แสดงข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (สาขาวิชาพัฒนาสังคม วุฒิปริญญาเอกทางด้านสังคมศาสตร์ (1 อัตรา) ถึงวันที่ 8 ต.ค. 2557 โดยวิธีออนไลน์ที่ http://personweb.kku.ac.th/e-administration/FrontEnd/Jobs/JobList.php?mode=1 [2014-09-30]
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ (สาขาวิชาภาษาจีน) จำนวน 1 อัตรา ติดต่อขอรับใบสมัครและส่งใบสมัครที่ E-mail: ionano@kku.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 [2014-07-11]
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (นานาชาติ)) จำนวน 1 อัตรา ติดต่อขอรับใบสมัครและส่งใบสมัครที่ E-mail: chomraj@hotmail.com ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป [2014-07-11]
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2557 [2014-06-28]
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (ภาษาไทย) 1 อัตรา ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2557 สามารถกรอกใบลน์ได้ที่ http://personweb.kku.ac.th/e-administration/FrontEnd/Jobs/JobList.php?mode=1สมัครออนไ [2014-06-11]

ปฏิทินคณบดี
ปฏิทินผู้บริหาร
จองรถยนต์คณะ
สืบค้นสื่อมีเดียคณะ
สืบค้นคำสั่งคณะ
สืบค้นหนังสือราชการ
ระบบตรวจสอบเงินโอนบุคลากรคณะ
รายงานการประชุมคณะ
รายชื่อประธานกลุ่มวิชาและประธานหลักสูตร
รายชื่อกรรมการคณะ
งานบริหารงานบุคคล
ระบบ eQA หลักสูตร
ระบบ eProject
ระบบ eCDS
ระบบเบิกพัสดุภายใน
ระบบทะเบียนรับเงินยืม
ระบบสารสนเทศศิษย์เก่า คณะมนุษยศาสตร์ฯ
ระบบขอใช้บริการงานอาคารสถานที่ [ทดสอบระบบใช้งานจริง]
งานบริการนักศึกษา (ปริญญาตรี)
บัณฑิตศึกษา(ปริญญาโท-เอก)
งานพัฒนานักศึกษา
บริการวิชาการภาษาอังกฤษ(สอบวัด, อบรมเข้ม)
สาขาภาษาฝรั่งเศส
TOEIC
E-Learning
งานประกันคุณภาพการศึกษา
ลุ่มน้ำโขงศึกษา
ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง
กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (WeSD)
ศ ป ส.
HSTV
ความก้าวหน้าในสายงานสำหรับบุคลากร
งานจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หนังสั้นจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น