" ท่านสามารถค้นหารายการจากประเภทที่เลือกได้ "
** ค้นคำสั่งคณะ **
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์3272558Mr. PHAM THANH HAI,ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา จันทร์เทาว์
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและที่ปรึกษาร่วมดุษฎีนิพนธ์3282558นายทรงพล หนูบ้านเกาะ นางสาวสมาภรณ์ แม่นมาตย์ นางสาวชุมแพร บุญยืน นายประสิทธิ์ ประทุมรัตน์ นายพุฒิฤกษ์ โพธิ์หล้า นายยุทธนา เจริญรื่น นางเอื้อมพร ยศจนารศ.ลำปาง แม่นมาตย์ รศ.กุลธิดา ท้วมสุข ผศ.ชลภัสส์ วงษ์ประเสริฐ รศ.วนิดา แก่นอากาศ
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมดุษฎีนิพนธ์3292558นางสาวรัชดา เรืองสารกุล,อาจารย์กีรติพร จูตะวิริยะ
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมดุษฎีนิพนธ์3302558นางสาวอำไพ หมื่นสิทธิ์ ,อาจารย์พัชรินทร์ ลาภานันท์
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประวัติศาสตร์และวัฒธรรม สัญจรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 633125581. อาจารย์เบญจวรรณ นาราสัจจ์,2. รองศาสตราจารย์ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์,3. นางสาวปิยะนันท์ ดวงก้งแสน,4. นางสาวชรินรัตน์ ป้ายจัตุรัส
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 25583332558อาจารย์ศิรประภา ตะนะวิลัย,อาจารย์ชัชวาล ศรีทอง,อาจารย์อาทิตย์ จิตรโท,อาจารย์อรอนงค์ อินสอาด,อาจารย์เบญญาทิพย์ ศุภะกะลิน,อาจารย์ณัฐนันท์ ติยานนท์ ,อาจารย์เบญญาทิพย์ ศุภะกะลิน,อาจารย์อรอนงค์ อินสะอาด,อาจารย์ณัฐนันท์ ติยานนท์,อาจารย์สิริวรรณ เปรมจิตปิยะพันธ์,อาจารย์บุญมา พรหมสาขา ณ สกลนคร,ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัสมิลล์ วัชระกวีศิลป,อาจารย์พราวพรรณ พลบุญ,อาจารย์ภัทรา ภมรศิลปะธรรม,อาจารย์มธุรส แพทย์ชีพ,อาจารย์สุบรรณ แก้วกันยา,อาจารย์ภารดี ตั้งแต่ง,อาจารย์พีรวิชณ์ สัทธรรมนุวงศ์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธิดา โง่นคำ,อาจารย์บุษบามินตรา ฉลวยแสง,อาจารย์ปรีดาพร ศรีสาคร,ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรวิภา พูลผล,ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงรักษ์ เลี้ยงพานิชย์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสอางค์ นิติวรคุณาพันธ์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวัน เสนจันทร์ฒิชัย,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภรณี ดีราษฎร์วิเศษ,อาจารย์สุขุม วสุนธราโศภิต,อาจารย์ปรีดาพร ศรีสาคร,ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธิดา โง่นคำ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์,อาจารย์กนกพรรณ ทองป้อง,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกานต์ โฆษิตตระกูล,อาจารย์จอมรัฐ พัฒนศร,อาจารย์ดารารัตน์ คำภูแสน,ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญพันธ์ เพชรศร,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลภัสส์ วงษ์ประเสริฐ รศ.ดร.มาลี กาบมาลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันยารัตน์ เควียเซ่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุญณิศา วิเศษสินธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขนิษฐา จิตแสง รองศาสตราจารย์ภรณี ศิริโชติ อาจารย์ศักดา จันทร์ประเสริฐ รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ คุณุรัตน์ รองศาสตราจารย์เศกสรรค์ ยงวณิชย์ รองศาสตราจารย์สุกัญญา เอมอิ่มธรรม รองศาสตราจารย์พิธันดร นิตยสุทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถาพร เริงธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ อาจารย์วีระกุล ชายผา อาจารย์อิมรอน โสะสัน อาจารย์รุ่งอรุณ บุญสายันต์ อาจารย์จักรกฤษ กมุทมาศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎี อายุวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิ่นปินัทธ์ เผือกพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรอัมรินทร์ พรหมเกิด อาจารย์จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง อาจารย์สมใจ ศรีหล้า อาจารย์กีรติพร จูตะวิริยะ อาจารย์พัชรินทร์ ลาภานันท์ อาจารย์รักชนก ชำนาญมาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาริสา อุ่นทานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มารศรี สอทิพย์ อาจารย์ทินวัฒน์ สร้อยกุดเรือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย เพียยุระ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาลี ขันธุวาร อาจารย์ศุภกิต บัวขาว อาจารย์แก้วตา จันทรานุสรณ์ อาจารย์อิศเรศ ดลเพ็ญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มะลิวัลย์ บูรณพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา อาจารย์อุมารินทร์ ตุลารักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาริสา อุ่นทานนท์ อาจารย์วรรณฤดี คุระวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมเกียรติ มินา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้ารุ่ง มีอุดร อาจารย์มานะ นาคำ อาจารย์ศิลปกิจ ตี่ขันติกุล รองศาสตราจารย์บัวพันธ์ พรหมพักพิง อาจารย์สมพันธ์ เตชะอธิก รองศาสตราจารย์อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์ อาจารย์ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์ อาจารย์วิภาวี กฤษณะภูติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกานต์ โฆษิตตระกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา ทองพูน พัฒนศร อาจารย์ประดิษฐ์ แสงสุกวาว อาจารย์อนงค์นาฏ นุศาสตร์เลิศ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์นักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 255833425581.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรวิภา พูลผล 1.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวัน เสนจันทร์ฒิชัย 1.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสอางค์ นิติวรคุณาพันธุ์ 1.4 อาจารย์กนกพรรณ ทองป้อง 1.5 อาจารย์ปาณิสรา ใจสุข 1.6 อาจารย์บัญชาการ สมีเพ็ชร 2.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย เพียยุระ 2.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาลี ปรีชาปัญญากุล 2.3 ผู้ช่วยสาสตราจารย์มารศรี สอทิพย์ 2.4 อาจารย์แก้วตา จันทรานุสรณ์ 3.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้ารุ่ง มีอุดร 3.2 อาจารย์ศิลปกิจ ตี่ขันติกุล 3.3 อาจารย์มานะ นาคำ 4.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถาพร เริงธรรม 5.1 อาจารย์อรอนงค์ อินสอาด 5.2 Mr.Wang Hui Ying 6.1 อาจารย์ศักดา จันทร์ประเสริฐ 6.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุญณิศา วิเศษสินธุ์ 7.1 อาจารย์สมใจ ศรีหล้า 7.2 อาจารย์กีรติพร จูตะวิริยะ 8.1 อาจารย์วรรณฤดี คุระวรรณ 9.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา ทองพูน พัฒนศร 9.2 อาจารย์ศิรายุ โพธิ์วันนา 9.3 อาจารย์ฐานันดร วงศ์กิตติธร
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา3352558ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎี อายุวัฒน์ ,อาจารย์พัชรินทร์ ลาภานันท์
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ3362558ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัสมิลล์ วัชระกวีศิลป ,อาจารย์ชัชวาล ศรีทอง
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา3372558อาจารย์พัชรินทร์ ลาภานันท์ ,อาจารย์กีรติพร จูตะวิริยะ
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส3382558ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมเกียรติ มินา ,อาจารย์วรรณฤดี คุระวรรณ
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์3392558ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถาพร เริงธรรม ,รองศาสตราจารย์สุกัญญา เอมอิ่มธรรม
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา3402558ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎี อายุวัฒน์ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรอัมรินทร์ พรหมเกิด
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา3412558รองศาสตราจารย์เอกศักดิ์ ยุกตะนันทน์ ,อาจารย์กรรณิกา คำดี
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ3422558อาจารย์เบญญาทิพย์ ศุภะกะลิน ,อาจารย์มธุรส แพทย์ชีพ
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน3432558อาจารย์อรอนงค์ อินสอาด ,อาจารย์มธุรส แพทย์ชีพ
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน3442558อาจารย์อรอนงค์ อินสอาด ,อาจารย์มธุรส แพทย์ชีพ
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ3452558ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์ ,อาจารย์พีริวชณ์ สัทธรรมนุวงศ์
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ3462558ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาริสา อุ่นทานนท์
แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 255834725581. นางสาวนิตดา ลีทองดี 2. นางสาวชรินรัตน์ ป้ายจัตุรัส
แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ) และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (นานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 255834825581. นางสาวกนกรัตน์ เวียงชัย,2. นางสาวชนากานต์ ศรีวะรมย์
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการคุมสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ) และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (นานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)3492558นายธนกร บุญจันทร์ ,นางสาวอัมพร รักหนองแซง,นางสาวสุภัสสร ศรีมนตรี,1. นายกฤษณะ เวทีวุฒาจารย์ ,2. นางพูนศรี สีหาวัตร,3. นายธนเชษฐ์ สิทธิศักดิ์
แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาอังกฤษบริการ3502558นางสาวปาณิสรา ใจสุข
แต่งตั้งคณะกรรมการออกและตรวจข้อสอบ การสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับผู้สมัคร สอบเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558 รอบที่ 235125581.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา ทองพูน พัฒนศร,2.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรวิภา พูลผล,2.2 อาจารย์ปรีดาพร ศรีสาคร,นางสาวอรอุมา โสภัย
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์35225581. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ,2. รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ คุณุรัตน์,3. รองศาสตราจารย์เศกสรรค์ ยงวณิชย์,4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยุทธ์ จำรัสพันธุ์,5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรอัมรินทร์ พรหมเกิด,6. อาจารย์วีระกุล ชายผา,7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถาพร เริงธรรม,8. อาจารย์รุ่งอรุณ บุญสายันต์
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจนับพัสดุคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ 255835325581. นางพรทิพา ไชยรงศรี 2. นางสาวอิสรียา มะลิรักษ์ 3. นางสุมาลี ธุระธรรม 4. นางเพ็ญนภา วันสาสืบ 5. นางอมรรัตน์ สิทธิศักดิ์ 6. นางสาวศศิธร สิทธิพรหม 7. นางบุญเชิด กอมาตย์ 8. นางอุดมลักษณ์ บำรุงญาติ 9. นางบุบผา ประสารฉ่ำ 10. นายเจริญ มางจันดีอุดม 11. นางกนกวรรณ สิทธิมงคล 12. นางพีรดา จงสถิตรักษ์ 13. นางสาววาสนา ฉิมภู 14. นางสาวกนกรัตน์ เพชรประเสริฐ 15. นางสาวณัชชา วงษ์โก 16. นางสกุลรัตน์ คำพิละ 17. นางสาวอนงค์นาถ โยคุณ 18. นางสาวไพรินทร์ เมืองสนาม 19. นายอภิรัก ผิวบาง 20. นางสาวอัมพร รักหนองแซง 21. นางสาวขวัญนคร สอนหมั่น 22. นางสาววารุณี ฉกรรศิลป์ 23. นางสุจิตตรา เมียน 24. นายศักดิ์นันท์ ทัศนขนิษฐากุล 25. นายธนเชษฐ์ สิทธิศักดิ์ 26. นายอาณัติ โสภาศุภวัตร 27. นางผ่องพรรณ ทวีวิจิตรกุล 28. นางสาวปิยพร สุทธิประภา 29. นางสุจิรา ผิวบาง 30. นายศุภกร อภิญญานนท์ 31. นายกฤษณะ เวทีวุฒาจารย์ 32. นางสาวธันยนันท์ คำพงศ์ภวัฒน์ 33. นางสาวกนกรัตน์ เวียงชัย 34. นางสาวอัมพร วงษ์สอน 35. นางสาวกนกรัตน์ ต้นกันยา 36. นายธนกร บุญจันทร์ 37. นางสาวจุฑารัตน์ หัสดี 38. นายบวร แก้วกงพาน 39. นางสาวนิตดา ลีทองดี 40. นางสาวชรินรัตน์ ป้ายจัตุรัส 41. นางสาวอนงค์ พิบูลย์ 42. นางสาววริศรา จรทอง 43. นางสาววรางคณา หิรัญคำ 44. นายสายัณต์ อ้อมแก้ว 45. นายสายันต์ พัดโสดา 46. นายฤทธิไกร โพธิปัสสา 47. นายชวด คนล้ำ 48. นายดุสิต ไวยโภชน์ 49. นายบรรจง สายแวว 50. นายชัยรัตน์ แก้วกันหา 51. นางสาวสุภัสสร ศรีมนตรี
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558 ของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา35425581. อาจารย์กรรณิกา คำดี,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คำแหง วิสุทธางกูร,3. อาจารย์วิเชียร แสนมี
แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์3552558ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมเกียรติ มินา
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจและรับมอบงานเฉพาะกิจ การออกแบบปรับปรุงอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์35625581. รองคณบดีฝ่ายบริหาร,2. นางเพ็ญนภา วันสาสืบ,3. นายเจริญ มางจันดีอุดม
แต่งตั้งคณะกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 255835725581. รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา ทองพูน พัฒนศร,3. นางสาวสุภัสสร ศรีมนตรี,4. นางสาวจุฑษรัตน์ หัสดี,5. นางสาวอนงค์ พิบูลย์,6. นางสาวชรินรัตน์ ป้ายจัตุรัส ,7. นางสุจิตตรา เมียน ,8. นายศักดิ์นันท์ ทัศนขนิษฐากุล,9. นายสุรพล ชาสิงห์แก้ว,10. นายเจริญ มางจันดีอุดม,11. นายบรรจง สายแวว ,12. นายธนเชษฐ์ สิทธิศักดิ์,13. นายอัครเดช เจริญบุญ,14. นางสกุลรัตน์ คำพิละ,15. นางสาวอรอุมา โสภัย,16. นางสาวอนงค์นาถ โยคุณ
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการทุนการศึกษาในช่วงเวลาที่นักศึกษาศึกษาในจีน ประจำปีการศึกษา 25583582558ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์ ,อาจารย์เบญญาทิพย์ ศุภะกะลิน ,อาจารย์อรอนงค์ อินสอาด,อาจารย์ณัฐนันท์ ติยานนท์,นางสาวนิตดา ลีทองดี ,
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพส่งเสริมการสอบวัดระดับทักษะภาษาญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาสาขาภาษาญี่ปุ่น3592558อาจารย์มธุรส แพทย์ชีพ ,อาจารย์พราวพรรณ พลบุญ,อาจารย์ภัทรา ภมรศิลปธรรม,นางสาวนิตดา ลีทองดี,นางสาวชรินรัตน์ ป้ายจัตุรัส
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและปรับพื้นฐานทางภาษาญี่ปุ่น3602558อาจารย์มธุรส แพทย์ชีพ,อาจารย์ภัทรา ภมรศิลปธรรม,อาจารย์พราวพรรณ พลบุญ,นางสาวนิตดา ลีทองดี,นางสาวชรินรัตน์ ป้ายจัตุรัส
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการคลินิกภาษา3612558อาจารย์มธุรส แพทย์ชีพ,อาจารย์พราวพรรณ พลบุญ,อาจารย์ภัทรา ภมรศิลปธรรม,อาจารย์Shinohara Nobuaki,นางสาวนิตดา ลีทองดี,นางสาวชรินรัตน์ ป้ายจัตุรัส
แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และร้องเพลงประจำคณะ ประจำปีการศึกษา 255836225581. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาวี กฤษณะภูติ,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มารศรี สอทิพย์,4. อาจารย์จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง ,5. อาจารย์บุญมา พรหมสาขา ณ สกลนคร,6. อาจารย์พราวพรรณ พลบุญ ,7. อาจารย์ศักดา จันทร์ประเสริฐ,8. อาจารย์ทินวัฒน์ สร้อยกุดเรือ,9. อาจารย์วรรณฤดี คุระวรรณ,10. อาจารย์พีรวิชณ์ สัทธรรมนุวงศ์,11. อาจารย์อาทิตย์ จิตรโท,12. อาจารย์อิมรอน โสะสัน,13. อาจารย์ศิรายุ โพธิ์วันนา,14. อาจารย์ดารารัตน์ คำภูแสน,15. อาจารย์อนงค์นาฏ นุศาสตร์เลิศ,16. อาจารย์เบญญาทิพย์ ศุภะกะลิน,17. อาจารย์สุเขตต์ศักดิ์ หวานวาจา,18. นายบรรจง สายแวว ,19. นายธีรวุฒิ จันทะสอน,19. นายธีรวุฒิ จันทะสอน,20. นายชวด คนล้ำ,21. นายดุสิต ไวยโภชน์ ,22. นายอนุวัฒน์ กันทัพ ,23. นางบุญเชิด กอมาตย์,24. นายอภิรัก ผิวบาง,25. นายกิตติชัย กองแก้ว
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา3632558ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์,อาจารย์เบญญาทิพย์ ศุภะกะลิน,อาจารย์อรอนงค์ อินสอาด,อาจารย์รัฐนันท์ ติยานนท์,นางสาวนิตดา ลีทองดี,นายบรรจง สายแวว,นายอาณัติ โสภาศุภวัตร,นางสาวนิตดา ลีทองดี,นางสาวปิยนันท์ ดวงก้งแสน
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการคลินิกภาษา3642558อาจารย์อรอนงค์ อินสอาด,อาจารย์ณัฐนันท์ ติยานนท์,นางสาวนิตดา ลีทองดี
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพส่งเสริมการสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีนสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน3652558อาจารย์อรอนงค์ อินสะอาด,อาจารย์ณัฐนันท์ ติยานนท์,นางสาวนิตดา ลีทองดี
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนการพัฒนาคุณภาพด้านวิชาการและการวิจัย ของสาขาวิชาภาษาตะวันออก36625581. อาจารย์มธุรส แพทย์ชีพ,2. อาจารย์พราวพรรณ พลบุญ,3. อาจารย์ภัทรา ภมรศิลปธรรม,4. อาจารย์อรอนงค์ อินสอาด,5. อาจารย์เบญญาทิพย์ ศุภะกะลิน,6. อาจารย์ณัฐนันท์ ติยานนท์,7. อาจารย์สุเขตต์ศักดิ์ หวานวาจา,8. นางสาวนิตดา ลีทองดี,9. นางสาวชรินรัตน์ ป้ายจัตุรัส
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ3672558ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์,อาจารย์อรอนงค์ อินสอาด,อาจารย์เบญญาทิพย์ ศุภะกะลิน,อาจารย์ณัฐนันท์ ติยานนท์ ,นางสาวนิตดา ลีทองดี,นายดุสิต ไวยโภชน์ ,นายอนุวัฒน์ กันทัพ,
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมระดับชาติ การจัดการศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ในประเทศไทย (The National Conference on Thai Information Science Education - TISE 2015)3682558รองศาสตราจารย์ยุพิน เตชะมณี,รองศาสตราจารย์ลำปาง แม่นมาตย์,รองศาสตราจารย์สมาน ลอยฟ้า,รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข,รองศาสตราจารย์วิชุดา ไชยศิวามงคล,ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา เรืองสุวรรณ,นายยุทธนา เจริญรื่น,นายอภิศักดิ์ พัฒนจักร,นายทรงพล หนูบ้านเกาะ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันยารัตน์ เควียเซ่น,นางสาวจุฑารัตน์ หัสดี,นายวิศปัตย์ ชัยช่วย ,นางธิดารัตน์ สาระผล,รองศาสตราจารย์ภรณี ศิริโชติ,นางสาวร่มฉัตร ขุนทอง,นางสาวลัดดาพร กุลแก้ว,นางสาวสุภาสินี วิเชียร,นางสาวรัชนีกรณ์ อินเล็ก,นายศตพล ยศกรกุล,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขนิษฐา จิตแสง,รองศาสตราจารย์มาลี กาบมาลา,นางพรทิพา ไชยรงศรี,นางสาวจุฑาทิพย์ ไชยกำบัง,นายพรอนันต์ เอี่ยมขจรชัย,นางสาวกิตติยา สุทธิประภา,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุญณิศา วิเศษสินธุ์ ,นางพีรดา จงสถิตรักษ์,นายฉลองรัฐ แสงดาว,นายศักดา จันทร์ประเสริฐ,นายพิเชษฐ์ พลพิชิต,นายมีแสน แก่นชูวงศ์,6.4 นายศุภกร อภิญญานนท์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญพันธ์ เพชรศร ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลภัสส์ วงษ์ประเสริฐ,นางพิศมัย เมืองสนธิ์ ,นายโชคธำรงค์ จงจอหอ
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการกำกับดูแลนักศึกษาไปศึกษาต่อ ณ Soutwest University3702558ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์,อาจารย์เบญญาทิพย์ ศุภะกะลิน,อาจารย์อรอนงค์ อินสอาด ,อาจารย์ณัฐนันท์ ติยานนท์,นางสาวนิตดา ลีทองดี,นายดุสิต ไวยโภชน์ ,นายอนุวัฒน์ กันทัพ,นางสุมาลี ธุระธรรม,นางกังสดาล ภูสิงหา,นางสาวนิตดา ลีทองดี
อนุมัติให้ลาออกจากประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น3732558อาจารย์มธุรส แพทย์ชีพ
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น37425581. อาจารย์ภัทรา ภมรศิลปธรรม ,2. อาจารย์มธุรส แพทย์ชีพ,3. อาจารย์พราวพรรณ พลบุญ
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์3752558นางสาวจุติมาพร พลพงษ์ นายสยาม บัวระภา นางสาวอารยา ญาณพิบูลย์ นายยงยุทธ พงสาลี นายพลภิสัก จันทราช นายกฤษดา ปัจจ่าเนย์ Mr.CHANTHALA VANHNAHONG อาจารย์สมพันธ์ เตชะอธิก ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาวี กฤษณะภูติ อาจารย์ศิลปกิจ ตี่ขันติกุล อาจารย์ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์ รองศาสตราจารย์บัวพันธ์ พรหมพักพิง
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์3762558นายไพรัตน์ คนว่อง พระอัครเดช สารแสง นางสาวรักษณาวลีย์ อภิวัฒนปัญญา Mr. RETOSH SRAMON รองศาสตราจารย์เอกศักดิ์ ยุกตะนันท์ อาจารย์กรรณิกา คำดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธรักษ์ ปราบนอก
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมดุษฎีนิพนธ์3772558นางเรณู หมีเทศ นางสาวธนานันท์ บำรุงสานต์ นายกานต์ กาญจนพิมาย นางสาวสรัญญา วิภัชชวาที พระมหาพงศ์ทราทิตย์ ก้องเสียง นายวันชาติ ชาญวิจิตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์คำแหง วิทสุทธางกูร อาจารย์กรรณิกา คำดี อาจารย์วิเชียร แสนมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์หอมหวล บัวระภา
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์3782558นางสาวธารารัตน์ เป้ดทิพย์ Miss YU XU พระอภิสิทธิ์ มีปัญญา นางสาวสุจิตรา ประชามิ่ง นายนวพล กรรณมณีเลิศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา จันทร์เทาว์ อาจารย์ศุภกิต บัวขาว ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย เพียยุระ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์3792558 นางสาวสุนิสา ประมงค์,1. อาจารย์จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยุทธ์ จำรัสพันธุ์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์3802558Miss NANLIN GE,1. อาจารย์ศุภกิต บัวขาว,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา จันทร์เทาว์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์3812558Miss BO YU,1. อาจารย์ศุภกิต บัวขาว,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา จันทร์เทาว์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์3822558Mr. Deping Kong,1. อาจารย์ศุภกิต บัวขาว,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา จันทร์เทาว์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์3832558นายธนาราช คงคารักษ์,1. รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ คุณุรัตน์,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถาพร เริงธรรม
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์3842558MR PHAM THANH HAI,1. อาจารย์ศุภกิต บัวขาว,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา จันทร์เทาว์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ3852558นายเชตฐพงศ์ ดอนขวา,1. อาจารย์วีระกุล ชายผา,2. รองศาสตราจารย์สุกัญญา เอมอิ่มธรรม
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์3862558นายอนุรักษ์ สิงห์ชัย,1. อาจารย์พัชรินทร์ ลาภานันท์ ,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ คงทวีศักดิ์,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยุทธ์ จำรัสพันธุ์,4. รองศาสตราจารย์สมศักดิ์ ศรีสันติสุข
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์3872558นายเกรียงไกร ผาสุตะ,1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์ อภิชาติวัลลภ,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี กรรพุมมาลย์,3. รองศาสตราจารย์สมศักดิ์ ศรีสันติสุข,4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยุทธ์ จำรัสพันธุ์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์3882558นางสาวรักชนก ชำนาญมาก,1. อาจารย์จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง,2. อาจารย์มณีมัย ทองอยู่,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์ อภิชาติวัลลภ,4. อาจารย์พัชรินทร์ ลาภานันท์ ,5. รองศาสตราจารย์กนกวรรณ มะโนรมย์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์3892558นางสาวสุวดี เหมือนศรีชัย,1. รองศาสตราจารย์ลัดดา ศิลาน้อย,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา ตุงคสะมิต,3. รองศาสตราจารย์สมนึก ปัญญาสิงห์,4. รองศาสตราจารย์เศกสรรค์ ยงวณิชย์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ3902558 นางสาวสุรัชธาวี พระธานี,1. รองศาสตราจารย์สุกัญญา เอมอิ่มธรรม,2. อาจารย์วีระกุล ชายผา,3. รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ คุณุรัตน์
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์3912558ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธรักษ์ ปราบนอก,อาจารย์กรรณิกา คำดี ,พระวินัย สุริยะธรรม
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์3922558ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธรักษ์ ปราบนอก,อาจารย์กรรณิกา คำดี ,นายอาทิตย์ บุตรเจริญ
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์3932558Phra DENXAY VILAISAK ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์คำแหง วิสุทธางกูร
ยกเลิกอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมดุษฎีนิพนธ์3942558รองศาสตราจารย์วนิดา แก่นอากาศ,นายจิระพงษ์ พนาวงศ์
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์3952558ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์ ,อาจารย์สุขุม วสุนธราโศภิต ,นางสาวกันตา สุวรรณหล้า
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม “งานประชันกลอนสด” มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา39625581. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย เพียยุระ,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มารศรี สอทิพย์,3. นางกนกวรรณ สิทธิมงคล,4. นายอนุวัฒน์ กันทัพ
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสัปดาห์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การแข่งขันสุนทรพจน์ ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสารคาม39725581. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย เพียยุระ,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนงค์ รุ่งแจ้ง,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มารศรี สอทิพย์,4. นางกนกวรรณ สิทธิมงคล,5. นายธีรวุฒิ จันทะสอน
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีไหว้ครู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 25583982558ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา,อาจารย์จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง,อาจารย์บุญมา พรหมสาขา ณ สกลนคร,อาจารย์พราวพรรณ พลบุญ,อาจารย์ศักดา จันทร์ประเสริฐ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์มารศรี สอทิพย์,อาจารย์ทินวัฒน์ สร้อยกุดเรือ,อาจารย์วรรณฤดี คุระวรรณ,อาจารย์พีรวิชณ์ สัทธรรมนุวงศ์,อาจารย์ดารารัตน์ คำภูแสน,อาจารย์อาทิตย์ จิตรโท,อาจารย์อิมรอน โสะสัน,ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาวี กฤษณะภูติ,อาจารย์อนงค์นาฏ นุศาสตร์เลิศ ,อาจารย์ศิรายุ โพธิวันนา,อาจารย์เบญญาทิพย์ ศุภะกะลิน ,อาจารย์สุเขตต์ศักดิ์ หวานวาจา,นางบุญเชิด กอมาตย์,นายอภิรัก ผิวบาง ,นายกิตติชัย กองแก้ว,นายเจริญ มางจันดีอุดม,นายฤทธิไกร โพธิปัสสา,นายอากาศ คำบึงกลาง,นายทองสุข หอมสมบัติ,นายชัยรัตน์ แก้วกันหา,นายสุรพล ชาสิงห์แก้ว,นายบวร แก้วกงพาน,นายสายันต์ พัดโสดา,นายมนิราช นามสีฐาน,นายดุสิต ไวยโภชน์,นายชวด คนล้ำ,นายอนุวัฒน์ กันทัพ,นายธีรวุฒิ จันทะสอน,คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา,นางบุญเชิด กอมาตย์,นายอภิรัก ผิวบาง,นายกิตติชัย กองแก้ว,นายอาณัติ โสภาศุภวัตร,นายกฤษณะ เวทีวุฒาจารย์,นายวิจิตร จรทอง ,นายธนเชษฐ์ สิทธิศักดิ์,นายธนกร บุญจันทร์,นายอัครเดช เจริญบุญ ,นายศุภกร อภิญญานนท์,3.8 นายบรรจง สายแวว ,นางผ่องพรรณ ทวีวิจิตรกุล,นางบุบผา ประสารฉ่ำ,นางสาววารุณี ฉกรรศิลป์,นางสุจิรา ผิวบาง,นางสาวศิริญญา ฤทธิพันธรักษ์,นางสาวปิยนันท์ ดวงก้งแสน,นางสาวไพรินทร์ เมืองสนาม,คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา,นางสาวจินตนา จุลคำภา,นางกังสดาล ภูสิงหา,นางพีรดา จงสถิตรักษ์
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์3992558ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภรณี ดีราษฎร์วิเศษ

page 18.9710144928 / 56
[previous][next]
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ]