build5 build2 build4 build1 build3
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ นานาชาติ (โครงการพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2557 [2014-07-10]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(โครงการพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2557 [2014-07-10]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ(โครงการพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2557 [2014-07-10]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2557 [2014-07-09]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ นานาชาติ(โครงการพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2557 [2014-07-09]

แสดงข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2557 [2014-06-28]
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (ภาษาไทย) 1 อัตรา ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2557 สามารถกรอกใบลน์ได้ที่ http://personweb.kku.ac.th/e-administration/FrontEnd/Jobs/JobList.php?mode=1สมัครออนไ [2014-06-11]
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (นานาชาติ)) จำนวน 1 อัตรา ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2557 [2014-05-27]
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ (สาขาวิชาภาษาเยอรมัน) 1 อัตรา ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 สามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ http://personweb.kku.ac.th/e-administration/FrontEnd/Jobs/JobList.php?mode=1 [2014-04-24]
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ (สาขาวิชาภาษาเยอรมัน) จำนวน 1 อัตรา ถึงวันที่ 30 เมษายน 2557 [2014-04-18]

ปฏิทินคณบดี
ปฏิทินผู้บริหาร
จองรถยนต์คณะ
สืบค้นสื่อมีเดียคณะ
สืบค้นคำสั่งคณะ
สืบค้นหนังสือราชการ
ระบบตรวจสอบเงินโอนบุคลากรคณะ
รายงานการประชุมคณะ
รายชื่อประธานกลุ่มวิชาและประธานหลักสูตร
งานบริหารงานบุคคล
ระบบ eQA หลักสูตร
ระบบ eProject
ระบบ eCDS
ระบบสารสนเทศศิษย์เก่า คณะมนุษยศาสตร์ฯ
ระบบขอใช้บริการงานอาคารสถานที่ [ทดสอบระบบใช้งานจริง]
หลักสูตร
งานบริการนักศึกษา (ปริญญาตรี)
บัณฑิตศึกษา(ปริญญาโท-เอก)
งานพัฒนานักศึกษา
บริการวิชาการภาษาอังกฤษ(สอบวัด, อบรมเข้ม)
สาขาภาษาฝรั่งเศส
TOEIC
E-Learning
งานประกันคุณภาพการศึกษา
ลุ่มน้ำโขงศึกษา
ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง
กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (WeSD)
ศ ป ส.
HSTV
ความก้าวหน้าในสายงานสำหรับบุคลากร
งานจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หนังสั้นจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การปรับโครงสร้างและระบบบริหารวิชาการและการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของคณะมนุษย์ฯ วันที่ 19 พฤษภาคม 2557 
สถานที่จัดงาน-:คณะมนุษย์ฯ มข.
อาจารย์จากโรงเรียนนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าศึกษาดูงาน 23 เมษายน 2557  
จัดโดย-:คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ จัดโครงการ Road Show แนะนำหลักสูตรให้กับนักเรียนที่เรียนภาษาเยอรมันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 30-31 ม.ค. 2557 ณ จังหวัดขอนแก่น และอุบลราชธานี  
จัดโดย-:คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๔ - ๒๕๕๗ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Designed by huso.[vijijo@kku.ac.th 3161 w e b m a s t e r]
123 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 โทรศัพท์ : (043)202861, แฟกซ์: (043)203050