" ท่านสามารถค้นหารายการจากประเภทที่เลือกได้ "
** ค้นคำสั่งคณะ **
แต่งตั้งอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย4392558นายวรรธนะ ปัญบุตร นางสาวรมณีย์ เลาประเสริฐสุข นางสาวสกุลรัตน์ ประจันเต นางสาวเจนจิรา แก้วสีขาว นายปัณณฑัต รูปสะอาด นางสาวจามิกา ไตรยศ นางสาวสุกัญญา กองพันธ์ นางสาวปิยรัตน์ รินสันเทียะ นางสาวกาญจนา พัฒนผล นางสาวกิตติภรณ์ พิลาบุตร นางสาวพัชราภรณ์ สัตนาโค นางสาวฐิตาพร อึ้งวนารัชต์ นางสาวฤทัยรัตน์ คอนมะแสง นางสาวนิตยา บุบผามะโล นางสาวสุภาภรณ์ ทรงคาศรี นางสาวนิลาวัลย์ อารัมภะ นางสาวสุภาวดี สิทธิจันทร์ นางสาววรรณนิภา พรมลาย นางสาวพิญาภรณ์ รวมจุล นางสาวเขมนันท์ สืบสาย นางสาวศศิมาภรณ์ ธรรมราช นางสาวณัฐสุดา สุดหล้า อาจารย์อุมารินทร์ ตุลารักษ์ อาจารย์แก้วตา จันทรานุสรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาลี ปรีชาปัญญากุล อาจารย์แก้วตา จันทรานุสรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาลี ปรีชาปัญญากุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย เพียยุระ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มารศรี สอทิพย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย เพียยุระ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มารศรี สอทิพย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย เพียยุระ รองศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย เพียยุระ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มารศรี สอทิพย์ รองศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย เพียยุระ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มารศรี สอทิพย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาลี ปรีชาปัญญากุล
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชาวญี่ปุ่นในโครงการแลกเปลี่ยน4402558Ms. Maki Shibata Ms. Yui Masato Mr.Katsuya Yamashita Mr. Ajia Ikeda Ms. Emi Masuda Ms. Iku Fujino Mr.Nobuaki Shinohara
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมวิชาการนานาชาติ The 2nd International Conference on Public Administration Khon Kaen University (KKU-ICPA) (เพิ่มเติม)4412558นายฉลองรัฐ แสงดาว
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 25574422558รองศาสตราจารย์รักชนก แสงภักดีจิต,ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันยารัตน์ เควียเซ่น,อาจารย์ศุภกิต บัวขาว,ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมเกียรติ มินา,อาจารย์ชัชวาล ศรีทอง,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงจันทร์ นาชัยสินธุ์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาริสา อุ่นทานนท์ ,อาจารย์ชัชวาล ศรีทอง,อาจารย์ประยุทธ ชูสอน,ผู้ช่วยศาสตราจารย์หอมหวล บัวระภา,อาจารย์ศุภกิต บัวขาว,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธเนศ วัฒนกูล ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธิดา โง่นคำ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์หอมหวล บัวระภา,ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย เพียยุระ ,อาจารย์วีระกุล ชายผา,รองศาสตราจารย์สมศักดิ์ ศรีสันติสุข,อาจารย์วีระกุล ชายผา,รองศาสตราจารย์สุมาลี ชัยเจริญ,อาจารย์วัชรา สุยะรา,ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลวรรณ สมโสภณ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงรักษ์ เลี้ยงพานิชย์,รองศาสตราจารย์รักชนก แสงภักดีจิต,ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา ตุงคะสมิต,รองศาสตราจารย์ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์,อาจารย์รุ่งอรุณ บุญสายันต์,
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน4432558Ms. Nana Yoshizaki ,1. คณบดี,2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ,3. รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์,4. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น,5. นางสุจิตตรา เมียน
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน4442558Mr. Jason Shapiro ,1. คณบดี,2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ,3. รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์,4. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (นานาชาติ),5. นางสุจิตตรา เมียน
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน4452558Mr. Martin Kim Huh ,1. คณบดี,2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ,3. รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์,4. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสเปน ,5. นางสุจิตตรา เมียน
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน4462558Ms. Deng Ruiying และ Ms. Xia Zhong ,1. คณบดี,2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ,3. รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์,4. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ,5. นางสุจิตตรา เมียน
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน4472558Ms. Wang Yao ,1. คณบดี,2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ,3. รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์,4. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน,5. นางสุจิตตรา เมียน
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการทัศนศึกษาและค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ)44825581. อาจารย์กนกพรรณ ทองป้อง ,2. อาจารย์จอมรัฐ พัฒนศร,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกานต์ โฆษิตตระกูล,4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภารดี ตั้งแต่ง,5. อาจารย์ดารารัตน์ คำภูแสน,6. นางสาวกนกรัตน์ เวียงชัย
แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 255744925581. อาจารย์ภัทรา ภมรศิปธรรม ,2. อาจารย์พราวพรรณ พลบุญ,3. อาจารย์ Shinohara Nobuaki,4. อาจารย์มธุรส แพทย์ชีพ,5.นางสาวนิตดา ลีทองดี,6.นางสาวชรินรัตน์ ป้ายจัตุรัส
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์4502558นายจิระพงษ์ พนาวงศ์,1. รองศาสตราจารย์สมาน ลอยฟ้า,2. อาจารย์เทพชัย ทรัพย์นิธิ,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันยารัตน์ เควียเซ่น,4. รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์4512558นางปทุมทิพย์ ม่านโคกสูง,1. รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ คุณุรัตน์,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนันทา เลาวัณย์ศิริ,3. รองศาสตราจารย์บัวพันธ์ พรหมพักพิง,4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้ารุ่ง มีอุดร
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์4522558นายมีแสน แก่นชูวงศ์,1. รองศาสตราจารย์สมาน ลอยฟ้า,2. อาจารย์สุมิตรา จิระวุฒินันท์,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤศณัฎฐ์ เมธวินชยุตม์,4. รองศาสตราจารย์สมาน ลอยฟ้า,5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลภัสส์ วงษ์ประเสริฐ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์4532558นายธิติวัฒน์ ตาคำ,1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวนาถ นันทร์ชัย,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันยารัตน์ เควียเซ่น,3. รองศาสตราจารย์มาลี กาบมาลา,4. รองศาสตราจารย์ลำปาง แม่นมาตย์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์4542558 นางสาวนุสรา นาภิรมย์,1. รองศาสตราจารย์บัวพันธ์ พรหมพักพิง,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาวี กฤษณะภูติ
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบายศรีน้องใหม่45525581. อาจารย์ประดิษฐ์ แสงสุกวาว ,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกานต์ โฆษิตตระกูล,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา ทองพูน พัฒนศร,4. อาจารย์จอมรัฐ พัฒนศร,5. อาจารย์อนงค์นาฏ นุศาสตร์เลิศ,6. นางสาวชรินรัตน์ ป้ายจัตุรัส,7. นางสาวกนกรัตน์ เวียงชัย
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและบุคคลภายนอก ครั้งที่ 3/25584562558ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา ทองพูน พัฒนศร,นางสาวอนงค์นาถ โยคุณ,นางสกุลรัตน์ คำพิละ,นางสาวอรอุมา โสภัย,นายฉลองรัฐ แสงดาว,4.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกานต์ โฆษิตตระกูล,4.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธิดา โง่นคำ,4.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรวิภา พูลผล,4.5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสอางค์ นิติวรคุณาพันธุ์,4.6 อาจารย์ดารารัตน์ คำภูแสน,4.7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์,4.8 อาจารย์ภารดี ตั้งแต่ง,4.9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงรักษ์ เลี้ยงพานิชย์,อาจารย์สุขุม วสุนธราโศภิต,อาจารย์จอมรัฐ พัฒนศร,5.5 นายสายันต์ อ้อมแก้ว,7.3 นางสาวปิยนันท์ ดวงก้งแสน,7.4 นางสาวศิริญญา ฤทธิพันธรักษ์
แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์4572558อาจารย์ภัทรา ภมรศิลปธรรม
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา4582558ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎี อายุวัฒน์ ,อาจารย์กีรติพร จูตะวิริยะ และอาจารย์พัชรินทร์ ลาภานันท์
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา4592558ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎี อายุวัฒน์ ,อาจารย์กีรติพร จูตะวิริยะ และอาจารย์พัชรินทร์ ลาภานันท์
แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษและการสอนเป็นภาษาอังกฤษ46025581. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธิดา โง่นคำ,2. อาจารย์ประดิษฐ์ แสงสุกวาว
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักดุษฎีนิพนธ์4612558นางปทุมทิพย์ ม่านโคกสูง,รองศาสตราจารย์บัวพันธ์ พรหมพักพิง
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมดุษฎีนิพนธ์4622558นางปทุมทิพย์ ม่านโคกสูง,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้ารุ่ง มีอุดร
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาวิชาพัฒนาสังคม4632558รองศาสตราจารย์บัวพันธ์ พรหมพักพิง ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้ารุ่ง มีอุดร
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ4642558อาจารย์อนงค์นาฏ นุศาสตร์เลิศ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกานต์ โฆษิตตระกูล
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์4652558ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภรณี ดีราษฎร์วิเศษ
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ4662558ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภรณี ดีราษฎร์วิเศษ
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ4672558อาจารย์พีรวิชณ์ สัทธรรมนุวงศ์ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรวิภา พูลผล
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ นานาชาติ4682558อาจารย์จอมรัฐ พัฒนศร ,อาจารย์ดารารัตน์ คำภูแสน
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ4692558อาจารย์เบญญาทิพย์ ศุภะกะลิน ,อาจารย์มธุรส แพทย์ชีพ
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน4702558อาจารย์อรอนงค์ อินสอาด ,อาจารย์มธุรส แพทย์ชีพ
เปลี่ยนแปลงหน้าที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ4712558ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกานต์ โฆษิตตระกูล
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ นานาชาติ (เพิ่มเติม)4722558อาจารย์ภารดี ตั้งแต่ง
เปลี่ยนแปลงหน้าที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ นานาชาติ4732558อาจารย์กนกพรรณ ทองป้อง
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ4742558ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวัน เสนจันทร์ฒิชัย ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงรักษ์ เลี้ยงพานิชย์
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการภาษาและวัฒนธรรม : ภาษา...พาสู่...อาชีพ (เพิ่มเติม)4752558อาจารย์แก้วตา จันทรานุสรณ์
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการหนังสือพร้อมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ชุด การแปรรูปวรรณกรรม47625581. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย เพียยุระ,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมเกียรติ มินา,3. รองศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา,4. อาจารย์แก้วตา จันทรานุสรณ์,5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาริสา อุ่นทานนท์,6. นายอาณัติ โสภาศุภวัตร,7. นางผ่องพรรณ ทวีวิจิตรกุล,8. นางกนกวรรณ สิทธิมงคล,9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มารศรี สอทิพย์
แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ภาษาวรรณกรรมและเอกลักษณ์ไทย47725581. รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย เพียยุระ,3. รองศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา,4. อาจารย์แก้วตา จันทรานุสรณ์,5. อาจารย์ทินวัฒน์ สร้อยกุดเรือ,6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มารศรี สอทิพย์
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย4782558ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย เพียยุระ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์มารศรี สอทิพย์
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย4792558ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย เพียยุระ ,อาจารย์แก้วตา จันทรานุสรณ์
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน4442558Mr. Jason Shapiro ,1. คณบดี,2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ,3. รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์,4. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (นานาชาติ),5. นางสุจิตตรา เมียน
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน44525581. คณบดี,2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ,3. รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์,4. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสเปน,5. นางสุจิตตรา เมียน,Mr. Martin Kim Huh
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน44625581. คณบดี,2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ,3. รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์,4. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ,5. นางสุจิตตรา เมียน
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน44725581. คณบดี,2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ,3. รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์,4. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน,5. นางสุจิตตรา เมียน
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน44325581. คณบดี,2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ,3. รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์,4. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น,5. นางสุจิตตรา เมียน
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติการระบบป้องกันอุบัติภัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เพิ่มเติม)1622558นางเพ็ญนภา วันสาสืบ
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมเทคนิคการสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ16125581. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย เพียยุระ,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลวรรณ สมโสภณ,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาริสา อุ่นทานนท์,4. อาจารย์อิศเรศ ดลเพ็ญ,5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาลี ปรีชาปัญญากุล,6. นางกนกวรรณ สิทธิมงคล,7. นายบรรจง สายแวว,8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มารศรี สอทิพย์
แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบไล่ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 255716025581. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวัน เสนจันทร์ฒิชัย 2. อาจารย์นวลจันทร์ ประดุจชนม์ 3. อาจารย์บุษบามินตรา ฉลวยแสง 4. อาจารย์ปรีดาพร ศรีสาคร 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสอางค์ นิติวรคุณาพันธุ์ 6. อาจารย์สุบรรณ แก้วกันยา 7. อาจารย์ประดิษฐ์ แสงสุกวาว 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกานต์ โฆษิตตระกูล 9. อาจารย์ดารารัตน์ คำภูแสน 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภาวิน ศุภวัฒน์ ศรีใคร 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภรณี ดีราษฎร์วิเศษ 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงรักษ์ เลี้ยงพานิชย์ 13. อาจารย์กนกพรรณ ทองป้อง 14. อาจารย์ปาณิสรา ใจสุข 15. อาจารย์พีรวิชณ์ สัทธรรมนุวงศ์ 16. อาจารย์ศิรายุ โพธิ์วันนา 17. อาจารย์จอมรัฐ พัฒนศร 18. อาจารย์ฐานันดร วงศ์กิตติธร 19. อาจารย์สุทธาทิพย์ โสภณอภิญญา 20. อาจารย์วิกรานต์ นามผาดอน 21. อาจารย์อภิญญา หินนนท์ 22. อาจารย์บุญมา พรหมสาขา ณ สกลนคร 23. อาจารย์สิริวรรณ เปรมจิตปิยะพันธ์ 24. อาจารย์อรอนงค์ อินสอาด 25. อาจารย์ณัฐนันท์ ติยานนท์ 26. อาจารย์พราวพรรณ พลบุญ 27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทุมรัตน์ คุณเงิน 28. อาจารย์ชัชวาล ศรีทอง 29. อาจารย์เฟื่องเกษ ทองวันชัย 30. อาจารย์อุดมลักษณ์ ธิสุข 31. อาจารย์สุเขตต์ศักดิ์ หวานวาจา 32. รองศาสตราจารย์ภรณี ศิริโชติ 33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันยารัตน์ เควียเซ่น 34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญพันธ์ เพชรศร 35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุญณิศา วิเศษสินธุ์ 36. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขนิษฐา จิตแสง 37. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลภัสส์ วงษ์ประเสริฐ 38. รองศาสตราจารย์เศกสรรค์ ยงวณิชย์ 39. อาจารย์รุ่งอรุณ บุญสายันต์ 40. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถาพร เริงธรรม 41. อาจารย์อิมรอน โสะสัน 42. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิ่นปินัทธ์ เผือกพันธ์ 43. อาจารย์สมใจ ศรีหล้า 44. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรอัมรินทร์ พรหมเกิด 45. อาจารย์พัชรินทร์ ลาภานันท์ 46. รองศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา 47. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มะลิวัลย์ บูรณพัฒนา 48. อาจารย์แก้วตา จันทรานุสรณ์ 49. อาจารย์อิศเรศ ดลเพ็ญ 50. อาจารย์อุมารินทร์ ตุลารักษ์ 51. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาลี ปรีชาปัญญากุล 52. อาจารย์ทินวัฒน์ สร้อยกุดเรือ 53. อาจารย์ศุภกิต บัวขาว 54. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต ชัยครรชิต 55. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนนันท์ บุ่นวรรณา 56. รองศาสตราจารย์เอกศักดิ์ ยุกตะนันทน์ 57. ศาสตราจารย์ประยงค์ แสนบุราณ 58. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทพพร มังธานี 59. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คำแหง วิสุทธางกูร 60. ผู้ช่วยศาสตราจารย์หอมหวล บัวระภา 61. อาจารย์วิเชียร แสนมี 62. อาจารย์กรรณิกา คำดี 63. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้ารุ่ง มีอุดร 64. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาวี กฤษณะภูติ 65. รองศาสตราจารย์อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์ 66. อาจารย์มานะ นาคำ 67. อาจารย์สมพันธ์ เตชะอธิก 68. อาจารย์ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์ 69. นางสาววิลาสินี โสภาพล 70. นายชลวัชร ประวาลปัทมกุล 71. นางสาวประไพพร พรมมา 72. นางสาวภาวิยา พงศ์จิระชาคร 73. นางสาวณัฐพร ผ่องอรัญ 74. นางสาวกมลรัตน์ กองจันทร์ 75. นางสาวนิตยา เรืองธรรม 76. นางสาวดาริกา เชื้อสมัน 77. นางสาวอารยา ญาณพิบูลย์ 78. นางสาวชนัสนันท์ แสนกล้า 79. นางสาวจามจุรี นิศยันต์ 80. นางสาวชนิกา จิตรจักร 81. นางสาวศิรินัน ทับอาษา 82. นางสาวนุสรา นาภิรมย์
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง1592558รองศาสตราจารย์ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์ ,อาจารย์กีรติพร จูตะวิริยะ
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการนักเขียนพบนักอ่าน : การสร้างแรงบันดาลใจในการเขียนนวนิยาย15825581. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย เพียยุระ,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มารศรี สอทิพย์,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาลี ปรีชาปัญญากุล,4. นางกนกวรรณ สิทธิมงคล,5. นายบรรจง สายแวว
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์1572558นางกฤษณา สุนทรไชยา,1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ช่อ วายุภักตร์,2. รองศาสตราจารย์สุกัญญา เอมอิ่มธรรม ,3. อาจารย์วีระกุล ชายผา,4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์1562558นายกฤตนัย ไชยกาล,1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้ารุ่ง มีอุดร,2. อาจารย์สมพันธ์ เตชะอธิก
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์1542558นางสาวฝนทิพย์ เพชรด่านเหนือ,1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภรณี ดีราษฎร์วิเศษ ,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธิดา โง่นคำ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์1542558นางสาวญาณิน ขมะณะรงค์,1. อาจารย์วีรกุล ชายผา ,2. อาจารย์จุลสุชดา ศิริสม,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ช่อ วายุภักตร์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์1532558นางสาวชลธิชา ดินขุนทด,1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลภัสส์ วงษ์ประเสริฐ,2. อาจารย์สถิติพงษ์ เอื้ออารีมิตร,3. รองศาสตราจารย์สมาน ลอยฟ้า
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์1522558พระเดวิท ถิ่นรัศมี,1. อาจารย์ภัทรชัย อุทาพันธ์,2. อาจารย์วิเชียร แสนมี,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธรักษ์ ปราบนอก,4. ศาสตราจารย์ประยงค์ แสนบุราณ
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติการระบบป้องกันอุบัติภัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น15125581. รองคณบดีฝ่ายบริหาร,2. หัวหน้าสำนักงานคณบดี,3. หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย,4. หัวหน้าสาขาวิชาภาษาตะวันนออก,5. หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ,6. หัวหน้าสาขาวิชาภาษาตะวันตก,7. หัวหน้าสาขาวิชาสารสนเทศและการสื่อสาร,8. หัวหน้าสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา,9. หัวหน้าสาขาวิชาอาณาบริเวณศึกษา,10. หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์,11. หัวหน้าสาขาวิชาพัฒนาสังคม,12. หัวหน้าสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา,13. นายฤทธิไกร โพธิปัสสา,14. นายบวร แก้วกงพาน,15. นายสุรพล ชาสิงห์แก้ว,16. นายชัยรัตน์ แก้วกันหา,17. นางสาวอิสรียา มะลิรักษ์,18. นางสาวศศิธร สิทธิพรหม,19. นางสาวสุภัสสร ศรีมนตรี,20. นางอมรรัตน์ สิทธิศักดิ์,21. นางสาวณัชชา วงษ์โก,22. นางสาวอัมพร วงษ์สอน,23. นางกังสดาล ภูสิงหา ,24. นางสาวกนกรัตน์ ต้นกันยา,25. นายเจริญ มางจันดีอุดม,26. นางผ่องพรรณ ทวีวิจิตรกุล
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์1502558นางสาวสุธาสินี โคตรชนะ,1. อาจารย์สุขุม วสุนธราโศภิต,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีปัญญา ใจใหญ่,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา ทองพูน พัฒนศร
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาอาณาบริเวณศึกษา (เพิ่มเติม)2622558อาจารย์เบญจวรรณ นาราสัจจ์
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารรายวิชาประวัติศาสตร์และโบราณคดี (เพิ่มเติม)2632558อาจารย์เบญจวรรณ นาราสัจจ์
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม2652558อาจารย์พีรวิชณ์ สัทธรรมนุวงศ์
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส2662558ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมเกียรติ มินา ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทุมรัตน์ คุณเงิน
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ2672558ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวัน เสนจันทร์ฒิชัย
แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความในโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ the 2nd International Conference on Public Administration Khon Kaen University (KKU-ICPA) “Globalization and New Public Services”26825581. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ,2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ,3. ศาสตราจารย์อัญชนา ณ ระนอง,4. รองศาสตราจารย์เศกสรรค์ ยงวณิชย์,5. รองศาสตราจารย์สมนึก ปัญญาสิงห์,6. รองศาสตราจารย์ศมศักดิ์ ศรีสันติสุข,7. รองศาสตราจารย์สุกัญญา เอมอิ่มธรรม,8. รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ คุณุรัตน์,9. รองศาสตราจารย์พิธันดร นิตยสุทธิ์,10. รองศาสตราจารย์บัวพันธ์ พรหมพักพิง,11. รองศาสตราจารย์มงคล ดอนขวา,12. รองศาสตราจารย์บุญอนันต์ พินัยทรัพย์,13. รองศาสตราจารย์สุจิตรา บุญยรัตพันธุ์,14. รองศาสตราจารย์ดำรง วัฒนา ,15. รองศาสตราจารย์ประพนธ์ วัฒนา,16. รองศาสตราจารย์ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์,17. รองศาสตราจารย์โกสุมภ์ สายจันทร์,18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ,19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรอัมรินทร์ พรหมเกิด,20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถาพร เริงธรรม,21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยุทธ์ จำรัสพันธ์ ,22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณา กิตินาติชัย ,23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัณรส มาลากุล ณ อยุทธยา,24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทรานุช มหากาญจนะ,25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐฐา วินิจนัยภาค,26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัชกรณ์ วงศ์ปรีดร,27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ต.ท.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ ,28. ผู้ช่วยสาสตราจารย์ธันยวัฒน์ รัตนสัค ,29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชนีย์ ธระเสนา,30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวัน อินทชาติ,31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์เสถียร เหลืองอลงกต,32. อาจารย์พนม กุณาวงศ์,33. อาจารย์สมพันธ์ เตชะอธิก,34. อาจารย์วีระกุล ชายผา,35. อาจารย์รุ่งอรุณ บุญสายันต์,36. อาจารย์อิมรอน โสะสัน
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์ (เพิ่มเติม)2692558ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์ อภิชาติวัลลภ ,นายศรัณย์ อมาตยกุล ,อาจารย์ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์2702558 นางสาวนุชนาฏ สระกาศ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย เพียยุระ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาหลักดุษฎีนิพนธ์2712558ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธรักษ์ ปราบนอก ,นายเอกพงศ์ พัฒนากุล,ผู้ช่วยศาสตราจารย์คำแหง วิสุทธางกูร
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์2722558ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์ ,นางสาวชลิดา ศิริพงศ์ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงรักษ์ เลี้ยงพานิชย์

page 18.9710144928 / 55
[previous][next]
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ]