" ท่านสามารถค้นหารายการจากประเภทที่เลือกได้ "
** ค้นคำสั่งคณะ **
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ3922556นางจุฑามาศ วอทอง,อาจารย์วีระกุล ชายผา,ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์3882556ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎี อายุวัฒน์ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิลุบล รุจิรประเสริฐ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์3872556นางสาวปนัดดา ขันลุน ,รองศาสตราจารย์สมนึก ปัญญาสิงห์,รองศาสตราจารย์บัวพันธ์ พรหมพักพิง
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์3862556นางสาวสุวจี เมืองฮาม ,รองศาสตราจารย์พิธันดร นิตยสุทธิ์ ,อาจารย์วีระกุล ชายผา
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์3852556นายเชตฐพงศ์ ดอนขวา ,รองศาสตราจารย์พิธันดร นิตยสุทธิ์ ,รองศาสตราจารย์สุกัญญา เอมอิ่มธรรม
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์3842556นายจักรกริช โพธิ์ศรี ,อาจารย์มารศรี สอทิพย์ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย เพียยุระ
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์3832556รองศาสตราจารย์เศกสรรค์ ยงวณิชย์ ,รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ คุณุรัตน์
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานสหกิจศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 255638225561. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์,2. รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ,3. ประธานกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์,4. อาจารย์สถาพร เริงธรรม,5. อาจารย์อิมรอน โสะสัน,6. รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ คุณุรัตน์,7. รองศาสตราจารย์เศกสรรค์ ยงวณิชย์,8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระศักดิ์ จารุชัยนิวัฒน์,9. อาจารย์วีระกุล ชายผา,10. อาจารย์กิตติบดี ใยพูล,11. อาจารย์จักรกฤษ กมุทมาศ,12. อาจารย์พรสรรค์ ปิยนันทิศักดิ์,13. นางสาวศุภาพิชญ์ ฤทธิลา
แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจกรรมร้องเพลงประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 255638025561. อาจารย์กันตพงศ์ จิตต์กล้า,2. อาจารย์จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง,3. อาจารย์บุญมา พรหมสาขา ณ สกลนคร,4. อาจารย์พราวพรรณ พลบุญ,5. อาจารย์ศักดา จันทร์ประเสริฐ,6. อาจารย์มารศรี สอทิพย์,7. อาจารย์ภารดี ตั้งแต่ง ,8. อาจารย์พีรวิชณ์ สัทธรรมนุวงศ์ ,9. อาจารย์อาทิตย์ จิตรโท,10. อาจารย์รุ่งอรุณ บุญสายันต์,11. อาจารย์ชลิดา ปิยะธำรงชัย,12. อาจารย์ศิรายุ โพธิ์วันนา,13. อาจารย์กัลยาณี กฤตโตปการกิต ,14. อาจารย์จิราพร ปาสาจะ,15. นายบรรจง สายแวว,16. นายอนุวัฒน์ กันทัพ ,17. นางบุญเชิด กอมาตย์ ,18. นายอภิรัก ผิวบาง,19. นางสาวไพรินทร์ เมืองสนาม
แต่งตั้งคณะกรรมการต้อนรับคณะเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส3792556คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์,รองคณบดีฝ่ายบริหาร ,รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์,รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ,รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ,ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ,รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมเกียรติ มินา ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทุมรัตน์ คุณเงิน,อาจารย์จีราภรณ์ วิทยาคม,อาจารย์กันตพงศ์ จิตต์กล้า,อาจารย์ Christian Le Corre ,อาจารย์ Michel Charles Rochat ,อาจารย์ภารดี ตั้งแต่ง,นางรจนา แก่นอำพรพันธ์,นางเพ็ญนภา วันสาสืบ,นางสาวไพรินทร์ เมืองสนาม,นายอภิรัก ผิวบาง,นางสาว สุภัสสร ศรีมนตรี,อาจารย์วรรณฤดี คุระวรรณ ,นายศักดิ์นันท์ ทัศนขนิษฐากุล,นางสาวสุจิตรา โคสารคูณ ,นายบรรจง สายแวว,นายสุรพล ชาสิงห์แก้ว,นายฤทธิไกร โพธิปัสสา,นายดุสิต ไวยโภชน์ ,นายอนุวัฒน์ กันทัพ ,นายเจริญ มางจันดีอุดม,นายอาณัติ โสภาศุภวัตร,นายธนเชษฐ์ สิทธิศักดิ์,นายกฤษณะ เวทีวุฒาจารย์,นายธนากร บุญจันทร์,นายศุภกร อภิญญานนท์ ,นายบรรจง สายแวว ,นางอุดมลักษณ์ บำรุงญาติ ,นางบานเย็น ศรีกุล ,นางขวัญฤดี น้อยสุวรรณ ,นางสาวขวัญนคร สอนหมั่น
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 25563782556อาจารย์กันตพงศ์ จิตต์กล้า ,อาจารย์บุญมา พรหมสาขา ณ สกลนคร,อาจารย์มารศรี สอทิพย์,อาจารย์พราวพรรณ พลบุญ ,อาจารย์จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง,อาจารย์ศักดา จันทร์ประเสริฐ ,อาจารย์ภารดี ตั้งแต่ง,อาจารย์พีรวิชณ์ สัทธรรมนุวงศ์,อาจารย์อาทิตย์ จิตรโท,อาจารย์รุ่งอรุณ บุญสายันต์,อาจารย์ชลิดา ปิยะธำรงชัย ,อาจารย์ศิรายุ โพธิ์วันนา,อาจารย์กัลยาณี กฤตโตปการกิต,อาจารย์จิราพร ปาสาจะ,นางบุญเชิด กอมาตย์,นายอภิรัก ผิวบาง,นางสาวไพรินทร์ เมืองสนาม ,2.1 นายเจริญ มางจันดีอุดม,นายฤทธิไกร โพธิปัสสา,นายสุรพล ชาสิงห์แก้ว,นายอากาศ คำบึงกลาง,นายทองสุข หอมสมบัติ,นายบวร แก้วกงพาน,นายสมคิด เพียจันทร์,นายวิลัย ศรีวิชา,นายสายันต์ พัดโสดา,นายดุสิต ไวยโภชน์,นายชวด คนล้ำ,นายอนุวัฒน์ กันทัพ,คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา,นายอาณัติ โสภาศุภวัตร,นายกฤษณะ เวทีวุฒาจารย์,นายธนเชษฐ์ สิทธิศักดิ์,3.4 นายธนากร บุญจันทร์,นายศุภกร อภิญญานนท์,นายบรรจง สายแวว ,นางผ่องพรรณ ทวีวิจิตรกุล ,นางสำเรียง โกกอุ่น ,นางกนกวรรณ สิทธิมงคล,นางสาวนิตดา ลีทองดี,นางสาวศุภาพิชญ์ ฤทธิลา,นางสาวจณิสตา พยัคฆ์มะเริง ,นางสาววริศรา จรทอง,นางสาวชรินรัตน์ ป้ายจัตุรัส,นางสาวจุฑารัตน์ หัสดี,นางสาวธันยนันท์ คำพงศ์ภวัฒน์,นางสาวอนงค์นาถ โยคุณ,นางสาวสกุลรัตน์ มนตรีพิลา ,อาจารย์วิกรานต์ นามผาดอน,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทุมรัตน์ คุณเงิน ,นางเพ็ญนภา วันสาสืบ,นางบุบผา ประสานฉ่ำ,นางสาววารุณี ฉกรรศิลป์,นางสาวศิริญญา ฤทธิพันธรักษ์,นางสาวปิยนันท์ ดวงก้งแสน,นางสุมาลี ธุระธรรม,นางกังสดาล แสงห้วยไผ่,นางสาวบุษยากร ปัจอาษา
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา38125561. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรอัมรินทร์ พรหมเกิด ,2. รองศาสตราจารย์สมศักดิ์ ศรีสันติสุข,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยุทธ์ จำรัสพันธุ์,4. รองศาสตราจารย์สำเริง จันทรสุวรรณ,5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎี อายุวัฒน์,6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิ่นปินัทธ์ เผือกพันธ์,7. อาจารย์พัชรินทร์ ลาภานันท์,8. อาจารย์สมใจ ศรีหล้า ,9. อาจารย์จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง,10. อาจารย์รักชนก ชำนาญมาก,11. อาจารย์กีรติพร จูตะวิริยะ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์3522556อาจารย์สถาพร เริงธรรม,อาจารย์พรสรรค์ ปิยนันทิศักดิ์,อาจารย์จักรกฤษ กมุทมาศ,2.1 อาจารย์วีระกุล ชายผา,2.2 อาจารย์กิตติบดี ใยพูล,2.3 อาจารย์อิมรอน โสะสัน,3.1 รองศาสตราจารย์สุกัญญา เอมอิ่มธรรม,3.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ,รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ คุณุรัตน์,รองศาสตราจารย์เศกสรรค์ ยงวณิชย์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระศักดิ์ จารุชัยนิวัฒน์
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ “The 5th International Conference on Asia-Pacific Library and Information Education practice – A-LIEP 2013”2192556รองศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ท้วมสุข,รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี กาบมาลา,นางสาวบุษยากร ปัจอาษา,อาจารย์ ดร.กันยารัตน์ เควียเซ่น,นางสาวจุฑารัตน์ หัสดี,อาจารย์ ดร.กรวิภา พูลผล,อาจารย์ ดร.ภารดี ตั้งแต่ง,อาจารย์ปุญณิศา วิเศษสินธุ์,อาจารย์จุฑาทิพย์ ไชยกำบัง,นางสาวกรองแก้ว กิ่งสวัสดิ์,นางสาวนงราม เหมือนฤทธิ์,นางสาวกานดา ศรอินทร์,นายณัฐพงศ์ แก้วบุญมา ,นางสาวนุจรินทร์ ปทุมพงษ์,นางสาววรรษพร สัตยพันธ์,นายอภิศักดิ์ พัฒนจักร,นางสุกัญญา เรืองสุวรรณ,นางสาวรุ่งทิพย์ เจริญศักดิ์,นางสาวทิพาวรรณ ศิลวัฒนานุสานติ์,รองศาสตราจารย์ ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลภัสส์ วงษ์ประเสริฐ,นางกัลยาณี ทองเลี่ยมนาค,นางกุลยา พัฒนากูล,นางบานเย็น ภัทรเกียรติเจริญ,นายชัยวัฒน์ นันทศรี,นายธิติวัฒน์ ตาคำ,นายเผด็จ จินดา,นางสาวปัทมากร เนตยวิจิตร,นางสาวสุทิศา ซองเหล็กนอก,นายชาญวิทย์ พฤกษชาติ,นางสาวธวัญหทัย สินธุ์นอก,นางสาวนภัสกร กรวยสวัสดิ์,นางสาวชุติมา ยิ่งสุขวัฒนา,นายพรอนันต์ เอี่ยมขจรชัย,นางวิชุดา ไชยศิวามงคล,นางสาวพัทธนันท์ คำจันทา,รองศาสตราจารย์ ดร.สมาน ลอยฟ้า ,นายศุภกร อภิญญานนท์ ,นายอาณัติ โสภาศุภวัตร,นายกฤษณะ เวทีวุฒาจารย์,นายธนกร บุญจันทร์,นายจิระพงษ์ พนาวงศ์,นายณัฐพงษ์ พันธุ์มณี,นายดุลดนัย วันธงชัย,พันโทปรัชญา อารีกุล,นายมีแสน แก่นชูวงศ์,นายพิเชษฐ์ พลพิชิต,นายวิระพงศ์ จันทร์สนาม,นางสาวธิติพร ชาญศิริวัฒน์,นายธีรพล สืบชมภู,นายพิชญะภาคย์ พิพิธพัฒน์ไพสิฐ,นายจักรกฤษณ์ แสงแก้ว,นางสาวจิตรลดา พรหมมากรณ์ ,นางสาวจินตนา โต้งสูงเนิน,อาจารย์ ดร.ศักดา จันทร์ประเสริฐ,อาจารย์สมเพ็ชร จุลลาบุดดี,รองศาสตราจารย์ภรณี ศิริโชติ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญพันธ์ เพชรศร,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลภัสส์ วงษ์ประเสริฐ,นางพรทิพา ไชยรงศรี,นางสันทนา กูลรัตน์,นางสาวไอลดา อรุณศรี,นายอนันศักดิ์ พวงอก,นายวิศปัตย์ ชัยช่วย,นางสาวอัญชสา สีนวนแก้ว,นายรภัสสิทธิ์ ชินภัทรจีรัสถ์,นางสาวชเนตตี พิมพ์สวรรค์,นายโชคธำรงค์ จงจอหอ,นางสาวรัชนีกรณ์ อินเล็ก,นายสุระสิทธิ์ คุดนา,นายกนก สุขมณี,อาจารย์ชมนาด บุญอารีย์,อาจารย์ขนิษฐา จิตแสง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ3702556นายวชิระ อักษร,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร, อาจารย์วีระกุล ชายผา
แต่งตั้งประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา3582556อาจารย์วีระกุล ชายผา
อนุมัติให้ลาออกจากประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา3572556รองศาสตราจารย์พิธันดร นิตยสุทธิ์
อนุมัติให้ลาออกจากประธานกรรมการบริหารและปรับปรุงรายวิชาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา3562556ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัครยา สังขจันทร์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์3642556นายวุฒิพงษ์ เนียมจิตร,1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรอัมรินทร์ พรหมเกิด,2. รองศาสตราจารย์พิธันดร นิตยสุทธิ์
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์3722556อาจารย์กรวิภา พูลผล,อาจารย์ปรีดาพร ศรีสาคร,อาจารย์จอมรัฐ พัฒนศร,อาจารย์ดารารัตน์ คำภูแสน,อาจารย์จงรักษ์ เลี้ยงพาณิชย์,อาจารย์สุบรรณ แก้วกันยา,ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา ทองพูน พัฒนศร,อาจารย์ภารดี ตั้งแต่ง,อาจารย์ภารดี ดีราษฎร์วิเศษ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวัน เสนจันทร์ฒิชัย,อาจารย์สุขุม วสุนธราโศภิต,อาจารย์ประดิษฐ์ แสงสุกวาว,อาจารย์บุษบามินตรา ฉลวยแสง,นางสาว ภิญรดา น่วมจะโป๊ะ,นางสาวกชกร สุนทรพจน์,นางสาวนันทิยา ศิลาชัย,นางสาววรินทร สิมเหล็ก,นางสาวสุธาทิพย์ คำรัตน์,นางสาวณัฐชนก เกษทองมา,นางสาวชาลินี กอผจญ,นางสาวกนกวรรณ วงศ์ทอง,นางสาวณัฐชยา ญาติสม,นางสาววดิณลดา ธุระธรรม,นางสาวพิลัยวรรณ นิลผาพงษ์,นางสาวพัลลภา เลิศเจริญวนิช,นางสาววีรยา สัจจะเขตต์,นายภาณุมาส อรุณสำราญ,นายชลวัชร ประวาลปัทมกุล,นางสาววณิชชา วรรณสุข,นายภานุพงศ์ ทำนอง,นางสาวพิณทิพย์ ทวีผล,นางสาวขวัญพิมล นามมนตรี,นางสาวสุรีรัตน์ ตลับเงิน,นายพงษ์ธรรม เขียวสระคู,นางสาวจินตนา ศรีสุวรรณ,นางสาวสุภนิตย์ คำใสย,นางสาวทัยรัตน์ จันทร์เพ็ง
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชาวญี่ปุ่นในโครงการแลกเปลี่ยน3692556อาจารย์พราวพรรณ พลบุญ,อาจารย์ภัทรา ภมรศิลปธรรม,2.1 อาจารย์รัชนี ปิยะธำรงชัย
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศาสตร์3712556รองศาสตราจารย์เศกสรรค์ ยงวณิชย์,รองศาสตราจารย์บัวพันธ์ พรหมพักพิง ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎี อายุวัฒน์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้ารุ่ง มีอุดร,อาจารย์ชลิดา ปิยะธำรงชัย
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการบริการวิชาการจัดสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น TOP JAPANESE (เพิ่มเติม)3652556Mr Nobuaki Shinohara,Miss Takaishi Hiroko,นางสาวสุพรรณี กันหาชาติ
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์3752556นางสาวนิภาพร มาลีลัย,นางสาววิลาสินี โสภาพล,นางสาวธนวรรณ มณีบุญ,นางสาวอัญชัน มีโส,นางสาวภัทรา วรลักษณ์,นายอนันตชัย โพธิขำ,อาจารย์จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง,อาจารย์ธนนันท์ บุ่นวรรณา,รองศาสตราจารย์ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์,อาจารย์มณีมัย ทองอยู่,อาจารย์ศิลปะกิจ ตี่ขันติกุล
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์3732556นายอนิรุทธิ์ สัมฤทธิ์,นายองอาจ ลบบำรุง,นายณัฐชนน น้ำจันทร์,รองศาสตราจารย์พิธันดร นิตยสุทธิ์,รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ คุณุรัตน์
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์3742556นางสาวสาวิตรี หงษ์อินทร์,นางจุไรรัตน์ แอมนนท์,อาจารย์มารศรี สอทิพย์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์3682556นางสาวนุชพร สมสวย,1. รองศาสตราจารย์บัวพันธ์ พรหมพักพิง ,2. รองศาสตราจารย์ทนงศักดิ์ คุ้มไข่น้ำ,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์3672556นางประธานพร แจ่มเจริญทรัพย์ ,1. อาจารย์ธันวพร เสรีชัยกุล,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา จันทร์เทาว์ ,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ3702556นายวชิระ อักษร,1. อาจารย์ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร,2. อาจารย์วีระกุล ชายผา
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์37625561. รองศาสตราจารย์บุญยงค์ เกศเทศ,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย เพียยุระ,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสวรรค์ สุวรรณธาดา, นางเพียงพิมล กองวารี
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์36625561. รองศาสตราจารย์บุญยงค์ เกศเทศ,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย เพียยุระ,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสวรรค์ สุวรรณธาดา
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม)3632556รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ3622556รองศาสตราจารย์มาลี กาบมาลา ,อาจารย์กันยารัตน์ เควียเซ่น
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น3612556ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมเกียรติ มินา,อาจารย์กันตพงศ์ จิตต์กล้า,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทุมรัตน์ คุณเงิน,อาจารย์จีราภรณ์ วิทยาคม,อาจารย์วรรณฤดี คุระวรรณ,นางสาวชรินรัตน์ ป้ายจัตุรัส,อาจารย์ Christian LE CORRE,อาจารย์ Michel ROCHAT,
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส3602556ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทุมรัตน์ คุณเงิน,อาจารย์วรรณฤดี คุระวรรณ,2.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมเกียรติ มินา,2.2 อาจารย์วรรณฤดี คุระวรรณ
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารรายวิชาโทภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน35925561. รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา ทองพูน พัฒนศร,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา จันทร์เทาว์,4. รองศาสตราจารย์ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์,5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทพพร มังธานี,6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา,7. อาจารย์ศิลปกิจ ตี่ขันติกุล,8. อาจารย์จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง,9. อาจารย์ชลิดา ปิยะธำรงชัย,10. อาจารย์อิศเรศ ดลเพ็ญ,11. อาจารย์อุมารินทร์ ตุลารักษ์,12. นางสาวปิยนันท์ ดวงก้งแสน
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์3502556รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ คุณุรัตน์ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระศักดิ์ จารุชัยนิวัฒน์
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปฏิบัติการของนักศึกษาปริญญาตรีภาคต้น35425561. อาจารย์จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง,2. อาจารย์รักชนก ชำนาญมาก,3. นางสาวจรรยา วังสงคราม,4. นายสิทธิชัย สุทธิรมย์,5. นางสาวภัทริน กมลเลิศ,6. นางสาวศิริพร ภูแข่งหมอก,7. นางสาวรินลดา ศรีบุรินทร์,8. นายปวเรศวร์ สาลี,9. นางสาวกมลทิพย์ ภูมิกอง,10. นางสาวขวัญฤทัย กระจ่างโพธิ์,11. นายจักรพันธ์ ทองอนันทวงศ์,12. นางสาวนิรันดร์ วิจิตรพาณิชย์,13. นางสาวฐาปนี จันทะบุผา,14. นางสาวณฐกานต์ แท่นแก้ว,15. นางสาวทิพวัลย์ ธรรมวงค์,16. นางสาวมัลลิกา เมนากิจ,17. นางสาววรพิชชา ขอถือกลาง,18. นางสาวสุนิษา บุดดาทุม,19. นางสาวอุษา สระสันเทียะ,20. นางสาวทรายทอง จันทลือชัย
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการการพัฒนาสังคม3552556ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้ารุ่ง มีอุดร ,อาจารย์ชลิดา ปิยะธำรงชัย
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษา สำหรับบุตรบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 255635325561. นางรจนา แก่นอำพรพันธ์,2. นางบุญเชิด กอมาตย์,3. นางอมรรัตน์ สิทธิศักดิ์,4. นางสาวณัชชา วงษ์โก,5. นางสาวอัมพร วงษ์สอน
แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์3512556
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกลุ่มวิชาภาษา3492556ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์ ,อาจารย์ภรณี ดีราษฎร์วิเศษ
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์3482556นางสาวพิมพ์พร ภูครองเพชร,นายสมบัติ เสริฐผล,นายสุรศักดิ์ วงษ์อินทร์จันทร์,รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ คุณุรัตน์,รองศาสตราจารย์บัวพันธ์ พรหมพักพิง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์3472556พระมหา พรมมา ศรีบุญเรือง , อาจารย์อุมารินทร์ ตุลารักษ์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย เพียยุระ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ34625561. นางสาวสุวันนา ทองสีสุขใส,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญพันธ์ เพชรศร,3. รองศาสตราจารย์ภรณี ศิริโชติ,นางรัชนี ประสีระเก
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ3452556ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย เพียยุระ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาริสา อุ่นทานนท์
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์2462556ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เพียยุระ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา จันทร์เทาว์
แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(โครงการพิเศษ) และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (นานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 25563102556 นางสาวศศิธร สิทธิพรหม,นางอมรรัตน์ สิทธิศักดิ์,นางสาวกนกรัตน์ เพชรประเสริฐ, นายวิจิตร จรทอง, นางสาวธันยนันท์ คำพงศ์ภวัฒน์, นายศักดิ์นันท์ ทัศนธนิษฐากุล ,นางสาวสุจิตตรา โคสารคูณ, นางสาวอัมพร วงษ์สอน,นายอภิรัก ผิวบาง, นางสาวนิตดา ลีทองดี,นางสาวชรินรัตน์ ป้ายจัตุรัส, นางพูนศรี สีหาวัตร,นางสุจิรา ผิวบาง ,นายธนเชษฐ์ สิทธิศักดิ์
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ 3 ทศวรรษการพัฒนาชุมชน3382556คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์,รองศาสตราจารย์วิไลวัจส์ กฤษณะภูติ,อาจารย์สุริยา สมุทรคุปติ์,รองศาสตราจารย์กนกวรรณ มโนรมย์,รองศาสตราจารย์บัวพันธ์ พรหมพักพิง,2.2 รองศาสตราจารย์สมนึก ปัญญาสิงห์,อาจารย์สมพันธ์ เตชะอธิก,3.2 อาจารย์วิภาวี กฤษณะภูติ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้ารุ่ง มีอุดร,4.2 อาจารย์ชลิดา ปิยะธำรงชัย,อาจารย์มานะ นาคำ,5.2 อาจารย์ศิลปกิจ ตี่ขันติกุล,นายคณิน เชื้อดวงผุย,อาจารย์เบญจวรรณ นาราสัจจ์,6.3 นายอนุวัตน์ พลทิพย์,6.4 นายธนาคาร ผินสู่,นางสาวจณิสตา พยัคฆ์มะเริง,นางสาวสุดารัตน์ พันธ์ขาว ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์,นางสาวพรเพ็ญ ปานคำ
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์3442556ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้ารุ่ง มีอุดร รองศาสตราจารย์สมนึก ปัญญาสิงห์ รองศาสตราจารย์สมนึก ปัญญาสิงห์ อาจารย์สมพันธ์ เตชะอธิก อาจารย์ชลิดา ปิยะธำรงชัย รองศาสตราจารย์บัวพันธ์ พรหมพักพิง อาจารย์วิภาวี กฤษณะภูติ อาจารย์ศิลปะกิจ ตี่ขันติกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์นางสาวสุดารัตน์ พันธ์ขาว นางสาวกาญจนา สมหมาย นางสาวพัชรินทร์ นิลโคตร นายธนาคาร ผินสู่ Mrs.AMMALAY OUTHONGKHAM Mr. MOUKDA SENGVILAY Mr. KHAMKEO MAHAXAY Mr. LEEPOR CHA Mr. KHEMPHET SYSOMPHANH
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการแสดงมุทิตาจิตต่อคณาจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 255634325561. รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ คุณุรัตน์,2. รองศาสตราจารย์สุกัญญา เอมอิ่มธรรม,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ,4. อาจารย์วีระกุล ชายผา,5. รองศาสตราจารย์เศกสรรค์ ยงวณิชย์,6. รองศาสตราจารย์พิธันดร นิตยสุทธิ์,7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระศักดิ์ จารุชัยนิวัฒน์ ,8. อาจารย์สถาพร เริงธรรม,9. อาจารย์กิตติบดี ใยพูล,10. อาจารย์รุ่งอรุณ บุญสายันต์,11. อาจารย์พรสรรค์ ปิยนันทิศักดิ์,12. อาจารย์จักรกฤษ กมุทมาศ,13. นางสำเรียง โกกอุ่น,14. นางสาวศุภาพิชญ์ ฤทธิลา
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่และงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2556 (เพิ่มเติม)3422556นางสำเรียง โกกอุ่น,นางกนกวรรณ สิทธิมงคล,นางสาวนิตดา ลีทองดี,นางสาวศุภาพิชญ์ ฤทธิลา,นางสาวจณิสตา พยัคฆ์มะเริง,นางสาววริศรา จรทอง,นางสาวชรินรัตน์ ป้ายจัตุรัส,นางสาวจุฑารัตน์ หัสดี,นางสาวธันยนันท์ คำพงศ์ภวัฒน์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ3122556นางสาวอุมาพร หล้าจันทร์,1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร ,2. ดร.สิทธิชัย สอนสุภี ,3. อาจารย์ ดร.วีระกุล ชายผา
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ3132556นางสาววิราภรณ์ จันทรสมบัติ,1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร ,2. ดร.สิทธิชัย สอนสุภี,3. อาจารย์ ดร.วีระกุล ชายผา
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ3142556นางสาวปทุมวดี ศรีประทุมวงศ์,1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร ,2. ดร.สิทธิชัย สอนสุภี ,3. อาจารย์ ดร.วีระกุล ชายผา
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ3152556นางสาวพิชญาฎา รัตนเวฬุ ,1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร,2. ดร.สิทธิชัย สอนสุภี ,3. อาจารย์ ดร.วีระกุล ชายผา
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ3162556นายธฤต แสงสุวรรณ ,1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรอัมรินทร์ พรหมเกิด,2. รองศาสตราจารย์พิธันดร นิตยสุทธิ์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์3172556พันโทปรัชญา อารีกุล ,1. รองศาสตราจารย์สมาน ลอยฟ้า,2. พันเอกวิชิต ซ้ายเกล้า ,3. รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข,4. รองศาสตราจารย์วนิดา แก่นอากาศ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์3192556นายกฤต โสดาลี,1. อาจารย์อุมารินทร์ ตุลารักษ์ ,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย เพียยุระ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์3202556นายณัฐวุธ แสงสุวรรณ,1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรอัมรินทร์ พรหมเกิด,2. รองศาสตราจารย์พิธันดร นิตยสุทธิ์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์3212556นายศรีวิลาส มูลเหลา,1. อาจารย์ธนนันท์ บุ่นวรรณา,2. อาจารย์บุญทวี สอสัมพันธ์,3. รองศาสตราจารย์ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์,4. อาจารย์ชลิดา ปิยะธำรงชัย
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์3222556นางสาวพูนทรัพย์ เพลินลาภ ,1. อาจารย์สุขุม วสุนธราโศภิต,2. อาจารย์บุษบามินตรา ฉลวยแสง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์3232556นางสาวฤทัยรัตน์ สุพะนามัย,1. อาจารย์สถาพร เริงธรรม,2. รองศาสตราจารย์บัวพันธ์ พรหมพักพิง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์3242556 รองศาสตราจารย์บุญยงค์ เกศเทศ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย เพียยุระ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสวรรค์ สุวรรณธาดา
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์3252556นายวุฒินันท์ สุพร,1. รองศาสตราจารย์บุญยงค์ เกศเทศ,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย เพียยุระ,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสวรรค์ สุวรรณธาดา
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักการศึกษาอิสระ3262556นายธนาราช คงคารักษ์ ,อาจารย์สถาพร เริงธรรม
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์3272556ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎี อายุวัฒน์ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยรรยงค์ อินทร์ม่วง
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการคุมสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ) และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (นานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 25563282556นางสาวศศิธร สิทธิพรหม,นายอาณัติ โสภาศุภวัตร
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 25563292556อาจารย์กันตพงศ์ จิตต์กล้า,นางสาวอนงค์นาถ โยคุณ ,นายอภิรัก ผิวบาง,นางสาวไพรินทร์ เมืองสนาม,นางบุญเชิด กอมาตย์,นางผ่องพรรณ ทวีวิจิตรกุล ,นางสาวสุภัสสร ศรีมนตรี,นายเจริญ มางจันดีอุดม,นายสมคิด เพียจันทร์,นายวิลัย ศรีวิชา,นายทองสุข หอมสมบัติ,นายอากาศ คำบึงกลาง ,นายสายันต์ พัดโสดา,นายสุรพล ชาสิงห์แก้ว,นายฤทธิไกร โพธิปัสสา ,นายอาณัติ โสภาศุภวัตร,นายธนเชษฐ์ สิทธิศักดิ์ ,นายกฤษณะ เวทีวุฒาจารย์,นายธนากร บุญจันทร์,นายศุภกร อภิญญานนท์ ,นายบรรจง สายแวว,นางบุบผา ประสารฉ่ำ ,นางสำเรียง โกกอุ่น,นางกนกวรรณ สิทธิมงคล,นางสาววริศรา จรทอง,นางสาวธันยนันท์ คำพงศ์ภวัฒน์,นางสาวจณิสตา พยัคฆ์มะเริง,นางสาวจุฑารัตน์ หัสดี ,คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา,นายอภิรัก ผิวบาง,นางสาวไพรินทร์ เมืองสนาม,

page 18.9710144928 / 33
[previous][next]
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ]