• ชื่อ-นามสกุล: นางอมรรัตน์ สิทธิศักดิ์
  ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
  e-mail: samonr@kku.ac.th
  หน้าที่รับผิดชอบหลัก: งานพัฒนาบุคลากร ขอตำแหน่งทางวิชการ ขอตำแหน่งสูงขึ้น (สายสนับสนุน) ประเมินผลการปฏิบัติราชการสายสนับสนุน งานวิจัยที่เกียวข้อง
 • ชื่อ-นามสกุล: นางสาวณัชชา วงษ์โก
  ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  e-mail: nutchawo@kku.ac.th
  หน้าที่รับผิดชอบหลัก: ขออนุมัติไปราชการต่างประเทศ ทุนศึกษาต่อ การลาศึกษาต่อ / ลาเพิ่มพูนความรู้ ประเมินผลการปฏบัติงานบุคลากรสายวิชาการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 • ชื่อ-นามสกุล: นางสาวอัมพร วงษ์สอน
  ตำแหน่ง: พนักงานธุรการ
  e-mail: aumpon@kku.ac.th
  หน้าที่รับผิดชอบหลัก: คำสั่ง หนังสือรับรอง สวัสดิการ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ บรรจุแต่งตั้งบุคลากร ทะเบียนประวัติ
 • โทร: 043-202861
  ภายใน มข.: 12124
  ภายในคณะ : 3104, 3109
  ที่อยู่ (address): 123 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

  123 faculty of Humanities and Social Sciences Khon Kaen University Mitraparp Rd. Muang Khon Kaen Province 40002.
นางอมรรัตน์ สิทธิศักดิ์ | นางสาวณัชชา วงษ์โก | นางสาวอัมพร วงษ์สอน | ติดต่อเจ้าหน้าที่
สมัครสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ [2014-04-01]
ประชาสัมพันธ์โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์ มข. [2014-03-05]
การรับสมัครขอรับทุนศึกษาต่อระดับปริญยาเอก ณ ต่างประเทศ สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2557 [2014-02-24]
การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินกรณีถึงแก่กรรม [2014-02-17]
แนวปฏิบัติการแจ้งสิทธิในหารทำฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐโครงการจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล [2014-02-06]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ [2014-01-21]
ประชาสัมพันธ์แบบคำขอใช้เงินกองทุน [2014-01-20]
logo [2013-11-25]
แจ้งยืนยันการใช้สิทธิ์บุตรเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น [2013-11-12]

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฉบับที่ 12/2557 เรื่อง เกณฑ์การคิดภาระงานด้านปริมาณ ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 [2014-02-03]
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ปี 2557 ปรับปรุงใหม่ (สายสนับสนุน) [2014-01-23]
สายวิชาการ - แบบรายงานผลการศึกษา (สำหรับผู้ที่ลาศึกษาตั้งแต่ก่อนวันที่ 1 ก.ค. 2556) [2014-01-04]
สายวิชาการ - แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการฯ (สำหรับผู้ที่ไม่ดำรงตำแหน่งใดๆ และเน้นการสอน) [2014-01-04]
สายวิชาการ - แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการฯ (สำหรับผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/เลขานุการหลักสูตร) [2014-01-04]
สายวิชาการ - แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการฯ (สำหรับผู้ที่ดำรงตำแหน่งประธาุนหลักสูตร) [2014-01-04]
สายวิชาการ - แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการฯ (สำหรับผู้ที่ดำรงตำแหน่งประธาุนกลุ่มวิชา) [2014-01-04]
สายวิชาการ - แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการฯ (สำหรับผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยคณบดี) [2014-01-04]
สายวิชาการ - แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการฯ (สำหรับผู้ที่ดำรงตำแหน่งรองคณบดี) [2014-01-04]
สายวิชาการ - แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการฯ (สำหรับผู้ที่ดำรงตำแหน่งคณบดี) [2014-01-04]
สายวิชาการ - ข้อตกลงการทำงานฯ (มส.กจ.1) [2014-01-04]
สายวิชาการ-Excel [2014-01-04]
สายวิชาการ-Excel (สำหรับผู้ที่ไม่มีตำแหน่งบริหารใดๆ) [2014-01-04]

ใบสมัครขอรับทุนสนับสนุนอาจารย์ของคณะฯ เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ สถาบันการศึกษาในประเทศ/ต่างประเทศ [2013-01-23]
ขอเชิญสมัครรับทุนสนับสนุนอาจารย์ของคณะฯ เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ สถาบันการศึกษาในประเทศ/ต่างประเทศ (ยื่นเอกสารภายในเดือนมกราคม 2556 ที่ณัชชา งานบริหารงานบุคคล โทร. 3109) [2013-01-23]
รับสมัครทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สกอ.) ประจำปี 2556 ระดับปริญญาตรี (ต่างประเทศ) ภายในวันที่ 8 ก.พ. 2556 [2013-01-23]
รับสมัครทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สกอ.) ประจำปี 2556 ระดับปริญญาตรี (ในประเทศ) ภายในวันที่ 8 ก.พ. 2556 [2013-01-23]
รับสมัครทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สกอ.) ประจำปี 2556 ระดับปริญญาโท-เอก (ต่างประเทศ) ภายในวันที่ 8 ก.พ. 2556 [2013-01-23]
รับสมัครทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สกอ.) ประจำปี 2556 ระดับปริญญาโท-เอก (ในประเทศ) ภายในวันที่ 8 ก.พ. 2556 [2013-01-23]
สัญญารับทุนสนับสนุนบุคลากร สายสนับสนุนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท [2012-12-01]
เอกสารประกอบการทำสัญญารับทุนสนับสนุนบุคลากร สายสนับสนุนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท [2012-12-01]
แบบคำขอรับทุนสนับสนุนบุคลากร สายสนับสนุนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท [2012-12-01]

| อนุรักษ์พลังงาน : Save Energy |
  " โครงการประหยัดพลังงาน "
บุคลากรคณะ / ผู้ใช้บริการ สำหรับเจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคล
สืบค้นคำสั่งคณะ ระบบเพิ่ม / แสดง คำสั่งคณะ
สืบค้นคำสั่ง / ประกาศมหาวิทยาลัย -
สืบค้นหนังสือราชการ ระบบเพิ่ม / แสดง สืบค้นหนังสือราชการ
สืบค้นบุคลากร สืบค้นบุคลากร
สืบค้นประวัติการลา สืบค้นประวัติการลา
สืบค้นประวัติการฝึกอบรมสัมมนา
การประเมินผลการปฏิบัติราชการด้านการบริหารคณะและการบริหารวิชาการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Copyright all reserved 2012, contact webmaster vijijo@kku.ac.th [design by huso., team.]