรับสมัครสอบ TOEIC ประจำเดือน ตุลาคม 2558 [2015-09-24]
ประชาสัมพันธ์และเชิญส่งบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง \"วิธีการทำโครงงานคุณธรรม\" โครงการทำความดีเพื่อ มข. รุ่น 7 [2015-09-24]
ประชาสัมพันธ์การบรรยายพิเศษ \"ทุนการศึกษาและการศึกษาต่อ ณ ประเทศฝรั่งเศส\" [2015-09-22]

ประชาสัมพันธ์ Invitation to the 4th P2A Partner Meeting, Danang, Vietnam 2015-05-11
ประชาสัมพันธ์ The 3rd Annual Learning Futures Forum 2015 2015-05-11
ประชาสัมพันธ์ SATU President\'sforum 2015-05-11
ประชาสัมพันธ์ Endeavour Scholarships and Fellowships 2015-05-11
ประชาสัมพันธ์ IATSS FORUM 2015-05-11
ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตร \"คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา\" รุ่นที่ 20 2014-09-19
ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมจากมหาวิทยาลัยมหิดล 2013-04-19
ขอเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมอบรม \"การเขียนตำรา\" วิทยากรโดย ศ.กิตติคุณปรีชา ช้างขวัญยืน 2013-04-10
ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมอบรม\"การเขียนตำรา\" วิทยากร ศ.กิตติคุณปรีชา ช้างขวัญยืน 2013-04-09
ขอเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 2013-03-06
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่องการวิเคราะห์วัจนลีลา : ภาพลักษณ์ของสังคมที่สะท้อนในภาษา 2012-10-11
ประชาสัมพันธ์ การประชุมภายใต้หัวข้อ \"Knowledge-Based Economies for 21st Century Nations\" ประเทศดูไบ 2012-09-12
หลักสูตรอบรมประจำเดือนสิงหาคม 2555 (เฉพาะสายอาจารย์) 2012-07-26

ประกาศผลผู้ได้รับทุนการศึกษา ปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 [2015-10-05]
DAAD และสถานฑูตฯเยอรมนี ประเทศไทย ให้ทุน นักวิจัย วิศวกร อาจารย์ นักศึกษา ที่สนใจศึกษาต่อ ป.โท-เอก และวิจัยหลังป.อก ที่เยอรมนี ประจำปีการศึกษา 2559-2560 [2015-10-02]
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนไปต่างประเทศ รอบที่ 3/2558 [2015-09-18]
ประชาสัมพันธ์ โครงการแลกเปลี่ยน ณ University of Ryukyus [2015-09-07]
Opening Applications for Chevening Scholarship 2016/2017 [2015-09-07]
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา ปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาต้น ปี 2558 ตั้งแต่วันนี้ -ถึง วันที่ 20 สิงหาคม 2558 [2015-07-13]
ประชาสัมพันธ์การสมัครทุนจากรัฐบาลคูเวต สาขา อิสลามศึกษา ครุศาสตร์ วรรณกรรม และสังคมศาสตร์ ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2558 [2015-06-16]
ประชาสัมพันธ์ ASEM-DUO Fellowship [2015-06-15]
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนสนับสนุนไปต่างประเทศ รอบที่ 2/2558 [2015-06-10]
ประชาสัมพันธ์ โครงการแลกเปลี่ยนระหว่างมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ [2015-06-03]
ประชาสัมพันธ์ ASEM-DUO Fellowship [2015-05-11]
ประชาสัมพันธ์ ทุนรัฐบาลจีนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกมหาวิทยาลัยยูนนาน [2015-03-26]
ประชาสัมพันธ์ โครงการแลกเปลี่ยน ณ ประเทศเกาหลี [2015-03-24]

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (ทางด้านภาษาญี่ปุ่น) จำนวน 1 อัตรา สมัครออนไลน์ได้ที่ http://personweb.kku.ac.th/e-administration/FrontEnd/Jobs/JobList.php?mode=1 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป [2015-06-25]
รับสมัครอาจารย์ สาขาวิชาภาษาสเปน จำนวน 1 อัตรา (วุฒิปริญญาตรี) ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2558 [2015-06-24]
รับสมัครผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ สาขาวิชาภาษาสเปน จำนวน 1 อัตรา (Native Spanish speaker) ระหว่างวันที่ 22 – 29 พฤษภาคม 2558 [2015-05-21]
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ปฏิบัติงานศูนย์ประสานงาน (งานธุรการ) [2015-05-19]
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (สาขาวิชาพัฒนาสังคม วุฒิปริญญาเอกทางด้านสังคมศาสตร์ (1 อัตรา) ถึงวันที่ 8 ต.ค. 2557 โดยวิธีออนไลน์ที่ http://personweb.kku.ac.th/e-administration/FrontEnd/Jobs/JobList.php?mode=1 [2014-09-30]
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ (สาขาวิชาภาษาจีน) จำนวน 1 อัตรา ติดต่อขอรับใบสมัครและส่งใบสมัครที่ E-mail: ionano@kku.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 [2014-07-11]
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (นานาชาติ)) จำนวน 1 อัตรา ติดต่อขอรับใบสมัครและส่งใบสมัครที่ E-mail: chomraj@hotmail.com ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป [2014-07-11]
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2557 [2014-06-28]
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (ภาษาไทย) 1 อัตรา ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2557 สามารถกรอกใบลน์ได้ที่ http://personweb.kku.ac.th/e-administration/FrontEnd/Jobs/JobList.php?mode=1สมัครออนไ [2014-06-11]
ธนาคารกรุงเทพ เปิดรับสมัครงาน โดยจะมีการจัดสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกพนักงาน วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 ณ คณะแพทยศาสตร์ อาคาร เตรียมวิทยาศาสตร์ 2 ชั้น 2 ห้องบรรยาย 3 รอบเช้า (9.00 น. - 12.00 น.) รอบบ่าย (13.00 น. – 17.00 น.) [2014-01-31]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ [2014-01-21]
1.1.1.1.1.1.1.1.1. รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งต่างๆ สังกัดศูนย์ภาษาอาเซียน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ [2013-11-27]
แบบใบสมัครอาจารย์แลกเปลี่ยนเพื่อไปสอนภาษาไทย ณ Yunnan University of Finance & Economics [2013-11-20]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทำความสะอาด [2015-09-23]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด [2015-08-20]
ผลการคัดเลือกผู้ดำเนินการร้านค้า [2015-05-27]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร [2015-05-06]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร [2015-05-06]
ประกวดราคาคุรุภัณฑ์สำนักงาน Civil Society Partnerships Project (CSPP) [2015-04-28]
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [2014-12-04]
ประกาศร่างขอบเขตงาน(ต่อ) [2014-11-26]
ร่างขอบเขตของงาน รายการครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการภาษา [2014-11-26]
การสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด [2014-09-26]
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์รองอาคารเรียนรวมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ [2014-08-21]
ปรกาศราคากลางครุภัณฑ์สำนักงาน [2014-08-01]
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน มส 11/2557 [2014-08-01]
: เชื่อมโยงคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ :   ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร [click : คลิ๊ก] : Information for Dean

   ส่วนงานบริการนักศึกษา [click : คลิ๊ก] : Service Student

   ศูนย์วิจัย & อื่น ๆ [click : คลิ๊ก]

หัวหน้าสำนักงานคณบดี เพ็ญนภา วันสาสืบ | เบอร์ใช้ภายใน อาคาร HS.01 : 1101 เบอร์ใช้ภายใน มข. : 44862
e-mail : penwan@kku.ac.th
ศูนย์ประสานงาน
นางอุดมลักษณ์ บำรุงญาติ | 45420
นางผ่องพรรณ ทวีวิจิตรกุล | 44861
นางกนกวรรณ สิทธิมงคล | 45417
นางสาววรางคณา หิรัญคำ | 45414
นางสาวกนกรัตน์ เวียงชัย | 44863
นางสาวชนากานต์ ศรีวะรมย์ | 44863
นางสาวจุฑารัตน์ หัสดี | 44875
นางสาววริศรา จรทอง | 45416
นางสาวนิตดา ลีทองดี | 45415
นางสาวชรินรัตน์ ป้ายจัตุรัส | 44876
นางสาวธันยนันท์ คำพงศ์ภวัฒน์ | 44864
งานส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
นางสาวขวัญนคร สอนหมั่น | 45449
นางสาวอัมพร รักหนองแซง | 45448
งานบัณฑิตศึกษา
นางสาวอนงค์นาถ โยคุณ | 44570
นางสกุลรัตน์ คำพิลา | 45426
นางสาวอรอุมา โสภัย |45427
งานพัสดุ
นางสาวจินตนา จุลคำภา | 45407
นางกังสดาล ภูสิงหา | 44571
นางพูนศรี สีหาวัตร |45406
งานบริการการศึกษา
นางบุบผา ประสารฉ่ำ | 45421
นางสุจิรา ผิวบาง | 45423
นางสาวไพรินทร์ เมืองสนาม | 45425
นางสาวปิยนันท์ ดวงก้งแสน | 44569
นางวารุณี ฉกรรศิลป์ | 45422
นางสาวศิริญญา ฤทธิพันธรักษ์ | 45424
งานวิเทศสัมพันธ์
นางสุจิตตรา เมียน | 44572
นายศักดิ์นันท์ ทัศนขนิษฐากุล | 45429
งานการเงินและบัญชี
นางพีรดา จงสถิตรักษ์ | 45411
นางสุมาลี ธุระธรรม | 45409
นางสาวอิสรียา มะลิรักษ์ | 45410
นางสาววาสนา ฉิมภู | 45408
นายฉลองรัฐ แสงดาว |44568
งานอาคารสถานที่
นายเจริญ มางจันดีอุดม | 44892
นายฤทธิไกร โพธิปัสสา | 45438
นายสุรพล ชาสิงห์แก้ว | 45436
งานโสตทัศนศึกษา
นายบรรจง สายแวว | 44889
นายสายันต์ พัดโสดา | 44877
นายธนเชษฐ์ สิทธิศักดิ์ | 45431
นายอาณัติ โสภาศุภวัตร | 45432
นายธนกร บุญจันทร์ | 45433
นายอัครเดช เจริญบุญ | 45435
นายศุภกร อภิญญานนท์ | 45434
นายกฤษณะ เวทีวุฒาจารย์ | 45444
Webmaster
นายวิจิตร จรทอง | 44865