build2 build4 build1 build3
 
แสดงข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ (สาขาวิชาภาษาเยอรมัน) จำนวน 1 อัตรา ถึงวันที่ 30 เมษายน 2557 [2014-04-18]
ธนาคารกรุงเทพ เปิดรับสมัครงาน โดยจะมีการจัดสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกพนักงาน วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 ณ คณะแพทยศาสตร์ อาคาร เตรียมวิทยาศาสตร์ 2 ชั้น 2 ห้องบรรยาย 3 รอบเช้า (9.00 น. - 12.00 น.) รอบบ่าย (13.00 น. – 17.00 น.) [2014-01-31]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ [2014-01-21]
ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานตำแหน่งต่างๆ สังกัดศูนย์ภาษาอาเซียน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ [2013-11-28]
1.1.1.1.1.1.1.1.1. รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งต่างๆ สังกัดศูนย์ภาษาอาเซียน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ [2013-11-27]

ปฏิทินคณบดี
ปฏิทินผู้บริหาร
จองรถยนต์คณะ
สืบค้นสื่อมีเดียคณะ
สืบค้นคำสั่งคณะ
สืบค้นหนังสือราชการ
ระบบตรวจสอบเงินโอนบุคลากรคณะ
รายงานการประชุมคณะ
รายชื่อประธานกลุ่มวิชาและประธานหลักสูตร
งานบริหารงานบุคคล
ระบบ eQA หลักสูตร
ระบบ eProject
หลักสูตร
งานบริการนักศึกษา (ปริญญาตรี)
บัณฑิตศึกษา(ปริญญาโท-เอก)
งานพัฒนานักศึกษา
บริการวิชาการภาษาอังกฤษ(สอบวัด, อบรมเข้ม)
สาขาภาษาฝรั่งเศส
TOEIC
E-Learning
งานประกันคุณภาพการศึกษา
ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง
กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (WeSD)
ศ ป ส.
HSTV
ความก้าวหน้าในสายงานสำหรับบุคลากร
งานจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หนังสั้นจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาจารย์จากโรงเรียนนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าศึกษาดูงาน 23 เมษายน 2557  
จัดโดย-:คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ จัดโครงการ Road Show แนะนำหลักสูตรให้กับนักเรียนที่เรียนภาษาเยอรมันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 30-31 ม.ค. 2557 ณ จังหวัดขอนแก่น และอุบลราชธานี  
จัดโดย-:คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
แข่งขันตอบปัญหาภาษาเยอรมัน วันพุธที่ 27 พ.ย. 2556 
สถานที่จัดงาน-:คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นายรชฏ ฤทธิรณ และ นายโอบอ้อม ทันใจ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรภาษาฝรั่งเศส สามารถสอบชิงทุนและได้รับทุนจากสถานทูตฝรั่งเศส เพื่อเดินทางไปอบรมภาษาฝรั่งเศส ณ เมืองเบอซ็องซง (Besancon) สาธารณรัฐฝรั่งเศส ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 29 ตุลาคม พ.ศ.2556 
จัดโดย : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นักศึกษาหลักสูตรภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ ได้รับรางวัล ในการเข้าร่วมงานวัน Deutscher Tag วันที่ 30 ส.ค. 2556 ณ กทม ดังต่อไปนี้ 1. นางสาวชญานิน ศรีสุริยะศักดิ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาเยอรมัน 2. นางสาวศรัญญา แก้วจันทึก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดวาดภาพหัวข้อภาษาเยอรมันและ ASEAN 3. นางสาวอัจฉราภรณ์ ศรีวิชา และ นางสาวมณีรัตน์ แสนกล้า ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดสื่อ Multi-Media หัวข้อภาษาเยอรมันและ ASEAN
สถานที่จัดงาน-:กรุงเทพฯ
สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Designed by huso.[vijijo@kku.ac.th 3161 w e b m a s t e r]
123 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 โทรศัพท์ : (043)202861, แฟกซ์: (043)203050