" ท่านสามารถค้นหารายการจากประเภทที่เลือกได้ "
** ค้นคำสั่งคณะ **
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์732557รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข,รองศาสตราจารย์สมาน ลอยฟ้า,รองศาสตราจารย์ภรณี ศิริโชติ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลภัสส์ วงษ์ประเสริฐ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญพันธ์ เพชรศร ,รองศาสตราจารย์มาลี กาบมาลา,อาจารย์กันยารัตน์ เควียเซ่น,อาจารย์ปุญณิศา วิเศษสินธุ์ ,อาจารย์ขนิษฐา จิตแสง,อาจารย์ศักดา จันทร์ประเสริฐ,นายศุภกร อภิญญานนท์,อาจารย์ชมนาด บุญอารีย์,นางพรทิพา ไชยรงศรี,นางสาวจุฑารัตน์ หัสดี
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการทุนการศึกษาในช่วงเวลาที่นักศึกษาศึกษาในจีน ประจำปีการศึกษา 2557722557ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์ ,อาจารย์เบญญาทิพย์ ศุภะกะลิน ,นางสาววัลลภา แซ่อึ้ง,นางสาวนิตดา ลีทองดี,นางสุมาลี ธุระธรรม
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการแนะแนวเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจศึกษา712557อาจารย์อรอนงค์ อินสอาด,อาจารย์เบญญาทิพย์ ศุภะกะลิน,นางสาวสุธดา หาญสันเทียะ,นางสาววัลลภา แซ่อึ้ง,อาจารย์จิราพร ปาสาจะ,นางสาวนิตดา ลีทองดี,นายบรรจง สายแวว,นายอาณัติ โสภาศุภวัตร,นายธนกร บุญจันทร์,นายธนเชษฐ์ สิทธิศักดิ์,นายจุมพล รูปชัยภูมิ,นางสุมาลี ธุระธรรม ,นางสาวอิสรียา มะลิรักษ์,นางบุญเพ็ง บุญทุม
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการวิจัยและนำเสนอผลงานวิชาการ702557อาจารย์อรอนงค์ อินสอาด,อาจารย์จิราพร ปาสาจะ,นางสุมาลี ธุระธรรม,นางสาวจินตนา จุลคำภา,นางกังสดาล ภูสิงหา,นางสาวอิสรียา มะลิรักษ์,นางสาวนิตดา ลีทองดี
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน692557Mr.Vincent Cheylan ,1. คณบดี,2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ,3. รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ,4. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส,5. นางสาวสุจิตตรา โคสารคูณ
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมดุษฎีนิพนธ์682557นายชนะบูรณ์ อินทรพันธุ์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎี อายุวัฒน์ ,รองศาสตราจารย์วงศา เล้าหศิริวงศ์
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการบริการวิชาการ (โครงการเสวนา การเตรียมตัวเดินทางไปต่างประเทศอย่างปลอดภัยของนักศึกษา) (เพิ่มเติม)662557นางผ่องพรรณ ทวีวิจิตรกุล
แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายมหกรรมวิชาการ (เวทีเสวนาวิชาการ,นิทรรศการ,Booth Open House ของหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครบรอบ 36 ปี (เพิ่มเติม)6525571. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์,2. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม,3. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา,4. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน,5. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ,6. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ,7. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (นานาชาติ),8. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ,9. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น,10. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ,11. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส,12. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสเปน ,13. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย,14. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ,15. ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์,16. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ,17. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา,18. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา,19. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา,20. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาลุ่มน้ำโขงศึกษา,21. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ,22. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ,23. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ,24. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม,25. ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา,26. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศาสตร์,27. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา,28. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนาตะวันออก,29. ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์,30. ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์,31. ประธานรายวิชาบูรณาการ,32. ประธานรายวิชาอังกฤษบริการ,33. ประธานรายวิชาปรัชญาและศาสนา,34. ประธานรายวิชาประวัติศาสตร์และโบราณคดี
เกณฑ์การคิดภาระงานด้านปริมาณ ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557122557เกณฑ์การคิดภาระงานด้านปริมาณ ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการศึกษาอิสระ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น102557หลักเกณฑ์ในการประเมินผลการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการศึกษาอิสระ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2556หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา642557รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข,อาจารย์ศักดา จันทร์ประเสริฐ,อาจารย์กันยารัตน์ เควียเซ่น,รองศาสตราจารย์ยุพิน เตชะมณี,รองศาสตราจารย์ลำปาง แม่นมาตย์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลภัสส์ วงษ์ประเสริฐ,รองศาสตราจารย์สมาน ลอยฟ้า,2.6 รองศาสตราจารย์มาลี กาบมาลา
แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและถอดบทเรียน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครบรอบ 36 ปี6325571. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ,2. นางอุดมลักษณ์ บำรุงญาติ,3. นางสาวอัมพร รักหนองแซง ,4. นางสาวขวัญนคร สอนหมั่น
แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์6225571. นางสาววราภรณ์ ศรสุรินทร์ ,2. นางสาวมุกดา ณ ลานคา,3. นายฉัตรตระกูล เอกวงษ์,4. นางสาวมณสิการ เบ้าศรี
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบำเพ็ญกุศลพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และงานบรรพชาอุปสมบท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล612557หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล,รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย,รองศาสตราจารย์นิยม วงศ์พงษ์คำ,รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข,รองศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา,ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลวรรณ สมโสภณ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนงค์ รุ่งแจ้ง ,อาจารย์แก้วตา จันทรานุสรณ์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาลี ขันธุวาร,อาจารย์มารศรี สอทิพย์,นางผ่องพรรณ ทวีวิจิตรกุล,นายวิญญู สอนอ้น,นางกนกวรรณ สิทธิมงคล,นางสาวจินตนา จุลคำภา,นางสาวอิสรียา มะลิรักษ์,นางสุมาลี ธุระธรรม,นางกังสดาล ภูสิงหา,นางสาวพีรดา ศรีบุรินทร์ ,นายอาณัติ โสภาศุภวัตร,นายธนกร บุญจันทร์,นายธนเชษฐ์ สิทธิศักดิ์,นายศุภกร อภิญญานนท์,นายดุสิต ไวยโภชน์,นายอนุวัฒน์ กันทัพ,นายฑัตจยศพล ธนธุวานนท์,นางสาวนุชนาฎ สระกาศ
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง เทคนิคการแปลและล่าม6025571. อาจารย์วรรณฤดี คุระวรรณ,2. อาจารย์จีราภรณ์ วิทยาคม,3. อาจารย์กันตพงศ์ จิตต์กล้า,4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทุมรัตน์ คุณเงิน,5. นางสาวชรินรัตน์ ป้ายจัตุรัส
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาและฝึกอาชีพ592557อาจารย์อรอนงค์ อินสะอาด,Miss Wang Huiying,อาจารย์จิราพร ปาสาจะ,นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ,นายดุสิต ไวยโภชน์,นายอนุวัฒน์ กันทัพ,นางสุมาลี ธุระธรรม,นางสาวจินตนา จุลคำภา,นางสาวนิตดา ลีทองดี
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการผลิตหนังสือ “กูจะบวชลูกชายสายสุดใจ”5825571. อาจารย์แก้วตา จันทรานุสรณ์,2. อาจารย์มารศรี สอทิพย์,3. รองศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา,4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาลี ขันธุวาร,5. นางกนกวรรณ สิทธิมงคล,6. นายอาณัติ โสภาศุภวัตร,7. นางผ่องพรรณ ทวีวิจิตรกุล,8. นายวิญญู สอนอ้น
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น572557อาจารย์ภัทรา ภมรศิลปธรรม,อาจารย์รัชนี ปิยะธำรงชัย,อาจารย์มธุรส แพทย์ชีพ,อาจารย์ภูวัตร ทาอินต๊ะ,อาจารย์ Nobuaki Shinohara,อาจารย์ Takaishi Hiroko ,อาจารย์พราวพรรณ พลบุญ
แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายมหกรรมวิชาการ (เวทีเสวนาวิชาการ,นิทรรศการ,Booth Open House ของหลักสูตร)คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครบรอบ 36 ปี3625571. คณบดี,2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ,3. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ,4. ประธานกลุ่มวิชาภาษา,5. ประธานกลุ่มวิชาการจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร,6. ประธานกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์,7. ประธานกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ,8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา,9. อาจารย์พีรวิชณ์ สัทธรรมนุวงศ์,10. อาจารย์จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง ,11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์หอมหวล บัวระภา ,12. อาจารย์กันยารัตน์ เควียเซ่น,13. นางอุดมลักษณ์ บำรุงญาติ,14. นางบุบผา ประสารฉ่ำ,15. นางสาวอนงค์นาถ โยคุณ
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุมนุมภาพยนตร์วิจารณ์และการเมือง5625571. อาจารย์จักรกฤษ กมุทมาศ,2. อาจารย์พรสรรค์ ปิยนันทิศักดิ์,3. อาจารย์อิมรอน โสะสัน,4. นายลำไผ่ ภิรมย์กิจ,5. นายชาญชัย แสงสว่าง,6. นายปริภัทร์ ปู่วัง,7. นายภูริภัทร รัตนขันแสง,8. นายพสิษฐ์ อุทธา,9. นายอนุรักษ์ หมอยา,10. นายจิรวัฒน์ สมศรีโย,11. นางสาวนัยนา ทองวิเศษ
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำประกันคุณภาพของกลุ่มวิชาการจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร5525571. รองศาสตราจารย์มาลี กาบมาลา,2. รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข ,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญพันธ์ เพชรศร,4. อาจารย์ศักดา จันทร์ประเสริฐ,5. อาจารย์กันยารัตน์ เควียเซ่น,6. อาจารย์ปุญณิศา วิเศษสินธุ์,7. อาจารย์ขนิษฐา จิตแสง
แต่งตั้งกรรมการควบคุมใบเสร็จรับเงิน (ยังไม่ใช้)542557นางสาวอิสรียา มะลิรักษ์
แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายมอบรางวัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครบรอบ 36 ปี5325571. ประธานกลุ่มวิชาภาษา,2. ประธานกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์,3. ประธานกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์,4. ประธานกลุ่มวิชาการจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร,5. เลขานุการคณะฯ,6. นางสาวณัชชา วงษ์โก
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการบริการวิชาการ (โครงการเสวนา การเตรียมตัวเดินทางไปต่างประเทศอย่างปลอดภัยของนักศึกษา)522557รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎี อายุวัฒน์ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา,ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัสมิลล์ วัชระกวีศิลป,อาจารย์อนงค์นาฏ นุศาสตร์เลิศ,อาจารย์กันตพงศ์ จิตต์กล้า,อาจารย์เฟื่องเกษ ทองวันชัย,อาจารย์ชัชวาล ศรีทอง,นายบรรจง สายแวว,นายธนเชษฐ์ สิทธิศักดิ์ ,นายสุรพล ชาสิงห์แก้ว ,นางสาวสุภัสสร ศรีมนตรี,นางสาววณิชชา ณรงค์ชัย,นางอุดมลักษณ์ บำรุงญาติ,นางสาวขวัญนคร สอนหมั่น,นางสาวอัมพร รักหนองแซง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ประจำปีการศึกษา 2557 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา512557อาจารย์มณีมัย ทองอยู่ ,รองศาสตราจารย์สำเริง จันทรสุวรรณ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยุทธ์ จำรัสพันธุ์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎี อายุวัฒน์,อาจารย์กีรติพร จูตะวิริยะ
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสหกิจศึกษา สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 25565025571. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา ทองพูน พัฒนศร,2. อาจารย์แก้วตา จันทรานุสรณ์ ,3. รองศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา,4. อาจารย์มารศรี สอทิพย์,5. นางกนกวรรณ สิทธิมงคล
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา4925571. รองศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา,2. อาจารย์แก้วตา จันทรานุสรณ์ ,3. อาจารย์มารศรี สอทิพย์,4. นายดุสิต ไวยโภชน์
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเทศกาลอาหารและวัฒนธรรมนานาชาติ4825571. อาจารย์แก้วตา จันทรานุสรณ์,2. อาจารย์มารศรี สอทิพย์,3. รองศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา,4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาลี ขันธุวาร,5. นางกนกวรรณ สิทธิมงคล
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการผลิตหนังสือ “จดหมายเหตุพระเมตตา”4725571. อาจารย์แก้วตา จันทรานุสรณ์,2. อาจารย์มารศรี สอทิพย์,3. รองศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา,4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาลี ขันธุวาร,5. นางกนกวรรณ สิทธิมงคล,6. นายอาณัติ โสภาศุภวัตร,7. นางผ่องพรรณ ทวีวิจิตรกุล,8. นายวิญญู สอนอ้น
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการผลิตหนังสือ “ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น”4625571. อาจารย์แก้วตา จันทรานุสรณ์,2. อาจารย์มารศรี สอทิพย์,3. รองศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา,4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาลี ขันธุวาร,5. นางกนกวรรณ สิทธิมงคล,6. นายอาณัติ โสภาศุภวัตร,7. นางผ่องพรรณ ทวีวิจิตรกุล,8. นายวิญญู สอนอ้น
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการผลิตหนังสือ “ครูภาษาไทย...ไม่ธรรมดา”4525571. อาจารย์แก้วตา จันทรานุสรณ์,2. อาจารย์มารศรี สอทิพย์,3. รองศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา,4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาลี ขันธุวาร,5. นางกนกวรรณ สิทธิมงคล,6. นายอาณัติ โสภาศุภวัตร,7. นางผ่องพรรณ ทวีวิจิตรกุล,8. นายวิญญู สอนอ้น
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการผลิตหนังสือพร้อมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ชุด รินรสพระธรรมแสดง : แสงส่องใจ 26 อันดับ4425571. อาจารย์แก้วตา จันทรานุสรณ์,2. อาจารย์มารศรี สอทิพย์,3. รองศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา,4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาลี ขันธุวาร,5. นางกนกวรรณ สิทธิมงคล,6. นายอาณัติ โสภาศุภวัตร,7. นางผ่องพรรณ ทวีวิจิตรกุล,8. นายวิญญู สอนอ้น
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย432557อาจารย์แก้วตา จันทรานุสรณ์ ,อาจารย์มารศรี สอทิพย์
แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายจัดของที่ระลึก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครบรอบ 36 ปี4225571. รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ,2. รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์,3. อาจารย์พีรวิชณ์ สัทธรรมนุวงศ์,4. นางผ่องพรรณ ทวีวิจิตรกุล,5. นางอมรรัตน์ สิทธิศักดิ์,6. นางสาวกนกรัตน์ เพชรประเสริฐ,7. นางสาวสุภัสสร ศรีมนตรี
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม)412557อาจารย์จงรักษ์ เลี้ยงพานิชย์
เปลี่ยนแปลงหน้าที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ402557อาจารย์ประดิษฐ์ แสงสุกวาว
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา3925571. อาจารย์จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง ,2. รองศาสตราจารย์สำเริง จันทรสุวรรรณ,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎี อายุวัฒน์,4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรอัมรินทร์ พรหมเกิด,5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิ่นปินัทธ์ เผือกพันธ์,6. อาจารย์มณีมัย ทองอยู่,7. อาจารย์พัชรินทร์ ลาภานันท์,8. อาจารย์สมใจ ศรีหล้า,9. นางอุดมลักษณ์ บำรุงญาติ,10. นางขวัญฤดี น้อยสุวรรณ,11. นายอาณัติ โสภาศุภวัตร,12. นายธนกร บุญจันทร์ ,13. นางผ่องพรรณ ทวีวิจิตรกุล
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย382557ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา จันทร์เทาว์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ Road Show3725571. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัสมิลล์ วัชระกวีศิลป,2. อาจารย์ Malgarzata Budniak,3. อาจารย์ Wolfgang Obst,4. อาจารย์สุกัลยา แฉล้ม
แต่งตั้งผู้ควบคุมงานการจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐายขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์352557นายปรีชา อินสาลี,นายเขมชาติ พลทองมาก
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์332557อาจารย์ธันฐกรณ์ พงศ์พิมล,นายชุมพล จันทรสม,นายประธาน สุนทรไชยา,นายยงยุทธ นาสมสร้อย,นายภิรมย์ สารรัตน์,นายเจริญ มางจันดีอุดม
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์322557นางสาวศิริพร เชิดดอก,1. อาจารย์กีรติพร จูตะวิริยะ,2. รองศาสตราจารย์สมศักดิ์ ศรีสันติสุข,3. อาจารย์จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์312557นางสาวพจณิชา ศกุนะสิงห์ ,1. อาจารย์กีรติพร จูตะวิริยะ,2. รองศาสตราจารย์สมศักดิ์ ศรีสันติสุข,3. อาจารย์จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง
เปลี่ยนแปลงหน้าที่คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์302557รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ ,รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เพิ่มเติม)292557นางสาวพิมพ์มาศ พุทธมาตย์
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมตะวันตก282557อาจารย์จีราภรณ์ วิทยาคม,อาจารย์วรรณฤดี คุระวรรณ,อาจารย์กันตพงศ์ จิตต์กล้า,นางสาวชรินรัตน์ ป้ายจัตุรัส,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทุมรัตน์ คุณเงิน,นายชวด คนล้ำ,นายอนุวัฒน์ กันทัพ,นายชัยรัตน์ แก้วกันหา,อาจารย์ Michel Rochat
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการค่ายภาษาเยอรมัน2725571. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัสมิลล์ วัชระกวีศิลป,2. อาจารย์ Malgarzata Budniak,3. อาจารย์สุกัลยา แฉล้ม
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพการใช้ภาษา2625571. อาจารย์บุญมา พรหมสาขา ณ สกลนคร,2. อาจารย์สุกัลยา แฉล้ม,3. อาจารย์ Malgarzata Budniak,4. อาจารย์ Wolfgang Obst
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการค่ายภาษาเยอรมัน2525571. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัสมิลล์ วัชระกวีศิลป,2. อาจารย์ Malgarzata Budniak,3. อาจารย์ Wolfgang Obst,4. อาจารย์สุกัลยา แฉล้ม
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกลุ่มวิชาภาษา242557ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวัน เสนจันทร์ฒิชัย
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ232557อาจารย์สุธิดา โง่นคำ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวัน เสนจันทร์ฒิชัย
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ Post Thailand TESOL (เพิ่มเติม)222557นางสาวชลนิกานต์ บรรลุสันต์,นายธนปริญ สำเริง
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส212557อาจารย์กันตพงศ์ จิตต์กล้า ,อาจารย์วรรณฤดี คุระวรรณ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์202557นายชวินทร์ ศรีสวัสดิ์ ,1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวัน เสนจันทร์ฒิชัย,2. อาจารย์กรวิภา พูลผล
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการบายศรีสู่ขวัญ และโครงการเปิดโลกวัฒนธรรมจีน (ตรุษจีน)192557ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์ ,อาจารย์เบญญาทิพย์ ศุภะกะลิน,อาจารย์อรอนงค์ อินสอาด,อาจารย์จุมพล รูปชัยภูมิ ,อาจารย์วัลภา แซ่อึ้ง,อาจารย์สุทธดา หาญสันเทียะ,อาจารย์จิราพร ปาสาจะ,นายเจริญ มางจันดีอุดม,นายบรรจง สายแวว,นายอาณัติ โสภาศุภวัตร,นายกฤษณะ เวทีวุฒาจารย์,นายธนเชษฐ์ สิทธิศักดิ์,นายสุรพล ชาสิงห์แก้ว,นายดุสิต ไวยโภชน์,นายชวด คนล้ำ ,นายอนุวัฒน์ กันทัพ,นางสาวนิตดา ลีทองดี,4.3 นางบุญเพ็ง บุญทุม,นางสุมาลี ธุระธรรม,นางกังสดาล ภูสิงหา,นางสาวจินตนา จุลคำภา ,7.2 นางสาวชรินรัตน์ ป้ายจัตุรัส
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา182557ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์,อาจารย์เบญญาทิพย์ ศุภะกะลิน,อาจารย์อรอนงค์ อินสอาด,อาจารย์จิราพร ปาสาจะ,อาจารย์จุมพล รูปชัยภูมิ ,อาจารย์วัลลภา แซ่อึ้ง,นางสาวนิตดา ลีทองดี,นางสาวสกุลรัตน์ มนตรีพิลา,นายบรรจง สายแวว,นายอาณัติ โสภาศุภวัตร,นายธนกร บุญจันทร์,นายธนเชษฐ์ สิทธิศักดิ์,นางสุมาลี ธุระธรรม,นางกังสดาล ภูสิงหา,นางบุญเพ็ง บุญทุม
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ(สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์72557
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนสนับสุนการวิจัย เพื่อการจัดตั้งกลุ่มวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์42557
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากร หัวข้อ “ติดตามผลการพัฒนาระบบงาน”112557คณบดี,รองคณบดีฝ่ายบริหาร,รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ,รองคณบดีฝ่ายวิชาการ,รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ,รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม,1.7 รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์,นางอุดมลักษณ์ บำรุงญาติ,นางเพ็ญนภา วันสาสืบ,นางบุบผา ประสารฉ่ำ,เลขานุการคณะฯ,2.6 นางอมรรัตน์ สิทธิศักดิ์,นางสุมาลี ธุระธรรม,นางสาวอิสรียา มะลิรักษ์,นางสาวชลนิกานต์ บรรลุสันต์,นางสาววาสนา ฉิมภู,นางสาวพีรดา ศรีบุรินทร์
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการประชุมและบรรยายทางวิชาการ8772556อาจารย์อรอนงค์ อินสอาด,อาจารย์เบญญาทิพย์ ศุภะกะลิน,ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์,นางสาววัลลภา แซ่อึ้ง,นางสาวสุธดา หาญสันเทียะ,นายจุมพล รูปธงชัย,อาจารย์จิราพร ปาสาจะ,นายดุสิต ไวยโภชน์,นายชวด คนล้ำ,นายอนุวัฒน์ กันทัพ,นางสาวสกุลรัตน์ มนตรีพิลา,นางสาวชรินรัตน์ ป้ายจัตุรัส,นายอาณัติ โสภาศุภวัตร,นายบรรจง สายแวว,นายกฤษณะ เวทีวุฒาจารย์,นายธนเชษฐ์ สิทธิศักดิ์,นายธนกร บุญจันทร์,5.6 นายจุมพล รูปธงชัย,นางสุมาลี ธุระธรรม,นางกังสดาล ภูสิงหา,นางสาวอิสรียา มะลิรักษ์,นางสาวนิตดา ลีทองดี
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสิงห์มอดินแดงวิชาการ:ตอบปัญหาวิชาการทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์92557ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถาพร เริงธรรม,รองศาสตราจารย์เศกสรรค์ ยงวณิชย์,รองศาสตราจารย์สุกัญญา เอมอิ่มธรรม,ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ,อาจารย์กิติบดี ใยพูล ,อาจารย์จักรกฤษ กมุทมาศ,อาจารย์อิมรอน โสะสัน,นางสำเรียง โกกอุ่น,นายปริภัทร์ ปู่วัง ,นางสาวปณิดา ศิริโชคชัย ,นายลำไผ่ ภิรมย์กิจ ,นายภูริภัทร รัตนขันแสง ,นางสาวศิริขวัญ งอมสุวรรณ์ ,นางสาวอัญชลี การปลูก ,นางแฉล้ม ไกรยะวงษ์ ,อาจารย์พรสรรค์ ปิยนันทิศักดิ์,นางสาวศุภาพิชญ์ ฤทธิลา,นางสาวศิรประภา วงศ์แก้ว ,นางสาวปานระวี ทัดทาน ,นายกฤตชัย ประเสริฐเมธ ,นายชินกฤต เกียรติวัฒนานนท์ ,นางสาวเมธาวี วิศณุพรประสิทธิ์ ,นางสาวธัญญารัตน์ ศรีสุมาตย์ ,นางสาวนิรวรรณ แสงอุ่นอุรัย ,นางสาววลัยพรรณ จิวมั่งคั่ง ,นางสาววิภาวี นังตะลา ,นางสาววิมลรัตน์ นวมจิตต์ ,นางสาวณิชกานต์ บรรพต ,นางสาวนัยนา ทองวิเศษ ,นายสุขสันต์ หญิงโม ,นายชาติสยาม ปรีดาสา ,นางสาววรลักษณ์ ถนอมจิตต์ ,นางสาวบุหลัน บุญรักษ์ ,นางสาวกมลทิพย์ แซ่เฮง ,นางสาวอรนุช เสนะชัย ,นางสาวสุภาพร โพธิกมล ,นางสาวรุ่งทิพย์ เปรียบสนาดี ,นางสาวสายธาร แม่นศรี ,นางสาวกรวรจ ศรแผลง ,นางสาวยุรฉัตร เมธมุทา ,นางสาวกัญญาวรรณ กุซัว ,นางสาววิจิตรตา ภู่โพธิ์ ,นางสาวฤทัยชนก เชิงหอม ,นางสาวรติมา รัชชุศิริ ,นางสาวสรัญญา ทองสุก ,นางสาวพราวพรรณ เพ็ชรรักษ์ ,นางสาวชไมพร อ่อนสะอาด ,นายฐาปนา สุรรัตน์ ,นางสาวเจนจิรา คงแหลม ,นางสาวรสนันท์ สอนสมนึก ,นางสาวนลินทิพย์ มั่นยืน,นายดนุสรณ์ สุภักดี ,นางสาววรรณวิษา บุญมาศ ,นางสาวพัทธวรรณ นามอ้น ,นางสาวเชษฐ์สุดา เศษวิสัย ,นายชาญชัย แสงสว่าง ,นายดวิษ จำนงค์ธรรม ,นายจีรายุทธ ริยะวงษ์ ,นายจิตรทิวัส ชัยบุญเรือง ,นายเจตนิพัทธ์ โลหิตยา ,นายธนสรณ์ อัครสุขบุตร ,นายปรัญชัย จุฑาศานต์ ,นายศุภวิชญ์ ณ สงขลา ,นางสาวปัทมาภรณ์ เผือดผุด ,นายปริภัทร์ ปู่วัง ,นายลำไผ่ ภิรมย์กิจ ,นายภูริภัทร รัตนขันแสง ,นายจีรายุทธ ริยะวงษ์ ,นายวรพล เพ็งมูล ,นายทิชานนท์ สุทธิจินตนา ,นายพีรพันธ์ เจียรสุมัย ,นายธนพัทธ์ สังวรณ์ ,นายภูริทัต อัคชาติ ,นายวิษณุพงษ์ สุกกรี ,นายอนุรักษ์ หมอยา ,นายพสิษฐ์ อุทธา ,นายมงคล การรัตน์ ,นางสาวทิติยา สืบขำเพชร ,นายพีรภาส มูลพรม ,นายเชิดพงษ์ บุตรชาดี ,นางสาวอารยา ตอรัมย์
แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งานสถาปนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครบรอบ 36 ปี725571. คณบดี,2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร,3. รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม,4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้ารุ่ง มีอุดร,5. อาจารย์อาทิตย์ จิตรโท,6. อาจารย์บัญชาการ สมีเพ็ชร,7. อาจารย์ศิรายุ โพธิ์วันนา,8. อาจารย์สุเขตต์ศักดิ์ หวานวาจา,9. อาจารย์บุญมา พรหมสาขา ณ สกลนคร,10. อาจารย์พราวพรรณ พลบุญ,11. อาจารย์อรอนงค์ อินสอาด,12. อาจารย์อิมรอน โสะสัน,13. อาจารย์ชมนาด บุญอารีย์,14. อาจารย์อนงค์นาฏ นุศาสตร์เลิศ,15. นางอุดมลักษณ์ บำรุงญาติ,16. นายเจริญ มางจันดีอุดม,17. นางกังสดาล ภูสิงหา,18. นางสาวพีรดา ศรีบุรินทร์,19. นางสาวจินตนา จุลคำภา,20. นางสุมาลี ธุระธรรม,21. นางสาวอิสรียา มะลิรักษ์,22. นางสาวชลนิกานต์ บรรลุสันต์,23. นางสาววาสนา ฉิมภู ,24. นางพูนศรี สีหาวัตร,25. นางสาวธัญพร ดวงพิมพ์,26. นางสาวกนกรัตน์ ต้นกันยา,27. นายฤทธิไกร โพธิปัสสา,28. นายอากาศ คำบึงกลาง,29. นายทองสุข หอมสมบัติ,30. นายบวร แก้วกงพาน ,31. นายชัยรัตน์ แก้วกันหา,32. นายสมคิด เพียจันทร์,33. นางขวัญฤดี น้อยสุวรรณ,34. นางบานเย็น ศรีกุล ,35. นางพิศมัย เมืองสนธิ์ ,36. นางแฉล้ม ไกรยะวงศ์,37. นายชัชวาล ศรีทอง
แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายพิธีการทางศาสนา งานสถาปนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครบรอบ 36 ปี1325571. รองศาสตราจารย์ประยงค์ แสนบุราณ,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์หอมหวล บัวระภา,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คำแหง วิสุทธางกูร,4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธรักษ์ ปราบนอก,5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทพพร มังธานี,6. อาจารยกรรณิการ์ คำดี,7. นางสาววริศรา จรทอง,8. อาจารย์วิเชียร แสนมี
แต่งตั้งคณะกรรมการสร้างข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ32557คณบดี,รองคณบดีฝ่ายวิชาการ,อาจารย์กรวิภา พูลผล,ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวัน เสนจันทร์ฒิชัย,ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์,อาจารย์สุขุม วสุนธราโศภิต,อาจารย์จอมรัฐ พัฒนศร
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาการจัดทำรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ของภาษาอาเซียน172557คณบดี,รองคณบดีฝ่ายวิชาการ,ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาอาเซียน,ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา จันทร์เทาว์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา,ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาริสา อุ่นทานนท์,อาจารย์อุมารินทร์ ตุลารักษ์,Miss Nguyen Que Thuone,นางบุบผา ประสารฉ่ำ,นางสาวปิยนันท์ ดวงก้งแสน,นางสาวพิมพ์มาศ พุทธมาตย์,นางสาวพิรุณา พิลาศรี
เปลี่ยนแปลงวันในการสอบวิทยานิพนธ์162557นายวิศรุต ไหลหาโคตร
เปลี่ยนแปลงวันในการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์152557นายบุญรุ่ง โนใจ
เปลี่ยนแปลงวันในการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์142557นายอนงค์ฤทธิ์ พรมสอน
อนุมัติให้ลาออกจากประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม122557รองศาสตราจารย์สมนึก ปัญญาสิงห์

page 18.9710144928 / 42
[previous][next]
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ]