" ท่านสามารถค้นหารายการจากประเภทที่เลือกได้ "
** ค้นคำสั่งคณะ **
แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา392558ผู้ช่วยศาสตราจารย์หอมหวล บัวระภา
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบผลงานและประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน สำหรับบุคลากรตำแหน่งประเภททั่วไปและตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ที่เสนอขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น3825581. รองคณบดีฝ่ายบริหาร ,2. รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ,3. เลขานุการคณะ,4. นางอมรรัตน์ สิทธิศักดิ์
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการค่ายภาษาฝรั่งเศส372558คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์,รองคณบดีฝ่ายวิชาการ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทุมรัตน์ คุณเงิน,Mr.Michel Rochat,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทุมรัตน์ คุณเงิน,อาจารย์วรรณฤดี คุระวรรณ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมเกียรติ มินาMrs.Mariane Tallelt,Mr.Vincent Cheylan,
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยนาโกยา กักคุอิน362558คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ,รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์,รองคณบดีฝ่ายวิชาการ,ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น,อาจารย์พราวพรรณ พลบุญ,อาจารย์ภัทรา ภมรศิลปธรรม,อาจารย์มธุรส แพทย์ชีพ,นายเจริญ มางจันดีอุดม,นายบรรจง สายแวว,นายสุรพล ชาสิงห์แก้ว,นายสายันต์ พัดโสดา,นายชวด คนล้ำ,นายดุสิต ไวยโภชน์,นายอนุวัฒน์ กันทัพ,นางสาวอนงค์นาถ โยคุณ,นางสาวชรินรัตน์ ป้ายจตุรัส,นางสาวสุภัสสร ศรีมนตรี,นางสุจิตตรา เมียน,นายศักดิ์นันท์ ทัศนขนิษฐากุล,
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยทะคุโชคุ352558คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์,รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์,รองคณบดีฝ่ายวิชาการ,อาจารย์พราวพรรณ พลบุญ,ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น,อาจารย์ภัทรา ภมรศิลปธรรม,อาจารย์มธุรส แพทย์ชีพ,นายเจริญ มางจันดีอุดม,นายบรรจง สายแวว,นายสุรพล ชาสิงห์แก้ว,นายสายันต์ พัดโสดา,นายชวด คนล้ำ,นายดุสิต ไวยโภชน์,นายอนุวัฒน์ กันทัพ,นางสาวอนงค์นาถ โยคุณ,นางสาวชรินรัตน์ ป้ายจตุรัส,นางสุจิตตรา เมียน,นายศักดิ์นันท์ ทัศนขนิษฐากุล,นางสาวสุภัสสร ศรีมนตรี,
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 สาขาวิชาอาณาบริเวณศึกษา342558อาจารย์ ดร.มณีมัย ทองอยู่,รองศาสตราจารย์ ดร.ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์,อาจารย์ ดร.กีรติพร จูตะวิริยะ,ศาสตราจารย์สุวิทย์ ธีรศาศวัต,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนนันท์ บุ่นวรรณา
เปลี่ยนแปลงกำหนดวันสอบวิทยานิพนธ์332558นางสาวศศิวิมล แก้วเกิด
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์322558Mrs.Thantavanh Manolom ,1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศรีสันติสุข,2. อาจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ กิตติประภัสร์,3. รองศาสตราจารย์ ดร.บัวพันธ์ พรหมพักพิง,4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟ้ารุ่ง มีอุดร
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์312558นายสุทธิพล ธูปหอม,1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา จันทร์เทาว์,2. อาจารย์ ดร.ศุภกิต บัวขาว
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์302558นางสาวสุธาสินี โคตรชนะ,1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรักษ์ เลี้ยงพานิชย์,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา ทองพูน พัฒนศร
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์292558นางสาวรักเกล้า มีศิล ,1. รองศาสตราจารย์ ดร.บัวพันธ์ พรหมพักพิง,2. รองศาสตราจารย์วิไลวัจส์ กฤษณะภูติ,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟ้ารุ่ง มีอุดร,4. อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ ลาภานันท์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์282558นายพัฒนพงษ์ ธงหาร ,1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟ้ารุ่ง มีอุดร,2. รองศาสตราจารย์ ดร.บัวพันธ์ พรหมพักพิง,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สังคม ศุภรัตนกุล
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์272558นายเผด็จ จินดา ,1. รองศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ท้วมสุข,2. ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ,3. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ,4. รองศาสตราจารย์ ดร.ลำปาง แม่นมาตย์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ262558นางสาวขวัญแก้ว วนามี ,1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เอมอิ่มธรรม,2. รองศาสตราจารย์ ดร.เศกสรรค์ ยงวณิชย์ ,3. อาจารย์ ดร.วีระกุล ชายผา
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ252558นางสาวศศิวิมล แก้วเกิด ,1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธิดา โง่นคำ,2. อาจารย์ ดร.ภรณี ดีราษฎรวิเศษ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์242558Miss Qing Li ,1. อาจารย์ ดร.พรวิภา ไชยสมคุณ,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา,3. อาจารย์ ดร.ศุภกิต บัวขาว
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์232558นายธนพล เอกพจน์,1. อาจารย์ ดร.พรวิภา ไชยสมคุณ,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา,3. อาจารย์ ดร.ศุภกิต บัวขาว
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์222558นางสาวทัศน์สวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา,1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทวัน เสนจันทร์ฒิชัย,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ กี่สวัสดิ์คอน,3. อาจารย์ ดร.ภารดี ตั้งแต่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์212558นางสาวปทุมพร ชัยรัตน์,1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธิดา โง่นคำ,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิ จังสถิตกุล,3. อาจารย์ ดร.ปรีดาพร ศรีสาคร
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน192558Ms.Nana Yoshizaki
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการบริการวิชาการ(โครงการเสวนาการเตรียมตัวเดินทางไปต่างประเทศอย่างปลอดภัยของนักศึกษา)1825581. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎี อายุวัฒน์,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา,4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลภัสส์ วงษ์ประเสริฐ,5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์หอมหวล บัวระภา,6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาริสา อุ่นทานนท์,7. อาจารย์อุมารินทร์ ตุลารักษ์,8. อาจารย์ชัชวาล ศรีทอง,9. อาจารย์อาทิตย์ จิตรโท,10. นายบรรจง สายแวว,11. นายธนเชษฐ์ สิทธิศักดิ์,12. นายสุรพล ชาสิงห์แก้ว,13. นางสาวสุภัสสร ศรีมนตรี,14. นางสาววณิชชา ณรงค์ชัย,15. นางอุดมลักษณ์ บำรุงญาติ,16. นางสาวขวัญนคร สอนหมั่น,17. นางสาวอัมพร รักหนองแซง
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมวิชาการนานาชาติ The 2nd International Conference on Public Administration Khon Kaen University (KKU-ICPA)1725581.อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2.รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 3.คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4.รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5.รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6.คณบดีคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ วิทยาเขตหนองคาย 7.รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ คุณุรัตน์ 8.รองศาสตราจารย์สมศักดิ์ ศรีสันติสุข 9.รองศาสตราจารย์สุกัญญา เอมอิ่มธรรม 10.รองศาสตราจารย์เศกสรรค์ ยงวณิชย์ 11.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถาพร เริงธรรม 12.ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยุทธ์ จำรัสพันธุ์ 13.อาจารย์วีระกุล ชายผา 14.อาจารย์จักรกฤษ กมุทมาศ 15.อาจารย์รุ่งอรุณ บุญสายันต์ 16.นางสำเรียง โกกอุ่น 17.อาจารย์อิมรอน โสะสัน 18.นางสาววรางคณา หิรัญคำ 19.ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรอัมรินทร์ พรหมเกิด 20.นางอุดมลักษณ์ บำรุงญาติ 21.นางสาวขวัญนคร สอนหมั่น 22.อาจารย์พรสรรค์ ปิยนันทิศักดิ์ 23.อาจารย์อิมรอน โสะสัน 24.อาจารย์รุ่งอรุณ บุญสายันต์ 25.นางสำเรียง โกกอุ่น 26.นายธนาราช คงคารักษ์ 27.อาจารย์จักรกฤษ กมุทมาศ 28.นางเพ็ญนภา วันสาสืบ 29.นางบุบผา ประสารฉ่ำ 30.นางผ่องพรรณ ทวีวิจิตรกุล 31.นางสาวอนงค์นาถ โยคุณ 32.นางสุจิตตรา เมียน 33.นางสาวจณิสตา พยัคฆ์มะเริง 34.นางพิมพ์มาศ พุทธมาศ 35.นางสำเรียง โกกอุ่น 36.นางสาววรางคณา หิรัญคำ 37.นางรจนา แก่นอำพรพันธ์ 38.นางสาวพีรดา ศรีบุรินทร์ 39.นางสาวจินตนา จุลคำภา 40.นางกังสดาล ภูสิงหา 41.นางสาววาสนา ฉิมภู 42.นางแฉล้ม ไกรยะวงศ์ 43.นางอรปรีดา ทองเฉลิม 44.นายเจริญ มางจันดีอุดม 45.นายฤทธิไกร โพธิปัสสา 46.นายสุรพล ชาสิงห์แก้ว 47.นายสายันต์ พัดโสดา 48.นายวิญญู สอนอ้น 49.นายดุสิต ไวยโภชน์ 50.นายอนุวัฒน์ กันทัพ 51.นายชวด คนล้ำ 52.นายอาณัติ โสภาศุภวัตร 53.นายอัครเดช เจริญบุญ 54.นายธนาราช คงคารักษ์ 55.นายธนกร บุญจันทร์ 56.นายธนเชษฐ์ สิทธิศักดิ์ 57.นายกฤษณะ เวทีวุฒาจารย์ 58.นายบรรจง สายแวว
เปลี่ยนแปลงกำหนดวันสอบวิทยานิพนธ์162558นายธนดร พุทธรักษ์
เปลี่ยนแปลงหน้าที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น152558นางสาวภัทรา ภมรศิลปธรรม
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ Post Thailand TESOL1425581.รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์ 3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวัน เสนจันทร์ฒิชัย 4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธิดา โง่นคำ 5.อาจารย์พีรวิชณ์ สัทธรรมนุวงศ์ 6.อาจารย์ ดร.จอมรัฐ พัฒนศร 7.อาจารย์อนงค์นาฏ นุศาสตร์เลิศ 8.อาจารย์ ดร.ดารารัตน์ คำภูแสน 9.นางสาวธันยนันท์ คำพงศ์ภวัฒน์ 10.นางสาวกนกรัตน์ เวียงชัย 11.อาจารย์ ดร.ดารารัตน์ คำภูแสน 12.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธิดา โง่นคำ 13.Mrs. Manashi Dutta 14.นางสาวนวพร วรรณทอง 15.ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวัน เสนจันทร์ฒิชัย 16.ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์ 17.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธิดา โง่นคำ 18.อาจารย์เกวลิน ปวบุญสิริวงศ์ 19.Mrs. Manashi Dutta 20.นายธีรัชพล คำสะอาด 21.นางสาวยุพรัตน์ ภูมิการีย์ 22.นางสาวประไพพร พรมมา 23.นางสาวณัฐพร ผ่องอรัญ 24.นายเจริญ มางจันดีอุดม 25.นายบรรจง สายแวว 26.นายสุรพล ชาสิงห์แก้ว 27.นายกฤษณะ เวทีวุฒาจารย์ 28.นายอาณัติ โสภาศุภวัตร 29.นายธนเชษฐ์ สิทธิศักดิ์ 30.นายธนกร บุญจันทร์ 31.นายศุภกร อภิญญานนท์ 32.นายอัครเดช เจริญบุญ 33.นายณัฐนนท์ นาครินทร์ 34.ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์ 35.นางสาวพีรดา ศรีบุรินทร์ 36.นางสุมาลี ธุระธรรม 37.นางสาวอิสรียา มะลิรักษ์ 38.นางจินตนา จุลคำภา 39.นางกังสดาล แสงห้วยไผ่ 40.นางสาวชลนิกานต์ บรรลุสันต์ 41.นายฉลองรัฐ แสงดาว 42.นางสาววาสนา ฉิมภู 43.นางสาวกนกรัตน์ เวียงชัย 44.อาจารย์ ดร.ภรณี ดีราษฎร์วิเศษ 45.ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงรักษ์ เลี้ยงพานิชย์ 46.อาจารย์นวลจันทร์ ประดุจชนม์ 47.นางสาวชรินรัตน์ ป้ายจตุรัส 48.นางสาวภาวิยา พงศ์จิระชาคร 49. นางสาวภาวิยา พงศ์จิระชาคร 50.นางสาวนิตดา ลีทองดี 51.นางสาวประไพพร พรมมา 52.นางสาวธันยนันท์ คำพงศ์ภวัฒน์ 53.ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์ 54.นางสาวนิตดา ลีทองดี 55.นางสาวชรินรัตน์ ป้ายจัตุรัส 56.นางบุญเพ็ง บุญทุม 57.นายดุสิต ไวยโภชน์ 58.นายชวด คำล้ำ 59.นางสาวกมลรัตน์ กองจันทร์ 60.นายธีรวุฒิ จันทร์ทะสอน 61.อาจารย์ ดร.จอมรัฐ พัฒนศร 62.อาจารย์อนงค์นาฎ นุศาสตร์เลิศ 63.นางสาวกมลรัตน์ กองจันทร์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ132558นางสาวกนกวรรณ สุทธิประภา 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ คุณุรัตน์ 2. อาจารย์ ดร.วีระกุล ชายผา
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ122558นางสาวสุวจี เมืองฮาม 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ คุณุรัตน์ 2. อาจารย์ ดร.วีระกุล ชายผา
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์112558นางสาววงเดือน จำเริญลาภ 1. รองศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ ขอขจายเกียรติ 2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรนาท ขมะณะรงค์ 3. อาจารย์ ดร.จุลสุชดา ศิริสม
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์102558นางสาวพัลลภา เลิศเจริญวานิช 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักชนก แสงภักดีจิตร 2. อาจารย์ ดร.จงรักษ์ เลี้ยงพานิชย์
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์925581. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถาพร เริงธรรม 2. รองศาสตราจารย์เศกสรรค์ ยงวณิชย์ 3. รองศาสตราจารย์สุกัญญา เอมอิ่มธรรม 4. รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ คุณุรัตน์ 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ 6. อาจารย์วีระกุล ชายผา 7. อาจารย์อิมรอน โสะสัน 8. อาจารย์รุ่งอรุณ บุญสายันต์ 9. อาจารย์จักรกฤษ กมุทมาศ
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาพัฒนาสังคม (เพิ่มเติม)82558อาจารย์ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร725581.รองศาสตราจารย์บัวพันธ์ พรหมพักพิง 2.รองศาสตราจารย์เศกสรรค์ ยงวณิชย์ 3. รองศาสตราจารย์อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์ 4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎี อายุวัฒน์ 5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้ารุ่ง มีอุดร 6.อาจารย์สมพันธ์ เตชะอธิก 7.อาจารย์ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์ 8.อาจารย์วิภาวี กฤษณะภูติ 9.อาจารย์มานะ นาคำ 10.อาจารย์ศิลปกิจ ตี่ขันติกุล
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน62558Ms.Zhang Xuedi 1.รองศาสตราจารย์ กุลธิดา ท้วมสุข 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา ทองพูน พัฒนศร 3.อาจารย์ภารดี ตั้งแต่ง 4.อาจารย์อรอนงค์ สอาด 5.นางสุจิตตรา เมียน
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน52558Mr.Wasim Nseibeh 1.รองศาสตราจารย์ กุลธิดา ท้วมสุข 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา ทองพูน พัฒนศร 3.อาจารย์ภารดี ตั้งแต่ง 4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัสมิลล์ วัชระกวีศิลป 5.นางสุจิตตรา เมียน
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ42558นายธนายุทธ ไชยสิทธิ์ 1. รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช 2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรนาท ขมะณะรงค์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์32558นางสาวอังศุมารินทร์ อังสนันท์ 1.อาจารย์ ดร.สมพันธ์ เตชะอธิก 2. รองศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ คุ้มไข่น้ำ 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟ้ารุ่ง มีอุดร 4. อาจารย์ ดร.อริยพร คุโรดะ
แต่งตั้งกรรมการควบคุมใบเสร็จรับเงินประจำปี22558นางสาวอิสรียา มะลิรักษ์
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนาตะวันออก125581.ผู้ช่วยศาสตราจารย์หอมหวล บัวระภา 2.รองศาสตราจารย์ประยงค์ แสนบุราณ 3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธรักษ์ ปราบนอก 4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์คำแหง วิสุทธางกูร 5.อาจารย์กรรณิกา คำดี 6.อาจารย์วิเชียร แสนมี
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเก็บข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 255769725571.อาจารย์กรวิภา พูลผล 2.นางรจนา แก่นอำพรพันธ์ 3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา จันทร์เทาว์ 4.นางสาวอนงค์นาถ โยคุณ 5.นางอมรรัตน์ สิทธิศักดิ์ 6.นางอุดมลักษณ์ บำรุงญาติ 7.นางผ่องพรรณ ทวีวิจิตรกุล 8.นางสาวขวัญนคร สอนหมั่น 9.นายอาณัติ โสภาศุภวัตร 10.นางสาวพีรดา ศรีบุรินทร์ 11.นายเจริญ มางจันดีอุดม 12.นางบุบผา ประสารฉ่ำ 13.นางกังสดาล แสงห้วยไผ่ 14.นางสาวสุจิตตรา โคสารคูณ 15.นางเพ็ญนภา วันสาสืบ 16.นางสาวศศิธร สิทธิพรหม 17.นางสาวไพรินทร์ เมืองสนาม 18.นายอภิรัก ผิวบาง 19.นางสกุลรัตน์ คำพิละ 20.นางสาวอรอุมา โสภัย 21.นางสาวณัชชา วงษ์โก 22.นางสาวอัมพร วงษ์สอน 23.นางสำเรียง โกกอุ่น 24.นางกนกวรรณ สิทธิมงคล 25.นางสาวนิตดา ลีทองดี 26.นางสาวจณิสตา พยัคฆ์มะเริง 27.นางสาววริศรา จรทอง 28.นางสาวชรินรัตน์ ป้ายจัตุรัส 29.นางสาวจุฑารัตน์ หัสดี 30.นางสาวกนกรัตน์ เวียงชัย 31.นางสาวขวัญนคร สอนหมั่น 32.นางสาวอัมพร รักหนองแซง 33.นายธนเชษฐ์ สิทธิศักดิ์ 34.นายธนกร บุญจันทร์ 35.นายศุภกร อภิญญานนท์ 36.นายกฤษณะ เวทีวุฒาจารย์ 37.นายวิจิตร จรทอง 38.นายอัครเดช เจริญบุญ 39.นางสาวอิสรียา มะลิรักษ์ 40.นางสุมาลี ธุระธรรม 41.นางสาวชลนิกานต์ บรรลุสันต์ 42.นางสาววาสนา ฉิมภู 43.นายฉลองรัฐ แสงดาว 44.นายฤทธิไกร โพธิปัสสา 45.นางสาววารุณี ฉกรรศิลป์ 46.นางสุจิรา ผิวบาง 47.นางสาวพิมพ์มาศ พุทธมาตย์ 48.นางสาวปิยนันท์ ดวงก้งแสน 49.นางสาวศิริญญา ฤทธิพันธรัตน์ 50.นางสาวจินตนา จุลคำภา 51.นางพูนศรี สีหาวัตร 52.นายศักดิ์นันท์ ทัศนขนิษฐากุลนายศักดิ์นันท์ ทัศนขนิษฐากุล 53.นางสาวสุภัสสร ศรีมนตรี 54.หัวหน้างานประกันคุณภาพ 55.นางสาวกนกรัตน์ เพชรประเสริฐ 56.นางสาวปิยพร สุทธิประภา
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 255769625571.รองศาสตราจารย์ กุลธิดา ท้วมสุข 2.อาจารย์กรวิภา พูลผล 3.อาจารย์สุขุม วสุนธราโศภิต 4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา ทองพูน พัฒนศร 5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา จันทร์เทาว์ 6.ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา 7.อาจารย์ภารดี ตั้งแต่ง 8.รองศาสตราจารย์สุกัญญา เอมอิ่มธรรม 9.รองศาสตราจารย์ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์ 10.รองศาสตราจารย์มาลี กาบมาลา 11.ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์ 12.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎี อายุวัฒน์ 13.รองศาสตราจารย์ประยงค์ แสนบุราณ 14.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้ารุ่ง มีอุดร 15.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมเกียรติ มินา 16.นางรจนา แก่นอำพรพันธ์ 17.นางบุญเชิด กอมาตย์ 18.นางสาวอนงค์นาถ โยคุณ 19.นางอมรรัตน์ สิทธิศักดิ์ 20.นางอุดมลักษณ์ บำรุงญาติ 21.นางผ่องพรรณ ทวีวิจิตรกุล 22.นางสาวขวัญนคร สอนหมั่น 23.นายอาณัติ โสภาศุภวัตร 24.นางสาวพีรดา ศรีบุรินทร์ 25.นายเจริญ มางจันดีอุดม 26.นางบุบผา ประสารฉ่ำ 27.นางกังสดาล แสงห้วยไผ่ 28.นางสาวสุจิตตรา โคสารคูณ 29.นางเพ็ญนภา วันสาสืบ 30.นางสาวศศิธร สิทธิพรหม 31.นางสาวกนกรัตน์ เพชรประเสริฐ 32.นางสาวปิยพร สุทธิประภา
แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 255769525571.รองศาสตราจารย์ กุลธิดา ท้วมสุข 2.อาจารย์กรวิภา พูลผล 3.อาจารย์สุขุม วสุนธราโศภิต 4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา ทองพูน พัฒนศร 5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา จันทร์เทาว์ 6.ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา 7.อาจารย์ภารดี ตั้งแต่ง 8.รองศาสตราจารย์สุกัญญา เอมอิ่มธรรม 9.รองศาสตราจารย์ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์ 10.รองศาสตราจารย์มาลี กาบมาลา 11.ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์ 12.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎี อายุวัฒน์ 13.รองศาสตราจารย์ประยงค์ แสนบุราณ 14.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้ารุ่ง มีอุดร 15.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมเกียรติ มินา 16.นางรจนา แก่นอำพรพันธ์ 17.นางบุญเชิด กอมาตย์ 18.นางสาวอนงค์นาถ โยคุณ 19.นางอมรรัตน์ สิทธิศักดิ์ 20.นางอุดมลักษณ์ บำรุงญาติ 21.นางผ่องพรรณ ทวีวิจิตรกุล 22.นางสาวขวัญนคร สอนหมั่น 23.นายอาณัติ โสภาศุภวัตร 24.นางสาวพีรดา ศรีบุรินทร์ 25.นายเจริญ มางจันดีอุดม 26.นางบุบผา ประสารฉ่ำ 27.นางกังสดาล แสงห้วยไผ่ 28.นางสาวสุจิตตรา โคสารคูณ 29.นางเพ็ญนภา วันสาสืบ 30.นางสาวศศิธร สิทธิพรหม 31.นางสาวกนกรัตน์ เพชรประเสริฐ 32.นางสาวปิยพร สุทธิประภา
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์6912557นางสาวสุทธภา อินทรศิลป์, 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารศรี สอทิพย์, 2.รองศาสตราจารย์ ดร.บุญยงค์ เกศเทศ, 3.อาจารย์ ดร.อุมารินทร์ ตุลารักษ์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์6922557นายธนดร พุทธรักษ์, 1.รองศาสตราจารย์ ดร.บัวพันธ์ พรหมพักพิง, 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สักรินทร์ แช่ภู่, 3.รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เอมอิ่มธรรม, 4.ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.นพดล ตั้งสกุล, 5.รองศาสตราจารย์ ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์6932557นายณัฐขนน น้ำจันทร์, 1.รองศาสตราจารย์สมนึก ปัญยาสิงห์,2.ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ,3.รองศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ คุณุรัตน์,4.อาจารย์ ดร.วีระกุล ชายผา
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์6892557นางสาวจริยา แสงไสว, 1.อาจารย์ ดร.กีรติพร จูตะวิริยะ,2.อาจารย์ ดร.มณี ทองอยู่,3.อาจารย์ ดร.แก้วตา จันทรานุสรณ์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์6872557นายบดี ปุษยายนันท์, ศาสตราจารย์ ดร.มนัส สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อ วายุภักตร์, รองศาสตราจารย์ ดร.บัวพันธ์ พรหมพักพิง, รองศาตราจารย์ ดร.เศกสรรค์ ยงวณิชย์, รองศาตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ คุณุรัตน์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์6882557นางสาวชนาใจ หมื่นไธสง, รองศาสตราจารย์ ดร.โคริน เฟื่องเกษม, รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศรีสันติสุข, รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เอมอิ่มธรรม, รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี, รองศาสตราจารย์ ดร.เศกสรรค์ ยงวณิชย์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์6862557นางสาวณัฐชยา ญาติสม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทวัน เสนจันทร์ฒิชัย, อาจารย์ ดร.จอมรัฐ พัฒนศร
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์6852557นางส่าวพิมพ์ผการ ยอดนารี, อาจารย์ ดร.อุมารินทร์ ตุลารักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ดพียยุระ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์6842557นางสาวศิรินภา ณศรีสุข, ผู้ช่วยศาสตร์ ดร.มารศรี สอทิพย์, อาจารย์ ดร.อุมารินทร์ ตุลารักษ์
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการการอบรมการรับประทานอาหารแบบตะวันตกและศึกษาดูงานธุรกิจโรงแรม68025571. อาจารย์กนกพรรณ ทองป้อง,2. อาจารย์จอมรัฐ พัฒนศร,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกานต์ โฆษิตตระกูล,4. อาจารย์ดารารัตน์ คำภูแสน,5. นางสาวกนกรัตน์ เวียงชัย
แต่งตั้งคณะกรรมการสหกิจศึกษาด้านพัฒนาสังคม67925571. อาจารย์มานะ นาคำ,2. รองศาสตราจารย์บัวพันธ์ พรหมพักพิง,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้ารุ่ง มีอุดร,4. รองศาสตราจารย์อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์,5. อาจารย์สมพันธ์ เตชะอธิก,6. อาจารย์วิภาวี กฤษณะภูติ,7. อาจารย์ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์,8. อาจารย์ศิลปกิจ ตี่ขันติกุล,9. นางสาวจณิสตา พยัคฆ์มะเริง
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย6782557ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา จันทร์เทาว์ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา ,อาจารย์อุมารินทร์ ตุลาคมรักษ์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ6702557 นางสาวสุวจี เมืองฮาม,1. รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ คุณุรัตน์,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ ,3. อาจารย์วีระกุล ชายผา
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนานักศึกษา “การบรรยายทางวิชาการ เรื่อง Automated Scoring andFeedback of ESL Writing “67125571. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวัน เสนจันทร์ฒิชัย,2. อาจารย์สุบรรณ แก้วกันยา,3. อาจารย์กรวิภา พูลผล,4. อาจารย์ประดิษฐ์ แสงสุกวาว,5. อาจารย์จงรักษ์ เลี้ยงพานิชย์,6. นางสาวธันยนันท์ คำพงศ์ภวัฒน์
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศ6722557อาจารย์ประดิษฐ์ แสงสุกวาว,อาจารย์อนงค์นาฏ นุศาสตร์เลิศ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกานต์ โฆษิตตระกูล,ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา ทองพูน พัฒนศร,อาจารย์ฐานันดร วงศ์กิตติธร,อาจารย์ศิรายุ โพธิ์วันนา,นางสาวชรินรัตน์ ป้ายจัตุรัส,
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการจัดงานรับปริญญาของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจที่ไปศึกษาต่อ ณ Southwest University6732557อาจารย์เบญญาทิพย์ ศุภะกะลิน,นางสาวจินตนา จุลคำภา,นางสุมาลี ธุระธรรม,นางสาวพีรดา ศรีบุรินทร์,นางสาวนิตดา ลีทองดี,นางสาวชรินรัตน์ ป้ายจัตุรัส,อาจารย์ณัฐนันท์ ติยานนท์
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานแสดงความยินดีผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2557 (เพิ่มเติม)6742557นางสาวพีรดา ศรีบุรินทร์,นางสาวชลนิกานต์ บรรลุสันต์,นางสาววาสนา ฉิมภู,นายฉลองรัฐ แสงดาว
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย6752557ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย เพียยุระ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์มารศรี สอทิพย์
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา6762557อาจารย์จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง ,อาจารย์สมใจ ศรีหล้า
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ6772557ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาริสา อุ่นทานนท์
แต่งตั้งคณะกรรมการในการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)6692557รองศาสตราจารย์สุกัญญา เอมอิ่มธรรม,รองศาสตราจารย์เศกสรรค์ ยงวณิชย์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรอัมรินทร์ พรหมเกิด,ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถาพร เริงธรรม
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์6572557นางสาวณฐภัทร เกษทองมา,1. อาจารย์กรวิภา พูลผล ,2. อาจารย์สุขุม วสุนธราโศภิต
แต่งตั้งคณะกรรมการออกและตรวจข้อสอบ กรรมการดำเนินการจัดทำข้อสอบ และเจ้าหน้าที่พิมพ์ข้อสอบ การสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับผู้สมัครสอบเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)6612557ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธิดา โง่นคำ
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักดุษฎีนิพนธ์6672557นางสาวสร้อยบุญ ทรายทอง,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎี อายุวัฒน์
แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบไล่ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 255766825571. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวัน เสนจันทร์ฒิชัย 2. อาจารย์นวลจันทร์ ประดุจชนม์ 3. อาจารย์บุษบามินตรา ฉลวยแสง 4. อาจารย์ปรีดาพร ศรีสาคร 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสอางค์ นิติวรคุณาพันธ์ 6. อาจารย์สุบรรณ แก้วกันยา 7. อาจารย์ประดิษฐ์ แสงสุกวาว 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกานต์ โฆษิตตระกูล 9. อาจารย์ดารารัตน์ คำภูแสน 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภาวิน ศุภวัฒน์ ศรีใคร 11. อาจารย์ภรณี ดีราษฎร์วิเศษ 12. อาจารย์จงรักษ์ เลี้ยงพาณิชย์ 13. อาจารย์วิกรานต์ นามผาดอน 14. อาจารย์กนกพรรณ ทองป้อง 15. อาจารย์ปาณิสรา ใจสุข 16. อาจารย์พีรวิชณ์ สัทธรรมนุวงศ์ 17. อาจารย์ศิรายุ โพธิ์วันนา 18. อาจารย์จอมรัฐ พัฒนศร 19. อาจารย์ฐานันดร วงศ์กิตติธร 20. อาจารย์สุทธาทิพย์ โสภณอิญญา 21. อาจารย์นวสรณ์ ตั้งพูลผลวนิชย์ 22. อาจารย์วิภาพร บุดสีทัด 23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญ์ชลี จังสถิตย์กุล 24. อาจารย์บุญมา พรหมสาขา ณ สกลนคร 25. อาจารย์สิริวรรณ เปรมจิตปิยะพันธ์ 26. อาจารย์ณัฐนันท์ ติยานนท์ 27. อาจารย์พราวพรรณ พลบุญ 28. อาจารย์ภูวัตร ทาอินต๊ะ 29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทุมรัตน์ คุณเงิน 30. อาจารย์ชัชวาล ศรีทอง 31. อาจารย์เฟื่องเกษ ทองวันชัย 32. อาจารย์อุดมลักษณ์ ธิสุข 33. อาจารย์สุเขตต์ศักดิ์ หวานวาจา 34. รองศาสตราจารย์ภรณี ศิริโชติ 35. อาจารย์กันยารัตน์ เควียเซ่น 36. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญพันธ์ เพชรศร 37. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุญณิศา วิเศษสินธุ์ 38. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขนิษฐา จิตแสง 39. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลภัสส์ วงษ์ประเสริฐ 40. รองศาสตราจารย์เศกสรรค์ ยงวณิชย์ 41. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถาพร เริงธรรม 42. อาจารย์พรสรรค์ ปิยะนันทิศักดิ์ 43. อาจารย์อิมรอน โสะสัน 44. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิ่นปินัทธ์ เผือกพันธ์ 45. อาจารย์สมใจ ศรีหล้า 46. อาจารย์จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง 47. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรอัมรินท์ พรหมเกิด 48. อาจารย์พัชรินทร์ ลาภานันท์ 49. รองศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา 50. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มะลิวัลย์ บูรณพัฒนา 51. อาจารย์แก้วตา จันทรานุสรณ์ 52. อาจารย์อิศเรศ ดลเพ็ญ 53. อาจารย์อุมารินทร์ ตุลารักษ์ 54. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาลี ขันธุวาร 55. อาจารย์ศุภกิต บัวขาว 56. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต ชัยครรชิต 57. อาจารย์ธนนันท์ บุ่นวรรณา 58. รองศาสตราจารย์เอกศักดิ์ ยุกตะนันทน์ 59. รองศาสตราจารย์ประยงค์ แสนบุราณ 60. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทพพร มังธานี 61. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คำแหง วิสุทธางกูร 62. ผู้ช่วยศาสตราจารย์หอมหวล บัวระภา 63. อาจารย์วิเชียร แสนมี 64. อาจารย์กรรณิกา คำดี 65. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้ารุ่ง มีอุดร 66. อาจารย์วิภาวี กฤษณะภูติ 67. รองศาสตราจารย์อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์ 68. อาจารย์มานะ นาคำ 69. อาจารย์สมพันธ์ เตชะอธิก 70. นางสาววิลาสินี โสภาพล 71. นายชลวัชร ประวาลปัทมกุล 72. นางสาวประไพพร พรมมา 73. นางสาวภาวิยา พงศ์จิระชาคร 74. นางสาวณัฐพร ผ่องอรัญ 75. นายณัฐพงศ์ เลิศวนารินทร์ 76. นางสาวนิตยา เรืองธรรม 77. นางสาวดาริกา เชื้อสมัน 78. นางสาวอารยา ญาณพิบูลย์ 79. นายธนาราช คงคารักษ์ 80. นางสาวชนัสนันท์ แสนกล้า 81. นางสาวจามจุรี นิศยันต์ 82. นางสาวชนิกา จิตรจักร 83. นางสาวศิรินัน ทับอาษา 84. นางสาวนุสรา นาภิรมย์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ6662557นางสาวพัชรีภรณ์ อริยกาญจน์,1. รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ คุณุรัตน์,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ,3. อาจารย์วีระกุล ชายผา
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ6652557นางสาวกนกวรรณ สุทธิประภา,1. รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ คุณุรัตน์,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ,3. อาจารย์วีระกุล ชายผา
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ6642557นางสาวพัทธนันท์ สนธ์น้อย,1. รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ คุณุรัตน์,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ ,3. อาจารย์วีระกุล ชายผา

page 18.9710144928 / 51
[previous][next]
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ]