• ชื่อ-นามสกุล: นางอมรรัตน์ สิทธิศักดิ์
  ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
  e-mail: samonr@kku.ac.th
  หน้าที่รับผิดชอบหลัก: งานพัฒนาบุคลากร ขอตำแหน่งทางวิชการ ขอตำแหน่งสูงขึ้น (สายสนับสนุน) ประเมินผลการปฏิบัติราชการสายสนับสนุน งานวิจัยที่เกียวข้อง
 • ชื่อ-นามสกุล: นางสาวณัชชา วงษ์โก
  ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  e-mail: nutchawo@kku.ac.th
  หน้าที่รับผิดชอบหลัก: ขออนุมัติไปราชการต่างประเทศ ทุนศึกษาต่อ การลาศึกษาต่อ / ลาเพิ่มพูนความรู้ ประเมินผลการปฏบัติงานบุคลากรสายวิชาการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 • ชื่อ-นามสกุล: นางสาวอัมพร วงษ์สอน
  ตำแหน่ง: พนักงานธุรการ
  e-mail: aumpon@kku.ac.th
  หน้าที่รับผิดชอบหลัก: คำสั่ง หนังสือรับรอง สวัสดิการ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ บรรจุแต่งตั้งบุคลากร ทะเบียนประวัติ
 • โทร: 043-202861
  ภายใน มข.: 12124
  ภายในคณะ : 3104, 3109
  ที่อยู่ (address): 123 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

  123 faculty of Humanities and Social Sciences Khon Kaen University Mitraparp Rd. Muang Khon Kaen Province 40002.
นางอมรรัตน์ สิทธิศักดิ์ | นางสาวณัชชา วงษ์โก | นางสาวอัมพร วงษ์สอน | ติดต่อเจ้าหน้าที่
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (ทางด้านภาษาญี่ปุ่น) จำนวน 1 อัตรา สมัครออนไลน์ได้ที่ http://personweb.kku.ac.th/e-administration/FrontEnd/Jobs/JobList.php?mode=1 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป [2015-06-25]
รับสมัครอาจารย์ สาขาวิชาภาษาสเปน จำนวน 1 อัตรา (วุฒิปริญญาตรี) ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2558 [2015-06-24]
รับสมัครผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ สาขาวิชาภาษาสเปน จำนวน 1 อัตรา (Native Spanish speaker) ระหว่างวันที่ 22 – 29 พฤษภาคม 2558 [2015-05-21]
การโอนย้ายสิทธิการรักษาพยาบาลสำหรับญาติสายตรงของพนักงานมหาวิทยาลัย [2014-10-02]
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (สาขาวิชาพัฒนาสังคม วุฒิปริญญาเอกทางด้านสังคมศาสตร์ (1 อัตรา) ถึงวันที่ 8 ต.ค. 2557 โดยวิธีออนไลน์ที่ http://personweb.kku.ac.th/e-administration/FrontEnd/Jobs/JobList.php?mode=1 [2014-09-30]
กองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน [2014-08-18]
แบบขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล แบบ สปส. 9-02 (กรณีเปลี่ยนโรงพยาบาลของบัตรประกันสังคม) [2014-08-08]
แบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิฯ (กรณีโอนย้ายบัตรทอง) พร้อมใบมอบอำนาจ [2014-08-08]
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (ภาษาไทย) 1 อัตรา ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2557 สามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ http://personweb.kku.ac.th/e-administration/FrontEnd/Jobs/JobList.php?mode=1 [2014-06-11]

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฉบับที่ 41/2555 เรื่อง เกณฑ์การคิดภาระงานด้านปริมาณ ในการประเมินผลการปฏบิัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ [2014-07-03]
Excel สำหรับผู้ที่ไม่มีตำแหน่งในคณะกรรมการบริหารหลักสูตรใดๆในช่วงเดือน พ.ย. 56 - เม.ย. 57 [2014-06-11]
Excel [2014-06-11]
ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฉบับที่ 12/2557 เรื่อง เกณฑ์การคิดภาระงานด้านปริมาณ ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 [2014-02-03]
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ปี 2557 ปรับปรุงใหม่ (สายสนับสนุน) [2014-01-23]
สายวิชาการ - แบบรายงานผลการศึกษา (สำหรับผู้ที่ลาศึกษาตั้งแต่ก่อนวันที่ 1 ก.ค. 2556) [2014-01-04]
สายวิชาการ - แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการฯ (สำหรับผู้ที่ไม่ดำรงตำแหน่งใดๆ และเน้นการสอน) [2014-01-04]
สายวิชาการ - แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการฯ (สำหรับผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/เลขานุการหลักสูตร) [2014-01-04]
สายวิชาการ - แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการฯ (สำหรับผู้ที่ดำรงตำแหน่งประธาุนหลักสูตร) [2014-01-04]
สายวิชาการ - แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการฯ (สำหรับผู้ที่ดำรงตำแหน่งประธาุนกลุ่มวิชา) [2014-01-04]
สายวิชาการ - แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการฯ (สำหรับผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยคณบดี) [2014-01-04]
สายวิชาการ - แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการฯ (สำหรับผู้ที่ดำรงตำแหน่งรองคณบดี) [2014-01-04]
สายวิชาการ - แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการฯ (สำหรับผู้ที่ดำรงตำแหน่งคณบดี) [2014-01-04]

ใบสมัครขอรับทุนสนับสนุนอาจารย์ของคณะฯ เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ สถาบันการศึกษาในประเทศ/ต่างประเทศ [2013-01-23]
ขอเชิญสมัครรับทุนสนับสนุนอาจารย์ของคณะฯ เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ สถาบันการศึกษาในประเทศ/ต่างประเทศ (ยื่นเอกสารภายในเดือนมกราคม 2556 ที่ณัชชา งานบริหารงานบุคคล โทร. 3109) [2013-01-23]
รับสมัครทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สกอ.) ประจำปี 2556 ระดับปริญญาตรี (ต่างประเทศ) ภายในวันที่ 8 ก.พ. 2556 [2013-01-23]
รับสมัครทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สกอ.) ประจำปี 2556 ระดับปริญญาตรี (ในประเทศ) ภายในวันที่ 8 ก.พ. 2556 [2013-01-23]
รับสมัครทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สกอ.) ประจำปี 2556 ระดับปริญญาโท-เอก (ต่างประเทศ) ภายในวันที่ 8 ก.พ. 2556 [2013-01-23]
รับสมัครทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สกอ.) ประจำปี 2556 ระดับปริญญาโท-เอก (ในประเทศ) ภายในวันที่ 8 ก.พ. 2556 [2013-01-23]
สัญญารับทุนสนับสนุนบุคลากร สายสนับสนุนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท [2012-12-01]
เอกสารประกอบการทำสัญญารับทุนสนับสนุนบุคลากร สายสนับสนุนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท [2012-12-01]
แบบคำขอรับทุนสนับสนุนบุคลากร สายสนับสนุนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท [2012-12-01]

เอกสารประกอบการลาศึกษา [2014-05-27]
สัญญาลาศึกษา และสัญญาค้ำประกัน ข้าราชการ ไปศึกษาต่อ/อบรม ณ ต่างประเทศ [2014-04-24]
สัญญาลาศึกษา และสัญญาค้ำประกัน พนักงานมหาวิทยาลัย ไปศึกษาต่อ/อบรม ณ ต่างประเทศ [2014-04-24]
สาขาวิชาที่คณะฯ อนุมัติให้ลาศึกษาได้โดยเลื่อนขั้นเงินเดือนขณะศึกษา [2013-07-30]
สัญญาลาศึกษาในประเทศ(สำหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย) [2013-01-09]
บันทึกขออนุมัติลาศึกษาต่อ [2012-12-01]
เหตุผลความจำเป็นและโครงการศึกษา [2012-12-01]
แบบใบลาศึกษาต่อ/ฝึกอบรม/ดูงาน [2012-12-01]
หลักเกณฑ์การลาศึกษาต่อ ลาฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ สำหรับพนักงานมหาิวิทยาลัย [2012-11-13]

| อนุรักษ์พลังงาน : Save Energy |
  " โครงการประหยัดพลังงาน "
บุคลากรคณะ / ผู้ใช้บริการ สำหรับเจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคล
สืบค้นคำสั่งคณะ ระบบเพิ่ม / แสดง คำสั่งคณะ
สืบค้นคำสั่ง / ประกาศมหาวิทยาลัย -
สืบค้นหนังสือราชการ ระบบเพิ่ม / แสดง สืบค้นหนังสือราชการ
สืบค้นบุคลากร สืบค้นบุคลากร
สืบค้นประวัติการลา สืบค้นประวัติการลา
สืบค้นประวัติการฝึกอบรมสัมมนา
การประเมินผลการปฏิบัติราชการด้านการบริหารคณะและการบริหารวิชาการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Copyright all reserved 2012, contact webmaster vijijo@kku.ac.th [design by huso., team.]