" ท่านสามารถค้นหารายการจากประเภทที่เลือกได้ "
** ค้นคำสั่งคณะ **
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ3162556นายธฤต แสงสุวรรณ ,1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรอัมรินทร์ พรหมเกิด,2. รองศาสตราจารย์พิธันดร นิตยสุทธิ์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์3172556พันโทปรัชญา อารีกุล ,1. รองศาสตราจารย์สมาน ลอยฟ้า,2. พันเอกวิชิต ซ้ายเกล้า ,3. รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข,4. รองศาสตราจารย์วนิดา แก่นอากาศ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์3192556นายกฤต โสดาลี,1. อาจารย์อุมารินทร์ ตุลารักษ์ ,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย เพียยุระ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์3202556นายณัฐวุธ แสงสุวรรณ,1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรอัมรินทร์ พรหมเกิด,2. รองศาสตราจารย์พิธันดร นิตยสุทธิ์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์3212556นายศรีวิลาส มูลเหลา,1. อาจารย์ธนนันท์ บุ่นวรรณา,2. อาจารย์บุญทวี สอสัมพันธ์,3. รองศาสตราจารย์ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์,4. อาจารย์ชลิดา ปิยะธำรงชัย
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์3222556นางสาวพูนทรัพย์ เพลินลาภ ,1. อาจารย์สุขุม วสุนธราโศภิต,2. อาจารย์บุษบามินตรา ฉลวยแสง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์3232556นางสาวฤทัยรัตน์ สุพะนามัย,1. อาจารย์สถาพร เริงธรรม,2. รองศาสตราจารย์บัวพันธ์ พรหมพักพิง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์3242556 รองศาสตราจารย์บุญยงค์ เกศเทศ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย เพียยุระ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสวรรค์ สุวรรณธาดา
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์3252556นายวุฒินันท์ สุพร,1. รองศาสตราจารย์บุญยงค์ เกศเทศ,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย เพียยุระ,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสวรรค์ สุวรรณธาดา
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักการศึกษาอิสระ3262556นายธนาราช คงคารักษ์ ,อาจารย์สถาพร เริงธรรม
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์3272556ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎี อายุวัฒน์ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยรรยงค์ อินทร์ม่วง
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการคุมสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ) และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (นานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 25563282556นางสาวศศิธร สิทธิพรหม,นายอาณัติ โสภาศุภวัตร
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 25563292556อาจารย์กันตพงศ์ จิตต์กล้า,นางสาวอนงค์นาถ โยคุณ ,นายอภิรัก ผิวบาง,นางสาวไพรินทร์ เมืองสนาม,นางบุญเชิด กอมาตย์,นางผ่องพรรณ ทวีวิจิตรกุล ,นางสาวสุภัสสร ศรีมนตรี,นายเจริญ มางจันดีอุดม,นายสมคิด เพียจันทร์,นายวิลัย ศรีวิชา,นายทองสุข หอมสมบัติ,นายอากาศ คำบึงกลาง ,นายสายันต์ พัดโสดา,นายสุรพล ชาสิงห์แก้ว,นายฤทธิไกร โพธิปัสสา ,นายอาณัติ โสภาศุภวัตร,นายธนเชษฐ์ สิทธิศักดิ์ ,นายกฤษณะ เวทีวุฒาจารย์,นายธนากร บุญจันทร์,นายศุภกร อภิญญานนท์ ,นายบรรจง สายแวว,นางบุบผา ประสารฉ่ำ ,นางสำเรียง โกกอุ่น,นางกนกวรรณ สิทธิมงคล,นางสาววริศรา จรทอง,นางสาวธันยนันท์ คำพงศ์ภวัฒน์,นางสาวจณิสตา พยัคฆ์มะเริง,นางสาวจุฑารัตน์ หัสดี ,คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา,นายอภิรัก ผิวบาง,นางสาวไพรินทร์ เมืองสนาม,
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน3302556Ms. Colleen Taylor Culbertson Ms. Marlene Brawley Morgan และ Mr. Benjamin Seth Levenson,1. รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา ทองพูน พัฒนศร,3. อาจารย์ภารดี ตั้งแต่ง,4. อาจารย์กรวิภา พูลผล,5. นางสาวสุจิตตรา โคสารคูณ
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน3312556Ms. Lydia Jane Kopecky ,1. รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา ทองพูน พัฒนศร,3. อาจารย์ภารดี ตั้งแต่ง,4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกานต์ โฆษิตตระกูล,5. นางสาวสุจิตตรา โคสารคูณ
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประจำปีการศึกษา 25563322556อาจารย์กันตพงศ์ จิตต์กล้า ,อาจารย์จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง,อาจารย์บุญมา พรหมสาขา ณ สกลนคร,อาจารย์พราวพรรณ พลบุญ,อาจารย์ศักดา จันทร์ประเสริฐ,อาจารย์มารศรี สอทิพย์,อาจารย์ภารดี ตั้งแต่ง,อาจารย์พีรวิชณ์ สัทธรรมนุวงศ์,อาจารย์อาทิตย์ จิตรโท,อาจารย์รุ่งอรุณ บุญสายันต์,อาจารย์ชลิดา ปิยะธำรงชัย,อาจารย์อนงค์นาฏ นุศาสตร์เลิศ,อาจารย์กัลยาณี กฤตโตปการกิต,อาจารย์จิราพร ปาสาจะ,นายสุรพล ชาสิงห์แก้ว,นายบรรจง สายแวว,นายธนเชษฐ์ สิทธิศักดิ์,คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา,นายอภิรัก ผิวบาง,นางบุญเชิด กอมาตย์,นางสาวไพรินทร์ เมืองสนาม
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์พิเศษ(สาขาวิชาภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เพิ่มเติม)3332556ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์
แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ) และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (นานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 255633425561. นางสาวธันยนันท์ คำพงศ์ภวัฒน์,2. นางสาวชรินรัตน์ ป้ายจัตุรัส
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาและเสริมสร้างอัตลักษณ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เพิ่มเติม)33525561. นางสาวปิยนันท์ ดวงก้งแสน ,2. นางสาวศิริญญา ฤทธิพันธรักษ์
แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 255633625561. นางสาวนิตดา ลีทองดี,2. นางสาวปิยนันท์ ดวงก้งแสน
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษควบคุมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (เพิ่มเติม)33725561.1 นางสมถวิล สว่างวงศ์,1.2 นางสุวิมล คำชมภู
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการการพัฒนาสังคม3392556ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้ารุ่ง มีอุดร ,อาจารย์วิภาวี กฤษณะภูติ
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน: Calibre โปรแกรมจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต3402556รองศาสตราจารย์กลุธิดา ท้วมสุข,รองศาสตราจารย์สมาน ลอยฟ้า,รองศาสตราจารย์ภรณี ศิริโชติ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญพันธ์ เพชรศร,รองศาสตราจารย์มาลี กาบมาลา,อาจารย์ศักดา จันทร์ประเสริฐ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลภัสส์ วงษ์ประเสริฐ,อาจารย์กันยารัตน์ เควียเซ่น,อาจารย์ชมนาด บุญอารีย์,2.7 อาจารย์ปุญณิศา วิเศษสินธุ์ ,อาจารย์ขนิษฐา จิตแสง,นางสาวจุฑารัตน์ หัสดี,อาจารย์สมเพ็ชร จุลลาบุดดี ,4.2 นายศุภกร อภิญญานนท์,นางพรทิพา ไชยรงศรี
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้นำหลักสูตร3412556ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์,อาจารย์จิราพร ปาสาจะ,อาจารย์อรอนงค์ อินสอาด,อาจารย์กัลยาณี กฤตโตปการกิต,นางสาวนิตดา ลีทองดี,นายดุสิต ไวยโภชน์,4.2 นายอนุวัฒน์ กันทัพ,นางกังสดาล แสงห้วยไผ่,นางสาวอิสรียา มะลิรักษ์,5.4 นางสุมาลี ธุระธรรม,
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการค่ายส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาสู่วิชาชีพทางสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 530525561. อาจารย์จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง,2. อาจารย์รักชนก ชำนาญมาก ,3. นายณัฐวรรธ อุไรอำไพ,4. นางสาวสุรารัตน์ พวงจำปา,5. นางสาวสุพรรษา พรมศรีแก้ว ,6. นางสาวนุชนารถ สมควร,7. นางสาวดรรชนีกรณ์ ไชยนคร,8. นางสาววรัญญา ปรีการ,9. นางสาวปานตะวัน อุปมะ,10. นางสาวอุณาโลม ภูชอุ่ม,11. นายวัฒนชัย ขวาลำธาร,12. นายอนุชิต ศรีไพรวรรณ,13. นางสาวสุดารัตน์ ศรีอุบล,14. นางสาวสุภกาญจน์ แสนคำ ,15. นายธีรยุทธ ลาบุตร ,16. นางสาวจุฬาลักษณ์ พิมพ์สำราญ,17. นางสาวสินจัย อังกาบ,18. นางสาวณิชาปวีณ์ พรรุจีลักษณ์,19. นางสาวอาภาภรณ์ จิดา,20. นางสาวจิราพร บุญโนนเด้,21. นางสาวลักษิกา เงาะเศษ,22. นายธิรานนท์ เห็มโพธิ์,23. นางสาวแพรวเพชร อนันเอื้อ ,24. นางสาวพรทิพย์ น้อยหลับเลา,25. นางสาวจันทร์จิรา ภัทรมณีโชติ,26. นายอรรถกฤต อรรคบุตร,27. นางสาวสุมาลี ดวงสุวรรณ์,28. นางสาวจุฑามาศ แก้วแกมแข,29. นางสาวอัจฉรา มนตรีรัตน์,30. นางสาวสุเมธินี บุญทัน,31. นางสาวสิริลักษณ์ คำพันธ์
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเตรียมผลงานวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นของคณาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ3062556ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกานต์ โฆษิตตระกูล ,รองศาสตราจารย์อาภาภรณ์ จินดาประเสริฐ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา ทองพูน พัฒนศร,ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญ์ชลี จังสถิตย์กุล,อาจารย์ประดิษฐ์ แสงสุกวาว,อาจารย์ดารารัตน์ คำภูแสน,อาจารย์กวิสรา นิลมงคล ,อาจารย์อนงค์นาฏ นุศาสตร์เลิศ,อาจารย์ศิรายุ โพธิ์วันนา
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย3072556อาจารย์แก้วตา จันทรานุสรณ์ ,รองศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา
แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ การจัดตั้งคณะสังคมศาสตร์ (เพิ่มเติม)30425561. รองศาสตราจารย์สมนึก ปัญญาสิงห์,2. อาจารย์รุ่งอรุณ บุญสายันต์,3. อาจารย์จักรกฤษ กมุทมาศ
แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 25563032556คณบดี,รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์,นางสาวสกุลรัตน์ มนตรีพิลา,นายอนุสรณ์ มั่นคง ,นางสาวอนงค์นาถ โยคุณ,3.1 รองศาสตราจารย์ ดร.บัวพันธ์ พรหมพักพิง,3.2 อาจารย์ ดร.วิภาวี กฤษณะภูติ,4.3 อาจารย์ ดร.ชลิดา ปิยะธำรงชัย,5.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา ทองพูน พัฒนศร,5.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อ วายุภักตร์
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์3092556อาจารย์ ดร.กันยารัตน์ เควียเซ่น ,นายศตพล ยศกรกุล
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน3082556อาจารย์อาทิตย์ จิตรโท, อาจารย์ชัชวาล ศรีทอง
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษควบคุมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ24225561.1 รองศาสตราจารย์วนิดา แก่นอากาศ ,1.2 นางสาวส่งศรี ดีศรีแก้ว ,2.1 นายประสิทธิ์ ประทุมรัตน์,2.2 นายธีรยุทธ บาลชน,2.3 นายภานุวัตร อุทัยบาล,2.4 นางเหลาทอง สุริยะ,2.5 นายวันชาติ ภูมี,2.6 นางสาวสิริพร วิธินันทกิตติ์,2.7 นางลออ ข้อยุ่น,2.8 นางสีรุ้ง พลธานี,2.9 นางสาวชุติกาญจน์ บุตรพรม,นางสาวสุกาญจนา ทิพยเนตร,นางเยาวพร ศานติวิวัฒน์,นางสาวญาณปภา เรืองเชิงชุม,นางจรูญลักษณ์ นารี,นางสาวกิตติยา สุทธิประภา,นางสาววราภรณ์ พนมศิริ,นางสงวน พงศ์กิจวิทูร,นางเพ็ญแข พั่วโพธิ์,นางลัดดาวัลย์ กำไรงาม,นางนีรบล ไชยปัญหา,นายทะนงศักดิ์ พิมพ์สุนนท์,นายสมพร ดีสุรกุล,นายจรัญ โทผาวงษ์,นายสุทัศน์ แก้วราช,นางสาวศุลีพร พันธุ์ธนวิบูลย์,นางสาวอุทัยวรรณ ศิริเลิศ,นางมุกดา ดวงพิมพ์,นางฐิติรัชทน์ ปักกะทานัง,นางจิดาภา กิจจารักษ์,นางสาวคมศรี คมน์ทิพยรัตน์,นางสาวมาธูร ศาสตรวาทิต
อนุมัติให้ลาออกจากอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์2432556รองศาสตราจารย์ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์23425561. รองศาสตราจารย์สุทธิรัตน์ รุจิเกียรติกำจร,2. อาจารย์จงรักษ์ เลี้ยงพาณิชย์ ,3. รองศาสตราจารย์อาภาภรณ์ จินดาประเสริฐ,นางสาวนลินี ศุภสร
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์2352556นางสาวสุพาพร ทองกำพร้า,1. รองศาสตราจารย์สุทธิรัตน์ รุจิเกียรติกำจร,2. อาจารย์ภรณี ดีราษฎร์วิเศษ,3. อาจารย์กรวิภา พูลผล
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในกลุ่มวิชาและคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประจำปีการศึกษา 25552452556ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลวรรณ สมโสภณ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์หอมหวล บัวระภา,ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยุทธ์ จำรัสพันธุ์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภาวิน ศุภวัฒน์ ศรีใคร,อาจารย์ปุญณิศา วิเศษสินธุ์ ,หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านแผนและประกันคุณภาพ,หัวหน้างานประกันคุณภาพ,นางสาวอรดา ถาปาลบุตร
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้บริหารโรงเรียน26325561. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ,2. นายวิกรานต์ นามผาดอน,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวัน เสนจันทร์ฒิชัย,4. นายประดิษฐ์ แสงสุกวาว,5. นางสาวปาณิสรา ใจสุข,6. นายจอมรัฐ พัฒนศร ,7. นางสาวอนงค์นาฎ นุศาสตร์เลิศ,8. นางสาวจิรายุ ศักดาจารุวงศ์,9. นางสาวปรีดาพร ศรีสาคร,10. นางสาวบุษบามินตรา ฉลวยแสง,11. นางสาวภารดี ตั้งแต่ง,12. นางสาวอภิญญา หินนนท์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ2532556นางสาวสงกรานต์ แก้วศิริ,1. รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ คุณุรัตน์,2. รองศาสตราจารย์เศกสรรค์ ยงวณิชย์
แต่งตั้งคณะกรรมการออกและตรวจข้อสอบ กรรมการดำเนินการจัดทำข้อสอบ และเจ้าหน้าที่พิมพ์ข้อสอบการวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับผู้สมัครสอบเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2556 รอบที่ 22852556ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา ทองพูน พัฒนศร ,นางสาวอนงค์นาถ โยคุณ,นางสาวสกุลรัตน์ มนตรีพิลา,นายอนุสรณ์ มั่นคง,นางสาวไพรินทร์ เมืองสนาม,
แต่งตั้งคณะกรรมการในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 25562872556รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข,ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา ทองพูน พัฒนศร,ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์,อาจารย์กัลยาณี กฤตโตปการกิจ,นางบุบผา ประสารฉ่ำ,นางสาววารุณี ฉกรรศิลป์ ,นางสุจิรา ผิวบาง,นางสาวสุจิรา ศรีสวัสดิ์,นางสาวศิริญญา ฤทธิพันธรักษ์,นางสาวปิยนันท์ ดวงก้งแสน,นางสาววารุณี ฉกรรศิลป์,นางสาวพีรดา ศรีบุรินทร์,นางสาวบุษยากร ปัจอาษา,นายเจริญ มางจันดีอุดม,นางสาวสุภัสสร ศรีมนตรี ,นายวิจิตร จรทอง,นายกฤษณะ เวทีวุฒาจารย์
เปลี่ยนแปลงวันในการสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ2942556นางสาวขวัญแก้ว วนามี
เปลี่ยนแปลงวันในการสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ2932556นายภาคภูมิ ขามพิทักษ์
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความโครงการประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 12962556ผศ.เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง,ผศ.ธงพล พรหมสาขา ณ สกุลนคร,อ.ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์,อ.ฉันทนา เวชโอสถศักดา,อ.รศ.สมาน ลอยฟ้า,รศ.บัวพันธ์ พรหมพักพิง,รศ.สุกัญญา อมอิ่มธรรม,รศ.สุนีย์ เลี่ยวเพ็ญวงษ์,รศ.สมนึก ปัญญาสิงห์,ผศ.อังคณา ทองพูน พัฒนศร,ผศ.พรอัมรินทร์ พรหมเกิด,ผศ.อารยา วิทย์สุภาเลิศ,อ.ประดิษฐ์ แสงสุกวาว,อ.สุธิดา โง่นคำ,อ.สิทธิชัย สอนสุภี,อ.สุวันนา ทองสีสุกใส
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักการศึกษาอิสระ2972556ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญพันธ์ เพชรศร,อาจารย์ศักดา จันทร์ประเสริฐ
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์2812556นางสาวกมลพร กาญจนเตมีย์,นางสาวกริชยา ติวทอง,นายกัมพล เกศสาลี,นางสาวเกศสุดา ถวิลหวัง,นางสาวชลธิชา ดวงมาลี,นายภราดา พรหมมาณพ,นางสาวอภิฤดี จันทะเดช,นางสาววิลาวรรณ สีคุณแสน,นางสาวกฤษฎาภรณ์ จันทร์ศรี,นางสาวจริญญารัตน์ กลางประพันธุ์อาจารย์กันยารัตน์ เควียเซ่น,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลภัสส์ วงษ์ประเสริฐ,อาจารย์กันยารัตน์ เควียเซ่น,รองศาสตราจารย์สมาน ลอยฟ้า,รองศาสตราจารย์ภรณี ศิริโชติ,รองศาสตราจารย์ภรณี ศิริโชติ,รองศาสตราจารย์มาลี กาบมาลา,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลภัสส์ วงษ์ประเสริฐ,รองศาสตราจารย์ภรณี ศิริโชติ,
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่และงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 25562952556อาจารย์กันตพงศ์ จิตต์กล้า,ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา ทองพูน พัฒนศร,อาจารย์สุขุม วสุนธราโศภิต,อาจารย์บุญมา พรหมสาขา ณ สกลนคร,อาจารย์มารศรี สอทิพย์,อาจารย์พราวพรรณ พลบุญ,อาจารย์จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง,อาจารย์ศักดา จันทร์ประเสริฐ,อาจารย์ภารดี ตั้งแต่ง,อาจารย์พีรวิชณ์ สัทธรรมนุวงศ์,อาจารย์อาทิตย์ จิตรโท,อาจารย์รุ่งอรุณ บุญสายันต์,อาจารย์ชลิดา ปิยะธำรงชัย,อาจารย์อนงค์นาฏ นุศาสตร์เลิศ,อาจารย์กัลยาณี กฤตโตปการกิต,อาจารย์จิราพร ปาสาจะ,นางบุญเชิด กอมาตย์,นายอภิรัก ผิวบาง,นางสาวไพรินทร์ เมืองสนาม,นางสาวสุภัสสร ศรีมนตรี ,นางผ่องพรรณ ทวีวิจิตรกุล,นายเจริญ มางจันดีอุดม ,นายบวร แก้วกงพาน,นายสมคิด เพียจันทร์,นายวิลัย ศรีวิชา,นายทองสุข หอมสมบัติ,นายบรรจง สายแวว,นายสายันต์ พัดโสดา,นายฤทธิไกร โพธิปัสสา,นายดุสิต ไวยโภชน์,นายชวด คนล้ำ,นายอนุวัฒน์ กันทัพ,นายสุรพล ชาสิงห์แก้ว ,นายอาณัติ โสภาศุภวัตร,นายศุภกร อภิญญานนท์,นายกฤษณะ เวทีวุฒาจารย์,นายธนเชษฐ์ สิทธิศักดิ์,นายธนกร บุญจันทร์,นายบรรจง สายแวว,นางบุบผา ประสารฉ่ำ,นางสาวอนงค์นาถ โยคุณ,นางสาวสุจิรา เสาร์ร้อน,นางสาววารุณี ฉกรรศิลป์,นางสาวสุจิรา ศรีสวัสดิ์,นางสาวสกุลรัตน์ มนตรีพิลา,นายอนุสรณ์ มั่นคง,นางสาวศิริญญา ฤทธิพันธรักษ์,นางสาวบุษยากร ปัจอาษา,นางสาวปิยนันท์ ดวงก้งแสน,นางกังสดาล แสงห้วยไผ่,คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา,
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา2992556ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรอัมรินทร์ พรหมเกิด ,อาจารย์กีรติพร จูตะวิริยะ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ30025561. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรอัมรินทร์ พรหมเกิด,2. รองศาสตราจารย์พิธันดร นิตยสุทธิ์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ29825561. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรอัมรินทร์ พรหมเกิด,2. รองศาสตราจารย์พิธันดร นิตยสุทธิ์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ30125561. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรอัมรินทร์ พรหมเกิด,2. รองศาสตราจารย์พิธันดร นิตยสุทธิ์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ30225561. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรอัมรินทร์ พรหมเกิด,2. รองศาสตราจารย์พิธันดร นิตยสุทธิ์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ25625561. อาจารย์ปรีดาพร ศรีสาคร,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยา วิทย์สุภาเลิศ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์25125561. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวัน เสนจันทร์ฒิชัย,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์ กี่สวัสดิ์คอน,3. อาจารย์สุบรรณ แก้วกันยา
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์25025561. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิ จังสถิตย์กุล,2. อาจารย์สุขุม วสุนธราโศภิต,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา ทองพูน พัฒนศร
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์24825561. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรอัมรินทร์ พรหมเกิด ,2. รองศาสตราจารย์สมศักดิ์ ศรีสันติสุข,3. รองศาสตราจารย์สำเริง จันทรสุวรรณ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์24725561. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวมินทร์ ประชานันท์,2. อาจารย์จงรักษ์ เลี้ยงพาณิชย์ ,3. อาจารย์สุขุม วสุนธราโศภิต
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ25525561. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระศักดิ์ จารุชัยนิวัฒน์,2. อาจารย์สถาพร เริงธรรม,3. รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ คุณุรัตน์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ25425561. รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ คุณุรัตน์,2. รองศาสตราจารย์เศกสรรค์ ยงวณิชย์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ25225561. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยุทธิ์ จำรัสพันธุ์,2. รองศาสตราจารย์พิธันดร นิตยสุทธิ์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ26225561. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรอัมรินทร์ พรหมเกิด,2. รองศาสตราจารย์พิธันดร นิตยสุทธิ์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ26125561. รองศาสตราจารย์ภรณี ศิริโชติ,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญพันธ์ เพชรศร
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ25925561. รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ คุณุรัตน์,2. รองศาสตราจารย์เศกสรรค์ ยงวณิชย์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ26025561. รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ คุณุรัตน์,2. รองศาสตราจารย์เศกสรรค์ ยงวณิชย์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ25825561. รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ คุณุรัตน์,2. รองศาสตราจารย์เศกสรรค์ ยงวณิชย์
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมการศึกษาอิสระ2642556รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ คุณุรัตน์ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระศักดิ์ จารุชัยนิวัฒน์
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมการศึกษาอิสระ2662556รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ คุณุรัตน์ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระศักดิ์ จารุชัยนิวัฒน์
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์2682556ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้ารุ่ง มีอุดร ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยุทธ์ จำรัสพันธ์
แต่งตั้งคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เพิ่มเติม)22225561. นางสาวศศิธร สิทธิพรหม,2. นางพราวพรรณ พลบุญ
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศสาขาวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ2822556ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย เพียยุระ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาริสา อุ่นทานนท์

page 18.9710144928 / 32
[previous][next]
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ]