" ท่านสามารถค้นหารายการจากประเภทที่เลือกได้ "
** ค้นคำสั่งคณะ **
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์3872558นายเกรียงไกร ผาสุตะ,1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์ อภิชาติวัลลภ,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี กรรพุมมาลย์,3. รองศาสตราจารย์สมศักดิ์ ศรีสันติสุข,4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยุทธ์ จำรัสพันธุ์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์3882558นางสาวรักชนก ชำนาญมาก,1. อาจารย์จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง,2. อาจารย์มณีมัย ทองอยู่,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์ อภิชาติวัลลภ,4. อาจารย์พัชรินทร์ ลาภานันท์ ,5. รองศาสตราจารย์กนกวรรณ มะโนรมย์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์3892558นางสาวสุวดี เหมือนศรีชัย,1. รองศาสตราจารย์ลัดดา ศิลาน้อย,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา ตุงคสะมิต,3. รองศาสตราจารย์สมนึก ปัญญาสิงห์,4. รองศาสตราจารย์เศกสรรค์ ยงวณิชย์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ3902558 นางสาวสุรัชธาวี พระธานี,1. รองศาสตราจารย์สุกัญญา เอมอิ่มธรรม,2. อาจารย์วีระกุล ชายผา,3. รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ คุณุรัตน์
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์3912558ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธรักษ์ ปราบนอก,อาจารย์กรรณิกา คำดี ,พระวินัย สุริยะธรรม
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์3922558ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธรักษ์ ปราบนอก,อาจารย์กรรณิกา คำดี ,นายอาทิตย์ บุตรเจริญ
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์3932558Phra DENXAY VILAISAK ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์คำแหง วิสุทธางกูร
ยกเลิกอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมดุษฎีนิพนธ์3942558รองศาสตราจารย์วนิดา แก่นอากาศ,นายจิระพงษ์ พนาวงศ์
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์3952558ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์ ,อาจารย์สุขุม วสุนธราโศภิต ,นางสาวกันตา สุวรรณหล้า
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม “งานประชันกลอนสด” มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา39625581. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย เพียยุระ,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มารศรี สอทิพย์,3. นางกนกวรรณ สิทธิมงคล,4. นายอนุวัฒน์ กันทัพ
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสัปดาห์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การแข่งขันสุนทรพจน์ ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสารคาม39725581. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย เพียยุระ,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนงค์ รุ่งแจ้ง,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มารศรี สอทิพย์,4. นางกนกวรรณ สิทธิมงคล,5. นายธีรวุฒิ จันทะสอน
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีไหว้ครู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 25583982558ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา,อาจารย์จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง,อาจารย์บุญมา พรหมสาขา ณ สกลนคร,อาจารย์พราวพรรณ พลบุญ,อาจารย์ศักดา จันทร์ประเสริฐ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์มารศรี สอทิพย์,อาจารย์ทินวัฒน์ สร้อยกุดเรือ,อาจารย์วรรณฤดี คุระวรรณ,อาจารย์พีรวิชณ์ สัทธรรมนุวงศ์,อาจารย์ดารารัตน์ คำภูแสน,อาจารย์อาทิตย์ จิตรโท,อาจารย์อิมรอน โสะสัน,ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาวี กฤษณะภูติ,อาจารย์อนงค์นาฏ นุศาสตร์เลิศ ,อาจารย์ศิรายุ โพธิวันนา,อาจารย์เบญญาทิพย์ ศุภะกะลิน ,อาจารย์สุเขตต์ศักดิ์ หวานวาจา,นางบุญเชิด กอมาตย์,นายอภิรัก ผิวบาง ,นายกิตติชัย กองแก้ว,นายเจริญ มางจันดีอุดม,นายฤทธิไกร โพธิปัสสา,นายอากาศ คำบึงกลาง,นายทองสุข หอมสมบัติ,นายชัยรัตน์ แก้วกันหา,นายสุรพล ชาสิงห์แก้ว,นายบวร แก้วกงพาน,นายสายันต์ พัดโสดา,นายมนิราช นามสีฐาน,นายดุสิต ไวยโภชน์,นายชวด คนล้ำ,นายอนุวัฒน์ กันทัพ,นายธีรวุฒิ จันทะสอน,คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา,นางบุญเชิด กอมาตย์,นายอภิรัก ผิวบาง,นายกิตติชัย กองแก้ว,นายอาณัติ โสภาศุภวัตร,นายกฤษณะ เวทีวุฒาจารย์,นายวิจิตร จรทอง ,นายธนเชษฐ์ สิทธิศักดิ์,นายธนกร บุญจันทร์,นายอัครเดช เจริญบุญ ,นายศุภกร อภิญญานนท์,3.8 นายบรรจง สายแวว ,นางผ่องพรรณ ทวีวิจิตรกุล,นางบุบผา ประสารฉ่ำ,นางสาววารุณี ฉกรรศิลป์,นางสุจิรา ผิวบาง,นางสาวศิริญญา ฤทธิพันธรักษ์,นางสาวปิยนันท์ ดวงก้งแสน,นางสาวไพรินทร์ เมืองสนาม,คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา,นางสาวจินตนา จุลคำภา,นางกังสดาล ภูสิงหา,นางพีรดา จงสถิตรักษ์
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์3992558ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภรณี ดีราษฎร์วิเศษ
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ4002558ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภรณี ดีราษฎร์วิเศษ
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ4012558ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวัน เสนจันทร์ฒิชัย ,อาจารย์สุบรรณ แก้วกันยา
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส4022558อาจารย์วรรณฤดี คุระวรรณ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทุมรัตน์ คุณเงิน
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย4032558ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย เพียยุระ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาริสา อุ่นทานนท์
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาวิชาสารสนเทศและการสื่อสาร และผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ4042558รองศาสตราจารย์มาลี กาบมาลา ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันยารัตน์ เควียเซ่น
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาวิชาภาษาตะวันออก และผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น4052558อาจารย์มธุรส แพทย์ชีพ ,อาจารย์พราวพรรณ พลบุญ
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ4062558อาจารย์พีรวิชณ์ สัทธรรมนุวงศ์ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรวิภา พูลผล
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ นานาชาติ4072558อาจารย์จอมรัฐ พัฒนศร ,อาจารย์กนกพรรณ ทองป้อง
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา4082558ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎี อายุวัฒน์ ,อาจารย์พัชรินทร์ ลาภานันท์
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย4092558ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา จันทร์เทาว์ ,อาจารย์ศุภกิต บัวขาว
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ4102558อาจารย์อนงค์นาฏ นุศาสตร์เลิศ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกานต์ โฆษิตตระกูล
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาวิชาภาษาตะวันตก4112558ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมเกียรติ มินา ,อาจารย์ชัชวาล ศรีทอง
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาวิชาภาษาตะวันตก4122558ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมเกียรติ มินา ,อาจารย์ชัชวาล ศรีทอง
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา4132558ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎี อายุวัฒน์ ,อาจารย์พัชรินทร์ ลาภานันท์
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา4142558ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎี อายุวัฒน์ ,อาจารย์กีรติพร จูตะวิริยะ
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ4152558ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาริสา อุ่นทานนท์
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาวิชาพัฒนาสังคม และผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศาสตร์4162558รองศาสตราจารย์บัวพันธ์ พรหมพักพิง ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้ารุ่ง มีอุดร
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ4172558 นางสาวชนาพร โพธิ์ชัย,1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันยารัตน์ เควียเซ่น,2. อาจารย์ศักดา จันทร์ประเสริฐ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์4182558นายนวพล กรรณมณีเลิศ,1. อาจารย์ศุภกิต บัวขาว ,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา จันทร์เทาว์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์4192558นางสาววิภาวดี กัลยา,1. รองศาสตราจารย์นงลักษณ์ สุพรรณไชยมาตย์,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้ารุ่ง มีอุดร,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาวี กฤษณะภูติ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์4202558นายอนงค์ฤทธิ์ พรมสอน,1. รองศาสตราจารย์สมศักดิ์ ศรีสันติสุข,2. รองศาสตราจารย์ประชัน คะเนวัน,3. รองศาสตราจารย์สุกัญญา เอมอิ่มธรรม,4. อาจารย์วีระกุล ชายผา
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์4212558นางสาวณัฐชยา ญาติสม,1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวัน เสนจันฒิชัย,2. อาจารย์พิมพ์ยุพา ประพันธ์,3. อาจารย์จอมรัฐ พัฒนศร
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์4222558นางสาวพันธุ์ทิพ ตาทอง,1. อาจารย์แก้วตา จันทรานุสรณ์,2. อาจารย์เนตรดาว เถาถวิล,3. อาจารย์จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์4232558นางสาวศิริพร เชิดดอก,1. รองศาสตราจารย์สมศักดิ์ ศรีสันติสุข,2. อาจารย์มณีมัย ทองอยู่,3. อาจารย์จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักดุษฎีนิพนธ์4242558นางสาวรัศมี ทองบุตร,อาจารย์กีรติพร จูตะวิริยะ
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักดุษฎีนิพนธ์4252558นางสาวกิ่งกาญจน์ สำนวนเย็น นายคณิน เชื้อดวงผุย นางสาวพัชรวดี เพ็งสระเกตุ นายปิติ ศรีวงศ์ชัย รองศาสตราจารย์บัวพันธ์ พรหมพักพิง อาจารย์ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์4262558นางสาวณัฐธิดา คงเจริญกุล MS. LAN LIN นายชนากร ปรีชา อาจารย์พัชรินทร์ ลาภานันท์ อาจารย์กีรติพร จูตะวิริยะ รองศาสตราจารย์ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (เพิ่มเติม)4272558 นางสาวสุวดี เหมือนศรีชัย,ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาวี กฤษณะภูติ
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทวนสอบมาตรฐานผลสัมทธิ์ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ42825581. อาจารย์มธุรส แพทย์ชีพ,2. อาจารย์พราวพรรณ พลบุญ ,3. อาจารย์ภัทรา ภมรศิลปธรรม,4. นางสาวชรินรัตน์ ป้ายจัตุรัส,5. นางสาวนิตดา ลีทองดี
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการภาษาและวัฒนธรรม : ภาษา...พาสู่...อาชีพ42925581. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย เพียยุระ,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาลี ปรีชาปัญญากุล,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มารศรี สอทิพย์,4. นางกนกวรรณ สิทธิมงคล,5. นายสุรพล ชาสิงห์แก้ว,6. นายบรรจง สายแวว ,7. นายอาณัติ โสภาศุภวัตร,8. นางสาวนุชนาฏ สระกาศ
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการผสมศาสตร์ ผสานศิลป์ นำร่องมหาอดุลยเดชเวสสันดร : บันทึกเสียงอ่านร่ายยาวเวสสันดรชานดก 13 กัณฑ์ ชุด มหาอดุลยเดชเวสสันดร43025581. รองศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย เพียยุระ,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มารศรี สอทิพย์,4. อาจารย์แก้วตา จันทรานุสรณ์,5. นายอาณัติ โสภาศุภวัตร,6. นางกนกวรรณ สิทธิมงคล
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการห้องสมุดคึกฤทธิ์ : วรรณศิลป์ นาฏศิลป์43125581. รองศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย เพียยุระ,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มารศรี สอทิพย์,4. อาจารย์แก้วตา จันทรานุสรณ์,5. นายอาณัติ โสภาศุภวัตร,6. นางกนกวรรณ สิทธิมงคล
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสื่ออิเล็กทรอนิกส์การประกวดการอ่านทำนองเสนาะระดับอุดมศึกษา ถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “สรวลเสียงเสนาะทำนอง ขับ –พากย์-อ่าน-ร้อง ซ้องถวาย”43225581. รองศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย เพียยุระ,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มารศรี สอทิพย์,4. นายอาณัติ โสภาศุภวัตร,5. นางกนกวรรณ สิทธิมงคล
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกวดสุนทรพจน์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม43325581. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย เพียยุระม2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนงค์ รุ่งแจ้งม3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มารศรี สอทิพย์ม4. นางกนกวรรณ สิทธิมงคลม5. นายธีรวุฒิ จันทะสอน
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบายศรีสาขาวิชาภาษาตะวันตก43425581. อาจารย์บุญมา พรหมสาขา ณ สกลนคร,2. อาจารย์ชัชวาล ศรีทอง,3. อาจารย์อาทิตย์ จิตรโท,4. อาจารย์ศิรประภา ตะนะวิลัย
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา4352558ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์,อาจารย์อรอนงค์ อินสอาด,อาจารย์เบญญาทิพย์ ศุภะกะลิน,อาจารย์ณัฐนันท์ ติยานนท์,นางสาวนิตดา ลีทองดี,นายบรรจง สายแวว,นายอาณัติ โสภาศุภวัตร ,นางสาวปิยนันท์ ดวงก้งแสน
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประชุมและบรรยายทางวิชาการ4362558อาจารย์อรอนงค์ อินสอาด ,อาจารย์เบญญาทิพย์ ศุภะกะลิน,อาจารย์ณัฐนันท์ ติยานนท์,นางสาวนิตดา ลีทองดี,นางสกุลรัตน์ คำพิละ,นางสาวนิตดา ลีทองดี,นายบรรจง สายแวว,นายอาณัติ โสภาศุภวัตร,นายธนกร บุญจันทร์,นายอัครเดช เจริญบุญ,
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 25584372558คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์,รองคณบดีฝ่ายบริหาร,รองคณบดีฝ่ายวิชาการ,รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ,รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม,รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ,รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์,หัวหน้าสาขาวิชาสารสนเทศและการสื่อสาร ,หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ,หัวหน้าสาขาวิชาพัฒนาสังคม,หัวหน้าสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา,หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย,หัวหน้าสาขาวิชาภาษาตะวันออก,หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ,หัวหน้าสาขาวิชาภาษาตะวันตก,หัวหน้าสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา,หัวหน้าสาขาวิชาอาณาบริเวณศึกษา,นางเพ็ญนภา วันสาสืบ,นายอาณัติ โสภาศุภวัตร,นายวิจิตร จรทอง,นางอุดมลักษณ์ บำรุงญาติ ,นางสาวอัมพร รักหนองแซง,นางสาวขวัญนคร สอนหมั่น,นางผ่องพรรณ ทวีวิจิตรกุล ,นางสาวสุภัสสร ศรีมนตรี,นางอุดมลักษณ์ บำรุงญาติ,นายเจริญ มางจันดีอุดม,นายทองสุข หอมสมบัติ,นายอากาศ คำบึงกลาง,นายสุรพล ชาสิงห์แก้ว,นายบวร แก้วกงพาน,นายฤทธิไกร โพธิปัสสา,นายบรรจง สายแวว,นายชวด คนล้ำ,นายดุสิต ไวยโภชน์,นายอนุวัฒน์ กันทัพ,นายมนิราช นามสีฐาน,นายวิญญู สอนอ้น,นางบุญเพ็ง บุญทุม,นางพิศมัย เมืองสนธิ์,นางแฉล้ม ไกรยะวงศ์,นางบานเย็น ศรีกุล,นางขวัญฤดี น้อยสุวรรณ,นายฤทธิไกร โพธิปัสสา,นางบุบผา ประสารฉ่ำ,นางพรทิพา ไชยรงศรี,นางสาวกนกรัตน์ เพชรประเสริฐ,นางสกุลรัตน์ คำพิละ,นางสาววารุณี ฉกรรศิลป์,นางสาวณัชชา วงษ์โก,นางสาวไพรินทร์ เมืองสนาม,นางสาวอรอุมา โสภัย,นางกนกวรรณ สิทธิมงคล,นางสาวชนากานต์ ศรีวะรมย์,นางสุจิตตรา เมียน,นางสาววรางคณา หิรัญคำ,นางอมรรัตน์ สิทธิศักดิ์,นางสาวอนงค์ พิบูลย์,นางสาวชรินรัตน์ ป้ายจัตุรัส,นางสาวธันยนันท์ คำพงศ์ภวัฒน์,นางสาวกนกรัตน์ เวียงชัย,นางสาววริศรา จรทอง,นางสาวอัมพร วงษ์สอน,นางสาวปิยนันท์ ดวงก้งแสน,นางสาวศิริญญา ฤทธิพันธรักษ์,นางสาวจุฑารัตน์ หัสดี,นางบุญเชิด กอมาตย์,นางสาวอนงค์นาถ โยคุณ ,นางสาวกนกรัตน์ ต้นกันยา,นางสาวปิยพร สุทธิประภา,นายกิตติชัย กองแก้ว,นายศักดิ์นันท์ ทัศนขนิษฐากุล,นายอภิรัก ผิวบาง,นางสาวศศิธร สิทธิพรหม,นางพีรดา จังสถิตรักษ์,นางสุมาลี ธุระธรรม,นางกังสดาล ภูสิงหา,นางสาวอิสรียา มะลิรักษ์,นายฉลองรัฐ แสงดาว,นางสาววาสนา ฉิมภู,นางพูนศรี สีหาวัตร,นางสาวภาวิณี สำนึกศักดิ์ศรี,นางสาวจินตนา จุลคำภา,นายธนเชษฐ์ สิทธิศักดิ์,นายศุภกร อภิญญานนท์,นายธนกร บุญจันทร์,นายอัครเดช เจริญบุญ,นายกฤษณะ เวทีวุฒาจารย์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศาสตร์ (เพิ่มเติม)4382558รองศาสตราจารย์เศกสรรค์ ยงวณิชย์,รองศาสตราจารย์อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้ารุ่ง มีอุดร,อาจารย์สมพันธ์ เตชะอธิก,อาจารย์ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์
แต่งตั้งอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย4392558นายวรรธนะ ปัญบุตร นางสาวรมณีย์ เลาประเสริฐสุข นางสาวสกุลรัตน์ ประจันเต นางสาวเจนจิรา แก้วสีขาว นายปัณณฑัต รูปสะอาด นางสาวจามิกา ไตรยศ นางสาวสุกัญญา กองพันธ์ นางสาวปิยรัตน์ รินสันเทียะ นางสาวกาญจนา พัฒนผล นางสาวกิตติภรณ์ พิลาบุตร นางสาวพัชราภรณ์ สัตนาโค นางสาวฐิตาพร อึ้งวนารัชต์ นางสาวฤทัยรัตน์ คอนมะแสง นางสาวนิตยา บุบผามะโล นางสาวสุภาภรณ์ ทรงคาศรี นางสาวนิลาวัลย์ อารัมภะ นางสาวสุภาวดี สิทธิจันทร์ นางสาววรรณนิภา พรมลาย นางสาวพิญาภรณ์ รวมจุล นางสาวเขมนันท์ สืบสาย นางสาวศศิมาภรณ์ ธรรมราช นางสาวณัฐสุดา สุดหล้า อาจารย์อุมารินทร์ ตุลารักษ์ อาจารย์แก้วตา จันทรานุสรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาลี ปรีชาปัญญากุล อาจารย์แก้วตา จันทรานุสรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาลี ปรีชาปัญญากุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย เพียยุระ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มารศรี สอทิพย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย เพียยุระ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มารศรี สอทิพย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย เพียยุระ รองศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย เพียยุระ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มารศรี สอทิพย์ รองศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย เพียยุระ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มารศรี สอทิพย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาลี ปรีชาปัญญากุล
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชาวญี่ปุ่นในโครงการแลกเปลี่ยน4402558Ms. Maki Shibata Ms. Yui Masato Mr.Katsuya Yamashita Mr. Ajia Ikeda Ms. Emi Masuda Ms. Iku Fujino Mr.Nobuaki Shinohara
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมวิชาการนานาชาติ The 2nd International Conference on Public Administration Khon Kaen University (KKU-ICPA) (เพิ่มเติม)4412558นายฉลองรัฐ แสงดาว
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 25574422558รองศาสตราจารย์รักชนก แสงภักดีจิต,ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันยารัตน์ เควียเซ่น,อาจารย์ศุภกิต บัวขาว,ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมเกียรติ มินา,อาจารย์ชัชวาล ศรีทอง,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงจันทร์ นาชัยสินธุ์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาริสา อุ่นทานนท์ ,อาจารย์ชัชวาล ศรีทอง,อาจารย์ประยุทธ ชูสอน,ผู้ช่วยศาสตราจารย์หอมหวล บัวระภา,อาจารย์ศุภกิต บัวขาว,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธเนศ วัฒนกูล ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธิดา โง่นคำ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์หอมหวล บัวระภา,ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย เพียยุระ ,อาจารย์วีระกุล ชายผา,รองศาสตราจารย์สมศักดิ์ ศรีสันติสุข,อาจารย์วีระกุล ชายผา,รองศาสตราจารย์สุมาลี ชัยเจริญ,อาจารย์วัชรา สุยะรา,ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลวรรณ สมโสภณ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงรักษ์ เลี้ยงพานิชย์,รองศาสตราจารย์รักชนก แสงภักดีจิต,ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา ตุงคะสมิต,รองศาสตราจารย์ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์,อาจารย์รุ่งอรุณ บุญสายันต์,
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน4432558Ms. Nana Yoshizaki ,1. คณบดี,2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ,3. รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์,4. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น,5. นางสุจิตตรา เมียน
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน4442558Mr. Jason Shapiro ,1. คณบดี,2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ,3. รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์,4. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (นานาชาติ),5. นางสุจิตตรา เมียน
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน4452558Mr. Martin Kim Huh ,1. คณบดี,2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ,3. รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์,4. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสเปน ,5. นางสุจิตตรา เมียน
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน4462558Ms. Deng Ruiying และ Ms. Xia Zhong ,1. คณบดี,2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ,3. รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์,4. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ,5. นางสุจิตตรา เมียน
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน4472558Ms. Wang Yao ,1. คณบดี,2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ,3. รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์,4. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน,5. นางสุจิตตรา เมียน
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการทัศนศึกษาและค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ)44825581. อาจารย์กนกพรรณ ทองป้อง ,2. อาจารย์จอมรัฐ พัฒนศร,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกานต์ โฆษิตตระกูล,4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภารดี ตั้งแต่ง,5. อาจารย์ดารารัตน์ คำภูแสน,6. นางสาวกนกรัตน์ เวียงชัย
แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 255744925581. อาจารย์ภัทรา ภมรศิปธรรม ,2. อาจารย์พราวพรรณ พลบุญ,3. อาจารย์ Shinohara Nobuaki,4. อาจารย์มธุรส แพทย์ชีพ,5.นางสาวนิตดา ลีทองดี,6.นางสาวชรินรัตน์ ป้ายจัตุรัส
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์4502558นายจิระพงษ์ พนาวงศ์,1. รองศาสตราจารย์สมาน ลอยฟ้า,2. อาจารย์เทพชัย ทรัพย์นิธิ,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันยารัตน์ เควียเซ่น,4. รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์4512558นางปทุมทิพย์ ม่านโคกสูง,1. รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ คุณุรัตน์,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนันทา เลาวัณย์ศิริ,3. รองศาสตราจารย์บัวพันธ์ พรหมพักพิง,4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้ารุ่ง มีอุดร
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์4522558นายมีแสน แก่นชูวงศ์,1. รองศาสตราจารย์สมาน ลอยฟ้า,2. อาจารย์สุมิตรา จิระวุฒินันท์,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤศณัฎฐ์ เมธวินชยุตม์,4. รองศาสตราจารย์สมาน ลอยฟ้า,5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลภัสส์ วงษ์ประเสริฐ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์4532558นายธิติวัฒน์ ตาคำ,1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวนาถ นันทร์ชัย,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันยารัตน์ เควียเซ่น,3. รองศาสตราจารย์มาลี กาบมาลา,4. รองศาสตราจารย์ลำปาง แม่นมาตย์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์4542558 นางสาวนุสรา นาภิรมย์,1. รองศาสตราจารย์บัวพันธ์ พรหมพักพิง,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาวี กฤษณะภูติ
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบายศรีน้องใหม่45525581. อาจารย์ประดิษฐ์ แสงสุกวาว ,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกานต์ โฆษิตตระกูล,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา ทองพูน พัฒนศร,4. อาจารย์จอมรัฐ พัฒนศร,5. อาจารย์อนงค์นาฏ นุศาสตร์เลิศ,6. นางสาวชรินรัตน์ ป้ายจัตุรัส,7. นางสาวกนกรัตน์ เวียงชัย

page 18.9710144928 / 55
[previous][next]
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ]