" ท่านสามารถค้นหารายการจากประเภทที่เลือกได้ "
** ค้นคำสั่งคณะ **
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์2792558 นางสาววราภรณ์ ชมศรี,1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาลี ปรีชาปัญญากุล,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันยารัตน์ เควียเซ่น
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ2802558 นางสาวพัชรีภรณ์ อริยกาญจน์,1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ ,2. อาจารย์วีระกุล ชายผา
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์2812558นายธนชิต เชื้อแก้ว ,รองศาสตราจารย์มาลี กาบมาลา ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลภัสส์ วงษ์ประเสริฐ
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการธนชาต ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย28225581. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย เพียยุระ,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนงค์ รุ่งแจ้ง,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาลี ปรีชาปัญญากุล,4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มารศรี สอทิพย์ ,5. อาจารย์ทินวัฒน์ สร้อยกุดเรือ ,6. นางกนกวรรณ สิทธิมงคล
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ2832558อาจารย์เบญญาทิพย์ ศุภะกะลิน ,อาจารย์อรอนงค์ อินสอาด
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ วิชาสังกัดหลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 25572842558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา ทองพูน พัฒนศร ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลวรรณ สมโสภณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรลาภ แสงวัฒนะชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนงค์ รุ่งแจ้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิศรา ก้านจักร อาจารย์พงศ์ธนัช แซ่จู อาจารย์อนุชา โสมาบุตร รองศาสตราจารย์สุกัญญา เอมอิ่มธรรม รองศาสตราจารย์เศกสรรค์ ยงวณิชย์ รองศาสตราจารย์บัวพันธ์ พรหมพักพิง รองศาสตราจารย์มาลี กาบมาลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรอัมรินทร์ พรหมเกิด ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ รองศาสตราจารย์ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์ รองศาสตราจารย์สมศักดิ์ ศรีสันติสุข รองศาสตราจารย์อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์ รองศาสตราจารย์สุรนาท ขมะณะรงค์ รองศาสตราจารย์ภรณี ศิริโชติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฏี อายุวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันยารัตน์ เควียเซ่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภรณี ดีราษฎร์วิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาวี กฤษณะภูติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา จันทร์เทาว์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย เพียยุระ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถาพร เริงธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาลี ปรีชาปัญญากุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์มารศรี สอทิพย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธรักษ์ ปราบนอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนนันท์ บุ่นวรรณา ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวัน เสนจันทร์ฒิชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญพันธ์ เพชรศร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุญณิศา วิเศษสินธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิ่นปินัทธ์ เผือกพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต ชัยครรชิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทพพร มังธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรวิภา พูลผล ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงรักษ์ เลี้ยงพานิชย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกานต์ โฆษิตตระกูล อาจารย์สมพันธ์ เตชะอธิก อาจารย์พัชรินทร์ ลาภานันท์ อาจารย์อรอนงค์ อินสอาด อาจารย์ศักดา จันทร์ประเสริฐ อาจารย์ดารารัตน์ คำภูแสน อาจารย์วรรณฤดี คุระวรรณ อาจารย์กีรติพร จูตะวิริยะ อาจารย์เบญญาทิพย์ ศุภะกะลิน อาจารย์กรรณิกา คำดี อาจารย์จักรกฤษ กมุทมาศ อาจารย์ณัฐนันท์ ติยานนท์ อาจารย์บุญมา พรหมสาขา ณ สกลนคร อาจาย์สิริวรรณ เปรมจิตปิยะพันธ์ อาจารย์ชัชวาล ศรีทอง อาจารย์อาทิตย์ จิตรโท อาจารย์กนกพรรณ ทองป้อง อาจารย์อนงค์นาฏ นุศาสตร์เลิศ อาจารย์ประทุมรัตน์ คุณเงิน อาจารย์ภัทรา ภมรศิลปธรรม อาจารย์พราวพรรณ พลบุญ อาจารย์สุเขตต์ศักดิ์ หวานวาจา อาจารย์มานะ นาคำ อาจารย์ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์ อาจารย์ภารดี ตั้งแต่ง อาจารย์ประดิษฐ์ แสงสุกวาว นางบุบผา ประสารฉ่ำ นางสาวอรอุมา โสภัย นางสาวกนกรัตน์ เวียงชัย นางสาวศิริญญา ฤทธิพันธรักษ์ นางสาวอนงค์นาถ โยคุณ นางสกุลรัตน์ คำพิละ นางสาววรางคณา หิรัญคำ นางสาวอนงค์ พิบูลย์ นางสาวไพรินทร์ เมืองสนาม นางสุจิรา ผิวบาง นางสาววารุณี ฉกรรศิลป์ นางสาวปิยนันท์ ดวงก้งแสน นายอาณัติ โสภาศุภวัตร นายบรรจง สายแวว นายธนเชษฐ์ สิทธิศักดิ์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์2852558นายกฤษณะ ทองแก้ว,1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎี อายุวัฒน์,2. รองศาสตราจารย์อารี จำปากลาย,3. รองศาสตราจารย์สมศักดิ์ ศรีสันติ,4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยุทธ์ จำรัสพันธุ์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์2862558นางสาวณัฐชนก เกษทองมา,1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวัน เสนจันทร์ฒิชัย,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวมินทร์ ประชานันท์,3. อาจารย์จอมรัฐ พัฒนศร
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์2872558นายธนชิต เชื้อแก้ว,1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลภัสส์ วงษ์ประเสริฐ,2. รองศาสตราจารย์มาลี กาบมาลา
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์2892558างสาวพิมพิไล แสงทัพ,1. อาจารย์กีรติพร จูตะวิริยะ,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์ อภิชาติวัลลภ,3. อาจารย์มณีมัย ทองอยู่
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์2882558นายศรัณย์ อมาตยกุล ,1. อาจารย์พัชรินทร์ ลาภานันท์,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์ อภิชาติวัลลภ,3. อาจารย์ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์2902558นางสาวกริชยา ติวทอง,1. รองศาสตราจารย์มาลี กาบมาลา,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลภัสส์ วงษ์ประเสริฐ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์2912558นางสาววิลาวรรณ สีคุณแสน,1. รองศาสตราจารย์มาลี กาบมาลา,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลภัสส์ วงษ์ประเสริฐ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์2922558นางสาวสุดาพร โตนวุธ,1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลภัสส์ วงษ์ประเสริฐ,2. รองศาสตราจารย์มาลี กาบมาลา
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์2932558นางสาวนิภาพร พิมพ์ปรุ,1. รองศาสตราจารย์มาลี กาบมาลา,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลภัสส์ วงษ์ประเสริฐ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์2942558นางสาวอภิฤดี จันทะเดช,1. รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข,2. รองศาสตราจารย์มาลี กาบมาลา
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์2952558นางสาวจิตติรัตน์ มาบจะบก,1. รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข,2. รองศาสตราจารย์ภรณี ศิริโชติ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์2972558นางสาวกานต์ชนก อาจศรี,1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลภัสส์ วงษ์ประเสริฐ,2. รองศาสตราจารย์มาลี กาบมาลา
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์2982558นางสาวกาญจนาภา แมดสถาน,ผู้ช่วยศาสตราจารย์มารศรี สอทิพย์
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์2992558Miss BO YU,ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา จันทร์เทาว์
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์3002558นายศิริชัย หอมดวง,อาจารย์ศุภกิต บัวขาว
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์3012558นางสาวรัชนีฉาย เฉยรอด,อาจารย์ศุภกิต บัวขาว
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์3022558นางสาวปพิชญา สุริยะ ,อาจารย์ศุภกิต บัวขาว
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์3032558นางสาวณัฏฐ์นรี เตชะแก้ว,อาจารย์อุมารินทร์ ตุลารักษ์
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์3042558Miss Yiqiong Nong,อาจารย์อุมารินทร์ ตุลารักษ์
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์3052558นางสาวดาริกา เชื้อสนัน นางสาวภัฏฏินวดี จำปาอ่อน นางสาวศศิธร สถิต นางสาวอมรรัตน์ สารีพิมพ์ นางสาววรัญญา พิลาหอม นางสาวสุมนา เชียงนางาม นางสาวเดือนเพ็ญ หัสขันธ์ นางสาวนลัทพา หรรษาพันธุ์ นางสาววราภรณ์ พนมศิริ นายเอกชัย คนคิด รองศาสตราจารย์มาลี กาบมาลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันยารัตน์ เควียเซ่น รองศาสตราจารย์ภรณี ศิริโชติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลภัสส์ วงษ์ประเสริฐ
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักการศึกษาอิสระ3062558นางสาวจุฑาทิพย์ ติ่งแก้ว นางปาริฉัตร อามาตย์สมบัติ นางสาวพิชญาภา อนุวงศ์ นางสาวแสงจันทร์ จันทร์โท นางสาวอุษณีย์ พรมเดื่อ นางสาวพรกนก คำวิเชียร อาจารย์ศักดา จันทร์ประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันยารัตน์ เควียเซ่น รองศาสตราจารย์มาลี กาบมาลา
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศาสตร์ (เพิ่มเติม)3072558รองศาสตราจารย์บัวพันธ์ พรหมพักพิง,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎี อายุวัฒน์,รองศาสตราจารย์เศกสรรค์ ยงวนิชย์,รองศาสตราจารย์อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้ารุ่ง มีอุดร,อาจารย์สมพันธ์ เตชะอธิก,อาจารย์ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์,นางสาวอนงค์ พิบูลย์
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานสหกิจศึกษานานาชาติ3082558รองคณบดีฝ่ายวิชาการ,2. ผู้ช่วยสาสตราจารย์สถาพร เริงธรรม,3. อาจารย์ประดิษฐ์ แสงสุกวาว,4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขนิษฐา จิตแสง,5. อาจารย์จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง,6. อาจารย์อุมารินทร์ ตุลารักษ์,7. อาจารย์พีรวิชณ์ สัทธรรมนุวงศ์,8. นายศักดิ์นันท์ ทัศนขนิษฐากุล,9. นางสุจิรา ผิวบาง,10. นางสาวไพรินทร์ เมืองสนาม
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสัมมนา “หัวข้อดุษฎีนิพนธ์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557”30925581. ศาสตราจารย์ประยงค์ แสนบุราณ,2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณสิทธิ์ บุตรอินทร์,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์หอมหวน บัวระภา,4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คำแหง วิสุทธางกูร,5. ผู้ช่วยสาสตราจารย์พุทธรักษ์ ปราบนอก,6. อาจารย์วิเชียร แสนมี,7. อาจารย์กรรณิกา คำดี
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร31025581. อาจารย์เบญจวรรณ นาราสัจจ์,2. รองศาสตราจารย์ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์,3. อาจารย์พัชรินทร์ ลาภานันท์,3. อาจารย์พัชรินทร์ ลาภานันท์,4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนนันท์ บุ่นวรรณา,5. อาจารย์กีรติพร จูตะวิริยะ,6. นางสาวชรินรัตน์ ป้ายจัตุรัส
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัมมนาอาจารย์ในหลักสูตร31125581. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมเกียรติ มินา,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทุมรัตน์ คุณเงิน,3. Mr.Michel Rochat,4. Mr.Vincent Cheylan,5. อาจารย์วรรณฤดี คุระวรรณ
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการรายงานความก้าวหน้า ของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาลุ่มน้ำโขงศึกษา ประจำปีการศึกษา 255731225581. อาจารย์เบญจวรรณ นาราสัจจ์,2. รองศาสตราจารย์ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์,3. อาจารย์พัชรินทร์ ลาภานันท์,3. อาจารย์พัชรินทร์ ลาภานันท์,4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนนันท์ บุ่นวรรณา,5. อาจารย์กีรติพร จูตะวิริยะ,6. นางสาวชรินรัตน์ ป้ายจัตุรัส
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัมมนาเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาด้านวิชาการ และการประกันคุณภาพสาขาวิชาภาษาตะวันออก3132558อาจารย์มธุรส แพทย์ชีพ,อาจารย์พราวพรรณ พลบุญ,อาจารย์ภัทรา ภมรศิลปธรรม ,อาจารย์อรอนงค์ อินสอาด,อาจารย์เบญญาทิพย์ ศุภะกะลิน,อาจารย์สุเขตต์ศักดิ์ หวานวาจา,นางสาวนิตดา ลีทองดี,2.5 นางสาวชรินรัตน์ ป้ายจัตุรัส,
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร “ทุนปัญญาภิวัฒน์”31425581. ผู้ช่วยศาสตราจารย์หอมหวล บัวระภา,2. ศาสตราจารย์ประยงค์ แสนบุราณ ,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คำแหง วิสุทธางกูร,4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธรักษ์ ปราบนอก,5. อาจารย์กรรณิกา คำดี,6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัครยา สังขจันทร์,7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทพพร มังธานี,8. รองศาสตราจารย์เอกศักดิ์ ยุกตะนันทน์,9. อาจารย์วิเชียร แสนมี
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการวิจัยและนำเสนอผลงานทางวิชาการ31525581.1 อาจารย์อรอนงค์ อินสอาด,นางสุมาลี ธุระธรรม,นางกังสดาล ภูสิงหา,นางสาวอิสรียา มะลิรักษ์,นางสาวนิตดา ลีทองดี
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยนันซันประเทศญี่ปุ่น3162558คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์,รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์,รองคณบดีฝ่ายวิชาการ,ประธานศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ,อาจารย์พราวพรรณ พลบุญ,อาจารย์ภัทรา ภมรศิลปธรรม ,2.3 อาจารย์ศรีกัลยา อ่อนช้อยสกุล,อาจารย์มธุรส แพทย์ชีพ,3.4 นางสาวนิตดา ลีทองดี,นายเจริญ มางจันดีอุดม,นายบรรจง สายแวว,นายอาณัติ โสภาศุภวัตร,นายธนเชษฐ์ สิทธิศักดิ์ศักดิ์ ,นายอัครเดช เจริญบุญ ,นายสุรพล ชาสิงห์แก้ว,นายสายันต์ พัดโสดา,นายชวด คนล้ำ,นายดุสิต ไวยโภชน์,นายอนุวัมน์ กันทัพ,นายธีรวุฒิ จันทะสอน,นางสาวอนงค์นถ โยคุณ,4.13 นางสาวชรินรัตน์ ป้ายจัตุรัส,นางสาวสุภัสสร ศรีมนตรี,นางสุจิตตรา เมียน ,นายศักดิ์นันท์ ทัศนขนิษฐากุล ,5.5 Mr.Nobuaki Shinohara ,นางสาวชรินรัตน์ ป้ายจัตุรัส,
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่และงานปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 25583172558ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา เป็นประธานกรรมการ อาจารย์จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง เป็นกรรมการ อาจารย์บุญมา พรหมสาขา ณ สกลนคร เป็นกรรมการ อาจารย์พราวพรรณ พลบุญ เป็นกรรมการ อาจารย์ศักดา จันทร์ประเสริฐ เป็นกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารศรี สอทิพย์ เป็นกรรมการ อาจารย์ทินวัฒน์ สร้อยกุดเรือ เป็นกรรมการ อาจารย์วรรณฤดี คุระวรรณ เป็นกรรมการ อาจารย์พีรวิชณ์ สัทธรรมนุวงศ์ เป็นกรรมการ อาจารย์ดารารัตน์ คำภูแสน เป็นกรรมการ อาจารย์อาทิตย์ จิตรโท เป็นกรรมการ อาจารย์อิมรอน โสะสัน เป็นกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาวี กฤษณะภูติ เป็นกรรมการ อาจารย์อนงค์นาฏ นุศาสตร์เลิศ เป็นกรรมการ อาจารย์ศิรายุ โพธิวันนา เป็นกรรมการ อาจารย์เบญญาทิพย์ ศุภะกะลิน เป็นกรรมการ อาจารย์สุเขตต์ศักดิ์ หวานวาจา เป็นกรรมการ นางบุญเชิด กอมาตย์ เป็นกรรมการและเลขานุการ นายอภิรัก ผิวบาง เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ นายกิตติชัย กองแก้ว เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ นางสาวสุภัสสร ศรีมนตรี เป็นกรรมการ นางผ่องพรรณ ทวีวิจิตรกุล เป็นกรรมการ นายสุรพล ชาสิงห์แก้ว เป็นกรรมการ นายวิจิตร จรทอง เป็นกรรมการ นักศึกษา จำนวน 2 คน เป็นกรรมการ นายเจริญ มางจันดีอุดม เป็นประธานกรรมการ นายบวร แก้วกงพาน เป็นกรรมการ นายทองสุข หอมสมบัติ เป็นกรรมการ นายอากาศ คำบึงกลาง เป็นกรรมการ นายฤทธิไกร โพธิปัสสา เป็นกรรมการ นายบรรจง สายแวว เป็นกรรมการ นายสายันต์ พัดโสดา เป็นกรรมการ นายมนิราช นามสีฐาน เป็นกรรมการ นายธีรวุฒิ จันทะสอน เป็นกรรมการ นายชวด คนล้ำ เป็นกรรมการ นายอนุวัฒน์ กันทัพ เป็นกรรมการ นายดุสิต ไวยโภชน์ เป็นกรรมการ นายชัยรัตน์ แก้วกันหา เป็นกรรมการ นายสุรพล ชาสิงห์แก้ว นายอาณัติ โสภาศุภวัตร นายศุภกร อภิญญานนท์ นายธนเชษฐ์ สิทธิศักดิ์ นายกฤษณะ เวทีวุฒาจารย์ นายอัครเดช เจริญบุญ นายธนกร บุญจันทร์ นายบรรจง สายแวว นางบุญเชิด กอมาตย์ นางบุบผา ประสารฉ่ำ นางสาวอนงค์นาถ โยคุณ นางสาววารุณี ฉกรรศิลป์ นางสุจิรา ผิวบาง นางสกุลรัตน์ คำพิละ นางสาวอรอุมา โสภัย นางสาวศิริญญา ฤทธิพันธรักษ์ นางสาวไพรินทร์ เมืองสนาม นางสาวปิยนันท์ ดวงก้งแสน นางสาวพีรดา ศรีบุรินทร์ นางกังสดาล แสงห้วยไผ่ คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษากรรมการ นางบุบผา ประสารฉ่ำ นางสาวอนงค์นาถ โยคุณ นางสาววารุณี ฉกรรศิลป์ นางสุจิรา ผิวบาง นางสกุลรัตน์ คำพิละ นางสาวไพรินทร์ เมืองสนาม นางสาวอรอุมา โสภัย นางสาวศิริญญา ฤทธิพันธรักษ์ นางสาวปิยนันท์ ดวงก้งแสน
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการปฐมนิเทศ พบผู้ปกครองของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรสารสนเทศศาสตร์31825581.1 อาจารย์ศักดา จันทร์ประเสริฐ,1.2 นางสาวจุฑารัตน์ หัสดี,2.1 รองศาสตราจารย์มาลี กาบมาลา 2.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันยารัตน์ เควียเซ่น 2.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญพันธ์ เพชรศร 2.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลภัสส์ วงษ์ประเสริฐ 2.5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขนิษฐา จิตแสง 3.1 นายศุภกร อภิญญานนท์ 4.1 นางพรทิวา ไชยรงศรี 4.2 นางพิศมัย เมืองสนธิ์
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหนังสือพร้อมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ชุด การแปรรูปวรรณกรรม31925581. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย เพียยุระ ,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาริสา อุ่นทานนท์,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มารศรี สอทิพย์,4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมเกียรติ มินา
แต่งตั้งอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย3202558นายวรรธนะ ปัญบุตร นางสาวรมณีย์ เลาประเสริฐสุข นางสาวสกุลรัตน์ ประจันเต นางสาวเจนจิรา แก้วสีขาว นายปัณณฑัต รูปสะอาด นางสาวจามิกา ไตรยศ นางสาวสุกัญญา กองพันธ์ นางสาวปิยรัตน์ รินสันเทียะ นางสาวกาญจนา พัฒนผล นางสาวกิตติภรณ์ พิลาบุตร นางสาวพัชราภรณ์ สัตนาโค นางสาวฐิตาพร อึ้งวนารัชต์ นางสาวฤทัยรัตน์ คอนมะแสง นางสาวนิตยา บุบผามะโล นางสาวสุภาภรณ์ ทรงคาศรี นางสาวนิลาวัลย์ อารัมภะ นางสาวสุภาวดี สิทธิจันทร์ นางสาววรรณนิภา พรมลาย นางสาวพิญาภรณ์ รวมจุล นางสาวเขมนันท์ สืบสาย นางสาวศศิมาภรณ์ ธรรมราช นางสาวณัฐสุดา สุดหล้า อาจารย์อุมารินทร์ ตุลารักษ์ อาจารย์แก้วตา จันทรานุสรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาลี ปรีชาปัญญากุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย เพียยุระ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มารศรี สอทิพย์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา3212558รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขนิษฐา จิตแสง,ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันยารัตน์ เควียเซ่น,รองศาสตราจารย์ยุพิน เตชะมณี,รองศาสตราจารย์ลำปาง แม่นมาตย์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลภัสส์ วงษ์ประเสริฐ,2.5 รองศาสตราจารย์มาลี กาบมาลา,
แต่งตั้งคณะกรรมการในการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558 รอบที่ 13242558รองศาสตราจารย์บัวพันธ์ พรหมพักพิง,รองศาสตราจารย์อภิศักดิ์ ธีระวิศิษฐ์ ,รองศาสตราจารย์เศกสรรค์ ยงวณิชย์ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎี อายุวัฒน์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาวี กฤษณะภูติ,อาจารย์สมพันธ์ เตชะอธิก,อาจารย์ศิลปกิจ ตี่ขันติกุล,อาจารย์ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์,รองศาสตราจารย์ภรณี ศิริโชติ,รองศาสตราจารย์มาลี กาบมาลา,ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันยารัตน์ เควียเซ่น
แต่งตั้งคณะกรรมการในการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558 รอบที่ 232525581.1 รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข 1.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา ทองพูน พัฒนศร 1.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กีรติพร จูตะวิริยะ 1.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขนิษฐา จิตแสง 1.5 นางผ่องพรรณ ทวีวิจิตรกุล 1.6 นางสาวอนงค์ พิบูลย์ 1.7 นางสาวปิยนันท์ ดวงก้งแสน 1.8 นางสาวศิริญญา ฤทธิพันธรักษา 1.9 นางสาวกนกรัตน์ เวียงชัย 1.10 นางสกุลรัตน์ คำพิละ 1.11 นางสาวอรอุมา โสภัย 1.12 นางสาวอนงค์นาถ โยคุณ 3.1.1 รองศาสตราจารย์ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์ 3.1.2 อาจารย์เบญจวรรณ นาราสัจน์ 3.1.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนนันท์ บุ่นวรรณา 3.2.1 รองศาสตราจารย์ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์ 3.2.2 อาจารย์เบญจวรรณ นาราสัจน์ 3.2.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนนันท์ บุ่นวรรณา 4.1.1 รองศาสตราจารย์ภรณี ศิริโชติ 4.1.2 รองศาสตราจารย์มาลี กาบมาลา 4.1.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันยารัตน์ เควียเซ่น 4.2.1 รองศาสตราจารย์ภรณี ศิริโชติ 4.2.2 รองศาสตราจารย์มาลี กาบมาลา 4.2.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันยารัตน์ เควียเซ่น 5.1.1 อาจารย์พัชรินทร์ ลาภานันท์ 5.1.2 อาจารย์กีรติพร จูตะวิริยะ 5.1.3 อาจารย์สมใจ ศรีหล้า 5.2.1 อาจารย์พัชรินทร์ ลาภานันท์ 5.2.2 อาจารย์กีรติพร จูตะวิริยะ 5.2.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิ่นปินัทธ์ เผือกพันธ์ 5.2.4 อาจารย์สมใจ ศรีหล้า 6.1.1 รองศาสตราจารย์บัวพันธ์ พรหมพักพิง 6.2.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาวี กฤษณะภูติ 6.2.2 รองศาสตราจารย์บัวพันธ์ พรหมพักพิง 6.2.3 รองศาสตราจารย์อภิศักดิ์ ธีระวิศิษฐ์ 6.2.4 อาจารย์ศิลปกิจ ตี่ขันติกุล 6.2.5 อาจารย์ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์ 7.1.1 อาจารย์กรรณิกา คำดี 7.2.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์คำแหง วิสุทธางกูร 7.2.3 อาจารย์วิเชียร แสนมี 8.1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา จันทร์เทาว์ 8.1.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา 8.1.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย เพียยุระ 8.1.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มารศรี สอทิพย์ 8.1.5 อาจารย์อุมารินทร์ ตุลารักษ์ 8.1.6 อาจารย์ศุภกิต บัวขาว 9.1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถาพร เริงธรรม 9.1.2 อาจารย์วีระกุล ชายผา 9.1.3 อาจารย์รุ่งอรุณ บุญสายันต์ 9.2.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ 9.2.2 รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ คุณุรัตน์ 9.2.3 รองศาสตราจารย์เศกสรรค์ ยงวณิชย์ 9.2.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรอัมรินทร์ พรหมเกิด 9.2.5 อาจารย์วีระกุล ชายผา 9.2.6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถาพร เริงธรรม 9.2.7 อาจารย์รุ่งอรุณ บุญสายันต์
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาหลักดุษฎีนิพนธ์3262558อาจารย์มณีมัย ทองอยู่ ,นายพสุธา โกมลมาลย์,อาจารย์จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์3272558Mr. PHAM THANH HAI,ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา จันทร์เทาว์
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและที่ปรึกษาร่วมดุษฎีนิพนธ์3282558นายทรงพล หนูบ้านเกาะ นางสาวสมาภรณ์ แม่นมาตย์ นางสาวชุมแพร บุญยืน นายประสิทธิ์ ประทุมรัตน์ นายพุฒิฤกษ์ โพธิ์หล้า นายยุทธนา เจริญรื่น นางเอื้อมพร ยศจนารศ.ลำปาง แม่นมาตย์ รศ.กุลธิดา ท้วมสุข ผศ.ชลภัสส์ วงษ์ประเสริฐ รศ.วนิดา แก่นอากาศ
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมดุษฎีนิพนธ์3292558นางสาวรัชดา เรืองสารกุล,อาจารย์กีรติพร จูตะวิริยะ
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมดุษฎีนิพนธ์3302558นางสาวอำไพ หมื่นสิทธิ์ ,อาจารย์พัชรินทร์ ลาภานันท์
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประวัติศาสตร์และวัฒธรรม สัญจรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 633125581. อาจารย์เบญจวรรณ นาราสัจจ์,2. รองศาสตราจารย์ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์,3. นางสาวปิยะนันท์ ดวงก้งแสน,4. นางสาวชรินรัตน์ ป้ายจัตุรัส
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 25583332558อาจารย์ศิรประภา ตะนะวิลัย,อาจารย์ชัชวาล ศรีทอง,อาจารย์อาทิตย์ จิตรโท,อาจารย์อรอนงค์ อินสอาด,อาจารย์เบญญาทิพย์ ศุภะกะลิน,อาจารย์ณัฐนันท์ ติยานนท์ ,อาจารย์เบญญาทิพย์ ศุภะกะลิน,อาจารย์อรอนงค์ อินสะอาด,อาจารย์ณัฐนันท์ ติยานนท์,อาจารย์สิริวรรณ เปรมจิตปิยะพันธ์,อาจารย์บุญมา พรหมสาขา ณ สกลนคร,ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัสมิลล์ วัชระกวีศิลป,อาจารย์พราวพรรณ พลบุญ,อาจารย์ภัทรา ภมรศิลปะธรรม,อาจารย์มธุรส แพทย์ชีพ,อาจารย์สุบรรณ แก้วกันยา,อาจารย์ภารดี ตั้งแต่ง,อาจารย์พีรวิชณ์ สัทธรรมนุวงศ์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธิดา โง่นคำ,อาจารย์บุษบามินตรา ฉลวยแสง,อาจารย์ปรีดาพร ศรีสาคร,ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรวิภา พูลผล,ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงรักษ์ เลี้ยงพานิชย์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสอางค์ นิติวรคุณาพันธ์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวัน เสนจันทร์ฒิชัย,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภรณี ดีราษฎร์วิเศษ,อาจารย์สุขุม วสุนธราโศภิต,อาจารย์ปรีดาพร ศรีสาคร,ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธิดา โง่นคำ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์,อาจารย์กนกพรรณ ทองป้อง,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกานต์ โฆษิตตระกูล,อาจารย์จอมรัฐ พัฒนศร,อาจารย์ดารารัตน์ คำภูแสน,ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญพันธ์ เพชรศร,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลภัสส์ วงษ์ประเสริฐ รศ.ดร.มาลี กาบมาลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันยารัตน์ เควียเซ่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุญณิศา วิเศษสินธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขนิษฐา จิตแสง รองศาสตราจารย์ภรณี ศิริโชติ อาจารย์ศักดา จันทร์ประเสริฐ รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ คุณุรัตน์ รองศาสตราจารย์เศกสรรค์ ยงวณิชย์ รองศาสตราจารย์สุกัญญา เอมอิ่มธรรม รองศาสตราจารย์พิธันดร นิตยสุทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถาพร เริงธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ อาจารย์วีระกุล ชายผา อาจารย์อิมรอน โสะสัน อาจารย์รุ่งอรุณ บุญสายันต์ อาจารย์จักรกฤษ กมุทมาศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎี อายุวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิ่นปินัทธ์ เผือกพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรอัมรินทร์ พรหมเกิด อาจารย์จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง อาจารย์สมใจ ศรีหล้า อาจารย์กีรติพร จูตะวิริยะ อาจารย์พัชรินทร์ ลาภานันท์ อาจารย์รักชนก ชำนาญมาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาริสา อุ่นทานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มารศรี สอทิพย์ อาจารย์ทินวัฒน์ สร้อยกุดเรือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย เพียยุระ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาลี ขันธุวาร อาจารย์ศุภกิต บัวขาว อาจารย์แก้วตา จันทรานุสรณ์ อาจารย์อิศเรศ ดลเพ็ญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มะลิวัลย์ บูรณพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา อาจารย์อุมารินทร์ ตุลารักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาริสา อุ่นทานนท์ อาจารย์วรรณฤดี คุระวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมเกียรติ มินา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้ารุ่ง มีอุดร อาจารย์มานะ นาคำ อาจารย์ศิลปกิจ ตี่ขันติกุล รองศาสตราจารย์บัวพันธ์ พรหมพักพิง อาจารย์สมพันธ์ เตชะอธิก รองศาสตราจารย์อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์ อาจารย์ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์ อาจารย์วิภาวี กฤษณะภูติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกานต์ โฆษิตตระกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา ทองพูน พัฒนศร อาจารย์ประดิษฐ์ แสงสุกวาว อาจารย์อนงค์นาฏ นุศาสตร์เลิศ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์นักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 255833425581.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรวิภา พูลผล 1.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวัน เสนจันทร์ฒิชัย 1.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสอางค์ นิติวรคุณาพันธุ์ 1.4 อาจารย์กนกพรรณ ทองป้อง 1.5 อาจารย์ปาณิสรา ใจสุข 1.6 อาจารย์บัญชาการ สมีเพ็ชร 2.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย เพียยุระ 2.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาลี ปรีชาปัญญากุล 2.3 ผู้ช่วยสาสตราจารย์มารศรี สอทิพย์ 2.4 อาจารย์แก้วตา จันทรานุสรณ์ 3.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้ารุ่ง มีอุดร 3.2 อาจารย์ศิลปกิจ ตี่ขันติกุล 3.3 อาจารย์มานะ นาคำ 4.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถาพร เริงธรรม 5.1 อาจารย์อรอนงค์ อินสอาด 5.2 Mr.Wang Hui Ying 6.1 อาจารย์ศักดา จันทร์ประเสริฐ 6.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุญณิศา วิเศษสินธุ์ 7.1 อาจารย์สมใจ ศรีหล้า 7.2 อาจารย์กีรติพร จูตะวิริยะ 8.1 อาจารย์วรรณฤดี คุระวรรณ 9.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา ทองพูน พัฒนศร 9.2 อาจารย์ศิรายุ โพธิ์วันนา 9.3 อาจารย์ฐานันดร วงศ์กิตติธร
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา3352558ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎี อายุวัฒน์ ,อาจารย์พัชรินทร์ ลาภานันท์
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ3362558ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัสมิลล์ วัชระกวีศิลป ,อาจารย์ชัชวาล ศรีทอง
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา3372558อาจารย์พัชรินทร์ ลาภานันท์ ,อาจารย์กีรติพร จูตะวิริยะ
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส3382558ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมเกียรติ มินา ,อาจารย์วรรณฤดี คุระวรรณ
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์3392558ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถาพร เริงธรรม ,รองศาสตราจารย์สุกัญญา เอมอิ่มธรรม
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา3402558ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎี อายุวัฒน์ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรอัมรินทร์ พรหมเกิด
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา3412558รองศาสตราจารย์เอกศักดิ์ ยุกตะนันทน์ ,อาจารย์กรรณิกา คำดี
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ3422558อาจารย์เบญญาทิพย์ ศุภะกะลิน ,อาจารย์มธุรส แพทย์ชีพ
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน3432558อาจารย์อรอนงค์ อินสอาด ,อาจารย์มธุรส แพทย์ชีพ
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน3442558อาจารย์อรอนงค์ อินสอาด ,อาจารย์มธุรส แพทย์ชีพ
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ3452558ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์ ,อาจารย์พีริวชณ์ สัทธรรมนุวงศ์
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ3462558ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาริสา อุ่นทานนท์
แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 255834725581. นางสาวนิตดา ลีทองดี 2. นางสาวชรินรัตน์ ป้ายจัตุรัส
แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ) และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (นานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 255834825581. นางสาวกนกรัตน์ เวียงชัย,2. นางสาวชนากานต์ ศรีวะรมย์
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการคุมสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ) และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (นานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)3492558นายธนกร บุญจันทร์ ,นางสาวอัมพร รักหนองแซง,นางสาวสุภัสสร ศรีมนตรี,1. นายกฤษณะ เวทีวุฒาจารย์ ,2. นางพูนศรี สีหาวัตร,3. นายธนเชษฐ์ สิทธิศักดิ์
แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาอังกฤษบริการ3502558นางสาวปาณิสรา ใจสุข
แต่งตั้งคณะกรรมการออกและตรวจข้อสอบ การสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับผู้สมัคร สอบเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558 รอบที่ 235125581.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา ทองพูน พัฒนศร,2.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรวิภา พูลผล,2.2 อาจารย์ปรีดาพร ศรีสาคร,นางสาวอรอุมา โสภัย

page 18.9710144928 / 57
[previous][next]
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ]