" ท่านสามารถค้นหารายการจากประเภทที่เลือกได้ "
** ค้นคำสั่งคณะ **
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ1522557ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย เพียยุระ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาริสา อุ่นทานนท์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์1652557นางสาววรัญญา ศรีริน,1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถาพร เริงธรรม,2. อาจารย์วีระกุล ชายผา,3. รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ คุณุรัตน์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์1642557 นางสาวธารารัตน์ ภูศักดิ์,1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถาพร เริงธรรม,2. อาจารย์วีระกุล ชายผา,3. รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ คุณุรัตน์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์1632557นายดิษยทรรศน์ ศรีบุญเรือง,1. อาจารย์อุมารินทร์ ตุลารักษ์,2. รองศาสตราจารย์บุญยงค์ เกศเทศ,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย เพียยุระ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์1622557นายกฤต โสดาลี ,1. อาจารย์อุมารินทร์ ตุลารักษ์,2. รองศาสตราจารย์บุญยงค์ เกศเทศ,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย เพียยุระ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์1612557นางสาวกตัญญรัตน์ เศลารักษ์,1. รองศาสตราจารย์วิไลวัจส์ กฤษณะภูติ,2. รองศาสตราจารย์วิทยา ตรีโลเกศ,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์1602557นางสาวขวัญนคร สอนหมั่น ,1. รองศาสตราจารย์วิไลวัจส์ กฤษณะภูติ,2. รองศาสตราจารย์สุกัญญา เอมอิ่มธรรม,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎี อายุวัฒน์,4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษควบคุมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (เพิ่มเติม)15925571.1 นางสุวิมล คำชมพู,1.2 นายอุดม โลมาอินทร์
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย1582557นายวีระชัย โนนทุมมา นางสาววราภรณ์ งอสอน นางสาวจุฑรามาศ โงนมะณีย์ นางสาวปพิชญา สุริยะ นางสาวจิรนันท์ ตั้งมั่น นางสาวชนิตา รอยประโคน นางสาวสลิล สามหมอ นายทัตเทพ ธรรมษา นายสุระพรชัย นนทการ นางสาวเจนจิรา บัวคำทุม,ผู้ช่วยศาสตราจารย์มารศรี สอทิพย์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย เพียยุระ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาลี ขันธุวาร,รองศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา,อาจารย์แก้วตา จันทรานุสรณ์
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารรายวิชาประวัติศาสตร์และโบราณคดี1572557อาจารย์ธนนันท์ บุ่นวรรณา ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต ชัยครรชิต
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการปัจฉิมริมโขงโค้งสำคัญการศึกษา15625571. อาจารย์แก้วตา จันทรานุสรณ์,2. รองศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มารศรี สอทิพย์ ,4. นายดุสิต ไวยโภชน์,5. นางกนกวรรณ สิทธิมงคล
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย1552557อาจารย์แก้วตา จันทรานุสรณ์ ,รองศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา
แต่งตั้งคณะกรรมการออกและตรวจข้อสอบ กรรมการดำเนินการจัดทำข้อสอบ และเจ้าหน้าที่พิมพ์ข้อสอบ การสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับผู้สมัครสอบเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)15425571.1 นางพิศมัย เมืองสนธิ์,1.2 นางแฉล้ม ไกรยะวงศ์,1.3 นางบุญเพ็ง บุญทุม,1.4 นางสาวไพรินทร์ เมืองสนาม,1.5 นางสาวนิตดา ลีทองดี,1.6 นางสาวชรินรัตน์ ป้ายจัตุรัส
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น แก่บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น15125571. รองคณบดีฝ่ายบริหาร,2. เลขานุการคณะฯ,3. นายฤทธิไกร โพธิปัสสา,4. นายบวร แก้วกงพาน,5. นายสุรพล ชาสิงห์แก้ว,6. นายชัยรัตน์ แก้วกันหา,7. นางสาวอิสรียา มะลิรักษ์,8. นางสาวศศิธร สิทธิพรหม,9. นางสาวสุภัสสร ศรีมนตรี,10. นางอมรรัตน์ สิทธิศักดิ์,11. นางสาวณัชชา วงษ์โก,12. นางสาวอัมพร วงษ์สอน,13. นางกังสดาล ภูสิงหา,14. นายเจริญ มางจันดีอุดม
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานกีฬา 36 ปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เพิ่มเติม)1502557อาจารย์อาทิตย์ จิตรโท
แต่งตั้งคณะกรรมการในการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 25571492557รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข,ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา ทองพูน พัฒนศร,ผู้ช่วยศาสตราจารย์หอมหวล บัวระภา,นางสาวนิตดา ลีทองดี,นางสาวไพรินทร์ เมืองสนาม,นางสาวขวัญนคร สอนหมั่น,นางสาวจุฑารัตน์ หัสดี,นางสาวกนกรัตน์ เวียงชัยนางสาวสกุลรัตน์ มนตรีพิลา,นางสาวอรอุมา โสภัย,นายฤทธิไกร โพธิปัสสา,นางสาวอนงค์นาถ โยคุณ,นางอมรรัตน์ สิทธิศักดิ์,นายอภิรัก ผิวบาง,นางสุจิตตรา เมียน,นางสาวศิริญญา ฤทธิพันธรักษ์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวัน เสนจันทร์ฒิชัย,รองศาสตราจารย์อาภาภรณ์ จินดาประเสริฐ,อาจารย์สุบรรณ แก้วกันยา ,อาจารย์ประดิษฐ์ แสงสุกวาว,อาจารย์กรวิภา พูลผล,อาจารย์จงรักษ์ เลี้ยงพานิชย์,รองศาสตราจารย์ภรณี ศิริโชติ,รองศาสตราจารย์สมาน ลอยฟ้า,รองศาสตราจารย์มาลี กาบมาลา,อาจารย์ขนิษฐา จิตแสง,อาจารย์พัชรินทร์ ลาภานันท์,อาจารย์จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง,อาจารย์กีรติพร จูตะวิริยะ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์คำแหง วิสุทธางกูร,รองศาสตราจารย์ประยงค์ แสนบุราณ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์หอมหวล บัวระภา,อาจารย์วิเชียร แสนมี,ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธรักษ์ ปราบนอก,รองศาสตราจารย์บัวพันธ์ พรหมพักพิง,ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์,อาจารย์ชลิดา ปิยะธำรงชัย,ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา จันทร์เทาว์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา,ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย เพียยุระ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์มารศรี สอทิพย์,อาจารย์อุมารินทร์ ตุลารักษ์,อาจารย์ศุภกิต บัวขาว,รองศาสตราจารย์ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์,อาจารย์แก้วตา จันทรานุสรณ์,อาจารย์ธนนันท์ บุ่นวรรณา,รองศาสตราจารย์เศกสรรค์ ยงวณิชย์ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎี อายุวัฒน์ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้ารุ่ง มีอุดร ,อาจารย์ชลิดา โพธิ์ถาวร,รองศาสตราจารย์สำเริง จันทรสุวรรณ,อาจารย์มณีมัย ทองอยู่ ,อาจารย์วิเชียร แสนมี ,นายบรรจง สายแวว
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์1482557นางสาวพัณณิตา นันทะกาล,1. รองศาสตราจารย์สมาน ลอยฟ้า,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ ,3. อาจารย์กันยารัตน์ เควียเซ่น,4. รองศาสตราจารย์มาลี กาบมาลา
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานกีฬา 36 ปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1472557อาจารย์ชัชวาล ศรีทอง,อาจารย์วิเชียร แสนมี,อาจารย์บัญชาการ สมีเพ็ชร,อาจารย์สุเขตต์ศักดิ์ หวานวาจา,นายอาณัติ โสภาศุภวัตร,นายศุภกร อภิญญานนท์,นายกฤษณะ เวทีวุฒาจารย์,นายอภิรัก ผิวบาง,นายอนุวัฒน์ กันทัพ,นายธนกร บุญจันทร์,นางผ่องพรรณ ทวีวิจิตรกุล,นางสาวกนกรัตน์ เวียงชัย,นางสำเรียง โกกอุ่น,นางกนกวรรณ สิทธิมงคล ,นางสาวศุภาพิชญ์ ฤทธิลา,นางสาวจุฑารัตน์ หัสดี,นางพรทิพา ไชยรงศรี,นางสาววริศรา จรทอง,นางสาวจณิสตา พยัคฆ์มะเริง,นางสาวสุพรรณี กันหาชาติ,นางสาวชรินรัตน์ ป้ายจัตุรัส,นางสาวนิตดา ลีทองดี ,นางขวัญฤดี น้อยสุวรรณ,นางบานเย็น ศรีกุล,นางบุญเพ็ง บุญทุม,นางแฉล้ม ไกรยะวงศ์,นางพิศมัย เมืองสนธิ์ ,นางสาวธันยนันท์ คำพงศ์ภวัฒน์ ,นางอมรรัตน์ สิทธิศักดิ์,นางสุจิรา ผิวบาง,นางสาวศศิธร สิทธิพรหม ,นางสาวกนกรัตน์ เพชรประเสริฐ,นางสาวณัชชา วงษ์โก,นางสาวอัมพร วงษ์สอน ,นางสาวสุจิตตรา โคสารคูณ,นายศักดิ์นันท์ ทัศนขนิษฐากุล,นางสาวพิมพ์มาศ พุทธมาตย์,นางสาววารุณี ฉกรรศิลป์,นางสาวปิยนันท์ ดวงก้งแสน,นางสาวศริญญา ฤทธิพันธรักษ์,นางบุญเชิด กอมาตย์,นายอภิรัก ผิวบาง,นางสาวอนงค์นาถ โยคุณ,นางสาวสกุลรัตน์ มนตรีพิลา,นางสาวอรอุมา โสภัย,นางสาวไพรินทร์ เมืองสนามนางสาวขวัญนคร สอนหมั่น,นางสาวอัมพร รักหนองแซง,นางสาวธัญพร ดวงพิมพ์ ,นางสาวกนกรัตน์ ต้นกันยา,นางพูนศรี สีหาวัตร,นางสุมาลี ธุระธรรม,รองคณบดีฝ่ายบริหาร,นางสาวอิสรียา มะลิรักษ์,นางสาวชลนิกานต์ บรรลุสันต์,นางสาววาสนา ฉิมภู,นายฉลองรัฐ แสงดาว,นางสาวพีรดา ศรีบุรินทร์
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 25571462557นายภาณุพงศ์ ภูมิพะนา นายสุขุม นราเลิศสุขุมพงศ์ นายธนพนธ์ บดีพงศ์ นายสุรสิทธิ์ สนิทนวล นางสาวเจนจิรา สุรันนา นางสาวศิวาภรณ์ พันธุ์สาธิต นายโรจนวรรณ หาดี นายเอื้ออังกูร กิติรัตน์ตระการ นายวุฒิชัย คำแดงใส นายพิชชากร มหาชัย นายจิตรายุทธ ฉัตรชัยพลรัตน์ นางสาวโสภิดา ผู้สมเก่า นางสาวจุฑามาศ ค่อมบุญ นางสาวสุชานันท์ บุบผาชาติ นายโกสินทร์ ทองดี นางสาวฉัตรชนก นานอก นางสาววิจิตรา คกะเนปะ นายนัฐฐิกรณ์ พันธุ์ยุรา นางสาวขวัญสุดา ครองยุทธ นางสาววชิราภรณ์ โฮมแพน นายวศิน คณะรัฐ นางสาววรัญญา กิจไพบูลย์พาณิช นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีสังข์ นางสาวจารุวรรณ แซ่ตั้น นายวัฒนา โสอุดทา นางสาวศุภวรรณ บุญปัญญา นายณัฐพงษ์ พันธ์มาลี นายรัชชานนท์ คุณโพธิ์ นางสาวปัทมาภรณ์ เผือดผุด
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์1452557พระมหา ศรายุทธ เจตรา ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา
แต่งตั้งคณะกรรมการชุมนุมภาษาญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 255714425571. อาจารย์พราวพรรณ พลบุญ,2. นายเมธินทร์ สำโรงลุน,3. นางสาวขวัญตา ไทยกุล,4. นางสาวเทพสุดา วงศ์คำสิงห์,5. นางสาวไหมแพร โพธิ์ขวัญ,6. นางสาววริทธิ์นันท์ คงสถิตย์ธรรม,7. นางสาวพิมพ์ลภัส เฉลิมศรี,8. นางสาวชลทิชา โสพิลา,9. นางสาวปุณณภา ขันธรัตน์,10. นายจิรศิลป์ พัวพาณิชยกุล,11. นางสาววริษา วงศานรเศรษฐ์ ,12. นางสาวนวรัตน์ ปาลา,13. นางสาวณัชชา อุนรัตน์
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจศึกษา ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2556 (เพิ่มเติม)1432557นายอัครเดช เจริญบุญ,นางสาวอนงค์นาถ โยคุณ,นางสาวอรอุมา โสภัย,นางสาวชรินรัตน์ ป้ายจัตุรัส,นางสาวสกุลรัตน์ มนตรีพิลา,นายดุสิต ไวยโภชน์
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 25561422557ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา ทองพูน พัฒนศร,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกานต์ โฆษิตตระกูล,อาจารย์เบญญาทิพย์ ศุภะกะลิน,อาจารย์ศักดา จันทร์ประเสริฐ,อาจารย์สุธิดา โง่นคำ,อาจารย์อรอนงค์ อินสอาด,นางบุบผา ประสารฉ่ำ,นางสุจิรา ผิวบาง,นางสาวอนงค์นาถ โยคุณ,นางสาวสุภัสสร ศรีมนตรี,นางสุจิรา ผิวบาง,นางสาวพิมพ์มาศ พุทธมาตย์,นายอาณัติ โสภาศุภวัตร,นายบรรจง สายแวว,นายธนกร บุญจันทร์,นายศุภกร อภิญญานนท์,นายกฤษณะ เวทีวุฒาจารย์,3.6 นายธนเชษฐ์ สิทธิศักดิ์,3.7 นายอัครเดช เจริญบุญ,นางสาวอรอุมา โสภัย,นางสาวกนกรัตน์ เวียงชัย,นางสาวศิริญญา ฤทธิพันธรักษ์,นางสาวชรินรัตน์ ป้ายจัตุรัส,นางสาวสกุลรัตน์ มนตรีพิลา,นางสาววารุณี ฉกรรศิลป์,นายเจริญ มางจันดีอุดม,นายฤทธิไกร โพธิปัสสา,นายชวด คนล้ำ,นายอนุวัฒน์ กันทัพ ,นายดุสิต ไวยโภชน์ ,นายสุรพล ชาสิงห์แก้ว,นางบานเย็น ศรีกุล ,นางสาวปิยนันท์ ดวงก้งแสน,
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน1412557ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา ทองพูน พัฒนศร,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกานต์ โฆษิตตระกูล ,อาจารย์ศักดา จันทร์ประเสริฐ,อาจารย์สุธิดา โง่นคำ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถาพร เริงธรรม,นางบุบผา ประสารฉ่ำ,นางสุจิรา ผิวบาง,นางบุบผา ประสารฉ่ำ,นางบุญเชิด กอมาตย์,นางสาวสุจิตตรา โคสารคูณ,นายศักดิ์นันท์ ทัศนขนิษฐากุล,นางบานเย็น ศรีกุล,นางสาวพิมพ์มาศ พุทธมาตย์,นายอาณัติ โสภาศุภวัตร,นายบรรจง สายแวว,นายธนกร บุญจันทร์,นายศุภกร อภิญญานนท์ ,นายกฤษณะ เวทีวุฒาจารย์,3.6 นายธนเชษฐ์ สิทธิศักดิ์,3.7 นายอัครเดช เจริญบุญ,นางสาวอนงค์นาถ โยคุณ,นางสาวอรอุมา โสภัย,นางสาวกนกรัตน์ เวียงชัย,นางสาวศิริญญา ฤทธิพันธรักษ์,นางสาวสกุลรัตน์ มนตรีพิลา,นายอภิรัก ผิวบาง,นางสาวไพรินทร์ เมืองสนาม,นางสาวศุภาพิชญ์ ฤทธิลา,นางสาววารุณี ฉกรรศิลป์,นายเจริญ มางจันดีอุดม,นายฤทธิไกร โพธิปัสสา,นายชวด คนล้ำนายอนุวัฒน์ กันทัพ,นายดุสิต ไวยโภชน์,นายสุรพล ชาสิงห์แก้ว,นางสาวปิยนันท์ ดวงก้งแสน,
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์1402557ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถาพร เริงธรรม ,รองศาสตราจารย์สุกัญญา เอมอิ่มธรรม
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานสหกิจศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 255713925571. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ,2. รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม,3. ประธานกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ,4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถาพร เริงธรรม,5. อาจารย์อิมรอน โสะสัน,6. รองศาสตราจารย์เศกสรรค์ ยงวณิชย์,7. อาจารย์กิตติบดี ใยพูล,8. อาจารย์พรสรรค์ ปิยนันทิศักดิ์,9. อาจารย์จักรกฤษ กมุทมาศ,10. นางสาวศุภาพิชญ์ ฤทธิลา
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์1342557นางสาวภัทรนิษฐ์ สุรโกมลเศรษฐ์,1. รองศาสตราจารย์สมาน ลอยฟ้า,2. อาจารย์สมรักษ์ สหพงศ์,3. อาจารย์กันยารัตน์ เควียเซ่น,4. รองศาสตราจารย์มาลี กาบมาลา
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจศึกษา ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 25561382557ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา ทองพูน พัฒนศร,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกานต์ โฆษิตตระกูล ,อาจารย์เบญญาทิพย์ ศุภะกะลิน,อาจารย์ศักดา จันทร์ประเสริฐ,อาจารย์สุธิดา โง่นคำ,อาจารย์อรอนงค์ อินสอาด,นางบุบผา ประสารฉ่ำ,นางสุจิรา ผิวบาง,นางสาวสุภัสสร ศรีมนตรี ,นางสาวพิมพ์มาศ พุทธมาตย์,นางสาวปิยนันท์ ดวงก้งแสน,นายอาณัติ โสภาศุภวัตร,นายบรรจง สายแวว,นายธนกร บุญจันทร์,นายศุภกร อภิญญานนท์ ,นายกฤษณะ เวทีวุฒาจารย์,3.6 นายธนเชษฐ์ สิทธิศักดิ์,นางสาวกนกรัตน์ เวียงชัย,นางสาวศิริญญา ฤทธิพันธรักษ์,นางสาววารุณี ฉกรรศิลป์ ,นายเจริญ มางจันดีอุดม,นายฤทธิไกร โพธิปัสสา,นายชวด คนล้ำ,นายอนุวัฒน์ กันทัพ,นายสุรพล ชาสิงห์แก้ว,นางบานเย็น ศรีกุล,อาจารย์จิราพร ปาสาจะ ,อาจารย์เบญญาทิพย์ ศุภะกะลิน
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือนักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1372557รองคณบดีฝ่ายวิชาการ,รองศาสตราจารย์เอกศักดิ์ ยุกตะนันทน์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทุมรัตน์ คุณเงิน,ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัสมิลล์ วัชระกวีศิลป,ผู้ช่วยศาสตรจารย์เทพพร มังธานี,อาจารย์มารศรี สอทิพย์ ,อาจารย์ธนนันท์ บุ่นวรรณา,อาจารย์ศิลปกิจ ตี่ขันติกุล ,อาจารย์อรอนงค์ อินสอาด,อาจารย์สุธิดา โง่นคำอาจารย์สุธิดา โง่นคำ,อาจารย์เบญญาทิพย์ ศุภะกะลิน ,อาจารย์จอมรัฐ พัฒนศร ,อาจารย์ปุญณิศา วิเศษสินธุ์,อาจารย์ปาณิสรา ใจสุข,อาจารย์เฟื่องเกษ ทองวันชัย,อาจารย์รัชนี ปิยะธำรงชัย,อาจารย์สมใจ ศรีหล้า,อาจารย์ศิรายุ โพธิ์วันนา,อาจารย์พรสรรค์ ปิยนันทิศักดิ์,อาจารย์อภิญญา หินนนท์ ,นางสาวณัชชา วงษ์โก,นางบุญเชิด กอมาตย์,นางบุบผา ประสารฉ่ำ,นางสาวพิมพ์มาศ พุทธมาตย์,นางสาวปิยนันท์ ดวงก้งแสน
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์1362557นางสาวพิมพิกา วะสาร ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถาพร เริงธรรม
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์1352557นายคมสัน พันธุ์ชัยเพชร,1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลภัสส์ วงษ์ประเสริฐ,3. อาจารย์กันยารัตน์ เควียเซ่น,4. รองศาสตราจารย์มาลี กาบมาลา,2. อาจารย์สมรักษ์ สหพงศ์
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์1332557นางสาวศิรินภา ณศรีสุข,ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา จันทร์เทาว์
แต่งตั้งคณะกรรมการออกและตรวจข้อสอบ กรรมการดำเนินการจัดทำข้อสอบ และเจ้าหน้าที่พิมพ์ข้อสอบ การสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับผู้สมัครสอบเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 25571322557ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา ทองพูน พัฒนศร,นางสาวอนงค์นาถ โยคุณ,นางสาวสกุลรัตน์ มนตรีพิลา,นางสาวอรอุมา โสภัย,นางสาวชลนิกานต์ บรรลุสันต์,4.2 อาจารย์จงรักษ์ เลี้ยงพานิชย์,4.3 อาจารย์จอมรัฐ พัฒนศร,4.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์,4.5 อาจารย์สุขุม วสุนธราโศภิต,4.6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยา วิทย์สุภาเลิศ,4.7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิ จังสถิตย์กุล,4.8 รองศาสตราจารย์อาภาภรณ์ จินดาประเสริฐ,4.9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสอางค์ นิติวรคุณาพันธุ์,อาจารย์กรวิภา พูลผล,อาจารย์ภารดี ตั้งแต่ง,อาจารย์ดารารัตน์ คำภูแสน,5.5 นายสายันต์ อ้อมแก้ว
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น1312557อาจารย์มธุรส แพทย์ชีพ ,อาจารย์พราวพรรณ พลบุญ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์1232557นางนวินดา สุจินพรัหม,1. อาจารย์จงรักษ์ เลี้ยงพานิชย์,2. อาจารย์ภัทร์ธีรา เทียนเพิ่มพูล,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวัน เสนจันทร์ฒิชัย,4. อาจารย์กรวิภา พูลผล
แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 25561252557คณบดี,รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ,รองคณบดีฝ่ายบริหาร,รองคณบดีฝ่ายวิชาการ,รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ,รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม,รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์,ประธานกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์,ประธานกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์,ประธานกลุ่มวิชาภาษา,ประธานกลุ่มวิชาการจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร,รองศาสตราจารย์สมาน ลอยฟ้า,รองศาสตราจารย์ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิ่นปินัทธ์ เผือกพันธ์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา,เลขานุการคณะฯ,หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารจัดการ,หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านแผนและประกันคุณภาพ,หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านวิชาการ,หัวหน้างานประกันคุณภาพ,นายอุเทน บัวแสงหัวหน้างานพัฒนานักศึกษา,หัวหน้างานบัณฑิตศึกษา,หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ,หัวหน้างานอาคารสถานที่,หัวหน้างานบริหารงานบุคคล,หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์,หัวหน้างานการเงิน,หัวหน้าศูนย์ประสานงาน อาคาร HS.01,หัวหน้าศูนย์ประสานงาน อาคาร HS.02,นางสาวอิสรียา มะลิรักษ์,นางสุมาลี ธุระธรรม,นางสาวกนกรัตน์ เพชรประเสริฐ,นางสาวไพรินทร์ เมืองสนาม,นางสาวณัชชา วงษ์โก,นางสาวอัมพร วงษ์สอน,นางสาวขวัญนคร สอนหมั่น,นางสาวอัมพร รักหนองแซง,นายศักดิ์นันท์ ทัศนขนิษฐากุล ,นายธนเชษฐ์ สิทธิศักดิ์,นายธนกร บุญจันทร์ ,นายศุภกร อภิญญานนท์,นายกฤษณะ เวทีวุฒาจารย์,นายวิจิตร จรทอง,นายอภิรัก ผิวบาง,นางสาววารุณี ฉกรรศิลป์,นางสุจิรา ผิวบาง,นางสาวพิมพ์มาศ พุทธมาตย์,นางสาวปิยนันท์ ดวงก้งแสน,นางสาวศิริญญา ฤทธิพันธรักษ์,นางสาวสกุลรัตน์ มนตรีพิลา ,นางสาวอรอุมา โสภัย,นางสาวชลนิกานต์ บรรลุสันต์,นางสาววาสนา ฉิมภู ,นายฉลองรัฐ แสงดาว,นางสำเรียง โกกอุ่น,นางกนกวรรณ สิทธิมงคล,นางสาวนิตดา ลีทองดี,นางสาวศุภาพิชญ์ ฤทธิลา,นางสาวจณิสตา พยัคฆ์มะเริง,นางสาววริศรา จรทอง,นางสาวชรินรัตน์ ป้ายจัตุรัส ,นางสาวจุฑารัตน์ หัสดี,นางสาวสุพรรณี กันหาชาติ,นางสาวกนกรัตน์ เวียงชัย,
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและบุคคลภายนอก ครั้งที่ 1/2557 ประจำปี 25571302557ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา ทองพูน พัฒนศร,นางสาวอนงค์นาถ โยคุณ,นางสาวสกุลรัตน์ มนตรีพิลา,นางสาวอรอุมา โสภัย,นางสาวชลนิกานต์ บรรลุสันต์,4.2 อาจารย์จงรักษ์ เลี้ยงพานิชย์,4.3 อาจารย์จอมรัฐ พัฒนศร,4.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์,4.5 อาจารย์สุขุม วสุนธราโศภิต,4.6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยา วิทย์สุภาเลิศ,4.7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิ จังสถิตย์กุล,4.8 รองศาสตราจารย์อาภาภรณ์ จินดาประเสริฐ,4.9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสอางค์ นิติวรคุณาพันธุ์,อาจารย์กรวิภา พูลผล,อาจารย์ภารดี ตั้งแต่ง,อาจารย์ดารารัตน์ คำภูแสน,5.5 นายสายันต์ อ้อมแก้ว,นางสาวศิริญญา ฤทธิพันธรักษ์,นางสาวไพรินทร์ เมืองสนาม,นางสาวสกุลรัตน์ มนตรีพิลา,
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์1292557นางมุทิตา ค้าขาย,1. รองศาสตราจารย์บัวพันธ์ พรหมพักพิง,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูพักตร์ สุทธิสา,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้ารุ่ง มีอุดร
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกลุ่มวิชาภาษา1282557ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวัน เสนจันทร์ฒิชัย
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ1272557อาจารย์เบญญาทิพย์ ศุภะกะลิน ,อาจารย์จิราพร ปาสาจะ
ต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน1262557อาจารย์อรอนงค์ อินสอาด ,อาจารย์เบญญาทิพย์ ศุภะกะลิน
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติในวาระวันสถาปนาครบรอบ 36 ปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์142557
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาชาวต่างประเทศเข้าศึกษาในสาขาวิชาลุ่มน้ำโขงศึกษา12425571. รองศาสตราจารย์ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์,2. อาจารย์กีรติพร จูตะวิริยะ,3. อาจารย์ธนนันท์ บุ่นวรรณา
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (นานาชาติ) (เพิ่มเติม)1222557อาจารย์บัญชาการ สมีเพ็ชร
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 255612125571. รองศาสตราจารย์มาลี กาบมาลา,2. รองศาสตราจารย์ภรณี ศิริโชติ,3. รองศาสตราจารย์ลำปาง แม่นมาตย์,4. อาจารย์ขนิษฐา จิตแสง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์1202557นายบุญทวี สอสัมพันธ์ ,รองศาสตราจารย์บัวพันธ์ พรหมพักพิง ,ศาสตราจารย์มนัส สุวรรณ,รองศาสตราจารย์เศกสรรค์ ยงวณิชย์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์ อภิชาติวัลลภ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์1192557นายเอกพจน์ วงศ์พะเนา,รองศาสตราจารย์สุกัญญา เอมอิ่มธรรม, อาจารย์วิภาวี กฤษณะภูติ
แต่งตั้งคณะกรรมการ Home Coming Day (HUSO HUG HOME PARTY) งานสถาปนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครบรอบ 36 ปี1142557คณบดี,รองคณบดีฝ่ายบริหาร,รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม,รองคณบดีฝ่ายวิชาการ,รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ,รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ,รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์,เลขานุการคณะฯ,ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์,ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม,ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา,ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์,ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ,ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสเปน,ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย,ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ,ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน,ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ,ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น,ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส,ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ,ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (นานาชาติ) ,ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ,ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ,ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา,ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา,ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ,ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม,ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาลุ่มน้ำโขง ,ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย,ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา,ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ,ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศาสตร์,ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา,ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา,ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ,ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนาตะวันออก,ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ ,นายอภิรัก ผิวบาง,นางสาวไพรินทร์ เมืองสนาม ,นางบุญเชิด กอมาตย์,อาจารย์จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง,อาจารย์แก้วตา จันทรานุสรณ์ ,อาจารย์อิมรอน โสะสัน,อาจารย์วิกรานต์ นามผาดอน ,อาจารย์ชัชวาล ศรีทอง,อาจารย์ศักดา จันทร์ประเสริฐ ,อาจารย์ชลิดา โพธิ์ถาวร,อาจารย์จิราพร ปาสาจะ,อาจารย์จอมรัฐ พัฒนศร,นายอาณัติ โสภาศุภวัตร,นายธนเชษฐ์ สิทธิศักดิ์,นายบรรจง สายแวว,นายกฤษณะ เวทีวุฒาจารย์ ,อาจารย์พีรวิชณ์ สัทธรรมนุวงศ์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์มารศรี สอทิพย์,อาจารย์บุญมา พรหมสาขา ณ สกลนคร,อาจารย์พราวพรรณ พลบุญ ,อาจารย์อาทิตย์ จิตรโท,นายศุภกร อภิญญานนท์,นายธนกร บุญจันทร์,นายอัครเดช เจริญบุญ,นายวิจิตร จรทอง,นายบรรจง สายแวว,เลขานุการคณะฯ,นางอมรรัตน์ สิทธิศักดิ์,นางเพ็ญนภา วันสาสืบ,นางขวัญฤดี น้อยสุวรรณ,นางบานเย็น ศรีกุล,นางบุญเพ็ง บุญทุม,นางแฉล้ม ไกรยะวงศ์,นางพิศมัย เมืองสนธิ์,นางอุดมลักษณ์ บำรุงญาติ,นางกังสดาล ภูสิงหา,นางสาวจินตนา จุลคำภา,นางสุมาลี ธุระธรรม,นางสาวอิสรียา มะลิรักษ์,นางสาวพีรดา ศรีบุรินทร์,นางสาวชลนิกานต์ บรรลุสันต์,นางสาววาสนา ฉิมภู,นางพูนศรี สีหาวัตร ,นายฉลองรัฐ แสงดาว,นางสาวศศิธร สิทธิพรหม,นางสาวกนกรัตน์ เพชรประเสริฐ,นางสาวสุภัสสร ศรีมนตรี,นางผ่องพรรณ ทวีวิจิตรกุล,นางสาวชรินรัตน์ ป้ายจัตุรัส,นางสาวกนกรัตน์ เวียงชัย,นางสาวณัชชา วงษ์โก,นางสาวอัมพร วงษ์สอน,นางสาวจณิสตา พยัคฆ์มะเริง ,นางสาววริศรา จรทอง,นางสาวสุพรรณี กันหาชาติ,นางสาวชรินรัตน์ ป้ายจัตุรัส,นางสาวศุภาพิชญ์ ฤทธิลา,นางสาวจุฑารัตน์ หัสดี,นางพรทิพา ไชยรงศรี,นางกนกวรรณ สิทธิมงคล,นางสำเรียง โกกอุ่น,นางสาวนิตดา ลีทองดี,นางสาวธันยนันท์ คำพงศ์ภวัฒน์,นางสาวกนกรัตน์ เวียงชัย,นางสาวอนงค์นาถ โยคุณ,นางสาวสกุลรัตน์ มนตรีพิลา,นางสาวอรอุมา โสภัย
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในต่างประเทศ1132557ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์,อาจารย์อรอนงค์ อินสอาด,อาจารย์เบญญาทิพย์ ศุภะกะลิน,อาจารย์จิราพร ปาสาจะ,นางสุมาลี ธุระธรรม,นางสาวอิสรียา มะลิรักษ์,นางสาวนิตดา ลีทองดี
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย1122557อาจารย์แก้วตา จันทรานุสรณ์ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์มารศรี สอทิพย์
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักดุษฎีนิพนธ์1112557นางสาวขวัญสุปาณัฏฐ์ พันธ์เกษม,ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการพิจารณาข้อเสนอโครงการและตำราฉบับสมบูรณ์ “เรื่องการค้นคืนสารสนเทศ (Information Retrieval)” ของ รองศาสตราจารย์สมาน ลอยฟ้า1102557ศาสตราจารย์ชุติมา สัจจานันท์ ,รองศาสตราจารย์สมาน ลอยฟ้า
อนุมัติให้ลาออกจากกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย1092557ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาลี ขันธุวาร
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการรายงานความก้าวหน้าในหลักสูตรลุ่มน้ำโขงศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 255610825571. อาจารย์กีรติพร จูตะวิริยะ,2. อาจารย์มณีมัย ทองอยู่,3. อาจารย์แก้วตา จันทรานุสรณ์ ,4. อาจารย์พัชรินทร์ ลาภานันท์,5. อาจารย์ชลิดา โพธิ์ถาวร,6. อาจารย์ธนนันท์ บุ่นวรรณา ,7. อาจารย์จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง,8. อาจารย์ศิลปกิจ ตี่ขันติกุล,9. รองศาสตราจารย์ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักดุษฎีนิพนธ์1022557นายวิชัย ธรรมวิจิตเดช,อาจารย์สมพันธ์ เตชะอธิก
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม10725571. รองศาสตราจารย์บัวพันธ์ พรหมพักพิง,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์ ,3. รองศาสตราจารย์สมนึก ปัญญาสิงห์,4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้ารุ่ง มีอุดร,5. อาจารย์สมพันธ์ เตชะอธิก,6. อาจารย์ศิลปกิจ ตี่ขันติกุล,7. อาจารย์มานะ นาคำ ,8. อาจารย์ชลิดา ปิยะธำรงชัย,9. อาจารย์วิภาวี กฤษณะภูติ
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย1062557ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา จันทร์เทาว์ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม1052557ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้ารุ่ง มีอุดร ,อาจารย์มานะ นาคำ
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา1042557ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎี อายุวัฒน์ ,อาจารย์กีรติพร จูตะวิริยะ
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสัมมนาวิชาการหลักสูตรและการจัดทำ มคอ.510325571. อาจารย์มธุรส แพทย์ชีพ,2. อาจารย์ภัทรา ภมรศิลปธรรม ,3. อาจารย์พราวพรรณ พลบุญ ,4. อาจารย์รัชนี ปิยะธำรงชัย,5. อาจารย์ภูวัตร ทาอินต๊ะ,6. นางสาวชรินรัตน์ ป้ายจัตุรัส
แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับรางวัล “เชิดชูเกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2557”10125571. รองคณบดีฝ่ายบริหาร,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต ชัยครรชิต,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์หอมหวล บัวระภา,4. รองศาสตราจารย์เศกสรรค์ ยงวณิชย์,5. รองศาสตราจารย์สุกัญญา เอมอิ่มธรรม,6. รองศาสตราจารย์มาลี กาบมาลา,7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลภัสส์ วงษ์ประเสริฐ,8. รองศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา,9. อาจารย์สุบรรณ แก้วกันยา,10. เลขานุการคณะฯ,11. หัวหน้างานบริหารงานบุคคล
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น1002557คณบดี,รองคณบดีฝ่ายวิชาการ,รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์,ประธานหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น,อาจารย์พราวพรรณ พลบุญ,อาจารย์รัชนี ปิยะธำรงชัย,อาจารย์ภูวัตร ทาอินต๊ะ,อาจารย์ภัทรา ภมรศิลปธรรม,อาจารย์มธุรส แพทย์ชีพ ,นางสาวชรินรัตน์ ป้ายจัตุรัส
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ992557ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวัน เสนจันทร์ฒิชัย ,อาจารย์จงรักษ์ เลี้ยงพานิชย์
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง เทคนิคการแปลและล่าม (เพิ่มเติม)982557นายบรรจง สายแวว ,นายสุรพล ชาสิงห์แก้ว
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์972557นางสาวปรวรรณ ยิ้มชัยภูมิ,1. รองศาสตราจารย์อำนวย คำตื้อ,2. รองศาสตราจารย์สุกัญญา เอมอิ่มธรรม,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์962557นางสาวภัทรปภา อินทนิล,1. อาจารย์วีระกุล ชายผา,2. รองศาสตราจารย์สุกัญญา เอมอิ่มธรรม,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์952557นางกฤษณา สุนทรไชยา,1. อาจารย์วีระกุล ชายผา,2. รองศาสตราจารย์สุกัญญา เอมอิ่มธรรม,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์942557นางสาวปัฐมาวดี ดีแป้น,1. รองศาสตราจารย์อํานวย คําตื้อ,2. รองศาสตราจารย์สุกัญญา เอมอิ่มธรรม,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์932557นางสาวรุ่งอรุณ กุลหินตั้ง,1. รองศาสตราจารย์สมาน ลอยฟ้า,2. รองศาสตราจารย์มาลี กาบมาลา,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลภัสส์ วงษ์ประเสริฐ

page 18.9710144928 / 44
[previous][next]
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ]