" ท่านสามารถค้นหารายการจากประเภทที่เลือกได้ "
** ค้นคำสั่งคณะ **
แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ การจัดตั้งคณะสังคมศาสตร์ (เพิ่มเติม)30425561. รองศาสตราจารย์สมนึก ปัญญาสิงห์,2. อาจารย์รุ่งอรุณ บุญสายันต์,3. อาจารย์จักรกฤษ กมุทมาศ
แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 25563032556คณบดี,รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์,นางสาวสกุลรัตน์ มนตรีพิลา,นายอนุสรณ์ มั่นคง ,นางสาวอนงค์นาถ โยคุณ,3.1 รองศาสตราจารย์ ดร.บัวพันธ์ พรหมพักพิง,3.2 อาจารย์ ดร.วิภาวี กฤษณะภูติ,4.3 อาจารย์ ดร.ชลิดา ปิยะธำรงชัย,5.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา ทองพูน พัฒนศร,5.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อ วายุภักตร์
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์3092556อาจารย์ ดร.กันยารัตน์ เควียเซ่น ,นายศตพล ยศกรกุล
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน3082556อาจารย์อาทิตย์ จิตรโท, อาจารย์ชัชวาล ศรีทอง
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษควบคุมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ24225561.1 รองศาสตราจารย์วนิดา แก่นอากาศ ,1.2 นางสาวส่งศรี ดีศรีแก้ว ,2.1 นายประสิทธิ์ ประทุมรัตน์,2.2 นายธีรยุทธ บาลชน,2.3 นายภานุวัตร อุทัยบาล,2.4 นางเหลาทอง สุริยะ,2.5 นายวันชาติ ภูมี,2.6 นางสาวสิริพร วิธินันทกิตติ์,2.7 นางลออ ข้อยุ่น,2.8 นางสีรุ้ง พลธานี,2.9 นางสาวชุติกาญจน์ บุตรพรม,นางสาวสุกาญจนา ทิพยเนตร,นางเยาวพร ศานติวิวัฒน์,นางสาวญาณปภา เรืองเชิงชุม,นางจรูญลักษณ์ นารี,นางสาวกิตติยา สุทธิประภา,นางสาววราภรณ์ พนมศิริ,นางสงวน พงศ์กิจวิทูร,นางเพ็ญแข พั่วโพธิ์,นางลัดดาวัลย์ กำไรงาม,นางนีรบล ไชยปัญหา,นายทะนงศักดิ์ พิมพ์สุนนท์,นายสมพร ดีสุรกุล,นายจรัญ โทผาวงษ์,นายสุทัศน์ แก้วราช,นางสาวศุลีพร พันธุ์ธนวิบูลย์,นางสาวอุทัยวรรณ ศิริเลิศ,นางมุกดา ดวงพิมพ์,นางฐิติรัชทน์ ปักกะทานัง,นางจิดาภา กิจจารักษ์,นางสาวคมศรี คมน์ทิพยรัตน์,นางสาวมาธูร ศาสตรวาทิต
อนุมัติให้ลาออกจากอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์2432556รองศาสตราจารย์ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์23425561. รองศาสตราจารย์สุทธิรัตน์ รุจิเกียรติกำจร,2. อาจารย์จงรักษ์ เลี้ยงพาณิชย์ ,3. รองศาสตราจารย์อาภาภรณ์ จินดาประเสริฐ,นางสาวนลินี ศุภสร
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์2352556นางสาวสุพาพร ทองกำพร้า,1. รองศาสตราจารย์สุทธิรัตน์ รุจิเกียรติกำจร,2. อาจารย์ภรณี ดีราษฎร์วิเศษ,3. อาจารย์กรวิภา พูลผล
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในกลุ่มวิชาและคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประจำปีการศึกษา 25552452556ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลวรรณ สมโสภณ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์หอมหวล บัวระภา,ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยุทธ์ จำรัสพันธุ์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภาวิน ศุภวัฒน์ ศรีใคร,อาจารย์ปุญณิศา วิเศษสินธุ์ ,หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านแผนและประกันคุณภาพ,หัวหน้างานประกันคุณภาพ,นางสาวอรดา ถาปาลบุตร
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้บริหารโรงเรียน26325561. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ,2. นายวิกรานต์ นามผาดอน,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวัน เสนจันทร์ฒิชัย,4. นายประดิษฐ์ แสงสุกวาว,5. นางสาวปาณิสรา ใจสุข,6. นายจอมรัฐ พัฒนศร ,7. นางสาวอนงค์นาฎ นุศาสตร์เลิศ,8. นางสาวจิรายุ ศักดาจารุวงศ์,9. นางสาวปรีดาพร ศรีสาคร,10. นางสาวบุษบามินตรา ฉลวยแสง,11. นางสาวภารดี ตั้งแต่ง,12. นางสาวอภิญญา หินนนท์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ2532556นางสาวสงกรานต์ แก้วศิริ,1. รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ คุณุรัตน์,2. รองศาสตราจารย์เศกสรรค์ ยงวณิชย์
แต่งตั้งคณะกรรมการออกและตรวจข้อสอบ กรรมการดำเนินการจัดทำข้อสอบ และเจ้าหน้าที่พิมพ์ข้อสอบการวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับผู้สมัครสอบเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2556 รอบที่ 22852556ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา ทองพูน พัฒนศร ,นางสาวอนงค์นาถ โยคุณ,นางสาวสกุลรัตน์ มนตรีพิลา,นายอนุสรณ์ มั่นคง,นางสาวไพรินทร์ เมืองสนาม,
แต่งตั้งคณะกรรมการในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 25562872556รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข,ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา ทองพูน พัฒนศร,ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์,อาจารย์กัลยาณี กฤตโตปการกิจ,นางบุบผา ประสารฉ่ำ,นางสาววารุณี ฉกรรศิลป์ ,นางสุจิรา ผิวบาง,นางสาวสุจิรา ศรีสวัสดิ์,นางสาวศิริญญา ฤทธิพันธรักษ์,นางสาวปิยนันท์ ดวงก้งแสน,นางสาววารุณี ฉกรรศิลป์,นางสาวพีรดา ศรีบุรินทร์,นางสาวบุษยากร ปัจอาษา,นายเจริญ มางจันดีอุดม,นางสาวสุภัสสร ศรีมนตรี ,นายวิจิตร จรทอง,นายกฤษณะ เวทีวุฒาจารย์
เปลี่ยนแปลงวันในการสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ2942556นางสาวขวัญแก้ว วนามี
เปลี่ยนแปลงวันในการสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ2932556นายภาคภูมิ ขามพิทักษ์
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความโครงการประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 12962556ผศ.เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง,ผศ.ธงพล พรหมสาขา ณ สกุลนคร,อ.ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์,อ.ฉันทนา เวชโอสถศักดา,อ.รศ.สมาน ลอยฟ้า,รศ.บัวพันธ์ พรหมพักพิง,รศ.สุกัญญา อมอิ่มธรรม,รศ.สุนีย์ เลี่ยวเพ็ญวงษ์,รศ.สมนึก ปัญญาสิงห์,ผศ.อังคณา ทองพูน พัฒนศร,ผศ.พรอัมรินทร์ พรหมเกิด,ผศ.อารยา วิทย์สุภาเลิศ,อ.ประดิษฐ์ แสงสุกวาว,อ.สุธิดา โง่นคำ,อ.สิทธิชัย สอนสุภี,อ.สุวันนา ทองสีสุกใส
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักการศึกษาอิสระ2972556ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญพันธ์ เพชรศร,อาจารย์ศักดา จันทร์ประเสริฐ
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์2812556นางสาวกมลพร กาญจนเตมีย์,นางสาวกริชยา ติวทอง,นายกัมพล เกศสาลี,นางสาวเกศสุดา ถวิลหวัง,นางสาวชลธิชา ดวงมาลี,นายภราดา พรหมมาณพ,นางสาวอภิฤดี จันทะเดช,นางสาววิลาวรรณ สีคุณแสน,นางสาวกฤษฎาภรณ์ จันทร์ศรี,นางสาวจริญญารัตน์ กลางประพันธุ์อาจารย์กันยารัตน์ เควียเซ่น,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลภัสส์ วงษ์ประเสริฐ,อาจารย์กันยารัตน์ เควียเซ่น,รองศาสตราจารย์สมาน ลอยฟ้า,รองศาสตราจารย์ภรณี ศิริโชติ,รองศาสตราจารย์ภรณี ศิริโชติ,รองศาสตราจารย์มาลี กาบมาลา,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลภัสส์ วงษ์ประเสริฐ,รองศาสตราจารย์ภรณี ศิริโชติ,
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่และงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 25562952556อาจารย์กันตพงศ์ จิตต์กล้า,ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา ทองพูน พัฒนศร,อาจารย์สุขุม วสุนธราโศภิต,อาจารย์บุญมา พรหมสาขา ณ สกลนคร,อาจารย์มารศรี สอทิพย์,อาจารย์พราวพรรณ พลบุญ,อาจารย์จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง,อาจารย์ศักดา จันทร์ประเสริฐ,อาจารย์ภารดี ตั้งแต่ง,อาจารย์พีรวิชณ์ สัทธรรมนุวงศ์,อาจารย์อาทิตย์ จิตรโท,อาจารย์รุ่งอรุณ บุญสายันต์,อาจารย์ชลิดา ปิยะธำรงชัย,อาจารย์อนงค์นาฏ นุศาสตร์เลิศ,อาจารย์กัลยาณี กฤตโตปการกิต,อาจารย์จิราพร ปาสาจะ,นางบุญเชิด กอมาตย์,นายอภิรัก ผิวบาง,นางสาวไพรินทร์ เมืองสนาม,นางสาวสุภัสสร ศรีมนตรี ,นางผ่องพรรณ ทวีวิจิตรกุล,นายเจริญ มางจันดีอุดม ,นายบวร แก้วกงพาน,นายสมคิด เพียจันทร์,นายวิลัย ศรีวิชา,นายทองสุข หอมสมบัติ,นายบรรจง สายแวว,นายสายันต์ พัดโสดา,นายฤทธิไกร โพธิปัสสา,นายดุสิต ไวยโภชน์,นายชวด คนล้ำ,นายอนุวัฒน์ กันทัพ,นายสุรพล ชาสิงห์แก้ว ,นายอาณัติ โสภาศุภวัตร,นายศุภกร อภิญญานนท์,นายกฤษณะ เวทีวุฒาจารย์,นายธนเชษฐ์ สิทธิศักดิ์,นายธนกร บุญจันทร์,นายบรรจง สายแวว,นางบุบผา ประสารฉ่ำ,นางสาวอนงค์นาถ โยคุณ,นางสาวสุจิรา เสาร์ร้อน,นางสาววารุณี ฉกรรศิลป์,นางสาวสุจิรา ศรีสวัสดิ์,นางสาวสกุลรัตน์ มนตรีพิลา,นายอนุสรณ์ มั่นคง,นางสาวศิริญญา ฤทธิพันธรักษ์,นางสาวบุษยากร ปัจอาษา,นางสาวปิยนันท์ ดวงก้งแสน,นางกังสดาล แสงห้วยไผ่,คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา,
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา2992556ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรอัมรินทร์ พรหมเกิด ,อาจารย์กีรติพร จูตะวิริยะ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ30025561. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรอัมรินทร์ พรหมเกิด,2. รองศาสตราจารย์พิธันดร นิตยสุทธิ์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ29825561. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรอัมรินทร์ พรหมเกิด,2. รองศาสตราจารย์พิธันดร นิตยสุทธิ์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ30125561. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรอัมรินทร์ พรหมเกิด,2. รองศาสตราจารย์พิธันดร นิตยสุทธิ์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ30225561. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรอัมรินทร์ พรหมเกิด,2. รองศาสตราจารย์พิธันดร นิตยสุทธิ์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ25625561. อาจารย์ปรีดาพร ศรีสาคร,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยา วิทย์สุภาเลิศ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์25125561. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวัน เสนจันทร์ฒิชัย,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์ กี่สวัสดิ์คอน,3. อาจารย์สุบรรณ แก้วกันยา
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์25025561. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิ จังสถิตย์กุล,2. อาจารย์สุขุม วสุนธราโศภิต,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา ทองพูน พัฒนศร
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์24825561. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรอัมรินทร์ พรหมเกิด ,2. รองศาสตราจารย์สมศักดิ์ ศรีสันติสุข,3. รองศาสตราจารย์สำเริง จันทรสุวรรณ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์24725561. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวมินทร์ ประชานันท์,2. อาจารย์จงรักษ์ เลี้ยงพาณิชย์ ,3. อาจารย์สุขุม วสุนธราโศภิต
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ25525561. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระศักดิ์ จารุชัยนิวัฒน์,2. อาจารย์สถาพร เริงธรรม,3. รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ คุณุรัตน์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ25425561. รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ คุณุรัตน์,2. รองศาสตราจารย์เศกสรรค์ ยงวณิชย์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ25225561. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยุทธิ์ จำรัสพันธุ์,2. รองศาสตราจารย์พิธันดร นิตยสุทธิ์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ26225561. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรอัมรินทร์ พรหมเกิด,2. รองศาสตราจารย์พิธันดร นิตยสุทธิ์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ26125561. รองศาสตราจารย์ภรณี ศิริโชติ,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญพันธ์ เพชรศร
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ25925561. รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ คุณุรัตน์,2. รองศาสตราจารย์เศกสรรค์ ยงวณิชย์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ26025561. รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ คุณุรัตน์,2. รองศาสตราจารย์เศกสรรค์ ยงวณิชย์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ25825561. รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ คุณุรัตน์,2. รองศาสตราจารย์เศกสรรค์ ยงวณิชย์
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมการศึกษาอิสระ2642556รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ คุณุรัตน์ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระศักดิ์ จารุชัยนิวัฒน์
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมการศึกษาอิสระ2662556รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ คุณุรัตน์ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระศักดิ์ จารุชัยนิวัฒน์
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์2682556ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้ารุ่ง มีอุดร ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยุทธ์ จำรัสพันธ์
แต่งตั้งคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เพิ่มเติม)22225561. นางสาวศศิธร สิทธิพรหม,2. นางพราวพรรณ พลบุญ
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศสาขาวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ2822556ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย เพียยุระ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาริสา อุ่นทานนท์
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารรายวิชาประวัติศาสตร์และโบราณคดี2832556อาจารย์ธนนันท์ บุ่นวรรณา ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต ชัยครรชิต
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์2242556นายประดิษฐ์ นัดทะยาย , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อ วายุภักตร์
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา2252556อาจารย์ ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง ,รองศาสตราจารย์สำเริง จันทรสุวรรณ
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ2842556รองศาสตราจารย์สุรนาท ขมะณะรงค์ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ช่อ วายุภักตร์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์2492556นางขวัญฤทัย สิปปพัฒนกร,1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีปัญญา ใจใหญ่ ,2. อาจารย์ปรีดาพร ศรีสาคร,3. อาจารย์สุขุม วสุนธราโศภิต,4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา ทองพูน พัฒนศร
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานรายวิชาภาษาอังกฤษบริการ2732556อาจารย์ปาณิสรา ใจสุข,อาจารย์กนกพรรณ ทองป้อง
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ(นานาชาติ)2722556ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภาวิน ศุภวัฒน์ ศรีใคร ,อาจารย์ปรีดาพร ศรีสาคร ,อาจารย์ดารารัตน์ คำภูแสน
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน2712556อาจารย์ขนิษฐา จิตแสง ,2. รองศาสตราจารย์มาลี กาบมาลา,1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์,3. รองศาสตราจารย์วนิดา แก่นอากาศ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน2702556อาจารย์วิภาวี กฤษณะภูติ ,1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์,2. รองศาสตราจารย์สุกัญญา เอมอิ่มธรรม,3. รองศาสตราจารย์พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการคลินิกส่งเสริมการขอตำแหน่งทางวิชาการและตำแหน่งที่สูงขึ้น26925561. คณบดี,2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์,3. รองคณบดีฝ่ายบริหาร,4. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ,5. นางอมรรัตน์ สิทธิศักดิ์
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกลุ่มวิชาภาษา2742556ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์ ,อาจารย์วรรณฤดี คุระวรรณ
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ2752556ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัสมิลล์ วัชระกวีศิลป ,อาจารย์บุญมา พรหมสาขา ณ สกลนคร
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ2762556นางสาวขวัญแก้ว วนามี ,1. รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ คุณุรัตน์,2. รองศาสตราจารย์เศกสรรค์ ยงวณิชย์
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 25562772556อาจารย์ชัชวาล ศรีทอง,อาจารย์เฟื่องเกษ ทองวันชัย,อาจารย์ชัชวาล ศรีทอง,อาจารย์อาทิตย์ จิตรโท,อาจารย์จิราพร ปาสาจะ ,อาจารย์กัลยาณี กฤตโตปการกิต,อาจารย์อรอนงค์ อินสอาด,ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัสมิลล์ วัชระกวีศิลป,อาจารย์บุญมา พรหมสาขา ณ สกลนคร,อาจารย์พราวพรรณ พลบุญ,อาจารย์ภัทรา ภมรศิลปธรรม,อาจารย์รัชนี ปิยะธำรงชัย,อาจารย์มธุรส แพทย์ชีพ,อาจารย์ภูวัตร ทาอินต๊ะ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภาวิน ศุภวัฒน์ ศรีใคร,อาจารย์ปาณิสรา ใจสุข,ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวัน เสนจันทร์ฒิชัย,อาจารย์ภรณี ดีราษฎร์วิเศษ,อาจารย์สุขุม วสุนธราโศภิต,อาจารย์อภิญญา หินนนท์,อาจารย์วิกรานต์ นามผาดอน,อาจารย์สุบรรณ แก้วกันยา,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสอางค์ นิติวรคุณาพันธุ์,อาจารย์กนกพรรณ ทองป้อง,อาจารย์สุธิดา โง่นคำ,อาจารย์บุษบามินตรา ฉลวยแสง,ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยา วิทย์สุภาเลิศ,อาจารย์กรวิภา พูลผล,อาจารย์จงรักษ์ เลี้ยงพานิชย์,อาจารย์จอมรัฐ พัฒนศร,อาจารย์ปรีดาพร ศรีสาคร,อาจารย์พีรวิชณ์ สัทธรรมนุวงศ์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลภัสส์ วงษ์ประเสริฐ,อาจารย์ชมนาด บุญอารีย์,อาจารย์ขนิษฐา จิตแสง,รองศาสตราจารย์ภรณี ศิริโชติ,อาจารย์ปุญณิศา วิเศษสินธุ์,อาจารย์ศักดา จันทร์ประเสริฐ,อาจารย์สมเพ็ชร จุลลาบุดดี,รองศาสตราจารย์สมาน ลอยฟ้า,รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข,ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญพันธ์ เพชรศร,รองศาสตราจารย์มาลี กาบมาลา,อาจารย์กันยารัตน์ เควียเซ่น,อาจารย์สถาพร เริงธรรม,อาจารย์พรสรรค์ ปิยนันทิศักดิ์,อาจารย์จักรกฤษ กมุทมาศ,อาจารย์รุ่งอรุณ บุญสายันต์,อาจารย์กิตติบดี ใยพูล,อาจารย์วีระกุล ชายผา,ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ,รองศาสตราจารย์พิธันดร นิตยสุทธิ์,รองศาสตราจารย์สุกัญญา เอมอิ่มธรรม,รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ คุณุรัตน์,รองศาสตราจารย์เศกสรรค์ ยงวณิชย์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระศักดิ์ จารุชัยนิวัฒน์,รองศาสตราจารย์สำเริง จันทรสุวรรณ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎี อายุวัฒน์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิ่นปินัทธ์ เผือกพันธ์,อาจารย์มณีมัย ทองอยู่,ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรอัมรินทร์ พรหมเกิด,อาจารย์จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง,อาจารย์สมใจ ศรีหล้า,ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยุทธ์ จำรัสพันธ์,อาจารย์กีรติพร จูตะวิริยะ,อาจารย์พัชรินทร์ ลาภานันท์,อาจารย์รักชนก ชำนาญมาก,อาจารย์แก้วตา จันทรานุสรณ์,อาจารย์อิศเรศ ดลเพ็ญ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์มะลิวัลย์ บูรณพัฒนา,ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา,อาจารย์อุมารินทร์ ตุลารักษ์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาริสา อุ่นทานนท์,อาจารย์มารศรี สอทิพย์,รองศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา,ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย เพียยุระ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา จันทร์เทาว์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมเกียรติ มินา,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทุมรัตน์ คุณเงิน,อาจารย์กันตพงศ์ จิตต์กล้า,อาจารย์วรรณฤดี คุระวรรณ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้ารุ่ง มีอุดร,รองศาสตราจารย์บัวพันธ์ พรหมพักพิง,รองศาสตราจารย์สมนึก ปัญญาสิงห์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์,อาจารย์สมพันธ์ เตชะอธิก,อาจารย์ศิลปกิจ ตี่ขันติกุล,อาจารย์วิภาวี กฤษณะภูติ,อาจารย์ชลิดา ปิยะธำรงชัย,อาจารย์มานะ นาคำ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญ์ชลี จังสถิตย์กุล,อาจารย์ศิรายุ โพธิ์วันนา,ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา ทองพูน พัฒนศร,อาจารย์ประดิษฐ์ แสงสุกวาว,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกานต์ โฆษิตตระกูล,อาจารย์อนงค์นาฏ นุศาสตร์เลิศ,รองศาสตราจารย์อาภาภรณ์ จินดาประเสริฐ,อาจารย์ดารารัตน์ คำภูแสน
อนุมัติให้ลาออกจากกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ2782556รองศาสตราจารย์สำเริง จันทรสุวรรณ
แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2556 รอบที่ 227925561.1 รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข ,1.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา ทองพูน พัฒนศร,1.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา ,1.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎี อายุวัฒน์ ,1.5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์หอมหวล บัวระภา ,1.6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรอัมรินทร์ พรหมเกิด ,1.7 นางสาวสุจิตตรา โคสารคูณ ,1.8 นางสาวนิตดา ลีทองดี,1.9 นางสาวขวัญนคร สอนหมั่น,1.10 นางสาวสกุลรัตน์ มนตรีพิลา ,1.11 นายอนุสรณ์ มั่นคง,1.12 นางสาวอนงค์นาถ โยคุณ ,อาจารย์ภรณี ดีราษฏร์วิเศษ ,รองศาสตราจารย์อาภาภรณ์ จินดาประเสริฐ ,อาจารย์สุบรรณ แก้วกันยา ,อาจารย์สุธิดา โง่นคำ ,อาจารย์กรวิภา พูลผล ,อาจารย์จงรักษ์ เลี้ยงพาณิชย์ ,รองศาสตราจารย์อาภาภรณ์ จินดาประเสริฐ ,อาจารย์จงรักษ์ เลี้ยงพาณิชย์ ,อาจารย์ภรณี ดีราษฏร์วิเศษ ,รองศาสตราจารย์ภรณี ศิริโชติ ,รองศาสตราจารย์สมาน ลอยฟ้า ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญพันธ์ เพชรศร ,รองศาสตราจารย์มาลี กาบมาลา ,อาจารย์สมเพ็ชร จุลลาบุดดี ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรอัมรินทร์ พรหมเกิด ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยุทธ์ จำรัศพันธุ์ ,รองศาสตราจารย์สำเริง จันทรสุวรรณ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์คำแหง วิสุทธางกูร ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์หอมหวล บัวระภา ,รองศาสตราจารย์ประยงค์ แสนบุราณ ,รองศาสตราจารย์เอกศักดิ์ ยุกตะนันทน์ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์คำแหง วิสุทธางกูร ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธรักษ์ ปราบนอก ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์หอมหวล บัวระภา ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา,ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา จันทร์เทาว์ ,อาจารย์อุมารินทร์ ตุลารักษ์ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎี อายุวัฒน์ ,อาจารย์กีรติพร จูตะวิริยะผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยุทธ์ จำรัสพันธุ์ ,รองศาสตราจารย์สำเริง จันทรสุวรรณ
แต่งตั้งคณะทำงานประกันคุณภาพของหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 25552802556รองศาสตราจารย์ประยงค์ แสนบุราณ ,อาจารย์กรรณิกา คำดี,ผู้ช่วยศาสตราจารย์หอมหวล บัวระภา,ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธรักษ์ ปราบนอก,อาจารย์วิเชียร แสนมี,1. รองศาสตราจารย์ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์,2. อาจารย์แก้วตา จันทรานุสรณ์ ,อาจารย์กีรติพร จูตะวิริยะ,อาจารย์ธนนันท์ บุ่นวรรณา,นางสาววริศรา จรทอง,1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้ารุ่ง มีอุดร,2. อาจารย์ชลิดา ปิยะธำรงชัย,3. นางสาวจณิสตา พยัคฆ์มะเริง,1. อาจารย์จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง,2. รองศาสตราจารย์สำเริง จันทรสุวรรณ,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิ่นปินัทธ์ เผือกพันธ์,4. อาจารย์สมใจ ศรีหล้า,5. อาจารย์รักชนก ชำนาญมาก,1. รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ คุณุรัตน์,2. อาจารย์สถาพร เริงธรรม,3. นางสาวศุภาพิชญ์ ฤทธิลา,1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรอัมรินทร์ พรหมเกิด,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยุทธ์ จำรัสพันธุ์,4. อาจารย์กีรติพร จูตะวิริยะ,5. นางผ่องพรรณ ทวีวิจิตรกุล,1. รองศาสตราจารย์พิธันดร นิตยสุทธิ์,2. รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ คุณุรัตน์,3. รองศาสตราจารย์เศกสรรค์ ยงวณิชย์,4. นางสำเรียง โกกอุ่น,5. นางสาวศุภาพิชญ์ ฤทธิลา,1. รองศาสตราจารย์สุรนาท ขมะณะรงค์,2. นางสำเรียง โกกอุ่น,1. รองศาสตราจารย์บัวพันธ์ พรหมพักพิง,2. อาจารย์วิภาวี กฤษณะภูติ,3. อาจารย์ศิลปกิจ ตี่ขันสกุล,5. นางสาวจณิสตา พยัคฆ์มะเริง,2. รองศาสตราจารย์เศกสรรค์ ยงวณิชย์,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้ารุ่ง มีอุดร,1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎี อายุวัฒน์,1. รองศาสตราจารย์สุกัญญา เอมอิ่มธรรม,2. รองศาสตราจารย์เศกสรรค์ ยงวณิชย์ ,3. อาจารย์สถาพร เริงธรรม,1. อาจารย์อรอนงค์ อินสอาด,2. อาจารย์กัลยาณี กฤตโตปการกิต,3. อาจารย์จิราพร ปาสาจะ,4. นางสาวนิตดา ลีทองดี,1. อาจารย์อภิญญา หินนนท์,2. อาจารย์ภารดี ตั้งแต่ง,3. อาจารย์กรวิภา พูลผล,4. อาจารย์วิกรานต์ นามผาดอน,5. นางสาวชรินรัตน์ ป้ายจัตุรัส,1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภาวิน ศุภวัฒน์ ศรีใคร,2. อาจารย์ปรีดาพร ศรีสาคร,3. อาจารย์ดารารัตน์ คำภูแสน,4. อาจารย์พีรวิชณ์ สิทธรรมนุวงศ์,5. อาจารย์ปาณิสรา ใจสุข,1. รองศาสตราจารย์อาภาภรณ์ จินดาประเสริฐ,2. อาจารย์ดารารัตน์ คำภูแสน,3. อาจารย์อนงค์นาฏ นุศาสตร์เลิศ,4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกานต์ โฆษิตตระกูล,5. อาจารย์ศิรายุ โพธิ์วันนา,6. นางสาวชรินรัตน์ ป้ายจัตุรัส,1. อาจารย์มธุรส แพทย์ชีพ,2. อาจารย์รัชนี ปิยะธำรงชัย,3. อาจารย์ Shinohara Nobuaki,4. อาจารย์พราวพรรณ พลบุญ,5. อาจารย์ภัทรา ภมรศิลปธรรม ,6. อาจารย์ภูวัตร ทาอินต๊ะ,1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์,1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัสมิลล์ วัชระกวีศิลป,2. อาจารย์บุญมา พรหมสาขา ณ สกลนคร,3. นางสาวสุกัลยา แฉล้ม,1. อาจารย์วรรณฤดี คุระวรรณ,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมเกียรติ มินา,3. อาจารย์กันตพงศ์ จิตต์กล้า,4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทุมรัตน์ คุณเงิน,1. อาจารย์ชัชวาล ศรีทอง,2. อาจารย์อาทิตย์ จิตรโท,3. อาจารย์เฟื่องเกษ ทองวันชัย,4. นางสาวธันยนันท์ คำพงศ์ภวัฒน์,1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย เพียยุระ,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มะลิวัลย์ บูรณพัฒนา,4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาริสา อุ่นทานนท์,1. อาจารย์แก้วตา จันทรานุสรณ์,2. รองศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา,3. อาจารย์มารศรี สอทิพย์,4. นางกนกวรรณ สิทธิมงคล,1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย เพียยุระ,3. อาจารย์อุมารินทร์ ตุลารักษ์,4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา จันทร์เทาว์,1. อาจารย์ภรณี ดีราษฎร์วิเศษ,2. รองศาสตราจารย์อาภาภรณ์ จินดาประเสริฐ,3. อาจารย์สุบรรณ แก้วกันยา,4. อาจารย์สุธิดา โง่นคำ,5. อาจารย์กรวิภา พูลผล,6. อาจารย์จงรักษ์ เลี้ยงพานิชย์,1. อาจารย์ศักดา จันทร์ประเสริฐ,2. อาจารย์ปุญณิศา วิเศษสินธุ์,3. นางสาวจุฑารัตน์ หัสดี,1. รองศาสตราจารย์มาลี กาบมาลา,2. อาจารย์สมเพ็ชร จุลลาบุดดี,1. รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข,2. รองศาสตราจารย์สมาน ลอยฟ้า,3. อาจารย์กันยารัตน์ เควียเซ่น
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์1542556นายวิศรุต ไหลหาโคตร ,1. อาจารย์ ดร.สุธิดา โง่นคำ,2. อาจารย์ ดร.สุขุม วสุนธราโศภิต
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ1552556นางสาวฐานิดา กองโคตร,1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เอมอิ่มธรรม, 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระศักดิ์ จารุชัยนิวัฒน์,3. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ1572556นางสาวปภัชญา พงษ์ชัย,1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เอมอิ่มธรรม,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระศักดิ์ จารุชัยนิวัฒน์,3. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ คุณุรัตน์
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน1582556ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทพพร มังธานี ,1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์,2. รองศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์ แสนบุราณ,3. รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา1592556ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี อายุวัฒน์ ,รองศาสตราจารย์สำเริง จันทรสุวรรณ
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส1602556อาจารย์ ดร.วรรณฤดี คุระวรรณ ,อาจารย์กันตพงศ์ จิตต์กล้า ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมเกียรติ มินา
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน หรือปฏิบัติราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์1612556รองศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ คุณุรัตน์ ,อาจารย์ ดร.สถาพร เริงธรรม
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ1622556ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกานต์ โฆษิตตระกูล ,อาจารย์ศิรายุ โพธิ์วันนา ,รองศาสตราจารย์อาภาภรณ์ จินดาประเสริฐ
แต่งตั้งคณะกรรมการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์1632556รองศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ท้วมสุข, รองศาสตราจารย์ ดร.สมาน ลอยฟ้า ,รองศาสตราจารย์ภรณี ศิริโชติ,อาจารย์ ดร.ศักดา จันทร์ประเสริฐ,รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี กาบมาลา,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลภัสส์ วงษ์ประเสริฐ ,อาจารย์ชมนาด บุญอารีย์,อาจารย์ขนิษฐา จิตแสง,อาจารย์ปุญณิศา วิเศษสินธุ์,นางสาวจุฑารัตน์ หัสดี,อาจารย์สมเพ็ชร จุลลาบุดดี,นายศุภกร อภิญญานนท์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญพันธ์ เพชรศร,นางพรทิพา ไชยรงศรี
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1642556ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์ ,อาจารย์ ดร.อรอนงค์ อินสอาด

page 18.9710144928 / 31
[previous][next]
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ]