" ท่านสามารถค้นหารายการจากประเภทที่เลือกได้ "
** ค้นคำสั่งคณะ **
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ25425561. รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ คุณุรัตน์,2. รองศาสตราจารย์เศกสรรค์ ยงวณิชย์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ25225561. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยุทธิ์ จำรัสพันธุ์,2. รองศาสตราจารย์พิธันดร นิตยสุทธิ์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ26225561. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรอัมรินทร์ พรหมเกิด,2. รองศาสตราจารย์พิธันดร นิตยสุทธิ์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ26125561. รองศาสตราจารย์ภรณี ศิริโชติ,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญพันธ์ เพชรศร
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ25925561. รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ คุณุรัตน์,2. รองศาสตราจารย์เศกสรรค์ ยงวณิชย์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ26025561. รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ คุณุรัตน์,2. รองศาสตราจารย์เศกสรรค์ ยงวณิชย์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ25825561. รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ คุณุรัตน์,2. รองศาสตราจารย์เศกสรรค์ ยงวณิชย์
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมการศึกษาอิสระ2642556รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ คุณุรัตน์ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระศักดิ์ จารุชัยนิวัฒน์
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมการศึกษาอิสระ2662556รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ คุณุรัตน์ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระศักดิ์ จารุชัยนิวัฒน์
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์2682556ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้ารุ่ง มีอุดร ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยุทธ์ จำรัสพันธ์
แต่งตั้งคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เพิ่มเติม)22225561. นางสาวศศิธร สิทธิพรหม,2. นางพราวพรรณ พลบุญ
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศสาขาวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ2822556ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย เพียยุระ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาริสา อุ่นทานนท์
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารรายวิชาประวัติศาสตร์และโบราณคดี2832556อาจารย์ธนนันท์ บุ่นวรรณา ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต ชัยครรชิต
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์2242556นายประดิษฐ์ นัดทะยาย , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อ วายุภักตร์
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา2252556อาจารย์ ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง ,รองศาสตราจารย์สำเริง จันทรสุวรรณ
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ2842556รองศาสตราจารย์สุรนาท ขมะณะรงค์ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ช่อ วายุภักตร์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์2492556นางขวัญฤทัย สิปปพัฒนกร,1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีปัญญา ใจใหญ่ ,2. อาจารย์ปรีดาพร ศรีสาคร,3. อาจารย์สุขุม วสุนธราโศภิต,4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา ทองพูน พัฒนศร
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานรายวิชาภาษาอังกฤษบริการ2732556อาจารย์ปาณิสรา ใจสุข,อาจารย์กนกพรรณ ทองป้อง
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ(นานาชาติ)2722556ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภาวิน ศุภวัฒน์ ศรีใคร ,อาจารย์ปรีดาพร ศรีสาคร ,อาจารย์ดารารัตน์ คำภูแสน
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน2712556อาจารย์ขนิษฐา จิตแสง ,2. รองศาสตราจารย์มาลี กาบมาลา,1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์,3. รองศาสตราจารย์วนิดา แก่นอากาศ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน2702556อาจารย์วิภาวี กฤษณะภูติ ,1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์,2. รองศาสตราจารย์สุกัญญา เอมอิ่มธรรม,3. รองศาสตราจารย์พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการคลินิกส่งเสริมการขอตำแหน่งทางวิชาการและตำแหน่งที่สูงขึ้น26925561. คณบดี,2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์,3. รองคณบดีฝ่ายบริหาร,4. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ,5. นางอมรรัตน์ สิทธิศักดิ์
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกลุ่มวิชาภาษา2742556ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์ ,อาจารย์วรรณฤดี คุระวรรณ
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ2752556ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัสมิลล์ วัชระกวีศิลป ,อาจารย์บุญมา พรหมสาขา ณ สกลนคร
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ2762556นางสาวขวัญแก้ว วนามี ,1. รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ คุณุรัตน์,2. รองศาสตราจารย์เศกสรรค์ ยงวณิชย์
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 25562772556อาจารย์ชัชวาล ศรีทอง,อาจารย์เฟื่องเกษ ทองวันชัย,อาจารย์ชัชวาล ศรีทอง,อาจารย์อาทิตย์ จิตรโท,อาจารย์จิราพร ปาสาจะ ,อาจารย์กัลยาณี กฤตโตปการกิต,อาจารย์อรอนงค์ อินสอาด,ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัสมิลล์ วัชระกวีศิลป,อาจารย์บุญมา พรหมสาขา ณ สกลนคร,อาจารย์พราวพรรณ พลบุญ,อาจารย์ภัทรา ภมรศิลปธรรม,อาจารย์รัชนี ปิยะธำรงชัย,อาจารย์มธุรส แพทย์ชีพ,อาจารย์ภูวัตร ทาอินต๊ะ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภาวิน ศุภวัฒน์ ศรีใคร,อาจารย์ปาณิสรา ใจสุข,ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวัน เสนจันทร์ฒิชัย,อาจารย์ภรณี ดีราษฎร์วิเศษ,อาจารย์สุขุม วสุนธราโศภิต,อาจารย์อภิญญา หินนนท์,อาจารย์วิกรานต์ นามผาดอน,อาจารย์สุบรรณ แก้วกันยา,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสอางค์ นิติวรคุณาพันธุ์,อาจารย์กนกพรรณ ทองป้อง,อาจารย์สุธิดา โง่นคำ,อาจารย์บุษบามินตรา ฉลวยแสง,ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยา วิทย์สุภาเลิศ,อาจารย์กรวิภา พูลผล,อาจารย์จงรักษ์ เลี้ยงพานิชย์,อาจารย์จอมรัฐ พัฒนศร,อาจารย์ปรีดาพร ศรีสาคร,อาจารย์พีรวิชณ์ สัทธรรมนุวงศ์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลภัสส์ วงษ์ประเสริฐ,อาจารย์ชมนาด บุญอารีย์,อาจารย์ขนิษฐา จิตแสง,รองศาสตราจารย์ภรณี ศิริโชติ,อาจารย์ปุญณิศา วิเศษสินธุ์,อาจารย์ศักดา จันทร์ประเสริฐ,อาจารย์สมเพ็ชร จุลลาบุดดี,รองศาสตราจารย์สมาน ลอยฟ้า,รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข,ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญพันธ์ เพชรศร,รองศาสตราจารย์มาลี กาบมาลา,อาจารย์กันยารัตน์ เควียเซ่น,อาจารย์สถาพร เริงธรรม,อาจารย์พรสรรค์ ปิยนันทิศักดิ์,อาจารย์จักรกฤษ กมุทมาศ,อาจารย์รุ่งอรุณ บุญสายันต์,อาจารย์กิตติบดี ใยพูล,อาจารย์วีระกุล ชายผา,ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ,รองศาสตราจารย์พิธันดร นิตยสุทธิ์,รองศาสตราจารย์สุกัญญา เอมอิ่มธรรม,รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ คุณุรัตน์,รองศาสตราจารย์เศกสรรค์ ยงวณิชย์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระศักดิ์ จารุชัยนิวัฒน์,รองศาสตราจารย์สำเริง จันทรสุวรรณ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎี อายุวัฒน์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิ่นปินัทธ์ เผือกพันธ์,อาจารย์มณีมัย ทองอยู่,ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรอัมรินทร์ พรหมเกิด,อาจารย์จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง,อาจารย์สมใจ ศรีหล้า,ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยุทธ์ จำรัสพันธ์,อาจารย์กีรติพร จูตะวิริยะ,อาจารย์พัชรินทร์ ลาภานันท์,อาจารย์รักชนก ชำนาญมาก,อาจารย์แก้วตา จันทรานุสรณ์,อาจารย์อิศเรศ ดลเพ็ญ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์มะลิวัลย์ บูรณพัฒนา,ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา,อาจารย์อุมารินทร์ ตุลารักษ์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาริสา อุ่นทานนท์,อาจารย์มารศรี สอทิพย์,รองศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา,ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย เพียยุระ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา จันทร์เทาว์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมเกียรติ มินา,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทุมรัตน์ คุณเงิน,อาจารย์กันตพงศ์ จิตต์กล้า,อาจารย์วรรณฤดี คุระวรรณ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้ารุ่ง มีอุดร,รองศาสตราจารย์บัวพันธ์ พรหมพักพิง,รองศาสตราจารย์สมนึก ปัญญาสิงห์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์,อาจารย์สมพันธ์ เตชะอธิก,อาจารย์ศิลปกิจ ตี่ขันติกุล,อาจารย์วิภาวี กฤษณะภูติ,อาจารย์ชลิดา ปิยะธำรงชัย,อาจารย์มานะ นาคำ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญ์ชลี จังสถิตย์กุล,อาจารย์ศิรายุ โพธิ์วันนา,ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา ทองพูน พัฒนศร,อาจารย์ประดิษฐ์ แสงสุกวาว,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกานต์ โฆษิตตระกูล,อาจารย์อนงค์นาฏ นุศาสตร์เลิศ,รองศาสตราจารย์อาภาภรณ์ จินดาประเสริฐ,อาจารย์ดารารัตน์ คำภูแสน
อนุมัติให้ลาออกจากกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ2782556รองศาสตราจารย์สำเริง จันทรสุวรรณ
แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2556 รอบที่ 227925561.1 รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข ,1.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา ทองพูน พัฒนศร,1.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา ,1.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎี อายุวัฒน์ ,1.5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์หอมหวล บัวระภา ,1.6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรอัมรินทร์ พรหมเกิด ,1.7 นางสาวสุจิตตรา โคสารคูณ ,1.8 นางสาวนิตดา ลีทองดี,1.9 นางสาวขวัญนคร สอนหมั่น,1.10 นางสาวสกุลรัตน์ มนตรีพิลา ,1.11 นายอนุสรณ์ มั่นคง,1.12 นางสาวอนงค์นาถ โยคุณ ,อาจารย์ภรณี ดีราษฏร์วิเศษ ,รองศาสตราจารย์อาภาภรณ์ จินดาประเสริฐ ,อาจารย์สุบรรณ แก้วกันยา ,อาจารย์สุธิดา โง่นคำ ,อาจารย์กรวิภา พูลผล ,อาจารย์จงรักษ์ เลี้ยงพาณิชย์ ,รองศาสตราจารย์อาภาภรณ์ จินดาประเสริฐ ,อาจารย์จงรักษ์ เลี้ยงพาณิชย์ ,อาจารย์ภรณี ดีราษฏร์วิเศษ ,รองศาสตราจารย์ภรณี ศิริโชติ ,รองศาสตราจารย์สมาน ลอยฟ้า ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญพันธ์ เพชรศร ,รองศาสตราจารย์มาลี กาบมาลา ,อาจารย์สมเพ็ชร จุลลาบุดดี ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรอัมรินทร์ พรหมเกิด ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยุทธ์ จำรัศพันธุ์ ,รองศาสตราจารย์สำเริง จันทรสุวรรณ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์คำแหง วิสุทธางกูร ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์หอมหวล บัวระภา ,รองศาสตราจารย์ประยงค์ แสนบุราณ ,รองศาสตราจารย์เอกศักดิ์ ยุกตะนันทน์ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์คำแหง วิสุทธางกูร ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธรักษ์ ปราบนอก ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์หอมหวล บัวระภา ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา,ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา จันทร์เทาว์ ,อาจารย์อุมารินทร์ ตุลารักษ์ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎี อายุวัฒน์ ,อาจารย์กีรติพร จูตะวิริยะผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยุทธ์ จำรัสพันธุ์ ,รองศาสตราจารย์สำเริง จันทรสุวรรณ
แต่งตั้งคณะทำงานประกันคุณภาพของหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 25552802556รองศาสตราจารย์ประยงค์ แสนบุราณ ,อาจารย์กรรณิกา คำดี,ผู้ช่วยศาสตราจารย์หอมหวล บัวระภา,ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธรักษ์ ปราบนอก,อาจารย์วิเชียร แสนมี,1. รองศาสตราจารย์ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์,2. อาจารย์แก้วตา จันทรานุสรณ์ ,อาจารย์กีรติพร จูตะวิริยะ,อาจารย์ธนนันท์ บุ่นวรรณา,นางสาววริศรา จรทอง,1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้ารุ่ง มีอุดร,2. อาจารย์ชลิดา ปิยะธำรงชัย,3. นางสาวจณิสตา พยัคฆ์มะเริง,1. อาจารย์จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง,2. รองศาสตราจารย์สำเริง จันทรสุวรรณ,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิ่นปินัทธ์ เผือกพันธ์,4. อาจารย์สมใจ ศรีหล้า,5. อาจารย์รักชนก ชำนาญมาก,1. รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ คุณุรัตน์,2. อาจารย์สถาพร เริงธรรม,3. นางสาวศุภาพิชญ์ ฤทธิลา,1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรอัมรินทร์ พรหมเกิด,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยุทธ์ จำรัสพันธุ์,4. อาจารย์กีรติพร จูตะวิริยะ,5. นางผ่องพรรณ ทวีวิจิตรกุล,1. รองศาสตราจารย์พิธันดร นิตยสุทธิ์,2. รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ คุณุรัตน์,3. รองศาสตราจารย์เศกสรรค์ ยงวณิชย์,4. นางสำเรียง โกกอุ่น,5. นางสาวศุภาพิชญ์ ฤทธิลา,1. รองศาสตราจารย์สุรนาท ขมะณะรงค์,2. นางสำเรียง โกกอุ่น,1. รองศาสตราจารย์บัวพันธ์ พรหมพักพิง,2. อาจารย์วิภาวี กฤษณะภูติ,3. อาจารย์ศิลปกิจ ตี่ขันสกุล,5. นางสาวจณิสตา พยัคฆ์มะเริง,2. รองศาสตราจารย์เศกสรรค์ ยงวณิชย์,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้ารุ่ง มีอุดร,1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎี อายุวัฒน์,1. รองศาสตราจารย์สุกัญญา เอมอิ่มธรรม,2. รองศาสตราจารย์เศกสรรค์ ยงวณิชย์ ,3. อาจารย์สถาพร เริงธรรม,1. อาจารย์อรอนงค์ อินสอาด,2. อาจารย์กัลยาณี กฤตโตปการกิต,3. อาจารย์จิราพร ปาสาจะ,4. นางสาวนิตดา ลีทองดี,1. อาจารย์อภิญญา หินนนท์,2. อาจารย์ภารดี ตั้งแต่ง,3. อาจารย์กรวิภา พูลผล,4. อาจารย์วิกรานต์ นามผาดอน,5. นางสาวชรินรัตน์ ป้ายจัตุรัส,1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภาวิน ศุภวัฒน์ ศรีใคร,2. อาจารย์ปรีดาพร ศรีสาคร,3. อาจารย์ดารารัตน์ คำภูแสน,4. อาจารย์พีรวิชณ์ สิทธรรมนุวงศ์,5. อาจารย์ปาณิสรา ใจสุข,1. รองศาสตราจารย์อาภาภรณ์ จินดาประเสริฐ,2. อาจารย์ดารารัตน์ คำภูแสน,3. อาจารย์อนงค์นาฏ นุศาสตร์เลิศ,4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกานต์ โฆษิตตระกูล,5. อาจารย์ศิรายุ โพธิ์วันนา,6. นางสาวชรินรัตน์ ป้ายจัตุรัส,1. อาจารย์มธุรส แพทย์ชีพ,2. อาจารย์รัชนี ปิยะธำรงชัย,3. อาจารย์ Shinohara Nobuaki,4. อาจารย์พราวพรรณ พลบุญ,5. อาจารย์ภัทรา ภมรศิลปธรรม ,6. อาจารย์ภูวัตร ทาอินต๊ะ,1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์,1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัสมิลล์ วัชระกวีศิลป,2. อาจารย์บุญมา พรหมสาขา ณ สกลนคร,3. นางสาวสุกัลยา แฉล้ม,1. อาจารย์วรรณฤดี คุระวรรณ,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมเกียรติ มินา,3. อาจารย์กันตพงศ์ จิตต์กล้า,4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทุมรัตน์ คุณเงิน,1. อาจารย์ชัชวาล ศรีทอง,2. อาจารย์อาทิตย์ จิตรโท,3. อาจารย์เฟื่องเกษ ทองวันชัย,4. นางสาวธันยนันท์ คำพงศ์ภวัฒน์,1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย เพียยุระ,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มะลิวัลย์ บูรณพัฒนา,4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาริสา อุ่นทานนท์,1. อาจารย์แก้วตา จันทรานุสรณ์,2. รองศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา,3. อาจารย์มารศรี สอทิพย์,4. นางกนกวรรณ สิทธิมงคล,1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย เพียยุระ,3. อาจารย์อุมารินทร์ ตุลารักษ์,4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา จันทร์เทาว์,1. อาจารย์ภรณี ดีราษฎร์วิเศษ,2. รองศาสตราจารย์อาภาภรณ์ จินดาประเสริฐ,3. อาจารย์สุบรรณ แก้วกันยา,4. อาจารย์สุธิดา โง่นคำ,5. อาจารย์กรวิภา พูลผล,6. อาจารย์จงรักษ์ เลี้ยงพานิชย์,1. อาจารย์ศักดา จันทร์ประเสริฐ,2. อาจารย์ปุญณิศา วิเศษสินธุ์,3. นางสาวจุฑารัตน์ หัสดี,1. รองศาสตราจารย์มาลี กาบมาลา,2. อาจารย์สมเพ็ชร จุลลาบุดดี,1. รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข,2. รองศาสตราจารย์สมาน ลอยฟ้า,3. อาจารย์กันยารัตน์ เควียเซ่น
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์1542556นายวิศรุต ไหลหาโคตร ,1. อาจารย์ ดร.สุธิดา โง่นคำ,2. อาจารย์ ดร.สุขุม วสุนธราโศภิต
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ1552556นางสาวฐานิดา กองโคตร,1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เอมอิ่มธรรม, 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระศักดิ์ จารุชัยนิวัฒน์,3. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ1572556นางสาวปภัชญา พงษ์ชัย,1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เอมอิ่มธรรม,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระศักดิ์ จารุชัยนิวัฒน์,3. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ คุณุรัตน์
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน1582556ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทพพร มังธานี ,1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์,2. รองศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์ แสนบุราณ,3. รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา1592556ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี อายุวัฒน์ ,รองศาสตราจารย์สำเริง จันทรสุวรรณ
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส1602556อาจารย์ ดร.วรรณฤดี คุระวรรณ ,อาจารย์กันตพงศ์ จิตต์กล้า ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมเกียรติ มินา
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน หรือปฏิบัติราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์1612556รองศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ คุณุรัตน์ ,อาจารย์ ดร.สถาพร เริงธรรม
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ1622556ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกานต์ โฆษิตตระกูล ,อาจารย์ศิรายุ โพธิ์วันนา ,รองศาสตราจารย์อาภาภรณ์ จินดาประเสริฐ
แต่งตั้งคณะกรรมการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์1632556รองศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ท้วมสุข, รองศาสตราจารย์ ดร.สมาน ลอยฟ้า ,รองศาสตราจารย์ภรณี ศิริโชติ,อาจารย์ ดร.ศักดา จันทร์ประเสริฐ,รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี กาบมาลา,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลภัสส์ วงษ์ประเสริฐ ,อาจารย์ชมนาด บุญอารีย์,อาจารย์ขนิษฐา จิตแสง,อาจารย์ปุญณิศา วิเศษสินธุ์,นางสาวจุฑารัตน์ หัสดี,อาจารย์สมเพ็ชร จุลลาบุดดี,นายศุภกร อภิญญานนท์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญพันธ์ เพชรศร,นางพรทิพา ไชยรงศรี
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1642556ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์ ,อาจารย์ ดร.อรอนงค์ อินสอาด
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์1522556นายสายัณห์ พลพิมพ์ , อาจารย์ ดร.จงรักษ์ เลี้ยงพานิชย์,รองศาสตราจารย์อาภาภรณ์ จินดาประเสริฐ,อาจารย์ ดร.สุขุม วสุนธราโศภิต
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน1652556อาจารย์ ดร.อรอนงค์ อินสอาด ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์1662556นายพฤตินัย เผ่าพันธุ์ขาว,1. อาจารย์ ดร.วิเชียร แสนมี ,2. รองศาสตราจารย์เอกศักดิ์ ยุกตะนันทน์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์1672556นายพินิจ อนุอัน ,1. อาจารย์ ดร.วิเชียร แสนมี,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หอมหวล บัวระภา
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์1682556นายเศรษฐศาสตร์ วัตรโศก ,1. อาจารย์ ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง,2. ศาสตราจารย์สุวิทย์ ธีรศาศวัต ,3. รองศาสตราจารย์ ดร.ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์,4. อาจารย์ ดร.ธนนันท์ บุ่นวรรณา
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมการศึกษาอิสระ1692556นายสุวิชา พิมพากุล ,รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิรัตน์ รุจิเกียรติกำจร
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์1702556นางสาวณชากุญ สิงห์เสนา ,1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิทธิ์ กอบบุญ,2. อาจารย์ ดร.อุมารินทร์ ตุลารักษ์,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา จันทร์เทาว์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์1712556นายกอบชัย รัฐอุบล ,1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิทธิ์ กอบบุญ,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา จันทร์เทาว์,3. อาจารย์ ดร.อุมารินทร์ ตุลารักษ์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์1722556นางสาวเมตตา ฟองฤทธิ์ ,1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิทธิ์ กอบบุญ,2. อาจารย์ ดร.อุมารินทร์ ตุลารักษ์,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา จันทร์เทาว์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์1732556นางประธานพร แจ่มเจริญทรัพย์ ,1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิทธิ์ กอบบุญ,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา จันทร์เทาว์,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ1742556นายอธิวัฒน์ โนจรัส ,1. อาจารย์ ดร.วีระกุล ชายผา,2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เอมอิ่มธรรม,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์1752556นายสรายุทธ เลิศปัจฉิมนันท์ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คำแหง วิสุทธางกูร
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์1762556อาจารย์ ดร.ภารดี ตั้งแต่ง ,อาจารย์ ดร.กรวิภา พูลผล
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์1772556อาจารย์ ดร.อุมารินทร์ ตุลารักษ์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เพียยุระ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา จันทร์เทาว์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา,อาจารย์ ดร.มารศรี สอทิพย์,พระ สมุห์อนันตศักดิ์ พลแก้ว, นางพัชนุช เครือเจริญ, นางสาววัฒนาพร นนลือชา, พระมหา พรมมา ศรีบุญเรือง, นายกฤต โสดาลี, Miss QING LI , นางสาวนันทิญา พันธ์โชติ , นายธนพล เอกพจน์, นางสาวพรจรัส สร้อยศรีฉาย, นางวรรณวรางค์ โอฬาริกพันธุ์, นางสาวนารี กรุมรัมย์, นางสาวรุ้งเพชร วรพงศาทิตย์, นางสาวสุทธภา อินทรศิลป์
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์1782556นายพินิจ อนุอัน ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คำแหง วิสุทธางกูร,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หอมหวล บัวระภา
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ครั้งที่ 1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศาสตร์2112556รองศาสตราจารย์ ดร.เศกสรรค์ ยงวณิชย์,รองศาสตราจารย์ ดร.บัวพันธ์ พรหมพักพิง,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี อายุวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟ้ารุ่ง มีอุดร,อาจารย์ ดร.ชลิดา ปิยะธำรงชัย
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ2062556นางสาวพัทธนันท์ สนธ์น้อย,1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร,2. อาจารย์ ดร.วีระกุล ชายผา
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ2072556นางสาวกนกวรรณ สุทธิประภา ,1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร,2. อาจารย์ ดร.วีระกุล ชายผา
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์2092556นางพัชร์สิตา บุญยกาญจนไพศาล,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทวัน เสนจันทร์ฒิชัย ,อาจารย์ ดร.ปรีดาพร ศรีสาคร, อาจารย์ ดร.กรวิภา พูลผล
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์2082556นางสาวกาญจนา ละชั่ว,1. รองศาสตราจารย์ ดร.ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์,2. รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศรีสันติสุข,3. อาจารย์ ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง
เปลี่ยนแปลงกรรมการสอบวิทยานิพนธ์2102556นายสายัณห์ พลพิมพ์ ,อาจารย์ ดร.กรวิภา พูลผล,อาจารย์ ดร.จงรักษ์ เลี้ยงพานิชย์
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานแสดงความยินดีผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 25552132556อาจารย์กันตพงศ์ จิตต์กล้า ,อาจารย์บุญมา พรหมสาขา ณ สกลนคร,อาจารย์พราวพรรณ พลบุญ,อาจารย์ ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง ,อาจารย์ ดร.ศักดา จันทร์ประเสริฐ,อาจารย์ ดร.มารศรี สอทิพย์ ,อาจารย์ ดร.ภารดี ตั้งแต่ง ,อาจารย์พีรวิชณ์ สัทธรรมนุวงศ์,อาจารย์อาทิตย์ จิตรโท,อาจารย์รุ่งอรุณ บุญสายันต์,อาจารย์ ดร.ชลิดา ปิยะธำรงชัย ,อาจารย์อนงค์นาฎ นุศาสตร์เลิศ ,อาจารย์กัลยาณี กฤตโตปการกิต,อาจารย์จิราพร ปาสาจะ,นางบุญเชิด กอมาตย์,นายอภิรัก ผิวบาง,นางสาวไพรินทร์ เมืองสนาม,นางบุบผา ประสารฉ่ำ,นางสาวอนงค์นาฎ โยคุณ,นางสาวสกุลรัตน์ มนตรีพิลา,นางสาวสุจิรา ศรีสวัสดิ์,นางสาวสุจิรา เสาร์ร้อน,นางสาวศิริญญา ฤทธิพันธรักษ์,นายอนุสรณ์ มั่นคง ,นางสาวปิยนันท์ ดวงกังแสน ,กรรมการสโมสรนักศึกษาคณะ,นายเจริญ มางจันดีอุดม,นายฤทธิไกร โพธิปัสสา,นายบวร แก้วกงพาน,นายสมคิด เพียจันทร์,นายสุรพล ชาสิงห์แก้ว,นายทองสุข หอมสมบัติ,นายดุสิต ไวยโภชน์ ,นายชวด คนล้ำ,นายอนุวัตร กันทัพ ,นายเลื่อน นวลบุดดีนายอาณัติ โสภาศุภวัตร,นายธนเชษฐ์ สิทธิศักดิ์,นายกฤษณะ เวทีวุฒาจารย์,นายศุภกร อภิญญานนท์,นายธนกร บุญจันทร์,นายจตุพล ชื่นอุทัย,นายบรรจง สายแวว ,นางรจนา แก่นอำพรพันธ์,นางขวัญฤดี น้อยสุวรรณ,นางบานเย็น ศรีกุล ,นางสาวจินตนา จุลคำภา,นางสุมาลี ธุระธรรม,นางผ่องพรรณ ทวีวิจิตรกุล,นางสาวสุภัสสร ศรีมนตรี
ให้บุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นแก่บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น2122556นางรจนา แก่นอำพรพันธ์,นางสาวสุพรรณี กันหาชาติ,นายเจริญ มางจันดีอุดม,นางผ่องพรรณ ทวีวิจิตรกุล, นางสาวศศิธร สิทธิพรหม,นางสาวสุจิตตรา โคสารคูณ,นางเพ็ญนภา วันสาสืบ,นายศักดิ์นันท์ ทัศนขนิษฐากุล,นางกังสดาล แสงห้วยไผ่, นางสาวขวัญนคร สอนหมั่น, นางสาวจินตนา จุลคำภา, นางสาววารุณี ฉกรรศิลป์,นางสาวอิสรียา มะลิรักษ์ ,นางสาวสกุลรัตน์ มนตรีพิลา ,นางกนกวรรณ สิทธิมงคล , นางสาวไพรินทร์ เมืองสนาม,นางสำเรียง โกกอุ่น, นางสาวสุจิรา ศรีสวัสดิ์ , นางอมรรัตน์ สิทธิศักดิ์,นางสาวอนงค์นาถ โยคุณ ,นางอุดมลักษณ์ บำรุงญาติ , นายอภิรัก ผิวบาง ,นางบุญเชิด กอมาตย์ ,นายกฤษณะ เวทีวุฒาจารย์ , นางบุบผา ประสารฉ่ำ , นายวิจิตร จรทอง,นางพรทิพา ไชยรงศรี, นายศุภกร อภิญญานนท์,นางสุมาลี ธุระธรรม,นางสาวธัญพร ดวงพิมพ์,นางสาวกนกรัตน์ เพชรประเสริฐ ,นางสุจิรา ผิวบาง ,นางสาวอรดา ถาปาลบุตร , นางสาวธันยนันท์ คำพงศ์ภวัฒน์ ,นายธนเชษฐ์ สิทธิศักดิ์ , นางสาวณัชชา วงษ์โก , นายอาณัติ โสภาศุภวัตร , นางสาวกาญจนา บุศรีคำ ,นางสาวพีรดา ศรีบุรินทร์ , นายธนกร บุญจันทร์ ,นายจตุพล ชื่นอุทัย,นางขวัญฤดี น้อยสุวรรณ , นางแฉล้ม ไกรยะวงศ์ , นางบานเย็น ศรีกุล , นางพิศมัย เมืองสนธิ์ ,นางบุญเพ็ง บุญทุม ,นายสมคิด เพียจันทร์, นายชวด คนล้ำ,นายบวร แก้วกงพาน , นายดุสิต ไวยโภชน์ ,นางสาวนิตดา ลีทองดี ,นายชัยรัตน์ แก้วกันหา ,นางสาวบุษยากร ปัจอาษา, นางพูนศรี สีหาวัตร ,นางสาวศุภาพิชญ์ ฤทธิลา , นางสาวอัมพร วงษ์สอน , นางสาวจณิสตา พยัคฆ์มะเริง,นางสาวปิยนันท์ ดวงก้งแสน ,นายอนุวัฒน์ กันทัพ,นางสาวสุภัสสร ศรีมนตรี ,นางสาวชรินรัตน์ ป้ายจัตุรัส , นางสาวจุฑารัตน์ หัสดี , นางสาววริศรา จรทอง , นางสมพร ทองชมพู ,นางสาวศิริญญา ฤทธิพันธรักษ์ , นางบรรจง ดีประติ้ว , นายอนุสรณ์ มั่นคง ,นางสาวศุภักษร สอนเพ็ง , นายบรรจง สายแวว , นายฤทธิไกร โพธิปัสสา , นายทองสุข หอมสมบัติ, นายอากาศ คำบึงกลาง,นายวิญญู สอนอ้น, นายวิลัย ศรีวิชา , นายสุรพล ชาสิงห์แก้ว , นายสายัณต์ อ้อมแก้ว , นายสายันต์ พัดโสดา
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ2142556อาจารย์ ดร.กรวิภา พูลผล ,อาจารย์วิกรานต์ นามผาดอน
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมการศึกษาอิสระ2152556รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช ,นายมังกร ตัณฑะศิลป์
เปลี่ยนแปลงกรรมการสอบการศึกษาอิสระ และวันเวลาในการสอบ1992556นายมังกร ตัณฑะศิลป์,รองศาสตราจารย์สุเมธ แก่นมณี ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีย์ นัยพินิจ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์1872556นางสาวเอื้อบุญ จงสมชัย ,1. อาจารย์ ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง,2. อาจารย์ ดร.เบญจพร ดีขุนทด,3. อาจารย์ ดร.แก้วตา จันทรานุสรณ์
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์1792556นางประสพพร ยุพินบราวน์ ,รองศาสตราจารย์ ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ ,รองศาสตราจารย์ภรณี ศิริโชติ
เปลี่ยนแปลงกรรมการสอบวิทยานิพนธ์1802556นางสาวทนิตา เหลือบแล,รองศาสตราจารย์นภาภรณ์ พลนิกรกิจ ,อาจารย์ ดร.จุลสุชาดา ศิริสม
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 255518125561. รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี กาบมาลา ,2. รองศาสตราจารย์ ดร.ลำปาง แม่นมาตย์,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญพันธ์ เพชรศร,4. อาจารย์สมเพ็ชร จุลลาบุดดี

page 18.9710144928 / 31
[previous][next]
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ]