หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาพัฒนศาสตร์

 

1. ชื่อหลักสูตร

2. ชื่อปริญญา

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

4. หลักการและเหตุผล ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

5. ภาษาที่ใช้ในการเรียน

6. อาจารย์ผู้สอน

7. จำนวนนักศึกษาที่จะรับเข้าศึกษา

8. คุณสมบัติของผู้สมัคร

9.  เอกสารประกอบการสมัคร

10. การซื้อใบสมัคร

11. การสมัคร

12.  เกณฑ์การคัดเลือก

13. กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก

14. การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

15.  ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าลงทะเบียนวิชาเรียนตามหลักสูตร  (ประมาณการ)

16. ระยะเวลาการศึกษา

17. การวัดและการสำเร็จการศึกษา

18. หลักสูตร

ภาคผนวก

 

 

1. ชื่อหลักสูตร

    ภาษาไทย        :  ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาพัฒนศาสตร์

    ภาษาอังกฤษ    :  Doctor of Philosophy Program in Development Science

 

 

2. ชื่อปริญญา

    ภาษาไทย        :  ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต  (พัฒนศาสตร์)

          :  ศศ..  (พัฒนศาสตร์)

    ภาษาอังกฤษ    :  Doctor of Philosophy (Development Science)

          Ph.D. (Development Science)

 

 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

4. หลักการและเหตุผล ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

    4.1 หลักการและเหตุผล

        องค์ความรู้ในปัจจุบันวิวัฒนาการไปสู่วิธีคิดและวิธีการสร้างองค์ความรู้ตามแนวทางใหม่ ในลักษณะองค์รวมและใช้วิธีคิดเชิงระบบ(System Thinking)  ซึ่งเป็นวิธีคิดที่มองว่า  ความซับซ้อนของสังคมนับวันจะมีมากยิ่งขึ้น  และสังคมประกอบด้วยระบบย่อย ๆ ที่ไม่ได้เป็นอิสระจากกัน และมีลักษณะเป็นพลวัต (Dynamics)บทบาทและคุณลักษณะของนักพัฒนาจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนไปจากการที่เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญหรือชำนาญการเฉพาะสาขาวิชาใดสาขาหนึ่ง เช่น การเกษตร การสาธารณสุข การศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ ฯลฯ  มาเป็นผู้ที่มีความรู้ในระบบต่าง ๆ ที่เป็นองค์ประกอบของสังคม  และมีความเข้าใจทางด้านความสัมพันธ์ของสมาชิกในสังคมที่ประกอบเป็นโครงสร้างของสังคมมากยิ่งขึ้น  ขณะเดียวกันบทบาทของนักพัฒนาก็จะต้องเปลี่ยนจากที่เคยรับผิดชอบและบริหารโครงการพัฒนาเพียงด้านใดด้านหนึ่งมาเป็นผู้บริหารระบบ (System Manager) ที่จำเป็นต้องมีมุมมองหลายมุมมอง  ใช้วิธีการบริหารเครือข่าย  ใช้องค์ความรู้จากหลากหลายสาขาวิชา  และทำงานภายใต้องค์การแห่งการเรียนรู้ที่มีความซับซ้อนและมีการใช้ระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยสนับสนุนการตัดสินใจอย่างรวดเร็วถูกต้อง  และสอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกในสังคม ข้อมูลที่จะป้อนเข้าในระบบสนับสนุนการตัดสินใจก็จะต้องมีการเก็บบันทึกที่เป็นระบบ มีความรวดเร็วและสะท้อนถึงสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคม  และของสมาชิกในสังคมอย่างถูกต้อง   ด้วยสภาพการณ์และเหตุผลดังที่กล่าวมานี้จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเปิดสอนศาสตร์ใหม่ ที่มีชื่อว่า พัฒนศาสตร์ขึ้นในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

  4.2 ปรัชญาของหลักสูตร

        การพัฒนาสังคมมนุษย์ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องประยุกต์ใช้ศาสตร์จากหลายสาขาวิชา  ลักษณะการเรียนการสอนของหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศาสตร์ จึงมุ่งสร้างเสริมให้บัณฑิตมีการนำเอาวิชาความรู้จากสหสาขาวิชา สหสถาบัน  และสหวิชาชีพมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการของสมาชิกในสังคม หาแนวทางแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของสมาชิกในสังคม    และนำแนวทางแก้ไขปัญหาที่คิดค้นขึ้นไปทดสอบเพื่อจะได้นำไปใช้ปฎิบัติในการยกระดับมาตรฐานชีวิตของสมาชิกในสังคมให้ดีขึ้น

          หลักสูตรนี้  นอกจากจะมุ่งผลิตผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเป็นผู้นำในด้านการพัฒนาแล้ว ยังเน้นการมีความรับผิดชอบต่อสังคม การอุทิศตนและทำงานเพื่อสังคม ความเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น  มีคุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ

 

  4.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

        หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาขีดความสามารถและสร้างความเชี่ยวชาญในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้แก่บุคคลที่ปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค บัณฑิตที่จบหลักสูตรนี้ จะต้องสามารถนำความรู้และประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ที่ได้จากการศึกษาในหลักสูตรไปใช้ในการพัฒนา

 

 

5. ภาษาที่ใช้ในการเรียน

       หลักสูตรนี้ จะเป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานและคุณภาพทางการศึกษาเทียบเท่ากับการเรียนการสอน

ระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ  โดยมีคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศมาร่วมบรรยาย  และเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์   ภาษาหลักที่ใช้ในการสอน คือ ภาษาไทย    และอาจจะมีการบรรยายและ/หรือการสัมมนาเป็นภาษาอังกฤษในบางหัวข้อ     ส่วนการเขียนวิทยานิพนธ์นักศึกษาสามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้  แต่ทั้งนี้เอกสารที่นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ  และบทความที่เป็นผลงานวิจัยที่จะตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ จะต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษ

 

6. อาจารย์ผู้สอน

               6.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร 

                    6.1.1 อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รศ.ดร.กุลธิดา  ท้วมสุข

D.A.(Library and Information Science)

รศ.ดร.ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์

..(ประวัติศาสตร์)

รศ.ดร.พีรสิทธิ์   คำนวณศิลป์

Ph.D.(Demography)

รศ.ดร.ลำปาง  แม่นมาตย์

Ph.D.(Information Studies )

รศ.ดร.เศกสรรค์  ยงวณิชย์

Dr.rer.nat(Geographie)

รศ.ดร.สมศักดิ์  ศรีสันติสุข

Ph.D.(Sociology)

รศ.ดร.สมาน  ลอยฟ้า

Ph.D.(Continuing Education)

รศ.ดร.สุทธิรัตน์  รุจิเกียรติกำจร

Ph.D.(Education)

รศ.ดร.สุรนาท   ขมะณะรงค์

Ph.D.(Development Administration)

ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์  กี่สวัสดิ์คอน

Ph.D.(English)

ผศ.ดร.ดุษฎี   อายุวัฒน์

ปช..(ประชากรศาสตร์)

ผศ.ดร.ธนพรรณ  ธานี

Ph.D.(Community Development)

ผศ.ดร.บัวพันธ์  พรหมพักพิง

Ph.D.(Development Studies)

ผศ.ดร.ประยงค์   แสนบุราณ

Ph.D.(Philosophy)

ผศ.ดร.เยาวลักษณ์  อภิชาติวัลลภ

Ph.D.(Sociology)

ผศ.ดร.วิยุทธ์  จำรัสพันธุ์

Ph.D.(Rural Sociology)

ผศ.ดร.ศรีปัญญา  ใจใหญ่

Ph.D.(Education)

ผศ.ดร.ศศิ   จังสถิตย์กุล

Ph.D.(SLATE)

ดร.พรสวรรค์  พลอยแก้ว

ปร..(ภาษาศาสตร์)

ดร.มณีมัย  ทองอยู่

Ph.D.(Economics)

ดร.รัตนา   บุญมัธยะ

Ph.D.(Anthropology)

ดร.หอมหวล  บัวระภา

Ph.D.(Philosopyh)

ดร.อุทัยวรรณ  ด่านวิวัฒน์

Ph.D.(Applied Linguistics)

 

 6.1.2 อาจารย์ร่วมสอนที่สังกัดหน่วยงานอื่นในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

.พญ.ชวนชม  สกนธวัฒน์

วุฒิบัตร(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา)

ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์

.นพ.ประสิทธิ์  เพ็งสา

วุฒิบัตร(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา)

ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์

.นพ.วิรุฬห์ เหล่าภัทรเกษม

วุฒิบัตร(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์)

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์

.นพ.วีรจิตต์  โชติมงคล

วุฒิบัตร(อายุรศาสตร์ทางระบบประสาทวิทยา)

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

รศ.ดร.ดรุณี  จงอุดมการณ์

Ph.D.(Nursing)

ภาควิชาการพยาบาลแม่และเด็กคณะพยาบาลศาสตร์

รศ.ดร.นีออน  พิณประดิษฐ์

Ph.D.(Social Psychology)

ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

รศ.ดร.ประยูร  อาษานาม

Ph.D.(Curriculum and Instruction in Mathematics Education)

ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

รศ.ดร.พนิษฐา พานิชาชีวะกุล

..(การพยาบาลศาธารณสุข)

ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์

รศ.ดร.พรเทพ ขอขจายเกียรติ

D.Eng.(Industrial Engineering)

ภาควิชาวิศวอุตสาหการคณะวิศวกรรมศาสตร์

รศ.ดร.พีระศักดิ์  ศรีฤาชา

..(สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขศาสตร์)

ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์

รศ.ดร.มงคล  ดอนขวา

วท..(เศรษฐศาสตร์เกษตร)

ภาควิชาการมัธยมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

รศ.ดร.เลิศชัย เจริญธัญรักษ์

Doktor der Naturwissenschaften (Environmental Health Science)

ภาควิชาระบาดวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์

รศ.ดร.วันเพ็ญ  วิโรจนกูฎ

Ph.D.(Environmental Health Engineering)

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์

รศ.ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์

..(การวัดและประเมินผลการศึกษา)

ภาควิชาประเมินผลการศึกษาและวิจัย  คณะศึกษาศาสตร์

รศ.ดร.สุจินต์  สิมารักษ์

Ph.D.(Physiology of Reproduction)

ภาควิชาสัตวศาสตร์  คณะเกษตรศาสตร์

รศ.ดร.สุวิทย์  เลาหศิริวงศ์

Ph.D.(Plant Science)

สถาบันสันติศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.อดุลย์  อภินันทร์

Ph.D.(Community Development)

ภาควิชาส่งเสริมการเกษตรคณะเกษตรศาสตร์

รศ.ดร.อมรรัตน์  รัตนสิริ

Ph.D.(Medical & Health Social Science)

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์

ผศ.ดร.ขนิษฐา  นันทบุตร

Ph.D.(Nursing)

ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์

ผศ.ดร.จิราพร   เขียวอยู่

พบ..(ประชากรและการพัฒนา)

ภาควิชาชีวสถิติและประชากรศาสตร์  คณะสาธารณสุขศาสตร์

ผศ.ดร.ชัยยง  ขามรัตน์

..(บริหารสาธารณสุข)

ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์

ผศ.ดร.น้อมจิตต์ นวลเนตร์

Ph.D.(Physiotherapy)

ภาควิชากายภาพบำบัด   คณะเทคนิคการแพทย์

ผศ.ดร.บัณฑิต  ถิ่นคำรพ

Ph.D.(Statistics)

ภาควิชาชีวสถิติและประชากรศาสตร์  คณะสาธารณสุขศาสตร์

ผศ.ดร.พิสิฏฐ์  เจริญสุดใจ

Ph.D.(Environmental Biology)

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  คณะวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.วรรณภา  ศรีธัญรัตน์

Ph.D.(Nursing)

ภาควิชาพื้นฐานการพยาบาล  คณะพยาบาลศาสตร์

ดร.ช่อ   วายุภักตร์

Ph.D.(Agricultural Economics)

วิทยาเขตหนองคาย

ดร.ปรีดา  ประพฤติชอบ

D.Agri (Agricultural Economics)

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร  คณะเกษตรศาสตร์

 

6.2 อาจารย์พิเศษ

Prof. Dr. Gayle  Ness

Ph.D.(Sociology)

University of Michigan.USA

Prof. Dr. Noriyuki  Suzuki

Ph.D.(Sociology)

University of Ryukyus, Japan

Prof. Dr. Theodore  Fuller

Ph.D.(Sociology)

Virginia  Tech, USA

Asst. Prof. Dr. Allen D. Hicken

Ph.D.(Political Science)

University of Michigan.USA

Dr. Phillip Guest

Ph.D.(Sociology)

Population Council

Dr. Pim Kuipers

Ph.D.(Community Based Rehabilitation)

The University of Queenland,

Australia

.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์

Ph.D.(Public Health & Population)

Ph.D.(Humanities)

สำนักนายกรัฐมนตรี

 

.ดร.ดิเรก  ฤกษ์หร่าย

Ph.D.(Extension Education)

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

.ดร.ติน  ปรัชญพฤกษ์

Ph.D.(Public Administration)

ข้าราชการบำนาญ

.ดร.ธีระ  รุญเจริญ

Ph.D.(Educational Administration)

ข้าราชการบำนาญ

.ดร.บุญทัน  ดอกไธสง

Ph.D.(บริหารจัดการภาคเมือง)

สมาชิกวุฒิสภา

.ดร.นพ.วันชัย  วัฒนศัพท์

วุฒิบัตร(ศัลยศาสตร์)

ผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์สันติวิธีเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย

.ดร.สมจิตต์  สุพรรณทัสน์

Dr.p.H.(Health Education & Behavioral Science)

ข้าราชการบำนาญ

.พลโท ดร.สมชาย วิรุฬผล

Ph.D.(Economics)

บริษัท ควอลิตี้อัลลายส์ (ประเทศไทย) จำัด

.ดร.สัญญา สัญญาวิวัฒน์

Ph.D.(Sociology)

ข้าราชการบำนาญ

รศ.ดร.ดรุณี  รุจกรกานต์

Ed.D.(Curriculum & Instruction)

คณะพยาบาลศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รศ.ดร.นภาพร  ชโยวรรณ

Ph.D.(Sociology)

วิทยาลัยประชากรศาสตร์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.บรรณโศภิษฐ์ เมฆวิชัย

Ph.D.(Regional and Urban Planning)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.บุญชม  ศรีสะอาด

กศ..(การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)

คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รศ.ดร.ประสิทธิ์  ลีระพันธ์

Ph.D.(Health Social Science)

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.ดร.พิชิต  พิทักษ์เทพสมบัติ

Ph.D.(Sociology)

คณะรัฐประศาสนศาสตร์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รศ.ดร.ยุพิน  เตชะมณี

Ph.D.(Library Science)

รองอธิการ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

รศ.ดร.สำราญ  มีแจ้ง

..(การวัดและประเมินผลการศึกษา)

คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยลัยนเรศวร

รศ.ดร....อคิน รพีพัฒน์

Ph.D.(Anthropology)

ที่ปรึกษาสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

ผศ.ดร.นพ.จิรุตม์  ศรีรัตนบัลล์

Ph.D.(Health Care Organization and Financing)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ผศ.ดร.ชัยสิทธิ์  ด่านกิตติกุล

D.E.D.(Environmental Design)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผศ.ดร.เดชา  สังขวรรณ

Ph.D.(Social Service Administration)

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผศ.ดร.ทนงศักดิ์  คุ้มไข่น้ำ

กศ..(บริหารการศึกษา)

สถาบันราชภัฎเพชรบูรณ์

ผศ.ดร.ลือชัย  ศรีเงินยวง

Ph.D.(Medical Anthropology)

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล

พล...ดร.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ

Ph.D.(Public Policy Analysis)

ภาควิชาการบริหารงานตำรวจ  โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

พล...ดร.ปัญญา  มาเม่น

Ph.D.(อาชญาวิทยา)

ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว

ดร.มีชัย  วีระไวทยะ

Ph.D.(Honorary Degrees)

สมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานคร   กรุงเทพมหานคร

นพ.ประยงค์  เต็มชวาลา

Ph.D.(Development Administration)

สาธารณสุขนิเทศก์ กระทรวงสาธารณสุข

นพ.พรเทพ  ศิริวนารังสรรค์

Ph.D.(Public Health Policy)

กรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข

นพ.วชิระ  เพ็งจันทร์

วุฒิบัตร(จิตเวชศาสตร์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา .

นพ.อุดม  เพชรสังหาร

วุฒิบัตร(จิตเวชศาสตร์)

ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล

 

7. จำนวนนักศึกษาที่จะรับเข้าศึกษา

    กำหนดเป้าหมายการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรแผน 1 (2)  จำนวน  12 คน 

 

 

8. คุณสมบัติของผู้สมัคร

      1. เป็นผู้สำเร็จปริญญามหาบัณฑิต หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา  จากสถาบันการศึกษาที่ทบวงมหาวิทยาลัยให้การรับรอง  กรณีที่เป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ  สถาบันนั้นต้องได้รับการรับรองจาก ก..

     2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25  หรือเทียบเท่า

     3. เป็นผู้มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในขั้นดี  โดยต้องมีคะแนนที่สอบในระยะเวลา 2 ปี  ได้แก่  คะแนนสอบวัดผลภาษาอังกฤษ TOEFL  ไม่ต่ำกว่า  450  คะแนน หรือ  IELTS  ไม่ต่ำกว่า 5.0  หรือ  คะแนนสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไม่ต่ำกว่า  50 คะแนน   (ดูรายละเอียดการสมัครสอบ ได้ที่ http://web.kku.ac.th/~huso/)

        ในกรณีที่ผู้สมัครไม่มีผลคะแนนสอบวัดผลภาษาอังกฤษข้างต้น  ผู้สมัครจะต้องเข้าทดสอบความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษตามกำหนดวันเวลาในปฏิทินการสอบคัดเลือก (วันที่ กันยายน  2547 เวลา 13.00-16.00 .)

     4.  เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและศักยภาพพอที่จะทำวิทยานิพนธ์ได้สำเร็จ        โดยผู้สมัครจะต้องเสนอเอกสารเชิงหลักการโครงการวิจัยตามรายละเอียดในข้อ 12.1 ให้คณะกรรมการพิจารณาภายในวันที่ กันยายน  2547        

     5.  เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  โดยมีแพทย์ปริญญารับรอง

     6.  เป็นผู้มีความประพฤติดี 

     7. ผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติตามข้อ 1 หรือ ข้อ 2 ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

         จึงจะสามารถสมัครได้

 

 

9.  เอกสารประกอบการสมัคร

1.  เอกสารเชิงหลักการ(Concept Paper) ของโครงการวิจัยที่จะดำเนินงานเป็นวิทยานิพนธ์  ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อตามที่กำหนด(ดูแบบเสนอเอกสารเชิงหลักการในภาคผนวก) ทั้งนี้เอกสารดังกล่าวจะต้องมีรายละเอียด และมีความเป็นไปได้ในการดำเนินการ  ความยาวของเอกสาร ประมาณ 10-15 หน้ากระดาษพิมพ์ A4  (ผู้สมัครสามารถส่งเอกสารดังกล่าวได้อย่างช้าไม่เกินวันที่ 4 กันยายน 2547)

2. ใบสมัคร 1 ฉบับ ซึ่งกรอกรายละเอียดอย่างครบถ้วน ถูกต้อง

3. รูปถ่ายหน้าตรง 1.5x 2 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป

4. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา(Transcript) ระดับปริญญาตรี 1 ชุด  และ ระดับปริญญาโท 1 ชุด

5. สำเนาบัตรข้าราชการ/บัตรประชาชน

6. สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (กรณีที่ชื่อสกุลในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน)

7. ใบรับรองสุขภาพจากแพทย์ปริญญา 1 ฉบับ

8.  บทคัดย่องานวิจัยหรือวารสารที่เคยตีพิมพ์ผลงานวิจัย

9.  คะแนนสอบวัดผลภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS  หรือ คะแนนสอบวัดผลภาษาอังกฤษ ของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(หากไม่มีเอกสารดังกล่าว ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษตามกำหนดในปฏิทินการสอบคัดเลือก)

 

10.  หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน (ตามแบบฟอร์ม)

11.  หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์ผู้สอน (ตามแบบฟอร์ม)

12.  ค่าสมัคร 700 บาท

 

 

10. การซื้อใบสมัคร

10.1 ซื้อใบสมัครด้วยตนเอง 

               ได้ที่ 

                งานคลังและพัสดุ  สำนักงานคณบดี

                คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

             มหาวิทยาลัยขอนแก่น

                ราคาชุดละ 300 บาท 

                ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2547 – 27 สิงหาคม 2547 เวลา 09.00-16.00 .                                    

                 (ไม่เว้นวันเสาร์-อาทิตย์)

10.2 ซื้อใบสมัครทางไปรษณีย์

                ให้ใช้ธนาณัติ ราคาชุดละ 350 บาท (รวมค่าส่งเอกสารให้ผู้สมัคร)

                สั่งจ่าย  ปทฝ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

                 จ่าหน้าถึง     

                            นางสาวรัชนี  พยุงธนทรัพย์ 

                            งานคลังและพัสดุ  สำนักงานคณบดี

                            คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

                            มหาวิทยาลัยขอนแก่น

                            40002

                            ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2547 – 23 สิงหาคม 2547 (โดยถือวันประทับตราส่งของไปรษณีย์ต้นทาง)

 

 

11. การสมัคร

12.1       การสมัครด้วยตนเอง

                  ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆ ที่ครบถ้วนและถูกต้องพร้อมค่าสมัคร 700 บาท ที่งานบริการการศึกษา สำนักงานคณบดี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ได้ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2547 – 27 สิงหาคม 2547 เวลา 09.00-16.00 . (ไม่เว้นวันเสาร์-อาทิตย์)

      11.2  การสมัครทางไปรษณีย์

              ผู้สมัครจะต้องส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆ ที่ครบถ้วนและถูกต้องพร้อมค่าสมัคร 750 บาท (รวมค่าส่งหลักฐานการรับสมัครคืน)

                สั่งจ่าย  ปทฝ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

                 จ่าหน้าถึง     

                            นางสาวรัชนี  พยุงธนทรัพย์ 

                            งานคลังและพัสดุ  สำนักงานคณบดี

                            คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

                            มหาวิทยาลัยขอนแก่น

                            40002

                            ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2547 – 23 สิงหาคม 2547 (ถือวันประทับตราส่งของไปรษณีย์ต้นทาง)

 

 

12.  เกณฑ์การคัดเลือก

      ผู้สมัครจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินดังต่อไปนี้

      12.1 คุณภาพของเอกสารเชิงหลักการ

         เอกสารเชิงหลักการของผู้สมัครจะต้องอยู่ในเกณฑ์ดี และมีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นโครงการวิจัยที่จะสามารถเผยแพร่และตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติได้ 

12.2  ความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

               ผู้สมัครจะต้องมีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี โดยวัดจากคะแนนสอบวัดผลภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS  หรือ คะแนนสอบวัดผลภาษาอังกฤษ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามเกณฑ์ที่คณะกำหนดในข้อ 8(3)  หรือสอบผ่านการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษตามที่กำหนด

      12.3  การสอบสัมภาษณ์

             ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตามข้อ 12.1 และ 12.2 จะสามารถเข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อวัดความพร้อมและศักยภาพในการทำการวิจัยสาขาวิชาพัฒนศาสตร์โดยอิสระ และศักยภาพในการนำผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม  โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 24 กันยายน  2547  และสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 2-3  ตุลาคม  2547 ตามกำหนดในปฏิทินการสอบคัดเลือก

              สถานที่สอบและประกาศผล อาคาร 03 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

 

13. กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก

1.  ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร

 5 กรกฎาคม 2547

2.  ขายใบสมัคร

 5 กรกฎาคม – 27 สิงหาคม 2547

3.  สมัครทางไปรษณีย์

 5 กรกฎาคม – 23 สิงหาคม 2547

4.  สมัครด้วยตนเอง

 5 กรกฎาคม – 27 สิงหาคม 2547

5.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาษาอังกฤษ

31 สิงหาคม 2547

6.  ยื่นเสนอเอกสารเชิงหลักการโครงการวิจัย

4 กันยายน 2547  เวลา 09.00-12.00 .

7.  สอบภาษาอังกฤษ 

4 กันยายน 2547  เวลา 13.00-16.00 .

8.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์

 24 กันยายน 2547

9.  สอบสัมภาษณ์

 2- 3 ตุลาคม 2547

10. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

   5 ตุลาคม 2547

11. รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

 15 ตุลาคม 2547

12. ปฐมนิเทศนักศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย

 19  ตุลาคม 2547  (เช้า)

13. ปฐมนิเทศนักศึกษาของคณะและพบอาจารย์ที่ปรึกษา  พร้อมลงทะเบียนวิชาเรียน

 19  ตุลาคม 2547  (บ่าย)

14. เริ่มเปิดเรียน

 30 ตุลาคม 2547

 

 

14. การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

      ผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศาสตร์ ต้องไปรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ลงทะเบียนวิชาเรียน  พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา  และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ตามวันเวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนด  มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา

    

 

    15.  ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าลงทะเบียนวิชาเรียนตามหลักสูตร  (ประมาณการ)

ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

200 บาท

ค่าประกันของเสียหาย

500 บาท

ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย

ภาคการศึกษาละ   1,500 บาท

ค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ

ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท

ค่าลงทะเบียนรายวิชาเรียน  วิทยานิพนธ์

หน่วยกิตละ         5,000 บาท

ค่าลงทะเบียนสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)

ครั้งละ               3,000 บาท

ค่าลงทะเบียนสอบวิทยานิพนธ์

ครั้งละ               5,000 บาท

ค่าลงทะเบียนสัมมนา เรียกเก็บเฉพาะ 3 ปีแรก

ปีละ                10,000 บาท

ค่าประกันชีวิต

ปีละ                    100 บาท

                   กรณีที่นักศึกษาต้องเรียนรายวิชาในระดับปริญญาโทให้เรียกเก็บค่าลงทะเบียนรายวิชา หน่วยกิตละ 1,500 บาท

ส่วนค่าธรรมเนียมอื่นที่ไม่ได้กำหนดไว้  ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ฉบับที่ 69/2543)  เรื่อง ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.. 2543

 

 

    16. ระยะเวลาการศึกษา

           ระยะเวลาสำหรับการศึกษา ในหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศาสตร์ ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา

 

 

17. การวัดและการสำเร็จการศึกษา

       ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ..2544 และคุณสมบัติผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศาสตร์

หลักสูตรแบบ 1(2)

         1.  จะต้องสอบผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษตามที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัยกำหนด หรือมีผลการสอบ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือเทียบเท่า หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.5

         2.  จะต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)

               3.  ในระหว่างศึกษานักศึกษาต้องมีผลงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ

ซึ่งเป็นที่ยอมรับของวงวิชาการในสาขา  หรือมีผลงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์นำเสนอในการประชุมระดับชาติหรือนานาชาติไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง

                     4.   ผลงานวิจัยที่เป็นดุษฎีนิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์  หรืออย่างน้อยดำเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา ระดับนานาชาติ

 

 

   18. หลักสูตร

        

    18.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต

                  หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่มุ่งส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ และการค้นคว้าวิจัยที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่  หรือแนวทางการพัฒนาใหม่

                  หลักสูตร แบบ 1(2) เป็นหลักสูตรที่เน้นการวิจัย โดยการทำดุษฎีนิพนธ์ที่ต้องการการค้นคว้าวิจัยในระดับเชี่ยวชาญเพื่อค้นหาองค์ความรู้ใหม่ แนวทางและทฤษฎีการพัฒนาใหม่ที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย   

   

18.2  โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตร แบบ 1 (2)  สำหรับผู้เข้าศึกษาที่มีวุฒิปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่า

        จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรสามารถแยกเป็นหมวดหมู่ได้ดังนี้

-วิชาเสริมพื้นฐาน

นักศึกษาอาจจะต้องเรียนรายวิชาเพิ่มเติมโดยไม่คิดหน่วยกิตและค่าคะแนน

จำนวนไม่น้อยกว่า 2 วิชา  ตามที่หลักสูตรกำหนด

-ดุษฎีนิพนธ์

48    หน่วยกิต

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร   

48   หน่วยกิต

 

     

18.3 รายวิชาในหลักสูตร

        หลักสูตร แบบ 1 (2)

400 711 3 (3-0-9)
ทฤษฎีและประเด็นปัจจุบันทางการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม และการเมือง
Theories and Current Issues  on Socio-economic and Political Development
400 712 3 (3-0-9)
ระเบียบวิธีวิทยาทางพัฒนศาสตร์
Methodology in Development Science

 หรือรายวิชาอื่นนอกเหนือจากรายวิชาข้างต้นตามที่คณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์กำหนด

400 997  48 หน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์
Dissertation

                                               

 

      18.4 แผนการศึกษา

หลักสูตร แบบ 1 (2)

 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่  1

  400 711                                                                         3 (3-0-9)

ทฤษฎีและประเด็นปัจจุบันทางการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  

             และการเมือง

             Theories and Current Issues  on Socio-economic

              and Political Development

 

400 712                                                                         3 (3-0-9)

ระเบียบวิธีวิทยาทางพัฒนศาสตร์                           

             Methodology in Development Science

 

                  นักศึกษาต้องสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อวัดว่านักศึกษามีความรู้ ความสามารถที่จะดำเนินการวิจัยโดยอิสระ   เป็นผู้มีคุณสมบัติและสิทธิ์เสนอขอทำดุษฎีนิพนธ์ในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต


ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่  2
นักศึกษาที่สอบวัดคุณสมบัติผ่าน สามารถลงทะเบียน

                      400 997  ดุษฎีนิพนธ์                                        9 หน่วยกิต

                                   Dissertation

 

ส่วนผู้ที่สอบวัดคุณสมบัติไม่ผ่านจะต้องสอบวัดคุณสมบัติเป็นครั้งที่ 2 ตามกำหนดการ

ที่คณะฯ จัดสอบ  นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติเป็นครั้งที่ จะสิ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่  1

                     400 997  ดุษฎีนิพนธ์                                        9 หน่วยกิต

                                      Dissertation

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่  2

                      400 997  ดุษฎีนิพนธ์                                        9 หน่วยกิต

                                       Dissertation

 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่  1

                      400 997  ดุษฎีนิพนธ์                                        9 หน่วยกิต

                                      Dissertation

 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่  2

                      400 997  ดุษฎีนิพนธ์                                       12 หน่วยกิต

                                        Dissertation

 

นอกจากรายวิชาที่ต้องเรียนตามข้างต้นแล้ว  นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ ที่คณะฯ จัดเป็นคราว ๆ ไป

 

 

      18.5  คำอธิบายระบบรหัสวิชา

               รหัสวิชา กำหนดเป็นตัวเลข 6 ตัวดังนี้

400 XXX  ตัวเลข 3 ตัวแรก หมายถึง  วิชาที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยจัดสอนร่วมกันหลายภาควิชา

ตัวเลขตัวที่ 4  หมายถึง  ระดับการศึกษา เช่น  เลข เลข 8 และเลข หมายถึง  ระดับบัณฑิตศึกษา

ตัวเลขตัวที่ 5  หมายถึง  การจำแนกหมวดวิชาย่อยดังนี้

                      เลข หมายถึง  หมวดวิชาบังคับ

                      เลข หมายถึง  หมวดวิชาเลือก

                      เลข หมายถึง  วิชาปัญหาพิเศษ วิชาสัมมนา หรือดุษฎีนิพนธ์

ตัวเลขตัวที่ 6  หมายถึง  ลำดับตำแหน่งของวิชาภายในแต่ละหมวด

 

 

18.6  คำอธิบายรายวิชา

400  711 3(3-0-9)
ทฤษฎีและประเด็นปัจจุบันทางการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการเมือง  
Theories and Current Issues on Socio-economic and Political Development  
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
               
วิเคราะห์ทฤษฎีการพัฒนาแนวต่าง ๆ เช่น ทฤษฎีขั้นตอนเชิงเส้นตรง ทฤษฎีโครงสร้าง หน้าที่นิยม
  ทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจ ทฤษฎีการพึ่งพิง ทฤษฎีระบบโลกทฤษฎีวัฒนธรรมชุมชน ทฤษฎีการแพร่กระจาย  โลกาภิวัตน์ ท้องถิ่นภิวัตน์  และแนวคิดหลังทันสมัยนิยม  รวมทั้งการนำไปใช้
                Analyses of theories related to development such as linear stages theory, structural –functional theory, economic development theories, dependency theory, world system theory, community culture theory, diffusion theory, globalization ,localization, and post-modernism, as well as its application.
   
400  712 3(3-0–9)
ระเบียบวิธีวิทยาทางพัฒนศาสตร์  
Methodology in Development Science  
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
                         ระเบียบวิธีวิทยาทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการแสวงหาและสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านการพัฒนาโดยใช้วิธี "คิดอย่างเป็นระบบ (system thinking approach)
                         Quantitative and qualitative methodology in inquiring and constructing a new body of development related knowledge based on system thinking approach.
 
400  997 48  หน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์
Dissertation
เงื่อนไขของรายวิชา: นักศึกษาจะต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติก่อน
                         การวิจัยปฎิบัติการที่วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้และประสบการณ์ด้านการพัฒนา  ในสาขาต่างๆ  รวมทั้งการทดสอบแนวทางการพัฒนาใหม่ๆ เพื่อนำผลที่ได้จากการวิจัยและทดสอบ  ไปแก้ปัญหาในสังคม
                         Conducting operations or action research to analyze and synthesize the knowledge and experiences  from various development sectors, including the test of new development interventions for the purpose of utilizing the results from the research to solve problems in society.

      

                

ภาคผนวก

แบบเสนอเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper)

เพื่อขอรับการพิจารณาเข้าศึกษาใน

หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศาสตร์

 

ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

1)  ชื่อเรื่อง

2)  ข้อมูลผู้สมัคร

2.1  ชื่อ นามสกุล

2.2  คุณวุฒิ

2.3  สถานที่ทำงาน

2.4  โทรศัพท์

2.5  เวลาที่จะใช้ในการวิจัย

3)  ความสำคัญและที่มาของปัญหาที่ทำการวิจัย

4)  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

5)  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Literature Review) และ เอกสารอ้างอิง

6)  ระเบียบวิธีวิจัย ให้แสดงการวางแผนการวิจัย ลำดับขั้นตอนการวิจัย(ถ้ามี)

7)  ขอบเขตของการวิจัย

8)  แผนการดำเนินงานตลอดโครงการ และผล (Output) ที่จะได้ (ให้ระบุการคาดหมายที่จะตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ  หรือนานาชาติ)

9)  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

10)         งบประมาณ และแหล่งงบประมาณสนับสนุน (ถ้ามี)

 

หมายเหตุ