" ท่านสามารถค้นหารายการจากประเภทที่เลือกได้ "
** ค้นคำสั่งคณะ **
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์4352556นางศิริพร ดอนเตาเหล็ก ,อาจารย์มารศรี สอทิพย์ ,อาจารย์ศุภกิต บัวขาว
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์4342556นางสาวปิ่นอนงค์ จำปาเงิน ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย เพียยุระ ,อาจารย์ศุภกิต บัวขาว
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์4332556นางสาวณิตาวรรณ โพธิ์ไหม ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา จันทร์เทาว์ ,อาจารย์ศุภกิต บัวขาว
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์4322556นายบุญรุ่ง โนใจ นางสาวภรณ์ทิพย์ โสสีทา นายอนงค์ฤทธิ์ พรมสอน นางสาวภัทรปภา อินทนิล นางกฤษณา สุนทรไชยา อาจารย์วีระกุล ชายผา
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ4312556นางสาวสุวจี เมืองฮาม,1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร,2. อาจารย์วีระกุล ชายผา
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ4302556นางสุปราณี พรจรรยา,1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร,2. อาจารย์วีระกุล ชายผา
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ4292556นางสาวแพรวตา บุตรลา,1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร,2. อาจารย์วีระกุล ชายผา
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์4282556นางสาวปิ่นอนงค์ จำปาเงิน,1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา จันทร์เทาว์ ,2. อาจารย์ศุภกิต บัวขาว
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์4272556นางศิริพร ดอนเตาเหล็ก,1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา จันทร์เทาว์ ,2. อาจารย์ศุภกิต บัวขาว
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและเรียนรู้วัฒนธรรมตะวันตก4252556รองศาสตราจารย์อาภาภรณ์ จินดาประเสริฐ,อาจารย์สุบรรณ แก้วกันยา,อาจารย์กรวิภา พูลผล,อาจารย์ภรณี ดีราษฎร์วิเศษ,1.5 อาจารย์จงรักษ์ เลี้ยงพาณิชย์,3.3 นางสาวธันยนันท์ คำพงศ์ภวัฒน์ ,นางสาวกนกวรรณ วงศ์ทอง,นายภาณุมาส อรุณสำราญ,นางสาวจินตนา ศรีสุวรรณ,นางสาวประไพพร พรมมา,นางสาวณัฐพร ผ่องอรัญ,4.9 นายนวมิตร ประธรรมสาร,นายชวด คนล้ำ,นายดุสิต ไวยโภชน์,นายอนุวัฒน์ กันทัพ
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับภาษาและอารยธรรมฝรั่งเศส42425561. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทุมรัตน์ คุณเงิน,2. อาจารย์จีราภรณ์ วิทยาคม,3. อาจารย์วรรณฤดี คุระวรรณ,4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมเกียรติ มินา ,5. อาจารย์กันตพงศ์ จิตต์กล้า,6. นางสาวชรินรัตน์ ป้ายจัตุรัส
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการรายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ42325561. อาจารย์แก้วตา จันทรานุสรณ์,2. รองศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา,3. อาจารย์มารศรี สอทิพย์,4. นายสุรพล ชาสิงห์แก้ว,5. นายอาณัติ โสภาศุภวัตร,6. นางกนกวรรณ สิทธิมงคล,7. นางสาวนันทิญา พันธุ์โชติ,8. นายเจษฎา ขัดเขียว
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสู่ขวัญน้องใหม่ “เปิดศึก (ษา)”42225561. อาจารย์แก้วตา จันทรานุสรณ์,2. รองศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา,3. อาจารย์มารศรี สอทิพย์,4. นายสุรพล ชาสิงห์แก้ว,5. นายอาณัติ โสภาศุภวัตร,6. นางกนกวรรณ สิทธิมงคล,7. นางสาวนันทิญา พันธุ์โชติ,8. นายเจษฎา ขัดเขียว
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการมัคคุเทศก์ฝึกหัดกับทัศนศึกษาสองฝั่งโขง42125561. อาจารย์กันตพงศ์ จิตต์กล้า,2. อาจารย์จีราภรณ์ วิทยาคม,3. อาจารย์วรรณฤดี คุระวรรณ ,4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมเกียรติ มินา,5. Mr. Michel Charles Rochat,6. Mr. Christian Louis Francis Le Corre,7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทุมรัตน์ คุณเงิน
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารรายวิชาอังกฤษบริการ43925561. อาจารย์ปาณิสรา ใจสุข,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวัน เสนจันทร์ฒิชัย,3. อาจารย์กนกพรรณ ทองป้อง,4. นางสาวสุพรรณี กันหาชาติ
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา44025561. อาจารย์วีระกุล ชายผา,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ,3. รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ คุณุรัตน์,4. รองศาสตราจารย์สุกัญญา เอมอิ่มธรรม,5. อาจารย์พรสรรค์ ปิยนันทิศักดิ์
อนุมัติให้ลาออกจากกรรมการและเลขานุการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(นานาชาติ)4372556อาจารย์ปาณิสรา ใจสุข
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(นานาชาติ) (เพิ่มเติม)4382556ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยา วิทย์สุภาเลิศ
เปลี่ยนแปลงหน้าที่คณะกรรมการบริหารรายวิชาบูรณาการ4362556นางสาวปิยนันท์ ดวงก้งแสน
แต่งตั้งผู้ควบคุมเช็คและผู้สอบทานการใช้เช็ค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์4202556นางสาวอิสรียา มะลิรักษ์ ,นางสาวพีรดา ศรีบุรินทร์
แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างโครงการตั้งชมรมนักศึกษาสาขาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์40425561. รองศาสตราจารย์เอกศักดิ์ ยุกตะนันทน์,2. อาจารย์กรรณิกา คำดี,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทพพร มังธานี,4. นายสรายุทธ เลิศปัจฉิมนันท์,5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์หอมหวล บัวระภา,6. นางสาววริศรา จรทอง
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์2672556ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยุทธ์ จำรัสพันธุ์ ,อาจารย์กีรติพร จูตะวิริยะ
อนุมัติให้ลาออกจากตำแหน่งรักษาการหัวหน้างานบัญชีและงบประมาณคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์812556นางสุมาลี ธุระธรรม
แต่งตั้งหัวหน้างานการเงินและบัญชี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์822556นางสุมาลี ธุระธรรม ,นางสาวพีรดา ศรีบุรินทร์
แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบไล่ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2555832556ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวัน เสนจันทร์ฒิชัย อาจารย์นวลจันทร์ ประดุจชนม์ อาจารย์ ดร.บุษบามินตรา ฉลวยแสง อาจารย์ ดร.ปรีดาพร ศรีสาคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสอางค์ นิติวรคุณาพันธุ์ อาจารย์ ดร.สุบรรณ แก้วกันยา รองศาสตราจารย์อาภาภรณ์ จินดาประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยา วิทย์สุภาเลิศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภาวิน ศุภวัฒน์ ศรีใคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกานต์ โฆษิตตระกูล อาจารย์ ดร.ภรณี ดีราษฏร์วิเศษ อาจารย์ ดร.ประดิษฐ์ แสงสุกวาว ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญ์ชลี จังสถิตย์กุล อาจารย์กวิสรา นิลมงคล อาจารย์ ดร.สุธิดา โง่นคำ อาจารย์ ดร.จงรักษ์ เลี้ยงพานิชย์ อาจารย์วิกรานต์ นามผาดอน อาจารย์อภิญญา หินนนท์ อาจารย์กนกพรรณ ทองป้อง อาจารย์ปาณิสรา ใจสุข อาจารย์ศิรายุ โพธิ์วันนา อาจารย์ ดร.จอมรัฐ พัฒนศร อาจารย์สุทธาทิพย์ โสภณอภิญญา อาจารย์จารุลักษณ์ ชัยสุวรรณรักษ์ อาจารย์อัญชลี แหวนวิเศษ อาจารย์วรรณพร ถนัดค้า อาจารย์ณัฐยา สุภธีระ อาจารย์นวสรณ์ ตั้งพูลผลวนิชย์ อาจารย์วิภาพร บุตรสีทัด อาจารย์สุพาพร ทองกำพร้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัสมิลล์ วัชระกวีศิลป อาจารย์ภูริศา หาญวานิช อาจารย์กัลยาณี กฤตโตปการกิต อาจารย์จิราพร ปาสาจะ อาจารย์ภัทรา ภมรศิลปธรรม อาจารย์พราวพรรณ พลบุญ อาจารย์มธุรส แพทย์ชีพ อาจารย์ภูวัตร ทาอินต๊ะ อาจารย์จีราภรณ์ วิทยาคม อาจารย์ ดร.วรรณฤดี คุระวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมเกียรติ มินา อาจารย์อาทิตย์ จิตรโท อาจารย์พิณทิพย์ ทัศนาวิวัฒน์ อาจารย์เฟื่องเกษ ทองวันชัย รองศาสตราจารย์ภรณี ศิริโชติ รองศาสตราจารย์ ดร.สมาน ลอยฟ้า อาจารย์ ดร.ศักดา จันทร์ประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญพันธ์ เพชรศร อาจารย์ชมนาด บุญอารีย์ อาจารย์ขนิษฐา จิตแสง อาจารย์สมเพ็ชร จุลลาบุดดี รองศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ คุณุรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระศักดิ์ จารุชัยนิวัฒน์ รองศาสตราจารย์ ดร.เศกสรรค์ ยงวณิชย์ รองศาสตราจารย์พิธันดร นิตยสุทธิ์ อาจารย์ ดร.วีระกุล ชายผา อาจารย์รุ่งอรุณ บุญสายันต์ อาจารย์พรสรรค์ ปิยนันทิศักดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิ่นปินัทธ์ เผือกพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยุทธ์ จำรัสพันธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรอัมรินทร์ พรหมเกิด รองศาสตราจารย์สำเริง จันทรสุวรรณ อาจารย์สมใจ ศรีหล้า อาจารย์ ดร.มณีมัย ทองอยู่ อาจารย์พัชรินทร์ ลาภานันท์ อาจารย์ ดร.กีรติพร จูตะวิริยะ อาจารย์รักชนก ชำนาญมาก รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เพียยุระ อาจารย์ ดร.แก้วตา จันทรานุสรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา อาจารย์อิศเรศ ดลเพ็ญ อาจารย์ ดร.อุมารินทร์ ตุลารักษ์ อาจารย์ ดร.มารศรี สอทิพย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต ชัยครรชิต อาจารย์ ดร.ธนนันท์ บุ่นวรรณา รองศาสตราจารย์เอกศักดิ์ ยุกตะนันทน์ รองศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์ แสนบุราณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทพพร มังธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คำแหง วิสุทธางกูร ผู้ช่วยศาสตราจารย์หอมหวล บัวระภา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธรักษ์ ปราบนอก อาจารย์ ดร.วิเชียร แสนมี อาจารย์ ดร.วิภาวี กฤษณะภูติ อาจารย์มานะ นาคำ อาจารย์ ดร.ศิลปกิจ ตี่ขันติกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟ้ารุ่ง มีอุดร รองศาสตราจารย์ ดร.บัวพันธ์ พรหมพักพิง นางสาวจินตนา ศรีสุวรรณ นางสาวกชกร สุนทรพจน์ นางสาวปทุมพร ชัยรัตน์ นางสาวกนกวรรณ วงศ์ทอง นายภาณุมาส อรุณสำราญ นายไตรวุฒิ วาสนาม นางสาวจันทร์จิรา เหลาราช นายธนาราช คงคารักษ์ นางสาวนันทิญา พันธ์โชติ นางสาวรุ้งเพชร วรพงศาทิตย์ นายพินิจ อนุอัน นางสาวคนึงนิจ พรมนัส นางสาวสุดารัตน์ พันธ์ขาว
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์842556นางสาววรัญญา พรหมสาขา ณ สกลนคร ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยุทธ์ จำรัสพันธุ์ ,อาจารย์ ดร.กีรติพร จูตะวิริยะ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์852556นางสาวอังศุมารินทร์ อังสนันท์,1. อาจารย์ ดร.สมพันธ์ เตชะอธิก,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟ้ารุ่ง มีอุดร
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์862556นางสาววิภาวดี กัลยา ,1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟ้ารุ่ง มีอุดร,2. อาจารย์ ดร.วิภาวี กฤษณะภูติ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์872556นางมุทิตา ค้าขาย ,1. รองศาสตราจารย์ ดร.บัวพันธ์ พรหมพักพิง,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟ้ารุ่ง มีอุดร
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการถ่ายทอดประสบการณ์จากพี่สู่น้อง8825561. อาจารย์ ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง,2. รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศรีสันติสุข ,3. รองศาสตราจารย์สำเริง จันทรสุวรรณ,4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิ่นปินัทธ์ เผือกพันธ์,5. อาจารย์สมใจ ศรีหล้า,6. อาจารย์รักชนก ชำนาญมาก,7. นายอาณัติ โสภาศุภวัตร,8. นางผ่องพรรณ ทวีวิจิตรกุล
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์892556ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขุมวิทย์ ไสโสภณ,อาจารย์ ดร.สถาพร เริงธรรม,อาจารย์พรสรรค์ ปิยนันทิศักดิ์ ,นายบรรจง สายแวว ,นายธนาราช คงคารักษ์,นางสาวศุภาพิชญ์ ฤทธิลา,นางสำเรียง โกกอุ่น ,นางแฉล้ม ไกรยะวงศ์ ,นางสมพร แสนสะท้าน,นางอรปรีดา ทองเฉลิม
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเทศกาลอาหารและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 99025561. อาจารย์ ดร.แก้วตา จันทรานุสรณ์,2. รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา,3. อาจารย์ ดร.มารศรี สอทิพย์,4. นางกนกวรรณ สิทธิมงคล
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ(นานาชาติ)912556ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภาวิน ศุภวัฒน์ ศรีใคร ,อาจารย์ ดร.ปรีดาพร ศรีสาคร
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานต้อนรับโครงการทัศนศึกษาดูงาน ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์9225561. คณบดี,2. รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ,3. รองคณบดีฝ่ายบริหาร,4. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์,5. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม,6. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์,7. เลขานุการคณะฯ,8. นางอุดมลักษณ์ บำรุงญาติ ,9. นางเพ็ญนภา วันสาสืบ,10. นางสาวจินตนา จุลคำภา,11. นางบุบผา ประสารฉ่ำ,12. นางสาวสุภัสสร ศรีมนตรี
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสานสัมพันธ์วันอำลาสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา9325561. อาจารย์ ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง ,2. รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ จันทรสุวรรณ,3. รองศาสตราจารย์สำเริง จันทรสุวรรณ,4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิ่นปินัทธ์ เผือกพันธ์,5. อาจารย์สมใจ ศรีหล้า,6. อาจารย์รักชนก ชำนาญมาก
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสัมมนาสหกิจศึกษาทางสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา9425561. อาจารย์ ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง,2. รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ จันทรสุวรรณ,3. รองศาสตราจารย์สำเริง จันทรสุวรรณ,4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยุทธ์ จำรัสพันธุ์,5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรอัมรินทร์ พรหมเกิด ,6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิ่นปินัทธ์ เผือกพันธ์ ,7. อาจารย์ ดร.มณีมัย ทองอยู่,8. อาจารย์สมใจ ศรีหล้า,9. อาจารย์พัชรินทร์ ลาภานันท์,10. อาจารย์ ดร.กีรติพร จูตะวิริยะ,11. อาจารย์รักชนก ชำนาญมาก,12. นายบรรจง สายแวว,13. นายอาณัติ โสภาศุภวัตร,14. นางผ่องพรรณ ทวีวิจิตรกุล
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556952556นายณัฐวุฒิ สุวรรณ์ นางสาวณิชาปวีณ์ พรรุจีลักษณ์ นางสาวนันทพร ดุริยศาสตร์ นายเฉียบชัย ชัชวาลวิทย์ นางสาวจิดาภา นาคบุรินทร์ นางสาวภูริชญา ธโนปจัย นางสาวพิชยา วีสเพ็ญ นางสาวชโลบล นันทิตระการ นางสาวเทพวรรณ บุตรสาระ นายธนาคม เลิศศรี นางสาวขนิษฐา ศรีวงค์ นางสาวธัญญ์นภัส ลีลาเลิศสุระกุล นายภาณุเชษฐ์ ศิริ นางสาวฉัตรสุดา แก้วโยธา นางสาวศิริภัทรา ฤทธิพิณ นายอภิสิทธิ์ ทีปภูเขียว นางสาวณัชชา เรืองวิชา นายสุขุม นราเลิศสุขุมพงศ์ นางสาวสุวนันท์ โคตรชา นายอภิวัฒน์ ปัญญาเลิศทวี นายพิชชากร มหาชัย นายณัฐนนท์ นาครินทร์ นายสุรสิทธิ์ สนิทนวล นายพีรพล มงคลทอง นายภาณุพงศ์ ภูมิพะนา นางสาวชุดาภา เงียวชัยภูมิ นางสาวมุกรวี เชื้อคำเพ็ง นายธกร ภาสุธนรัฐ นางสาวชลทิชา โสพิลา นางสาวอัญชนา แสงแก้ว นายวิทวัส ผาธรรม นายธีรพงค์ โสดาจันทร์ นางสาววราภรณ์ ศรสุรินทร์ นางสาวจิรนันท์ พรหมมาตร์ นางสาวเจนจิรา งอกงาม
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์962556นายจักรพันธ์ ศรีบุญเรือง ,1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทวัน เสนจันทร์ฒิชัย ,2. อาจารย์ ดร.สุบรรณ แก้วกันยา
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์972556นางสาวสุพาพร ทองกำพร้า ,1. อาจารย์ ดร.ภรณี ดีราษฎร์วิเศษ,2. อาจารย์ ดร.กรวิภา พูลผล
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์982556นางสาวนิจรดา สอนบุญ ,1. อาจารย์ ดร.สุขุม วสุนธราโศภิต,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา ทองพูล พัฒนศร
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์992556นายรัฐพล พิทักษ์เทพสมบัติ ,1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยรรยงค์ อินทร์ม่วง,2. อาจารย์ ดร.ฤทธิรงค์ จังโกฏิ,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟ้ารุ่ง มีอุดร ,4. รองศาสตราจารย์ ดร.บัวพันธ์ พรหมพักพิง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ1002556นางสาวทิวาทิพย์ ภูสะทด ,1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกานต์ โฆษิตตระกูล,2. อาจารย์ ดร.สุขุม วสุนธราโศภิต,3. รองศาสตราจารย์อาภาภรณ์ จินดาประเสริฐ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาหลักการศึกษาอิสระ1022556รองศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ คุณุรัตน์ ,อาจารย์ ดร.วีระกุล ชายผา
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์1032556นางสาวปรมาพร สว่างแก้ว ,1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา จันทร์เทาว์,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์ สุวรรณธาดา
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์1042556นายเศรษฐศาสตร์ วัตรโศก ,อาจารย์ ดร.มณีมัย ทองอยู่ ,อาจารย์ ดร.ธนนันท์ บุ่นวรรณา
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์1052556นายพฤตินัย เผ่าพันธุ์ขาว ,อาจารย์ ดร.วิเชียร แสนมี ,รองศาสตราจารย์เอกศักดิ์ ยุกตะนันทน์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและบุคคลภายนอก ประจำปีการศึกษา 255610625561. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิ จังสถิตย์กุล,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีปัญญา ใจใหญ่,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา ทองพูน พัฒนศร,4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทวัน เสนจันทร์ฒิชัย,5. รองศาสตราจารย์อาภาภรณ์ จินดาประเสริฐ,6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสอางค์ นิติวรคุณาพันธุ์,7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยา วิทย์สุภาเลิศ,8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกานต์ โฆษิตตระกูล,9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์,10. อาจารย์ ดร.ปรีดาพร ศรีสาคร,11. อาจารย์ ดร.บุษบามินตรา ฉลวยแสง,12. อาจารย์ ดร.จงรักษ์ เลี้ยงพานิชย์ ,13. อาจารย์ ดร.ภรณี ดีราษฎร์วิเศษ,14. อาจารย์ ดร.กรวิภา พูลผล,15. อาจารย์ ดร.ดารารัตน์ คำภูแสน,16. อาจารย์ ดร.สุขุม วสุนธราโศภิต,17. อาจารย์ ดร.สุธิดา โง่นคำ,18. อาจารย์ ดร.จอมรัฐ พัฒนศร,19. อาจารย์ ดร.ภารดี ตั้งแต่ง
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกลุ่มวิชาภาษาและประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ1072556ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์ ,อาจารย์ ดร.อรอนงค์ อินสอาด
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดเคลื่อนที่ (เพิ่มเติม)10825561. นางพรทิพา ชื่นจิต ,2. นายศุภกร อภิญญานนท์,3. นางสาวจุฑารัตน์ หัสดี,4. นางพิสมัย เมืองสนธิ์
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการจัดสอบคัดเลือกนักศึกษาวิชาโทภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2556 (เพิ่มเติม)1092556นายสายันต์ พัดโสดา,นายฤทธิไกร โพธิปัสสา
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ1102556ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เพียยุระ ,อาจารย์สาริสา อุ่นทานนท์
แต่งตั้งกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา (เพิ่มเติม)1112556ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี อายุวัฒน์ ,อาจารย์ ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 255611225561. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์,2. ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.นันทวัน เสนจันทร์ฒิชัย ,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทุมรัตน์ คุณเงิน,4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัสมิลล์ วัชระกวีศิลป,5. ผู้ช่วยศาสตรจารย์เทพพร มังธานี,6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาริสา อุ่นทานนท์ ,7. อาจารย์ ดร.ปรีดาพร ศรีสาคร,8. อาจารย์ ดร.มารศรี สอทิพย์ ,9. อาจารย์ ดร.ธนนันท์ บุ่นวรรณา,10. อาจารย์ ดร.วิเชียร แสนมี ,11. อาจารย์ ดร.ศิลปกิจ ตี่ขันติกุล,12. อาจารย์รัชนี ปิยะธำรงชัย ,13. อาจารย์ปุญณิศา วิเศษสินธุ์,14. อาจารย์ปาณิสรา ใจสุข,15. อาจารย์ชัชวาล ศรีทอง,16. อาจารย์รักชนก ชำนาญมาก ,17. อาจารย์จิราพร ปาสาจะ,18. อาจารย์ศิรายุ โพธิ์วันนา,19. อาจารย์พรสรรค์ ปิยนันทิศักดิ์,20. อาจารย์กัลยาณี กฤตโตปการกิต,21. นางสาวณัชชา วงษ์โก,22. นางบุญเชิด กอมาตย์,23. นางบุบผา ประสารฉ่ำ,24. นางสาวสุจิรา ศรีสวัสดิ์,25. นางสาวปิยนันท์ ดวงก้งแสน
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ1132556นายรัชชาพงษ์ นาทอง ,1. รองศาสตราจารย์ ดร.บัวพันธ์ พรหมพักพิง,2. อาจารย์ ดร.วีระกุล ชายผา,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์1142556นายวุฒินันท์ สุพร ,1. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญยงค์ เกศเทศ ,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เพียยุระ ,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์ สุวรรณธาดา
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์11625561. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญยงค์ เกศเทศ ,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เพียยุระ ,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์ สุวรรณธาดา
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ1172556นางสาวรพีพร จันทุมา ,1. รองศาสตราจารย์สำเริง จันทรสุวรรณ ,2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรนาท ขมะณะรงค์,3. รองศาสตราจารย์ พญ.กิมาพร ขมะณะรงค์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ1182556นางสาวนาถยา บัวเขียว ,1. รองศาสตราจารย์สำเริง จันทรสุวรรณ ,2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรนาท ขมะณะรงค์,3. รองศาสตราจารย์ พญ.กิมาพร ขมะณะรงค์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ1192556นางสาวพรรษา โคตรหล่อน ,1. รองศาสตราจารย์สำเริง จันทรสุวรรณ ,2. รองศาสตราจารย์ พญ.กิมาพร ขมะณะรงค์,3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรนาท ขมะณะรงค์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ1202556นางสาวปณิตา บุญทะวงศ์ ,1. รองศาสตราจารย์สำเริง จันทรสุวรรณ,2. รองศาสตราจารย์ พญ.กิมาพร ขมะณะรงค์,3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรนาท ขมะณะรงค์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ1212556นางสาวลัคณา แพงมา ,1. รองศาสตราจารย์สำเริง จันทรสุวรรณ ,2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรนาท ขมะณะรงค์,3. รองศาสตราจารย์ พญ.กิมาพร ขมะณะรงค์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ1222556นางสาวกุลศิริ มานะยิ่ง ,1. รองศาสตราจารย์สำเริง จันทรสุวรรณ,2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรนาท ขมะณะรงค์,3. รองศาสตราจารย์ พญ.กิมาพร ขมะณะรงค์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ1232556นางสาวสาวิตรี แก้ววังวร ,1. รองศาสตราจารย์สำเริง จันทรสุวรรณ ,2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรนาท ขมะณะรงค์,3. รองศาสตราจารย์ พญ.กิมาพร ขมะณะรงค์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ1242556นายมังกร ตัณฑะศิลป์ ,1. รองศาสตราจารย์สุเมธ แก่นมณี,2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เอมอิ่มธรรม,3. รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์1252556นางสาวทนิตา เหลือบแล ,1. รองศาสตราจารย์สำเริง จันทรสุวรรณ,2. รองศาสตราจารย์นภาภรณ์ พลนิกรกิจ ,3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรนาท ขมะณะรงค์,4. รองศาสตราจารย์ พญ.กิมาพร ขมะณะรงค์
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์1262556นายชนินทร์ธร งามยิ่ง ,รองศาสตราจารย์พิธันดร นิตยสุทธิ์ ,อาจารย์ ดร.วีระกุล ชายผา
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกอาจารย์ชาวต่างชาติ1272556คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์,ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภาวิน ศุภวัฒน์ ศรีใคร,อาจารย์ปาณิสรา ใจสุข,อาจารย์ ดร.ปรีดาพร ศรีสาคร ,อาจารย์ Robert L.Brown,อาจารย์กนกพรรณ ทองป้อง,เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย1282556อาจารย์ ดร.แก้วตา จันทรานุสรณ์ ,รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกลุ่มวิชาภาษา1292556ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์ ,อาจารย์ ดร.วรรณฤดี คุระวรรณ

page 18.9710144928 / 35
[previous][next]
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ]