Untitled Document

ประโยชน์และความรู้ที่ได้รับจากการเรียนวิชาโท

วิชาโท

ประโยชน์และความรู้ที่ได้รับจากการเรียนวิชาโท

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

- มีความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวประเภทต่าง ๆ ประวัติของแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งวัฒนธรรม ประเพณี ตลอดจนการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

- เป็นความรู้รอบตัวสำหรับแนะนำผู้อื่น หรือใช้ประกอบการเดินทางท่องเที่ยวของตนเอง

การประชาสัมพันธ์

1. พัฒนาทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล การสื่อสารในองค์กร ตลอดจนเสริมสร้างทักษะในการนำเสนอผลงานต่อหน้าสาธารณชน

2. พัฒนาและฝึกฝนทักษะด้านการเขียนและผลิตสร้างสรรค์สื่อเพื่อเผยแพร่ผลงานสู่สื่อมวลชน

แนวทางการศึกษาต่อ

พื้นฐานความรู้สามารถนำไปพัฒนาตนเองเพื่อศึกษาต่อด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ในระดับบัณฑิตศึกษาได้

ภาษาจีนกลาง

- มีความรู้ในการใช้ภาษาสำหรับสื่อความหมายได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ทั้งด้าน การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการแปล

- สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพหรือประยุกต์ใช้สำหรับการดำรงชีพในสังคมปัจจุบัน

- มีโลกทัศน์กว้างขวางขึ้น เข้าใจในความคิดและปรัชญา ตลอดจนวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

- มีพื้นฐานความรู้ภาษาเพียงพอที่จะศึกษาค้นคว้าในระดับที่ลึกซึ้งและสูงขึ้น

ภาษาญี่ปุ่น

- มีทักษะ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพในสาขาต่าง ๆ

- สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ดี

- มีพื้นความรู้ด้านภาษา วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ สังคม การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน ทั้งของประเทศไทยและญี่ปุ่น

- สามารถคิดวิเคราะห์ และเรียนรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง

- สามารถเรียนรู้และหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งต่าง ๆ และแยกแยะและย่อยข้อมูลที่เป็นภาษายากให้เป็นภาษาของตนเองที่ง่ายขึ้น

ภาษาเยอรมัน

- มีทักษะ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพในสาขาต่าง ๆ

- สามารถสื่อสารภาษาเยอรมันได้ดี

- มีพื้นความรู้ด้านภาษา วรรณคดีขั้นพื้นฐาน วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ สังคม การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน ทั้งของประเทศไทยและเยอรมัน

- สามารถคิดวิเคราะห์ และเรียนรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง

- สามารถเรียนรู้การหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งต่าง ๆ และแยกแยะและย่อยข้อมูลที่เป็นภาษายากให้เป็นภาษาของตนเองที่ง่ายขึ้น

ภาษาอังกฤษ

- ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้น

- สามารถใช้ทักษะต่าง ๆ ช่วยในการสอบเข้าเพื่อศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้มากขึ้น

ภาษาฝรั่งเศส

- ได้เรียนรู้ภาษาต่างประเทศเพิ่มขึ้นอีก 1 ภาษา

- มีทักษะด้านการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด

- ได้เรียนรู้วัฒนธรรมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวฝรั่งเศส

ภาษาไทย

- สามารถเลือกเรียนวิชาต่างๆ ตามความสนใจ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มภาษา ภาษาสื่อสารมวลชน ภาษาศาสตร์ วรรณกรรม คติชน หรือภาษาและวรรณกรรมลุ่มน้ำโขง

ภาษาศาสตร์

- มีความรู้พื้นฐานสำหรับการศึกษาภาษาตามแนวภาษาศาสตร์

- ได้เรียนรู้แง่มุมต่างๆ ของศาสตร์ทางด้านภาษาและวิธีการของการใช้ภาษา เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร

- ศึกษาตัวอย่างจากภาษาต่างประเทศที่ต้องการศึกษา เช่น ภาษาอังกฤษ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในภาษานั้น ๆ ในเชิงระบบของภาษา ได้แก่ ระบบเสียง ระบบคำ และประโยค และระบบความหมาย

- ศึกษาตามแนวทางภาษาศาสตร์ ตามแขนงต่างๆ เช่น ภาษาศาสตร์เชิงสังคม ภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยา ภาษาศาสตร์เชิงประวัติและเปรียบเทียบ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ฯลฯ

- สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในแขนงวิชาใกล้เคียง เช่น การเรียนการสอนภาษา การแปล ล่าม การติดต่อสื่อสาร เป็นต้น

วรรณคดีตะวันตก

- มีความรู้กว้างขวางในวรรณคดีซีกโลกตะวันตก โดยเน้นวรรณคดีอังกฤษ และวรรณคดีอเมริกัน

- เรียนรู้ภาษาอังกฤษที่สละสลวยที่ใช้มาตั้งแต่ยุคก่อนตั้งประเทศจนกระทั่งถึงปัจจุบัน

- มีโอกาสได้อ่านนวนิยายและบทประพันธ์ที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษ ทำให้ได้รับความรู้และความเพลินเพลิน

- ทำให้ทราบถึงวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกัน เพราะภาษาและวัฒนธรรมจะควบคู่กันไปเสมอ

การจัดการสารสนเทศ

- เสริมวิชาเอก

- สามารถจัดการสารสนเทศในองค์กรได้ในระดับหนึ่ง

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

- มีความรู้ ความเข้าชีวิตความเป็นอยู่ของคนในแต่ละสังคม

- มีความสามารถในการทำวิจัยทางสังคมศาสตร์ ทั้งด้านการวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ

- มีความรู้ ความเข้าในเรื่องประชากร การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และวัฒนธรรม ปัญหาสังคม ภูมิปัญญาพื้นบ้าน และความรู้ในกลุ่มวิชาเลือก

ประวัติศาสตร์

- สามารถศึกษาระดับปริญญาโททางด้านประวัติศาสตร์ เพื่อที่จะไปเป็นนักวิชาการ

- สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ข่าวสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นนักข่าว นักหนังสือพิมพ์ นักวิเคราะห์สถานการณ์โลกปัจจุบัน

- สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพเกี่ยวกับนักท่องเที่ยว

ปรัชญาและศาสนา

ประโยชน์ในการดำเนินชีวิต : สามารถประยุกต์ความรู้ในการดำเนินชีวิต การอยู่ร่วมในสังคม และการพัฒนาสังคม

ประโยชน์ในการคิดแก้ปัญหา : สามารถคิด วิเคราะห์ วิจารณ์สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างลึกซึ้งและรอบคอบ จนสามารถมองปัญหาและหาแนวทางแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องบนพื้นฐานของความเป็นจริง

ประโยชน์ในการมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล : สามารถที่จะเป็นแกนนำในการพัฒนา และช่วยในการพัฒนาจิตใจให้ควบคู่กับการพัฒนาวัตถุอย่างได้สัดส่วนและสมดุลกัน

ประโยชน์ในการศึกษาต่อ : สามารถทำคะแนนสอบและศึกษาต่อได้ดี เนื่องจากได้รับการฝึกคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ

การจัดการการพัฒนาสังคม

- มีความรู้ความเข้าใจทางด้านการพัฒนาสังคม โดยเฉพาะแนวคิดและวิธีการการจัดการการพัฒนาสังคมไทย

- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคนิคและเครื่องมือ เพื่อศึกษาและทำงานร่วมกับชุมชน

- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สถิคิขั้นพื้นฐานและวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ

- มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและวิธีการพัฒนาเมืองและการพัฒนาชนบท

 

 

 

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณศศิธร สิทธิพรหม งานบริการการศึกษา โทร 123