" ท่านสามารถค้นหารายการจากประเภทที่เลือกได้ "
** ค้นคำสั่งคณะ **
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเก็บข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555 (เพิ่มเติม)2042556นางกนกวรรณ สิทธิมงคล,นางสุจิรา ผิวบาง,นางสาวสุจิรา ศรีสวัสดิ์,นางสาวสุพรรณี กันหาชาติ,นางสาวปิยนันท์ ดวงก้งแสน,นางสาวศิริญญา ฤทธิพันธรักษ์,นายธนเชษฐ์ สิทธิศักดิ์,นายศุภกร อภิญญานนท์,นายธนกร บุญจันทร์,นายอนุสรณ์ มั่นคง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2555925561. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรนาท ขมะณะรงค์,2. รองศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ ขอขจายเกียรติ,3. รองศาสตราจารย์ พญ.กิมาพร ขมะณะรงค์,4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อ วายุภักตร์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ครั้งที่ 2 ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2555 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา802556อาจารย์ ดร.มณีมัย ทองอยู่,รองศาสตราจารย์สำเริง จันทรสุวรรณ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยุทธ์ จำรัสพันธุ์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี อายุวัฒน์,อาจารย์ ดร.กีรติพร จูตะวิริยะ,
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมวิชาการระดับนานาชาติThe 1st KKU-NEU International Conference on Humanities and Social Science7925561. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา จันทร์เทาว์,3. รองศาสตราจารย์ ดร.เศกสรรค์ ยงวณิชย์ ,4. รองศาสตราจารย์ ดร.บัวพันธ์ พรหมพักพิง ,5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา ทองพูน พัฒนศร ,6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธรักษ์ ปราบนอก ,7. อาจารย์ ดร.ภารดี ตั้งแต่ง,8. อาจารย์อิศเรศ ดลเพ็ญ ,
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการบริการวิชาการ (โครงการเสริมสร้างทักษะแรงงานอีสานย้ายถิ่นก่อนไปทำงานต่างประเทศ ระยะที่ 8)782556ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฏี อายุวัฒน์ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟ้ารุ่ง มีอุดร,รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เอมอิ่มธรรม,อาจารย์ ดร.หอมหวล บัวระภา ,อาจารย์ปุญณิศา วิเศษสินธุ์,นายบรรจง สายแวว,นายชวด คนล้ำ,นางอุดมลักษณ์ บำรุงญาติ,
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษา772556รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ,นายบรรจง สายแวว,นางสาวไพรินทร์ เมืองสนาม,นายศักดิ์นันท์ ทัศนขนิษฐากุล,นางสาวศิริญญา ฤทธิพันธรักษ์,นางสาวปิยนันท์ ดวงก้งแสน,นางสาวสุภัสสร ศรีมนตรี,นายอาณัติ โสภาศุภวัตร,นายบรรจง สายแวว,นายธนเชษฐ์ สิทธิศักดิ์ ,นายศุภกร อภิญญานนท์,นายวิจิตร จรทอง,2.6 นายธนกร บุญจันทร์,2.7 นายจตุพล ชื่นอุทัย,2.8 นายกฤษณะ เวทีวุฒาจารย์,นางเพ็ญนภา วันสาสืบ ,นางสาวกนกรัตน์ เพชรประเสริฐ ,นางสาวอรดา ถาปาลบุตร,3.4 นางสาวศศิธร สิทธิพรหม,นายกฤษณะ เวทีวุฒาจารย์,นางสาวสุจิรา ศรีสวัสดิ์ ,นางสาวกาญจนา บุศรีคำ
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท ของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ762556รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี กาบมาลา ,รองศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ท้วมสุข,รองศาสตราจารย์ ดร.สมาน ลอยฟ้า,รองศาสตราจารย์ภรณี ศิริโชติ,รองศาสตราจารย์ ดร.ลำปาง แม่นมาตย์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลภัสส์ วงษ์ประเสริฐ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญพันธ์ เพชรศร,อาจารย์ ดร.กันยารัตน์ เควียเซ่น,1.9 อาจารย์สมเพ็ชร จุลลาบุดดี,นายศุภกร อภิญญานนท์,นายบรรจง สายแวว,นางสาวจุฑารัตน์ หัสดี,นางพิสมัย เมืองสนธิ์
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ Volunteer Seed “เครือข่ายเมล็ดพันธุ์อาสา”7525561. อาจารย์ ดร.ศักดา จันทร์ประเสริฐ,2. รองศาสตราจารย์ภรณี ศิริโชติ,3. รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี กาบมาลา,4. อาจารย์ปุญณิศา วิเศษสินธุ์,5. อาจารย์สมเพ็ชร จุลลาบุดดี
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น (เพิ่มเติม)742556นายธนเชษฐ์ สิทธิศักดิ์ ,นายอาณัติ โสภาศุภวัตร
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Pre Thai TESOL และ Thai TESOL (เพิ่มเติม)732556นายธนกร บุญจันทร์,1.2 นายศุภกร อภิญญานนท์,นางสาวประภาพร สมภักดี
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยนาโกยา กักคุอินประเทศญี่ปุ่น (เพิ่มเติม)722556นายธนเชษฐ์ สิทธิศักดิ์ ,นายฤทธิไกร โพธิปัสสา
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยทะคุโชคุ ประเทศญี่ปุ่น (เพิ่มเติม)712556นายธนเชษฐ์ สิทธิศักดิ์ ,นายฤทธิไกร โพธิปัสสา
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยนาโกยา กักคุอิน ประเทศญี่ปุ่น702556คณบดี,รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์,ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์,อาจารย์ภัทรา ภมรศิลปธรรม,อาจารย์รัชนี ปิยะธำรงชัย,อาจารย์มธุรส แพทย์ชีพ,อาจารย์ภูวัตร ทาอินต๊ะ,อาจารย์พราวพรรณ พลบุญ,นายจักรพันธุ์ ศรีบุญเรือง ,นางสาวปรารถนา สมหนองบัว,นางบุญเพ็ง บุญทุม,นางสาวนิตดา ลีทองดี,นายเจริญ มางดีอุดม,นายเลื่อน นวลบุดดี,นายบรรจง สายแวว,นายสุรพล ชาสิงห์แก้ว,นายจตุพล ชื่นอุทัย,นายสายันต์ พัดโสดา,นายชวด คนล้ำ,นายดุสิต ไวยโภชน์,นางสาวอนงค์นาถ โยคุณ ,นางสาวชรินรัตน์ ป้ายจัตุรัส,นางสาวสุภัสสร ศรีมนตรี ,นางสาวสุจิตตรา โคสารคูณ,นายศักดิ์นันท์ ทัศนขนิษฐากุล,Mr.Nobuaki Shinohara ,Miss Takaishi Hiroko
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยทะคุโชคุ ประเทศญี่ปุ่น692556คณบดี,รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์,ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์,อาจารย์พราวพรรณ พลบุญ,อาจารย์รัชนี ปิยะธำรงชัย,อาจารย์มธุรส แพทย์ชีพ ,อาจารย์ภูวัตร ทาอินต๊ะ ,อาจารย์ภัทรา ภมรศิลปธรรม ,นายจักรพันธุ์ ศรีบุญเรือง,นางบุญเพ็ง บุญทุม,นางสาวนิตดา ลีทองดี,นายเจริญ มางจันดีอุดม,นาดุสิต ไวยโภชน์,นายสุรพล ชาสิงห์แก้ว,นายจตุพล ชื่นอุทัย,นายสายันต์ พัดโสดา,นายชวด คนล้ำ,นายบรรจง สายแวว,นายเลื่อน นวลบุดดี,นางสาวสุภัสสร ศรีมนตรี ,นางสาวอนงค์นาถ โยคุณ,นางสาวชรินรัตน์ ป้ายจัตุรัส,Mr. Nobuaki Shinohara,Miss Takaishi Hiroko,นางสาวสุจิตตรา โคสารคูณ,นายศักดิ์นันท์ ทัศนขนิษฐากุล
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรในงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 17682556อาจารย์ ดร.ปรีดาพร ศรีสาคร,1.2 อาจารย์กวิสรา นิลมงคล,ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภาวิน ศุภวัฒน์ ศรีใคร,อาจารย์กนกพรรณ ทองป้อง,2.3 อาจารย์ ดร.จอมรัฐ พัฒนศร ,อาจารย์พีรวิชณ์ สัทธรรมนุวงศ์,อาจารย์ปาณิสรา ใจสุข
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการทัศนศึกษาดูงานและค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ(หลักสูตรนานาชาติ)672556ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภาวิน ศุภวัฒน์ ศรีใคร,อาจารย์กนกพรรณ ทองป้อง,อาจารย์ ดร.ปรีดาพร ศรีสาคร,อาจารย์ ดร.จอมรัฐ พัฒนศร,อาจารย์พีรวิชณ์ สัทธรรมนุวงศ์,อาจารย์กวิสรา นิลมงคล,อาจารย์ปาณิสรา ใจสุข,นางสาวชรินรัตน์ ป้ายจัตุรัส
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น6625561. อาจารย์ภัทรา ภมรศิลปธรรม,2. อาจารย์พราวพรรณ พลบุญ,3. อาจารย์รัชนี ปิยะธำรงชัย,4. อาจารย์มธุรส แพทย์ชีพ,5. อาจารย์ภูวัตร อินทาต๊ะ,6. นางสาวชรินรัตน์ ป้ายจัตุรัส
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเทศกาลอาหารและวัฒนธรรมนานาชาติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนและภาษาจีนธุรกิจ652556ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์,อาจารย์ ดร.อรอนงค์ อินสอาด,นางสาวสนานจิต ยศมีบุญ,อาจารย์วรัญญู โคษา,อาจารย์ภาวิณี เรือวจิรารัตน์,อาจารย์กัลยาณี กฤตโตปการกิต,1.7 อาจารย์จิราพร ปาสาจะ,นางสุมาลี ธุระธรรม,นางสาวนิตดา ลีทองดี
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเทศกาลอาหารและวัฒนธรรมนานาชาติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ6425561. อาจารย์ภูริศา หาญวานิช,2. อาจารย์Malgarzata Budniak
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556632556
ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ด้านการบริการที่ดี622556นางรจนา แก่นอำพรพันธ์,นางอุดมลักษณ์ บำรุงญาติ,นางเพ็ญนภา วันสาสืบ,นางสาวจินตนา จุลคำภา,างบุบผา ประสารฉ่ำ,นายเจริญ มางจันดีอุดม,นางสาวศศิธร สิทธิพรหม,นางกนกวรรณ สิทธิมงคล,นางอมรรัตน์ สิทธิศักดิ์,นางสำเรียง โกกอุ่น,นางสาวอิสรียา มะลิรักษ์,นางกังสดาล แสงห้วยไผ่,นางบุญเชิด กอมาตย์,นางสุมาลี ธุระธรรม,นางพรทิพา ไชยรงศรี,นางสาวกนกรัตน์ เพชรประเสริฐ,นางสาวอรดา ถาปาลบุตร,นางสาวพีรดา ศรีบุรินทร์,นางสาวสุพรรณี กันหาชาติ,นางสาวสกุลรัตน์ มนตรีพิลา,นางสาวอนงค์นาถ โยคุณ,นางสาวไพรินทร์ เมืองสนาม,นายอภิรัก ผิวบาง,นางสาวขวัญนคร สอนหมั่น,นางสาววารุณี ฉกรรศิลป์,นางสาวสุจิรา ศรีสวัสดิ์,นายธนเชษฐ์ สิทธิศักดิ์,นายอาณัติ โสภาศุภวัตร,นางสาวสุจิตตรา โคสารคูณ,นายศักดิ์นันท์ ทัศนขนิษฐากุล,นางสาวณัชชา วงษ์โก,นางผ่องพรรณ ทวีวิจิตรกุล,นางสาวธันยนันท์ คำพงศ์ภวัฒน์,นายวิจิตร จรทอง,นายกฤษณะ เวทีวุฒาจารย์,นางสาวธัญพร ดวงพิมพ์,นางสาวสุจิรา เสาร์ร้อน,นายศุภกร อภิญญานนท์,นายธนกร บุญจันทร์ ,นางสาวกาญจนา บุศรีคำ,นางสาวอัมพร วงษ์สอน,นางพูนศรี สีหาวัตร,นางสาวบุษยากร ปัจอาษา,นางสาวนิตดา ลีทองดี,นางสาวชรินรัตน์ ป้ายจัตุรัส,นางสาวศุภาพิชญ์ ฤทธิลา,นางสาวจณิสตา พยัคฆ์มะเริง,นางสาววริศรา จรทอง,นางสาวสุภัสสร ศรีมนตรี,นายอนุสรณ์ มั่นคง,นางสาวศิริญญา ฤทธิพันธรักษ์,นายจตุพล ชื่นอุทัย,นายอนุวัฒน์ กันทัพ,นางสาวจุฑารัตน์ หัสดี,นางสาวปิยนันท์ ดวงก้งแสน,นายฤทธิไกร โพธิปัสสา,นายบรรจง สายแวว,นายชวด คนล้ำ,นายดุสิต ไวยโภชน์,นายเลื่อน นวลบุดดี,นายสายัณต์ อ้อมแก้ว,นายสายันต์ พัดโสดา,นายชัยรัตน์ แก้วกันหา,นายวิญญู สอนอ้น,นายสุรพล ชาสิงห์แก้ว,นายวิลัย ศรีวิชา ,นางขวัญฤดี น้อยสุวรรณ,นางบานเย็น ศรีกุล,นางบุญเพ็ง บุญทุม,นายทองสุข หอมสมบัติ,นายอากาศ คำบึงกลาง,นางพิศมัย เมืองสนธิ์,นายสมคิด เพียจันทร์,นางแฉล้ม ไกรยะวงศ์,นายบวร แก้วกงพาน
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย612556อาจารย์ ดร.แก้วตา จันทรานุสรณ์ ,รองศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์602556อาจารย์ ดร.ภรณี ดีราษฎร์วิเศษ ,รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิรัตน์ รุจิเกียรติกำจร
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศ592556อาจารย์ ดร.ประดิษฐ์ แสงสุกวาว,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกานต์ โฆษิตตระกูล,รองศาสตราจารย์อาภาภรณ์ จินดาประเสริฐ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา ทองพูน พัฒนศร,ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญ์ชลี จังสถิตย์กุล,อาจารย์ ดร.ดารารัตน์ คำภูแสน,1.7 อาจารย์อนงค์นาฎ นุศาสตร์เลิศ,อาจารย์ศิรายุ โพธิ์วันนา,อาจารย์กวิสรา นิลมงคล,นางสาวชรินรัตน์ ป้ายจัตุรัส
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการบายศรีสู่ขวัญ582556ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์,อาจารย์ ดร.อรอนงค์ อินสอาด,อาจารย์จิราพร ปาสาจะ,นายวรัญญู โคษา,นางสาวสนานจิต ยศมีบุญ,นางสาวภาวิณี เรืองจิรารัตน์,1.7 อาจารย์กัลยาณี กฤตโตปการกิต,นายอุดม มางจันดีอุดม,นายบรรจง สายแวว,นายอาณัติ โสภาศุภวัตร,นายกฤษณะ เวทีวุฒาจารย์,นายธนเชษฐ์ สิทธิศักดิ์,นายจตุพล ชื่นอุทัย,2.7 นายวรัญญู โคษา,3.1 นายเลื่อน นวลบุดดี,3.2 นายชวด คนล้ำ,นางสาวนิตดา ลีทองดี ,นางบุญเพ็ง บุญทุม,นางสุมาลี ธุระธรรม,นางกังสดาล แสงห้วยไผ่,นางสาวจินตนา จุลคำภา,นางสาวสนานจิต ยศมีบุญ,นางสาวภาวิณี เรืองจิรารัตน์
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Pre Thai TESOL และ Thai TESOL(เพิ่มเติม)572556อาจารย์ ดร.กรวิภา พูลผล,นางสาววรรณพร ถนัดค้า,นางสาวกนกพรรณ เกษทองมา,นางสาวเฉลิมขวัญ จอกทอง,นายสหรัฐ วิวัฒนานนท์,นายมารุต รัตตรังสี,นางสาวนิตดา ลีทองดี,นายจตุพล ชื่นอุทัย
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการค่ายภาษาเยอรมัน562556ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัสมิลล์ วัชระกวีศิลป ,อาจารย์Malgarzata Budnink,นางสาวธันยนันท์ คำพงศ์ภวัฒน์
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ5525561. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา ทองพูน พัฒนศร,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เพียยุระ,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟ้ารุ่ง มีอุดร,4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธรักษ์ ปราบนอก,5. อาจารย์ ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง,6. อาจารย์ ดร.วรรณฤดี คุระวรรณ,7. อาจารย์ ดร.กันยารัตน์ เควียเซ่น,8. อาจารย์เฟื่องเกษ ทองวันชัย,9. นางบุบผา ประสารฉ่ำ,10. นางสาวปิยนันท์ ดวงก้งแสน,11. นางสาวศิริญญา ฤทธิพันธรักษ์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอาจารย์ชาวต่างชาติ5425561. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์,2. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภาวิน ศุภวัฒน์ ศรีใคร,4. อาจารย์ปาณิสรา ใจสุข,5. อาจารย์ ดร.ปรีดาพร ศรีสาคร,6. อาจารย์ Robert L. Brown,7. อาจารย์กนกพรรณ ทองป้อง,8. เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการบายเนียร์ 2012 น้องอำลาพี่ BE ใจเราหนึ่งเดียว532556ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกานต์ โฆษิตตระกูล,รองศาสตราจารย์อาภาภรณ์ จินดาประเสริฐ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา ทองพูน พัฒนศร,ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญ์ชลี จังสถิตย์กุล,อาจารย์ ดร.ประดิษฐ์ แสงสุกวาว,อาจารย์ ดร.ดารารัตน์ คำภูแสน,อาจารย์กวิสรา นิลมงคล,อาจารย์อนงค์นาฏ นุศาสตร์เลิศ,อาจารย์ศิรายุ โพธิ์วันนา
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม สานสัมพันธ์น้องพี่วัฒนธรรมประเพณีที่ควรอนุรักษ์522556ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกานต์ โฆษิตตระกูล,รองศาสตราจารย์อาภาภรณ์ จินดาประเสริฐ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญ์ชลี จังสถิตย์กุล,อาจารย์ ดร.ดารารัตน์ คำภูแสน ,อาจารย์อนงค์นาฏ นุศาสตร์เลิศ,อาจารย์กวิสรา นิลมงคล,อาจารย์ศิรายุ โพธิ์วันนา,อาจารย์ดร.ดารารัตน์ คำภูแสน,อาจารย์ ดร.ประดิษฐ์ แสงสุกวาว
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพการใช้ภาษา5125561. อาจารย์บุญมา พรหมสาขา ณ สกลนคร,2. Ms. Malgorzata Budniak,3. Mr. Wolfgang Obst
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย502556อาจารย์ ดร.แก้วตา จันทรานุสรณ์ ,รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน “ศิษย์ดีเพราะมีครู รู้เต็มอก”4925561. อาจารย์ ดร.แก้วตา จันทรานุสรณ์,2. รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา,3. อาจารย์ ดร.มารศรี สอทิพย์,4. นายสุรพล ชาสิงห์แก้ว ,5. นายบรรจง สายแวว,6. นายอาณัติ โสภาศุภวัตร,7. นางกนกวรรณ สิทธิมงคล
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์482556นางสาวกันตินันท์ คุณธรรม ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการสำหรับการเรียนการสอนหลักสูตรต่าง ๆ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์4725561. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา ทองพูน พัฒนศร,2. นายธนเชษฐ์ สิทธิศักดิ์,3. นายศุภกร อภิญญานนท์,
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์462556นางสาวขวัญฤทัย สิปปพัฒนกร,1. อาจารย์ ดร.ปรีดาพร ศรีสาคร,2. อาจารย์ ดร.สุขุม วสุนธราโศภิต,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา ทองพูน พัฒนศร
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ452556นางสาวพิชญาฎา รัตนเวฬุ,1. อาจารย์ ดร.สิทธิชัย สอนสุภี,2. อาจารย์ ดร.วีระกุล ชายผา
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ4425561. อาจารย์ ดร.สิทธิชัย สอนสุภี,2. อาจารย์ ดร.วีระกุล ชายผา,นางสาวอุมาพร หล้าจันทร์
แต่งตั้งคณะกรรมการร่างจัดทำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารภาครัฐและธุรกิจ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์4325561. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์,2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์,3. ประธานกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์,4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ,5. อาจารย์ ดร.สถาพร เริงธรรม,6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระศักดิ์ จารุชัยนิวัฒน์,7. รองศาสตราจารย์พิธันดร นิตยสุทธิ์,8. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ คุณุรัตน์,9. รองศาสตราจารย์ ดร.เศกสรรค์ ยงวณิชย์,10. อาจารย์ ดร.วีระกุล ชายผา,11. อาจารย์รุ่งอรุณ บุญสายันต์,12. อาจารย์พรสรรค์ ปิยนันทิศักดิ์
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ422556ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์,อาจารย์อรอนงค์ อินสอาด ,อาจารย์จิราพร ปาสาจะ,อาจารย์สนานจิต ยศมีบุญ,อาจารย์วรัญญู โคษา,อาจารย์ภาวิณี เรืองจิรารัตน์,อาจารย์วัชรพล ศิริสุวิไล,นางสาวสกุลรัตน์ มนตรีพิลา,อาจารย์กัลยาณี กฤตโตปการกิต,นางสาวนิตดา ลีทองดี,นายบรรจง สายแวว,นายอาณัติ โสภาศุภวัตร,นายธนกร บุญจันทร์,นายธนเชษฐ์ สิทธิศักดิ์,นายจตุพล ชื่นอุทัย,นางสุมาลี ธุระธรรม,นางกังสดาล แสงห้วยไผ่,นางสาวนิตดา ลีทองดี,นางสาวสกุลรัตน์ มนตรีพิลา,นางบุญเพ็ง บุญทุม,นางสาวนิตดา ลีทองดี
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการจัดสอบคัดเลือกนักศึกษาวิชาโทภาษาอังกฤษ412556อาจารย์ ดร.กรวิภา พูลผล,อาจารย์ ดร.บุษบามินตรา ฉลวยแสง,อาจารย์ ดร.ภรณี ดีราษฎร์วิเศษ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภาวิน ศุภวัฒน์ ศรีใคร,อาจารย์อภิญญา หินนนท์,อาจารย์วิกรานต์ นามผาดอน,นางสาวชรินรัตน์ ป้ายจัตุรัส
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Pre Thai TESOL และ Thai TESOL (เพิ่มเติม)402556นางสาวพีรดา ศรีบุรินทร์,นางสาวบุษยากร ปัจอาษา
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 43925561. อาจารย์ ดร.กีรติพร จูตะวิริยะ,2. อาจารย์ ดร.มณีมัย ทองอยู่,3. อาจารย์ ดร.แก้วตา จันทรานุสรณ์,4. อาจารย์พัชรินทร์ ลาภานันท์ ,5. อาจารย์ ดร.ชลิดา ปิยะธำรงชัย,6. อาจารย์ ดร.ธนนันท์ บุ่นวรรณา,7. อาจารย์ ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง,8. รองศาสตราจารย์ ดร.ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ การใช้ภาษา มารยาท และวัฒนธรรมเพื่อก้าวสู่ธุรกิจสายการบิน382556อาจารย์อรอนงค์ พัชรากิตติ,อาจารย์ศิรายุ โพธิ์วันนา ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกานต์ โฆษิตตระกูล,รองศาสตราจารย์อาภาภรณ์ จินดาประเสริฐ,อาจารย์อนงค์นาฏ นุศาสตร์เลิศ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา ทองพูน พัฒนศร,อาจารย์กวิสรา นิลมงคล,อาจารย์ ดร.ประดิษฐ์ แสงสุกวาว,ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญ์ชลี จังสถิตย์กุล,อาจารย์ ดร.ดารารัตน์ คำภูแสน ,นางสาวชรินรัตน์ ป้ายจัตุรัส,นางสาวณิชนันทน์ บุตรโคตร,นายชาติเชื้อ น้อยสุวรรณ,นางสาวปิยาวรรณ พลขันธุ์ ,
แต่งตั้งคณะกรรมการวารสารบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์372556คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์,ศาสตราจารย์ ดร.สมทรง บุรุษพัฒน์,ศาสตราจารย์สุวิทย์ ธีรศาศวัต,รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศรีสันติสุข,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา จันทร์เทาว์,รองศาสตราจารย์ ดร.เศกสรรค์ ยงวณิชย์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟ้ารุ่ง มีอุดร,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธรักษ์ ปราบนอก,ดร.อุมารินทร์ ตุลารักษ์,ดร.จงรักษ์ เลี้ยงพานิชย์ ,ดร.กรวิภา พูลผล,ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง,ดร.ศิลปกิจ ตี่ขันติกุล,ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ,ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา ,ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ,ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาลุ่มน้ำโขงศึกษา,ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย,ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ ,ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ,ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม,ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา,ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศาสตร์ ,ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา,ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์,นางอุดมลักษณ์ บำรุงญาติ,นางสาวขวัญนคร สอนหมั่น,
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน362556ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ ,1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์,2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เอมอิ่มธรรม,3. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 8 (เพิ่มเติม)352556นางสาวบุษยากร ปัจอาษา ,นายสายัณต์ อ้อมแก้ว
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการส่งเสริมความผาสุกของบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เพิ่มเติม)342556นางสาวณัชชา วงษ์โก ,นางสาวอัมพร วงษ์สอน
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Pre Thai TESOL และ Thai TESOL (เพิ่มเติม)332556นายอาณัติ โสภาศุภวัตร,นายธนเชษฐ์ สิทธิศักดิ์,นายกฤษณะ เวทีวุฒาจารย์
อนุมัติให้ลาออกจากประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์322556ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์3125561. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ คุณุรัตน์,2. อาจารย์ ดร.สถาพร เริงธรรม ,3. รองศาสตราจารย์พิธันดร นิตยสุทธิ์,4. รองศาสตราจารย์ ดร.เศกสรรค์ ยงวณิชย์,5. รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เอมอิ่มธรรม,6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ,7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระศักดิ์ จารุชัยนิวัฒน์,8. อาจารย์ ดร.วีระกุล ชายผา ,9. อาจารย์กิตติบดี ใยพูล,10. อาจารย์รุ่งอรุณ บุญสายันต์,11. อาจารย์พรสรรค์ ปิยนันทิศักดิ์
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับรางวัล “เชิดชูเกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น” ประจำปี 25562925561. รองคณบดีฝ่ายบริหาร ,2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ,3. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม,4. ประธานกลุ่มวิชาการจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร,5. ประธานกลุ่มวิชาภาษา,6. ประธานกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ,7. ประธานกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ,8. นางเพ็ญนภา วันสาสืบ,9. นางอุดมลักษณ์ บำรุงญาติ,10. นางบุบผา ประสารฉ่ำ,11. นางสาวจินตนา จุลคำภา,12. นางรจนา แก่นอำพรพันธ์,13. นางอมรรัตน์ สิทธิศักดิ์
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์282556รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เอมอิ่มธรรม ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟ้ารุ่ง มีอุดร
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมตะวันตก272556อาจารย์จีราภรณ์ วิทยาคม,อาจารย์ ดร.วรรณฤดี คุระวรรณ,อาจารย์กันตพงศ์ จิตต์กล้า,นางสาวชรินรัตน์ ป้ายจัตุรัส ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทุมรัตน์ คุณเงิน,ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมเกียรติ มินา,อาจารย์ Michel Rochat,อาจารย์ Christian Le Corre ,นายชวด คนล้ำ ,นายอนุวัฒน์ กันทัพ,อาจารย์กันตพงศ์ จิตต์กล้า
แต่งตั้งคณะกรรมการสหกิจศึกษาด้านการจัดการการพัฒนาสังคม2625561. อาจารย์ ดร.สมพันธ์ เตชะอธิก,2. รองศาสตราจารย์ ดร.บัวพันธ์ พรหมพักพิง,3. รองศาสตราจารย์สมนึก ปัญญาสิงห์,4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟ้ารุ่ง มีอุดร,5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์,6. อาจารย์มานะ นาคำ,7. อาจารย์ ดร.วิภาวี กฤษณะภูติ,8. อาจารย์ ดร.ชลิดา ปิยะธำรงชัย,9. อาจารย์ ดร.ศิลปกิจ ตี่ขันติกุล,10. นางสาวจณิสตา พยัคฆ์มะเริง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์252556นางประสพพร ยุพินบราวน์,1. รองศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ท้วมสุข,2. รองศาสตราจารย์ภรณี ศิริโชติ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์242556นางสาวศิริวรรณ ยิ่งได้ชม ,1. รองศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ท้วมสุข,2. รองศาสตราจารย์ภรณี ศิริโชติ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์232556นางสาวศิริพรรษา คำพันธุ์ ,1. อาจารย์ ดร.อุมารินทร์ ตุลารักษ์,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์ สุวรรณธาดา
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกลุ่มวิชาภาษาและประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ222556ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์,อาจารย์ ดร.วรรณฤดี คุระวรรณ
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษารายวิชาโครงงานพิเศษด้านสารสนเทศศาสตร์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2555212556รองศาสตราจารย์ ดร.สมาน ลอยฟ้า,รองศาสตราจารย์ภรณี ศิริโชติ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลภัสส์ วงษ์ประเสริฐ,รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี กาบมาลา,ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญพันธ์ เพชรศร,อาจารย์ปุญณิศา วิเศษสินธ์,อาจารย์ชมนาด บุญอารีย์,อาจารย์สมเพ็ชร จุลลาบุดดี
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา2025561. อาจารย์ ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี อายุวัฒน์3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรอัมรินทร์ พรหมเกิด,4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยุทธ์ จำรัสพันธ์,5. รองศาสตราจารย์สำเริง จันทรสุวรรณ,6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิ่นปินัทธ์ เผือกพันธ์,7. อาจารย์ ดร.มณีมัย ทองอยู่,8. อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ ลาภานันท์,9. อาจารย์สมใจ ศรีหล้า,10. อาจารย์รักชนก ชำนาญมาก,11. อาจารย์ ดร.กีรติพร จูตะวิริยะ,12. นางผ่องพรรณ ทวีวิจิตรกุล
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์192556นายชนะบูรณ์ อินทรพันธุ์ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี อายุวัฒน์
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์182556นายธนภัทร ใจเย็น ,รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เอมอิ่มธรรม ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาหลักการศึกษาอิสระ172556รองศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ คุณุรัตน์ ,รองศาสตราจารย์ ดร.เศกสรรค์ ยงวณิชย์
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์162556ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยุทธิ์ จำรัสพันธุ์ ,อาจารย์ ดร.กีรติพร จูตะวิริยะ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์152556นางอินทิรา นนทชัย ,รองศาสตราจารย์ ดร.สมาน ลอยฟ้า,รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี กาบมาลา ,อาจารย์ ดร.กันยารัตน์ เควียเซ่น
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์142556นางกัลยาณี ทองเลี่ยมนาค ,อาจารย์ ดร.กันยารัตน์ เควียเซ่น ,รองศาสตราจารย์ ดร.วนิดา แก่นอากาศ ,อาจารย์ ดร.สมชาย สุริยะไกร
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ(นานาชาติ)132556ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภาวิน ศุภวัฒน์ ศรีใคร ,อาจารย์ปาณิสรา ใจสุข

page 18.9710144928 / 30
[previous][next]
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ]