" ท่านสามารถค้นหารายการจากประเภทที่เลือกได้ "
** ค้นคำสั่งคณะ **
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์5312557นายมนต์ชัย ผ่องศิริ,1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎี อายุวัฒน์,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยุทธ์ จำรัสพันธุ์,3. อาจารย์มณีมัย ทองอยู่,4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์ อภิชาติวัลลภ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์5302557นางนิลวดี พรหมพักพิง,1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์ อภิชาติวัลลภ,2. รองศาสตราจารย์สมศักดิ์ ศรีสันติสุข,3. อาจารย์มณีมัย ทองอยู่,4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยุทธ์ จำรัสพันธุ์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ5292557นางสาวจิษฑิณันท์ ปิฏินิพัฑฒ์,1. อาจารย์จงรักษ์ เลี้ยงพานิชย์,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา โครงการกองทุนพัฒนาการศึกษาของนักศึกษารหัส 56 - 57 ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2557572557นางสาวลัดดาวรรณ คงปราณี นางสาวศันสนีย์ ขุนทวี นางสาวศุภากร ไคร้นุ่น นางสาวภาวดี ศรีสุข นางสาววราภรณ์ หารินไสล
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา โครงการคัดเลือกและสนับสนุนทุนการศึกษา ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2557562557นางสาววชิราภรณ์ โฮมแพน นางสาววรนุช กาละพันธ์ นางสาวโยชิโกะ ทาคาฮาชิ นางสาวกนกฉาย ศาลางาม นางสาวนภา มงคลเสริมศักดิ์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและบุคคลภายนอก ครั้งที่ 3/2557 ประจำปี 25575282557ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา ทองพูน พัฒนศร,นางสาวอนงค์นาถ โยคุณ,นางสกุลรัตน์ คำพิละ,นางสาวอรอุมา โสภัย,นางสาวชลนิกานต์ บรรลุสันต์,4.2 อาจารย์ภรณี ดีราษฎร์วิเศษ,4.3 อาจารย์จอมรัฐ พัฒนศร,4.4 อาจารย์บุษบามินตรา ฉลวยแสง,4.5 อาจารย์สุขุม วสุนธราโศภิต,4.6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยา วิทย์สุภาเลิศ,4.7 อาจารย์ปรีดาพร ศรีสาคร,4.8 อาจารย์ภารดี ตั้งแต่ง,4.9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกานต์ โฆษิตตระกูล,ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิ จังสถิตย์กุล,อาจารย์ดารารัตน์ คำภูแสน,5.5 นายสายันต์ อ้อมแก้ว,
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ BE รวมใจเฉลิมฉลองครบรอบ 36 ปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์52725571. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกานต์ โฆษิตตระกูล,2. รองศาสตราจารย์อาภาภรณ์ จินดาประเสริฐ,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา ทองพูน พัฒนศร,4. อาจารย์ฐานันดร วงศ์กิตติธร,5. อาจารย์ศิรายุ โพธิ์วันนา,6. อาจารย์ประดิษฐ์ แสงสุกวาว,7. อาจารย์อนงค์นาฏ นุศาสตร์เลิศ,8. นางสาวชรินรัตน์ ป้ายจัตุรัส,9. นางสาวกนกรัตน์ เวียงชัย
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา5262557ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎี อายุวัฒน์ ,อาจารย์กีรติพร จูตะวิริยะ
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ5252557ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวัน เสนจันทร์ฒิชัย
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์5242557นางสาวชนิกา จิตจักร,1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา จันทร์เทาว์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ5232557นางสาวอรทัย ทองเมืองน้อย,1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ ,2. รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ คุณุรัตน์,3. รองศาสตราจารย์เศกสรรค์ ยงวณิชย์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ5222557นายปณิธิ จริยศิลป์,1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ ,2. รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ คุณุรัตน์,3. รองศาสตราจารย์เศกสรรค์ ยงวณิชย์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ5212557นายกฤษฎา สุขอนันต์,1. รองศาสตราจารย์สุกัญญา เอมอิ่มธรรม,2. รองศาสตราจารย์สุนีย์ เลี่ยวเพ็ญวงษ์,3. รองศาสตราจารย์เศกสรรค์ ยงวณิชย์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ5202557นางสาวสงกรานต์ แก้วศิริ,1. รองศาสตราจารย์สุกัญญา เอมอิ่มธรรม ,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระศักดิ์ จารุชัยนิวัฒน์,3. รองศาสตราจารย์เศกสรรค์ ยงวณิชย์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์5192557นางสาววัฒนาพร นนลือชา,1. รองศาสตราจารย์บุญยงค์ เกศเทศ,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย เพียยุระ,3. อาจารย์อุมารินทร์ ตุลารักษ์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์5172557นางสาวณิตาวรรณ โพธิ์ไหม,1. อาจารย์ธันวพร เสรีชัยกุล,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา จันทร์เทาว์,3. อาจารย์ศุภกิต บัวขาว
แต่งตั้งคณะกรรมการ Home Coming Day (HUSO HUG HOME PARTY) งานสถาปนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครบรอบ 36 ปี (เพิ่มเติม)5162557นางสาววารุณี ฉกรรศิลป์,นางสาวปิยนันท์ ดวงก้งแสน,นางสาวศิริญญา ฤทธิพันธรักษ์,นางสาวพิมพ์มาศ พุทธมาตย์,นางบุบผา ประสารฉ่ำ,นางสาวขวัญนคร สอนหมั่น,นางสาวอัมพร รักหนองแซง ,นางสุจิตตรา เมียน ,นางพูนศรี สีหาวัตร ,นางสาวกนกรัตน์ ต้นกันยา,นางสาวธัญพร ดวงพิมพ์
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานมหกรรมวิชาการ ในการจัดงานวันสถาปนา ครบรอบ 36 ปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์5142557รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ,นางสุจิตตรา เมียน,นางสาวจณิสตา พยัคฆ์มะเริง,นางสาวอัมพร รักหนองแซง,นางผ่องพรรณ ทวีวิจิตรกุล,นางสาวปิยนันท์ ดวงก้งแสน,นางบุบผา ประสารฉ่ำ ,นางสาวขวัญนคร สอนหมั่น,ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา ,อาจารย์จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง,อาจารย์แก้วตา จันทรานุสรณ์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์มารศรี สอทิพย์,อาจารย์พีรวิชณ์ สัทธรรมนุวงศ์ ,อาจารย์วิกรานต์ นามผาดอน ,นางสาวอรอุมา โสภัย,นางผ่องพรรณ ทวีวิจิตรกุล,นางสาวนิตดา ลีทองดี,นางสาวชรินทร์รัตน์ ป้ายจัตุรัส ,นางสาวอนงค์นาถ โยคุณ ,นางสาวสกุลรัตน์ มนตรีพิลา ,นางสาวปิยนันท์ ดวงก้งแสน,รองคณบดีฝ่ายวิชาการ,นางสุจิรา ผิวบาง,นางสาวพิมพ์มาศ พุทธมาตย์,นายวิจิตร จรทอง,นางสาวสุภัสสร ศรีมนตรี,นางสาวศศิธร สิทธิพรหม,นางสาวสุจิตตรา โคสารคูณ,นางผ่องพรรณ ทวีวิจิตรกุล,นางสาวนิตดา ลีทองดี,นางสาวธันยนันท์ คำพงศ์ภวัตร ,นางสาวชรินทร์รัตน์ ป้ายจัตุรัส,นางสาวจณิสตา พยัคฆ์มะเริง,นางสาวปิยนันท์ ดวงก้งแสน,นางสาวศิริญญา ฤทธิพันธรักษ์ ,นางอุดมลักษณ์ บำรุงญาติ,นางกังสดาล ภูสิงหา,นางสุมาลี ธุระธรรม,นางสาวพีรดา ศรีบุรินทร์,นางพูนศรี สีหาวัตร,นางขวัญฤดี น้อยสุวรรณ ,นางบานเย็น ศรีกุล,นางสาววารุณี ฉกรรศิลป์,นายเจริญ มางจันดีอุดม,นายอาณัติ โสภาศุภวัตร,นายกฤษณะ เวทีวุฒาจารย์,นายธนเชษฐ์ สิทธิศักดิ์,นายศุภกร อภิญญานนท์,นายธนกร บุญจันทร์,นายบรรจง สายแวว,นางเพ็ญนภา วันสาสืบ,นางสาวกนกรัตน์ เพชรประเสริฐ,นางสาวศศิธร สิทธิพรหม,นางบุญเชิด กอมาตย์,นายอภิรัก ผิวบาง,นางสาวไพรินทร์ เมืองสนาม,นางสาวณัชชา วงษ์โก,นางสาวอัมพร วงษ์สอน,นางสาวจินตนา จุลคำภา,นางสาวอิสรียา มะลิรักษ์,นางสาวชลนิกานต์ บรรลุสันต์,นางสาววาสนา ฉิมภู,3.1 นายอัครเดช เจริญบุญ,อาจารย์กรวิภา พูลผล,อาจารย์พีรวิชณ์ สัทธรรมนุวงศ์,อาจารย์อิมรอน โสะสัน,นางบุบผา ประสารฉ่ำ,นางสาวสุภัสสร ศรีมนตรี,นางผ่องพรรณ ทวีวิจิตรกุล,นางสุจิรา ผิวบาง,อาจารย์ชัชวาล ศรีทอง,นางสำเรียง โกกอุ่น,นางกนกวรรณ สิทธิมงคล ,นางผ่องพรรณ ทวีวิจิตรกุล,นางสาวจุฑารัตน์ หัสดี,นางสาวกนกรัตน์ เวียงชัย,นางสาวธันยนันท์ คำพงศ์ภวัฒน์,นางสาววริศรา จรทอง,นางสาวชรินรัตน์ ป้ายจัตุรัส,นางสาวจณิสตา พยัคฆ์มะเริง,นางสาวนิตดา ลีทองดี ,นางสาวศุภาพิชญ์ ฤทธิลา,ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง,ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์,ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาอาเซียน,ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลวรรณ สมโสภณ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนงค์ รุ่งแจ้ง,ผู้ช่วยศาสตราจารย์มารศรี สอทิพย์,นางอมรรัตน์ สิทธิศักดิ์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภาวิน ศุภวัฒน์ ศรีใคร,อาจารย์ภารดี ตั้งแต่ง,6.2.3 อาจารย์พีรวิชณ์ สัทธรรมนุวงศ์,6.2.4 นางสุจิตตรา เมียน,อาจารย์แก้วตา จันทรานุสรณ์,อาจารย์ศุภกิต บัวขาว,ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาริสา อุ่นทานนท์,นางสกุลรัตน์ คำพิละ,อาจารย์ภรณี ดีราษฎร์วิเศษ,อาจารย์จอมรัฐ พัฒนศร,อาจารย์วิกรานต์ นามผาดอน,7.2.4 นางสาวกนกรัตน์ เวียงชัย,รองศาสตราจารย์สมศักดิ์ ศรีสันติสุข,อาจารย์จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง,อาจารย์กรวิภา พูลผล,อาจารย์อิมรอน โสะสัน,นายสุรพล ชาสิงห์แก้ว,นายสายันต์ พัดโสดา,
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 1st International Conference on Public Administration Khon Kaen University (KKU-ICPA) “Public Affairs in ASEAN Community”5132557อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น,รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ,คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ,รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์,รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์,คณบดีคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ วิทยาเขตหนองคาย ,คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ,รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ คุณุรัตน์ ,รองศาสตราจารย์สมศักดิ์ ศรีสันติสุข ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระศักดิ์ จารุชัยนิวัฒน์ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยุทธ์ จำรัสพันธุ์ ,อาจารย์วีระกุล ชายผา รองศาสตราจารย์สุกัญญา เอมอิ่มธรรม ,รองศาสตราจารย์เศกสรรค์ ยงวณิชย์ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถาพร เริงธรรม ,รองศาสตราจารย์พิธันดร นิตยสุทธิ์,อาจารย์อิมรอน โสะสัน ,อาจารย์จักรกฤษ กมุทมาศ ,อาจารย์รุ่งอรุณ บุญสายันต์ ,อาจารย์ชนะวิทย์ อนุสุเรนทร์ ,นางสำเรียง โกกอุ่น ,นายธนาราช คงคารักษ์ ,นายภาคภูมิ ขามพิทักษ์ ,นางแฉล้ม ไกรยะวงศ์ ,นางสาวพรสรรค์ ปิยนันทิศักดิ์ ,นางสาวศุภาพิชญ์ ฤทธิลา ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรอัมรินทร์ พรหมเกิด ,นางอุดมลักษณ์ บำรุงญาติ,นางสาวขวัญนคร สอนหมั่น,นางเพ็ญนภา วันสาสืบ,นางบุปผา ประสารฉ่ำ,นางผ่องพรรณ ทวีวิจิตรกุล,นางสาวอนงค์นาถ โยคุณ,นางสุจิตตรา เมียน,นางสาวจณิสตา พยัคฆ์มะเริง,นางสาวพิมพ์มาศ พุทธมาตย์,นางรจนา แก่นอำพรพันธ์,นางสาวพีรดา ศรีบุรินทร์,นางสาวจินตนา จุลคำภา,นางกังสดาล ภูสิงหา,นางสาววาสนา ฉิมภู,นางสำเรียง โกกอุ่น ,นางอรปรีดา ทองเฉลิม ,นายเจริญ มางจันดีอุดม,นายฤทธิไกร โพธิปัสสา,นายสุรพล ชาสิงห์แก้ว,นายสายันต์ พัสโสดา ,นายวิญญู สอนอ้น,นายดุสิต ไวยโภชน์,นายอนุวัฒน์ กันทัพ,นายชวด คนล้ำ,นายอาณัติ โสภาศุภวัตร ,นายบรรจง สายแวว,นายอัครเดช เจิญบุญ
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ5122557ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธิดา โง่นคำ ,อาจารย์อภิญญา หินนนท์
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 25575112557อาจารย์อนงค์นาฏ นุศาสตร์เลิศ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกานต์ โฆษิตตระกูล,อาจารย์ฐานันดร วงศ์กิตติธร,อาจารย์ประดิษฐ์ แสงสุกวาว,ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา ทองพูน พัฒนศร,รองศาสตราจารย์มาลี กาบมาลา,อาจารย์กันยารัตน์ เควียเซ่น,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุญณิศา วิเศษสินธุ์,อาจารย์ขนิษฐา จิตแสง,รองศาสตราจารย์ภรณี ศิริโชติ,อาจารย์ศักดา จันทร์ประเสริฐ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญพันธ์ เพชรศร,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลภัสส์ วงษ์ประเสริฐ
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา5102557ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎี อายุวัฒน์ ,อาจารย์กีรติพร จูตะวิริยะ
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ5092557ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาริสา อุ่นทานนท์
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ5082557ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาริสา อุ่นทานนท์
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ5072557ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาริสา อุ่นทานนท์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์5062557นางสาวอัญชสา สีนวนแก้ว,1. รองศาสตราจารย์สมาน ลอยฟ้า,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธิ์,3. อาจารย์กันยารัตน์ เควียเซ่น,4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลภัสส์ วงษ์ประเสริฐ
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่5052557อาจารย์ฐานันดร วงศ์กิตติธร,อาจารย์อนงค์นาฏ นุศาสตร์เลิศ,อาจารย์ฐานันดร วงศ์กิตติธร,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกานต์ โฆษิตตระกูล,ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา ทองพูน พัฒนศร,อาจารย์ประดิษฐ์ แสงสุกวาว,อาจารย์ศิรายุ โพธิ์วันนา,นางสาวชรินรัตน์ ป้ายจัตุรัส,
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย5042557ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย เพียยุระ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์มารศรี สอทิพย์
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเกษียณอายุราชการ ของกลุ่มวิชาภาษา5032557ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวัน เสนจันทร์ฒิชัย,อาจารย์สุขุม วสุนธราโศภิต,อาจารย์กันตพงศ์ จิตต์กล้า,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกานต์ โฆษิตตระกูล,อาจารย์ดารารัตน์ คำภูแสน ,อาจารย์จอมรัฐ พัฒนศร,ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธิดา โง่นคำ,อาจารย์ดารารัตน์ คำภูแสน,อาจารย์วรรณฤดี คุระวรรณ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภาวิน ศุภวัฒน์ ศรีใคร,อาจารย์สุขุม วสุนธราโศภิต,อาจารย์อนงค์นาฏ นุศาสตร์เลิศ,อาจารย์พีรวิชณ์ สัทธรรมนุวงศ์,อาจารย์วิกรานต์ นามผาดอน,อาจารย์ปาณิสรา ใจสุข,อาจารย์กนกพรรณ ทองป้อง,อาจารย์กันตพงศ์ จิตต์กล้า,อาจารย์ภารดี ตั้งแต่ง,อาจารย์กรวิภา พูลผล,อาจารย์บัญชาการ สมีเพชร ,อาจารย์บุษบามินตรา ฉลวยแสง,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสอางค์ นิติวรคุณาพันธุ์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทุมรัตน์ คุณเงิน ,อาจารย์นวลจันทร์ ประดุจชนม์,อาจารย์ปรีดาพร ศรีสาคร,อาจารย์สุบรรณ แก้วกันยา,อาจารย์อภิญญา หินนนท์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา ทองพูน พัฒนศร,อาจารย์จอมรัฐ พัฒนศร,อาจารย์ฐานันดร วงศ์กิตติธร,อาจารย์ศิรายุ โพธิ์วันนา,อาจารย์อนงค์นาฏ นุศาสตร์เลิศ,อาจารย์วรรณฤดี คุระวรรณ,นางสาวชรินรัตน์ ป้ายจตุรัส ,นางสาวธันยนันท์ คำพงศ์ภวัฒน์,นางสาวกนกรัตน์ เวียงชัย,อาจารย์ประดิษฐ์ แสงสุกวาว,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉลิมเกียรติ มินา ,นายดุสิต ไวยโภชน์,นายชวด คนล้ำ,นายอนุวัฒน์ กันทัพ,อาจารย์จงรักษ์ เลี้ยงพานิชย์,อาจารย์ภรณี ดีราษฎร์วิเศษ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการประจำคณะ50225571. รองคณบดีฝ่ายบริหาร,2. เลขานุการคณะฯ,3. นางอุดมลักษณ์ บำรุงญาติ,4. นางเพ็ญนภา วันสาสืบ,5. นางอมรรัตน์ สิทธิศักดิ์,6. นางสาวณัชชา วงษ์โก,7. นางสาวอัมพร วงษ์สอน
แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์5012557คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์,รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ,รองศาสตราจารย์มาลี กาบมาลา,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้ารุ่ง มีอุดร ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธรักษ์ ปราบนอก ,อาจารย์ศุภกิต บัวขาว,อาจารย์ภรณี ดีราษฎร์วิเศษ,อาจารย์อิศเรศ ดลเพ็ญ,อาจารย์ชัชวาล ศรีทอง ,นางอุดมลักษณ์ บำรุงญาติ,นางสาวขวัญนคร สอนหมั่น,นางสาวอัมพร รักหนองแซง
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานมหกรรมวิชาการ ในการจัดงานวันสถาปนา ครบรอบ 36 ปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เพิ่มเติม)4962557นางบุญเชิด กอมาตย์,นายอภิรัก ผิวบาง,นางสาวไพรินทร์ เมืองสนาม,นางสาวณัชชา วงษ์โก,นางสาวอัมพร วงษ์สอน,นางสาวจินตนา จุลคำภา,นางสาวอิสรียา มะลิรักษ์,นางสาวชลนิกานต์ บรรลุสันต์,นางสาววาสนา ฉิมภู,3.1 นายอัครเดช เจริญบุญ,อาจารย์กรวิภา พูลผล,อาจารย์พีรวิชณ์ สัทธรรมนุวงศ์,อาจารย์อิมรอน โสะสัน,นางบุบผา ประสารฉ่ำ,นางสาวสุภัสสร ศรีมนตรี,นางผ่องพรรณ ทวีวิจิตรกุล,นางสุจิรา ผิวบาง,อาจารย์ชัชวาล ศรีทอง,นางสำเรียง โกกอุ่น,นางกนกวรรณ สิทธิมงคล ,นางผ่องพรรณ ทวีวิจิตรกุล,นางสาวจุฑารัตน์ หัสดี,นางสาวกนกรัตน์ เวียงชัย,นางสาวธันยนันท์ คำพงศ์ภวัฒน์,นางสาววริศรา จรทอง,นางสาวชรินรัตน์ ป้ายจัตุรัส,นางสาวจณิสตา พยัคฆ์มะเริง,นางสาวนิตดา ลีทองดี ,นางสาวศุภาพิชญ์ ฤทธิลา,ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง,ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์,ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาอาเซียน,ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลวรรณ สมโสภณ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนงค์ รุ่งแจ้ง,ผู้ช่วยศาสตราจารย์มารศรี สอทิพย์,นางอมรรัตน์ สิทธิศักดิ์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภาวิน ศุภวัฒน์ ศรีใคร,อาจารย์ภารดี ตั้งแต่ง,6.2.3 อาจารย์พีรวิชณ์ สัทธรรมนุวงศ์,6.2.4 นางสุจิตตรา เมียน,อาจารย์แก้วตา จันทรานุสรณ์,อาจารย์ศุภกิต บัวขาว,ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาริสา อุ่นทานนท์,นางสกุลรัตน์ คำพิละ,อาจารย์ภรณี ดีราษฎร์วิเศษ,อาจารย์จอมรัฐ พัฒนศร,อาจารย์วิกรานต์ นามผาดอน,7.2.4 นางสาวกนกรัตน์ เวียงชัย,รองศาสตราจารย์สมศักดิ์ ศรีสันติสุข,อาจารย์จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง,อาจารย์กรวิภา พูลผล,อาจารย์อิมรอน โสะสัน,นายสุรพล ชาสิงห์แก้ว,นายสายันต์ พัดโสดา
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์4862557นายณไทย เทพขาม นางสาวณัฐพร ผ่องอรัญ นายตรัยเทพ ศรีสุข นางสาวธารีรัตน์ หิรัญนุเคราะห์ นายนวมิตร ประธรรมสาร นางสาวปิติญา สุธีรพันธุ์ นางสาวพิชญานิน อินลา นางสาวน้ำทิพย์ เวทย์วีระพงศ์ นางสาวบัวบุญ พิณเจริญพันธุ์ นางสาวปพิชญา แกดสันเทียะ นางสาวประภาพร สมภักดี นางสาวพรรณสุภา พันธ์ชูจิตร นางสาวสุจิณัฐฎา ทองพรม นางสาวสุดามาส สมบัติสวัสดิ์ นางสาวภาวิยา พงศ์จิระชาคร นางสาวมัลลิกามาศ เทียมรินทร์ นางสาววิวิธนันท์ หยูเห้ง อาจารย์สุบรรณ แก้วกันยา อาจารย์ภรณี ดีราษฎร์วิเศษ อาจารย์ภารดี ตั้งแต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา ทองพูน พัฒนศร อาจารย์กรวิภา พูลผล ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์ อาจารย์สุขุม วสุนธราโศภิต อาจารย์ดารารัตน์ คำภูแสน อาจารย์ปรีดาพร ศรีสาคร อาจารย์สุธิดา โง่นคำ อาจารย์ปรีดาพร ศรีสาคร อาจารย์บุษบามินตรา ฉลวยแสง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์5002557นางสาวนุจรินทร์ ปทุมพงษ์,1. รองศาสตราจารย์สมาน ลอยฟ้า,2. รองศาสตราจารย์สุจิน บุตรดีสุวรรณ,3. อาจารย์กันยารัตน์ เควียเซ่น,4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลภัสส์ วงษ์ประเสิรฐ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ4992557นางสุปรานี พรจรรยา,1. รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ คุณุรัตน์,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ ,3. อาจารย์วีระกุล ชายผา
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์4982557นางสาวโชติมา วัฒนะ,1. อาจารย์กันยารัตน์ เควียเซ่น,2. อาจารย์วิศปัตย์ ชัยช่วย,3. รองศาสตราจารย์มาลี กาบมาลา
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์4972557นางสาวผาณิต วงศ์ชารี,1. อาจารย์กันยารัตน์ เควียเซ่น,2. อาจารย์วิศปัตย์ ชัยช่วย,3. รองศาสตราจารย์มาลี กาบมาลา
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชาวญี่ปุ่นในโครงการแลกเปลี่ยน4952557Miss Kanai Mami ,อาจารย์มธุรส แพทย์ชีพ
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาอาสาสมัครชาวญี่ปุ่นที่สมัครมาทำหน้าที่อาจารย์ช่วยสอน4942557Miss Makioka kana, Miss Hasegwa Yuna ,Mr. Rokuta Shin ,Mr.Nobuaki Shinohara
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์4932557นายณัฐพงศ์ เลิสวนารินทร์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา ทองพูน พัฒนศร
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์4922557นางสาวประไพพร พรมมา,อาจารย์จงรักษ์ เลี้ยงพานิชย์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวัน เสนจันทร์ฒิชัย
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมดุษฎีนิพนธ์4912557รองศาสตราจารย์ลำปาง แม่นมาตย์ ,นางชุติมา ไวยสุระสิงห์,ศาสตราจารย์ปริญญา จินดาประเสริฐ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาหลักดุษฎีนิพนธ์4902557นายดุลดนัย วันธงชัย,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลภัสส์ วงษ์ประเสริฐ,รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์4892557 MissQING LI,ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา จันทร์เทาว์,อาจารย์ศุภกิต บัวขาว
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์4882557นางสาวประไพพร พรมมา,อาจารย์จงรักษ์ เลี้ยงพานิชย์
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์4872557พระวินัย สุริยะธรรม,ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธรักษ์ ปราบนอก
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมดุษฎีนิพนธ์4852557นายกนก สุขมณี นายจักรกฤษณ์ แสงแก้ว นางสาวจิตรลดา พรหมมากรณ์ นางสาวจินตนา โต้งสูงเนิน นายสุระสิทธิ์ คุดนา นางวิชุดา ไชยศิวามงคล รองศาสตราจารย์ลำปาง แม่นมาตย์ รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลภัสส์ วงษ์ประเสริฐ อาจารย์กันยารัตน์ เควียเซ่น รองศาสตราจารย์ยุพิน เตชะมณี
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์4842557นายณัฐสิทธิ์ ชัยภูมิ นายพสุธา โกมลมาลย์ อาจารย์จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง อาจารย์มณีมัย ทองอยู่
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์4822557นางสาวชลธิดา บัวหา นางสาวนุสรา นาภิรมย์ นางสาวสุภาวดี ภัทรประภาศิริ นางสาวเบญจวรรณ นัยนิตย์ อาจารย์ศิลปกิจ ตี่ขันติกุล อาจารย์วิภาวี กฤษณะภูติ รองศาสตราจารย์บัวพันธ์ พรหมพักพิง
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์4812557Ms. JIE YANG นางสาวคัคนางค์ สงฆ์สังวรณ์ นายภมร ภูผิวผา นายวงศกร บุญเกิดอาจารย์จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง ,อาจารย์กีรติพร จูตะวิริยะ,รองศาสตราจารย์ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์, อาจารย์แก้วตา จันทรานุสรณ์
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักดุษฎีนิพนธ์4802557พระขวัญประชา จันสุพรหม,รองศาสตราจารย์สุกัญญา เอมอิ่มธรรม
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์4792557 นางสาวพิกุล อ่อนศรีไพร,1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา,2. อาจารย์ศุภกิต บัวขาว
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์4782557พระมหาศรายุทธ เจตรา,1. อาจารย์ศุภกิต บัวขาว ,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา4742557อาจารย์พัชรินทร์ ลาภานันท์ ,อาจารย์กีรติพร จูตะวิริยะ
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัมมนาสาขาวิชาสารสนเทศและการสื่อสาร47325571.1 รองศาสตราจารย์มาลี กาบมาลา ,1.2 อาจารย์กันยารัตน์ เควียเซ่น,1.3 นางสาวจุฑารัตน์ หัสดี,อาจารย์ศักดา จันทร์ประเสริฐ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลภัสส์ วงษ์ประเสริฐ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุญณิศา วิเศษสินธุ์,นายศุภกร อภิญญานนท์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญพันธ์ เพชรศร,อาจารย์ขนิษฐา จิตแสง,นางพรทิพา ไชยรงศรี
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์4512557นางสาววรรษพร อารยะพันธ์,1. รองศาสตราจารย์สมาน ลอยฟ้า,2. อาจารย์ผ่องศรี เวสารัช,3. รองศาสตราจารย์ลำปาง แม่นมาตย์,4. รองศาสตราจารย์มาลี กาบมาลา,5. รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม4702557ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้ารุ่ง มีอุดร ,อาจารย์มานะ นาคำ
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา กรณี นักศึกษาโอนย้ายคณะ และโอนย้ายสาขา47125571. รองศาสตราจารย์บัวพันธ์ พรหมพักพิง ,2. อาจารย์มานะ นาคำ ,3. อาจารย์ศิลปกิจ ตี่ขันติกุล
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย4722557ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย เพียยุระ ,อาจารย์แก้วตา จันทรานุสรณ์
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 25574692557ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา,อาจารย์บุญมา พรหมสาขา ณ สกลนคร,ผู้ช่วยศาสตราจารย์มารศรี สอทิพย์,อาจารย์พราวพรรณ พลบุญ,อาจารย์จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง,อาจารย์พีรวิชณ์ สัทธรรมนุวงศ์,อาจารย์อาทิตย์ จิตรโท,อาจารย์สุเขตต์ศักดิ์ หวานวาจา,นางบุญเชิด กอมาตย์,นายอภิรัก ผิวบาง,1.11 นางสาวไพรินทร์ เมืองสนาม,2.1 นายเจริญ มางจันดีอุดม,นายฤทธิไกร โพธิปัสสา,นายสุรพล ชาสิงห์แก้ว,นายอากาศ คำบึงกลาง,นายทองสุข หอมสมบัติ,นายบวร แก้วกงพาน,นายวิลัย ศรีวิชา,นายสายันต์ พัดโสดา,นายดุสิต ไวยโภชน์,นายชวด คนล้ำ,นายอนุวัฒน์ กันทัพ,นายธีรวุฒิ จันทะสอน,นายอาณัติ โสภาศุภวัตร,นายกฤษณะ เวทีวุฒาจารย์,นายธนเชษฐ์ สิทธิศักดิ์,นายธนกร บุญจันทร์,นายอัครเดช เจริญบุญ ,นายศุภกร อภิญญานนท์,นายบรรจง สายแวว ,นางผ่องพรรณ ทวีวิจิตรกุล,นางสำเรียง โกกอุ่น,นางกนกวรรณ สิทธิมงคล,นางสาวนิตดา ลีทองดี,นางสาวศุภาพิชญ์ ฤทธิลา,นางสาวจณิสตา พยัคฆ์มะเริง,นางสาววริศรา จรทอง,นางสาวชรินรัตน์ ป้ายจัตุรัส,นางสาวจุฑารัตน์ หัสดี,นางสาวธันยนันท์ คำพงศ์ภวัฒน์,นางสาวจินตนา จุลคำภา,นางกังสดาล ภูสิงหา,นางสาวพีรดา ศรีบุรินทร์
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์4662557นายนำพล โชคศิริ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวัน เสนจันทร์ฒิชัย,อาจารย์กรวิภา พูลผล
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์4652557นางสาววรนุช จันทะบูรณ์,รองศาสตราจารย์บัวพันธ์ พรหมพักพิง
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์4642557พระ ภิญโญ จันทะสิงห์ นายอรรถพล บัวพัฒน์ นายชิงชัย ศิริวิชัย พระ ภาณุภัทร บุตรอินทร์ นางสาวศิรินัน ทับอาษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์คำแหง วิสุทธางกูร ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธรักษ์ ปราบนอก รองศาสตราจารย์เอกศักดิ์ ยุกตะนันทน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์หอมหวล บัวระภา
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ4632557นายภาคภูมิ ขามพิทักษ์ ,1. รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ คุณุรัตน์,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระศักดิ์ จารุชัยนิวัฒน์,3. รองศาสตราจารย์เศกสรรค์ ยงวณิชย์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ4622557นางธนรัตน์ แฝงสาเคน,1. อาจารย์สุวรรณา ทองสีสุขใส,2. อาจารย์ศักดา จันทร์ประเสริฐ ,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญพันธ์ เพชรศร
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ4612557 นายปราโมทย์ สิงห์ธนะ,1. อาจารย์สุวรรณา ทองสีสุขใส,2. อาจารย์ศักดา จันทร์ประเสริฐ,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญพันธ์ เพชรศร
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น TOP JAPANESE ครั้งที่45925571. อาจารย์มธุรส แพทย์ชีพ,2. อาจารย์รัชนี ปิยะธำรงชัย,3. Mr. Nobuaki Shinohara,4. นางสาวมนต์ตา ภพพินิจ,5. นางสาวชรินรัตน์ ป้ายจัตุรัส
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการศึกษาดูงานของนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ45825571. อาจารย์ศิรายุ โพธิ์วันนา,2. อาจารย์อนงค์นาฏ นุศาสตร์เลิศ,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกานต์ โฆษิตตระกูล,4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา ทองพูน พัฒนศร,5. อาจารย์ประดิษฐ์ แสงสุกวาว ,6. อาจารย์ฐานันดร วงศ์กิตติธร ,7. นางสาวชรินรัตน์ ป้ายจัตุรัส,8. นางสาวกนกรัตน์ เวียงชัย
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา กรณี นักศึกษาโอนย้ายคณะ45725571. อาจารย์อนงค์นาฏ นุศาสตร์เลิศ,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกานต์ โฆษิตตระกูล,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา ทองพูน พัฒนศร,4. อาจารย์ฐานันดร วงศ์กิตติธร

page 18.9710144928 / 48
[previous][next]
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ]