" ท่านสามารถค้นหารายการจากประเภทที่เลือกได้ "
** ค้นคำสั่งคณะ **
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์พิเศษ(สาขาวิชาภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์24425561. คณบดี,2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์,3. อาจารย์บุญมา พรหมสาขา ณ สกลนคร ,4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัสมิลล์ วัชระกวีศิลป ,5. นางสาวณัชชา วงษ์โก
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกลุ่มวิชาภาษาและประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ4182556อาจารย์อรอนงค์ อินสอาด ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา41725561. อาจารย์กันตพงศ์ จิตต์กล้า,2. อาจารย์จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง ,3. อาจารย์บุญมา พรหมสาขา ณ สกลนคร,4. อาจารย์พราวพรรณ พลบุญ ,5. อาจารย์ศักดา จันทร์ประเสริฐ,6. อาจารย์มารศรี สอทิพย์,7. อาจารย์ภารดี ตั้งแต่ง,8. อาจารย์พีรวิชณ์ สัทธรรมนุวงศ์,9. อาจารย์อาทิตย์ จิตรโท,10. อาจารย์อิมรอน โสะสัน,11. อาจารย์ชลิดา ปิยะธำรงชัย,12. อาจารย์ศิรายุ โพธิ์วันนา,13. อาจารย์กัลยาณี กฤตโตปการกิต,14. อาจารย์จิราพร ปาสาจะ,15. นายอภิรัก ผิวบาง ,16. นางบุญเชิด กอมาตย์,17. นางสาวไพรินทร์ เมืองสนาม
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมประเพณีร้องเพลงประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์4162556นางสาวพิชยา วีสเพ็ญ นายวิทวัส ผาธรรม นายณัฐวุฒิ สุวรรณ์ นางสาวณิชาปวีณ์ พรรุจีลักษณ์ นายเฉียบชัย ชัชวาลวิทย์ นางสาวนันทพร ดุริยศาสตร์ นางสาวจิดาภา นาคบุรินทร์ นางสาวภูริชญา ธโนปจัย นางสาวชโลบล นันทิตระการ นางสาวเทพวรรณ บุตรสาระ นางสาวธัญญ์นภัส ลีลาเลิศสุระกุล นางสาวสุวนันท์ โคตรชา นายธนาคม เลิศศรี นางสาวขนิษฐา ศรีวงศ์ นายสุขุม นราเลิศสุขุมพงศ์ นายอภิสิทธิ์ ทีปภูเขียว นางสาวณัชชา เรืองวิชา นายอภิวัฒน์ ปัญญาเลิศทวี นางสาวมุกรวี เชื้อคำเพ็ง นางสาวชุดาภา เงียวชัยภูมิ นางสาวชลทิชา โสพิลา นายณัฐนนท์ นาครินทร์ นายพิชชากร มหาชัย นายธกร ภาสุธนรัฐ นายภาณุพงศ์ ภูมิพะนา นายพีรพล มงคลทอง นายสุรสิทธิ์ สนิทนวล นางสาวเจนจิรา งอกงาม นายธีรพงศ์ โสดาจันทร์ นางสาวอัญชนา แสงแก้ว นายไพบูลย์ มะโนรมย์ นางสาวจิรนันท์ พรหมมาตร์ นางสาววราภรณ์ ศรสุรินทร์ นางสาวรมิตา ดิษย์ฐาจรุงชัย นางสาวมณสิการ เบ้าศรี นางสาวพิมพ์อักษร พรมพิมพ์พุฒแก้ว นายคมิก เพ็ชรสิงห์ นายฉัตรตระกูล เอกวงศ์ นางสาวชัญธิกา นนตะเสน นางสาวชินาลัย เสียงเย็น นางสาวณัฐฐินี สร้องทอง นางสาวทิพวรรณ์ เพิ่มพูน นางสาวนภา มงคลเสริมศักดิ์ นางสาวนิศากร สุวรรณเวียง นางสาวมุกดา ณ ลานคา นางสาววราภรณ์ กองแก้ว นายสุภนันท์ สารการ นางสาวอรชร กุดหอม นายกิตติภาส ศรีหะ นางสาวฆัสรา ประสงค์ธรรม นางสาวชนานุช บุตรโคตร นางสาวชนิกานต์ ศศิภัทรพงศ์ นายณัฐดนัย สุวรรณสถิต นางสาวตันหยง พบลาภ นางสาวปภัทรพรรณ สาจันทร์ นายพงศธร บุญเฮ้า นางสาวศกัญญา นาสวัสดิ์ นางสาวศิรินทรา ศรีบุญ นางสาวสุรีรัตน์ นามศรี นายอดิศร บุญศรี นายอภิวัต กุลมอน นายอนุภาพ ศรีลอง นางสาวฉัตรสุดา แก้วโยธา นางสาวเจนจิรา แก้วสีขาว นางสาวเพชรเพ็ญ ภูมิพันธุ์ นายเอื้ออังกูร กิติรัตน์ตระการ นางสาวกนกพร แซ่เตีย นายกฤตนัย สุนทราชัยนุกูล นางสาวจาริดา ภูมิพันธ์ นายจิรพงษ์ ลิ้มปัญญานิชกุล นางสาวชฏาพร อุปชิน นางสาวชุมพูนุท เอื้อรัตนรักษา นายฐาปนา สุรรัตน์ นางสาวฐิตาพร อึ้งวนารัชต์ นางสาวณัฐชยา ทองนำ นายนัฐฐิกรณ์ พันธุ์ยุรา นายณัฐวรรธ อุไรอำไพ นางสาวนภาพร อภัยพรม นายน้ำ มะโนดี นางสาวปรียาพร บุญชู นางสาวปวีณา นันทิยะกุล นางสาวพชรกร พันธุ์คุ้มเก่า นางสาวพัชรี หงษ์ทอง นางสาวพิชญ์นรี เยียวรัมย์ นางสาวพิมพ์สุชา เหล่าเลิศวรกุล นายรวิภัทร ไชยเยส นางสาวรัตนพร ภูแข่งหมอก นางสาวลักษณารีย์ อุคำ นางสาววรรณอักษร แสนจันทร์ นางสาววริศรา บทมาตย์ นายศักดิ์สิทธิ์ สมบูรณ์ นางสาวศุภวรรณ นันทิยะกุล นางสาวสกุลรัตน์ ประจันเต นางสาวสิริสุกาญจน์ สุจริตพิทักษ์กุล นางสาวสุทธินี พิศาลวัฒนาศิลป์ นางสาวสุพรรณษา พรมศรีแก้ว นางสาวสุภัสสร คำดี นางสาวอรวรรณ ตานา นายภาณุเชษฐ์ ศิริ นางสาวชญานิศ วีระมโนกุล นายธนพนธ์ บดีพงศ์ นางสาวธนพร โสรัจจ์ นางสาวพรปาลิน ไชยโสดา นางสาวพิมพ์ชนก พรมพิมพ์พุฒแก้ว นางสาวภัทรานิษฐ์ ทัสดร นางสาววริยา อิ่มรัตนตรัย นางสาววริศรา จิรสิกานนท์ นายวุฒิชัย คำแดงใส นางสาวรมณีย์เลาประเสริฐสุข นางสาวปาลภัทร ชาดี นางสาวสุวรรณา แก้วโพธิ์ นายศุภฉัตร ตุลยฉัตร นางสาวอารยา ศรีบุญเรือง นางสาวอำพรศิริ รอบรู้เจริญ นางสาวอุมาพร สงแดง นางสาวศิริภัทรา ฤทธิพิณ นายเกียรติภูมิ ทองอยู่ นางเจษฏา โกมารทัต นายโรจนวรรณ หาดี นางสาวกิดากร ระจันทึก นางสาวประภาศิริ มีปัญญา นางสาวพรรณนิภา จันทอุดม นางสาวพิมพ์วลัญช์ ดวงจันทร์ นางสาววรรณภา ภูโคกสูง นางสาววิชชุดา วนิชจิวพันธุ์ นางสาวศุจีภรณ์ ซื่อตรง นางสาวสุชาวดี หนันสีสุข นางสาวสุริยาพร ทองประเทือง นายคงคาธร ปัญญาคงมั่น นางสาวนวรัตน์ ปาลา นางสาวอรกมล ศรีชัยปัญหา นายฐาวิพัฒน์ วงษ์ชมภู นางสาวภัทราวรรณ สอนสุภาพ
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์4152556นายณัฐชนน น้ำจันทร์ ,รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ คุณุรัตน์ ,อาจารย์วีระกุล ชายผา
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์4142556นางภิญญาพัชญ์ ไพเรืองโสม,ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสวรรค์ สุวรรณธาดา,อาจารย์มารศรี สอทิพย์
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์4132556นางสาวชลิดา ศิริพงศ์ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์4122556รองศาสตราจารย์สมศักดิ์ ศรีสันติสุข ,นายเกรียงไกร ผาสุตะ,นายกฤษณะ ทองแก้ว ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยุทธิ์ จำรัสพันธุ์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์4102556นางสาวนารีวรรณ เขียววาสน์ , รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข,อาจารย์ฉันทนา เวชโอสถศักดา,รองศาสตราจารย์ภรณี ศิริโชติ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์4092556Mr. LEEPOR CHA , ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์ ,อาจารย์ศิลปกิจ ตี่ขันติกุล
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์4082556 นางสาววงเดือน จำเริญลาภ,รองศาสตราจารย์พรเทพ ขอขจายเกียรติ,รองศาสตราจารย์สุรนาท ขมะณะรงค์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ4072556นายก้องฤทา จันทรรัตน์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรอัมรินทร์ พรหมเกิด,รองศาสตราจารย์พิธันดร นิตยสุทธิ์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ4062556นางสาวนิพาพร ธนวินิจสกุล,1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร,2. อาจารย์วีระกุล ชายผา
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ4052556นางสาวเสริฐ อินทร์แก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร,2. อาจารย์วีระกุล ชายผา
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์ ชุด พ.ศ.2556-255839125561. รองคณบดีฝ่ายบริหาร,2. เลขานุการคณะฯ,3. นางอมรรัตน์ สิทธิศักดิ์,4. นางสาวณัชชา วงษ์โก,5. นางสาวอัมพร วงษ์สอน
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัมมนาประสบการณ์ฝึกงานของนักศึกษา3892556อาจารย์จีราภรณ์ วิทยาคม,ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมเกียรติ มินา,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทุมรัตน์ คุณเงิน,อาจารย์วรรณฤดี คุระวรรณ,อาจารย์กันตพงศ์ จิตต์กล้า,1.6 นางสาวชรินรัตน์ ป้ายจัตุรัส,อาจารย์ Christain Le Corre,อาจารย์ Michel Rochat,นายบรรจง สายแวว,นายอาณัติ โสภาศุภวัตร,นายสุรพล ชาสิงห์แก้ว,
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างการเรียนการสอนปรัชญา (โครงการอภิปรายร่วม) “เรียนปรัชญาให้เป็นปรัชญา”39025561. รองศาสตราจารย์ประยงค์ แสนบุราณ,2. รองศาสตราจารย์เอกศักดิ์ ยุกตะนันท์,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คำแหง วิสุทธางกูร,4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัครยา สังขจันทร์,5. อาจารย์กรรณิกา คำดี,6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธรักษ์ ปราบนอก, อาจารย์วิเชียร แสนมี,8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์หอมหวล บัวระภา,
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาหลักการศึกษาอิสระ4032556นางสาวกันทิยา หลวงทำเม ,รองศาสตราจารย์พิธันดร นิตยสุทธิ์,อาจารย์วีระกุล ชายผา
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์4022556นายคมสัน พันธุ์ชัยเพชร ,รองศาสตราจารย์ลำปาง แม่นมาตย์ ,รองศาสตราจารย์มาลี กาบมาลา
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์4012556นายพิเชษฐ์ พลพิชิต,รองศาสตราจารย์ยุพิน เตชะมณี ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลภัสส์ วงษ์ประเสริฐ
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างการเรียนการสอนปรัชญา (โครงการอภิปรายร่วม) “เรียนปรัชญาให้เป็นปรัชญา” (เพิ่มเติม)4002556ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทพพร มังธานี ,1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์,2. รองศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์ แสนบุราณ,3. รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์3182556นายวีระพันธ์ โสภาสุข ,1. อาจารย์ธนนันท์ บุ่นวรรณา,2. ศาสตราจารย์สุวิทย์ ธีรศาศวัต,3. รองศาสตราจารย์ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์,4. อาจารย์กีรติพร จูตะวิริยะ
แต่งตั้งอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 412 457 โครงการพิเศษทางสารสนเทศศาสตร์ 412 459 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และ 412 495 สหกิจศึกษาทางสารสนเทศศาสตร์3992556ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญพันธ์ เพชรศร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลภัสส์ วงษ์ประเสริฐ,รองศาสตราจารย์มาลี กาบมาลา,อาจารย์ชมนาด บุญอารีย์,2.3 อาจารย์ปุญณิศา วิเศษสินธุ์,อาจารย์กันยารัตน์ เควียเซ่น,อาจารย์ศักดา จันทร์ประเสริฐ,อาจารย์ขนิษฐา จิตแสง
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดทิศทางการจัดทำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษา39825561. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์,2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์,3. อาจารย์มณีมัย ทองอยู่,4. รองศาสตราจารย์ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์,5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา จันทร์เทาว์,6. อาจารย์กรวิภา พูลผล,7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทพพร มังธานี,8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้ารุ่ง มีอุดร,9. อาจารย์พัชรินทร์ ลาภานันท์,10. อาจารย์ธนนันท์ บุ่นวรรณา
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการคลินิกภาษา39725561. รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา ทองพูน พัฒนศร ,3. อาจารย์จอมรัฐ พัฒนศร,4. อาจารย์ศิรายุ โพธิ์วันนา,5. อาจารย์กนกพรรณ ทองป้อง,6. นางสาววารุณี ฉกรรศิลป์
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเสริมการเรียนการสอนปรัชญา (บรรยายพิเศษ)“ปรัชญาและศาสนาตะวันออกในทัศนะของนักปราชญ์โลก”3962556รองศาสตราจารย์ประยงค์ แสนบุราณ,รองศาสตราจารย์เอกศักดิ์ ยุกตะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์คำแหง วิสุทธางกูร,ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัครยา สังขจันทร์,อาจารย์กรรณิกา คำดี,อาจารย์วิเชียร แสนมี,ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธรักษ์ ปราบนอก,ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทพพร มังธานี,นางสาววริศรา จรทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์หอมหวล บัวระภา,
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ3952556อาจารย์ภรณี ดีราษฎร์วิเศษ ,อาจารย์จงรักษ์ เลี้ยงพาณิชย์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์3942556นางสาว ปียกนิษฐ์ สาธารณ์,อาจารย์ธันวพร เสรีชัยกุล,ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา,อาจารย์มารศรี สอทิพย์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ3932556นางสาววิภารัตน์ ชมชัยภูมิ ,รองศาสตราจารย์สมศักดิ์ ศรีสันติสุข,ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ,อาจารย์วีระกุล ชายผา
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ3922556นางจุฑามาศ วอทอง,อาจารย์วีระกุล ชายผา,ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์3882556ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎี อายุวัฒน์ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิลุบล รุจิรประเสริฐ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์3872556นางสาวปนัดดา ขันลุน ,รองศาสตราจารย์สมนึก ปัญญาสิงห์,รองศาสตราจารย์บัวพันธ์ พรหมพักพิง
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์3862556นางสาวสุวจี เมืองฮาม ,รองศาสตราจารย์พิธันดร นิตยสุทธิ์ ,อาจารย์วีระกุล ชายผา
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์3852556นายเชตฐพงศ์ ดอนขวา ,รองศาสตราจารย์พิธันดร นิตยสุทธิ์ ,รองศาสตราจารย์สุกัญญา เอมอิ่มธรรม
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์3842556นายจักรกริช โพธิ์ศรี ,อาจารย์มารศรี สอทิพย์ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย เพียยุระ
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์3832556รองศาสตราจารย์เศกสรรค์ ยงวณิชย์ ,รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ คุณุรัตน์
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานสหกิจศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 255638225561. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์,2. รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ,3. ประธานกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์,4. อาจารย์สถาพร เริงธรรม,5. อาจารย์อิมรอน โสะสัน,6. รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ คุณุรัตน์,7. รองศาสตราจารย์เศกสรรค์ ยงวณิชย์,8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระศักดิ์ จารุชัยนิวัฒน์,9. อาจารย์วีระกุล ชายผา,10. อาจารย์กิตติบดี ใยพูล,11. อาจารย์จักรกฤษ กมุทมาศ,12. อาจารย์พรสรรค์ ปิยนันทิศักดิ์,13. นางสาวศุภาพิชญ์ ฤทธิลา
แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจกรรมร้องเพลงประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 255638025561. อาจารย์กันตพงศ์ จิตต์กล้า,2. อาจารย์จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง,3. อาจารย์บุญมา พรหมสาขา ณ สกลนคร,4. อาจารย์พราวพรรณ พลบุญ,5. อาจารย์ศักดา จันทร์ประเสริฐ,6. อาจารย์มารศรี สอทิพย์,7. อาจารย์ภารดี ตั้งแต่ง ,8. อาจารย์พีรวิชณ์ สัทธรรมนุวงศ์ ,9. อาจารย์อาทิตย์ จิตรโท,10. อาจารย์รุ่งอรุณ บุญสายันต์,11. อาจารย์ชลิดา ปิยะธำรงชัย,12. อาจารย์ศิรายุ โพธิ์วันนา,13. อาจารย์กัลยาณี กฤตโตปการกิต ,14. อาจารย์จิราพร ปาสาจะ,15. นายบรรจง สายแวว,16. นายอนุวัฒน์ กันทัพ ,17. นางบุญเชิด กอมาตย์ ,18. นายอภิรัก ผิวบาง,19. นางสาวไพรินทร์ เมืองสนาม
แต่งตั้งคณะกรรมการต้อนรับคณะเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส3792556คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์,รองคณบดีฝ่ายบริหาร ,รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์,รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ,รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ,ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ,รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมเกียรติ มินา ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทุมรัตน์ คุณเงิน,อาจารย์จีราภรณ์ วิทยาคม,อาจารย์กันตพงศ์ จิตต์กล้า,อาจารย์ Christian Le Corre ,อาจารย์ Michel Charles Rochat ,อาจารย์ภารดี ตั้งแต่ง,นางรจนา แก่นอำพรพันธ์,นางเพ็ญนภา วันสาสืบ,นางสาวไพรินทร์ เมืองสนาม,นายอภิรัก ผิวบาง,นางสาว สุภัสสร ศรีมนตรี,อาจารย์วรรณฤดี คุระวรรณ ,นายศักดิ์นันท์ ทัศนขนิษฐากุล,นางสาวสุจิตรา โคสารคูณ ,นายบรรจง สายแวว,นายสุรพล ชาสิงห์แก้ว,นายฤทธิไกร โพธิปัสสา,นายดุสิต ไวยโภชน์ ,นายอนุวัฒน์ กันทัพ ,นายเจริญ มางจันดีอุดม,นายอาณัติ โสภาศุภวัตร,นายธนเชษฐ์ สิทธิศักดิ์,นายกฤษณะ เวทีวุฒาจารย์,นายธนากร บุญจันทร์,นายศุภกร อภิญญานนท์ ,นายบรรจง สายแวว ,นางอุดมลักษณ์ บำรุงญาติ ,นางบานเย็น ศรีกุล ,นางขวัญฤดี น้อยสุวรรณ ,นางสาวขวัญนคร สอนหมั่น
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 25563782556อาจารย์กันตพงศ์ จิตต์กล้า ,อาจารย์บุญมา พรหมสาขา ณ สกลนคร,อาจารย์มารศรี สอทิพย์,อาจารย์พราวพรรณ พลบุญ ,อาจารย์จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง,อาจารย์ศักดา จันทร์ประเสริฐ ,อาจารย์ภารดี ตั้งแต่ง,อาจารย์พีรวิชณ์ สัทธรรมนุวงศ์,อาจารย์อาทิตย์ จิตรโท,อาจารย์รุ่งอรุณ บุญสายันต์,อาจารย์ชลิดา ปิยะธำรงชัย ,อาจารย์ศิรายุ โพธิ์วันนา,อาจารย์กัลยาณี กฤตโตปการกิต,อาจารย์จิราพร ปาสาจะ,นางบุญเชิด กอมาตย์,นายอภิรัก ผิวบาง,นางสาวไพรินทร์ เมืองสนาม ,2.1 นายเจริญ มางจันดีอุดม,นายฤทธิไกร โพธิปัสสา,นายสุรพล ชาสิงห์แก้ว,นายอากาศ คำบึงกลาง,นายทองสุข หอมสมบัติ,นายบวร แก้วกงพาน,นายสมคิด เพียจันทร์,นายวิลัย ศรีวิชา,นายสายันต์ พัดโสดา,นายดุสิต ไวยโภชน์,นายชวด คนล้ำ,นายอนุวัฒน์ กันทัพ,คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา,นายอาณัติ โสภาศุภวัตร,นายกฤษณะ เวทีวุฒาจารย์,นายธนเชษฐ์ สิทธิศักดิ์,3.4 นายธนากร บุญจันทร์,นายศุภกร อภิญญานนท์,นายบรรจง สายแวว ,นางผ่องพรรณ ทวีวิจิตรกุล ,นางสำเรียง โกกอุ่น ,นางกนกวรรณ สิทธิมงคล,นางสาวนิตดา ลีทองดี,นางสาวศุภาพิชญ์ ฤทธิลา,นางสาวจณิสตา พยัคฆ์มะเริง ,นางสาววริศรา จรทอง,นางสาวชรินรัตน์ ป้ายจัตุรัส,นางสาวจุฑารัตน์ หัสดี,นางสาวธันยนันท์ คำพงศ์ภวัฒน์,นางสาวอนงค์นาถ โยคุณ,นางสาวสกุลรัตน์ มนตรีพิลา ,อาจารย์วิกรานต์ นามผาดอน,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทุมรัตน์ คุณเงิน ,นางเพ็ญนภา วันสาสืบ,นางบุบผา ประสานฉ่ำ,นางสาววารุณี ฉกรรศิลป์,นางสาวศิริญญา ฤทธิพันธรักษ์,นางสาวปิยนันท์ ดวงก้งแสน,นางสุมาลี ธุระธรรม,นางกังสดาล แสงห้วยไผ่,นางสาวบุษยากร ปัจอาษา
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา38125561. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรอัมรินทร์ พรหมเกิด ,2. รองศาสตราจารย์สมศักดิ์ ศรีสันติสุข,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยุทธ์ จำรัสพันธุ์,4. รองศาสตราจารย์สำเริง จันทรสุวรรณ,5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎี อายุวัฒน์,6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิ่นปินัทธ์ เผือกพันธ์,7. อาจารย์พัชรินทร์ ลาภานันท์,8. อาจารย์สมใจ ศรีหล้า ,9. อาจารย์จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง,10. อาจารย์รักชนก ชำนาญมาก,11. อาจารย์กีรติพร จูตะวิริยะ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์3522556อาจารย์สถาพร เริงธรรม,อาจารย์พรสรรค์ ปิยนันทิศักดิ์,อาจารย์จักรกฤษ กมุทมาศ,2.1 อาจารย์วีระกุล ชายผา,2.2 อาจารย์กิตติบดี ใยพูล,2.3 อาจารย์อิมรอน โสะสัน,3.1 รองศาสตราจารย์สุกัญญา เอมอิ่มธรรม,3.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ,รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ คุณุรัตน์,รองศาสตราจารย์เศกสรรค์ ยงวณิชย์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระศักดิ์ จารุชัยนิวัฒน์
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ “The 5th International Conference on Asia-Pacific Library and Information Education practice – A-LIEP 2013”2192556รองศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ท้วมสุข,รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี กาบมาลา,นางสาวบุษยากร ปัจอาษา,อาจารย์ ดร.กันยารัตน์ เควียเซ่น,นางสาวจุฑารัตน์ หัสดี,อาจารย์ ดร.กรวิภา พูลผล,อาจารย์ ดร.ภารดี ตั้งแต่ง,อาจารย์ปุญณิศา วิเศษสินธุ์,อาจารย์จุฑาทิพย์ ไชยกำบัง,นางสาวกรองแก้ว กิ่งสวัสดิ์,นางสาวนงราม เหมือนฤทธิ์,นางสาวกานดา ศรอินทร์,นายณัฐพงศ์ แก้วบุญมา ,นางสาวนุจรินทร์ ปทุมพงษ์,นางสาววรรษพร สัตยพันธ์,นายอภิศักดิ์ พัฒนจักร,นางสุกัญญา เรืองสุวรรณ,นางสาวรุ่งทิพย์ เจริญศักดิ์,นางสาวทิพาวรรณ ศิลวัฒนานุสานติ์,รองศาสตราจารย์ ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลภัสส์ วงษ์ประเสริฐ,นางกัลยาณี ทองเลี่ยมนาค,นางกุลยา พัฒนากูล,นางบานเย็น ภัทรเกียรติเจริญ,นายชัยวัฒน์ นันทศรี,นายธิติวัฒน์ ตาคำ,นายเผด็จ จินดา,นางสาวปัทมากร เนตยวิจิตร,นางสาวสุทิศา ซองเหล็กนอก,นายชาญวิทย์ พฤกษชาติ,นางสาวธวัญหทัย สินธุ์นอก,นางสาวนภัสกร กรวยสวัสดิ์,นางสาวชุติมา ยิ่งสุขวัฒนา,นายพรอนันต์ เอี่ยมขจรชัย,นางวิชุดา ไชยศิวามงคล,นางสาวพัทธนันท์ คำจันทา,รองศาสตราจารย์ ดร.สมาน ลอยฟ้า ,นายศุภกร อภิญญานนท์ ,นายอาณัติ โสภาศุภวัตร,นายกฤษณะ เวทีวุฒาจารย์,นายธนกร บุญจันทร์,นายจิระพงษ์ พนาวงศ์,นายณัฐพงษ์ พันธุ์มณี,นายดุลดนัย วันธงชัย,พันโทปรัชญา อารีกุล,นายมีแสน แก่นชูวงศ์,นายพิเชษฐ์ พลพิชิต,นายวิระพงศ์ จันทร์สนาม,นางสาวธิติพร ชาญศิริวัฒน์,นายธีรพล สืบชมภู,นายพิชญะภาคย์ พิพิธพัฒน์ไพสิฐ,นายจักรกฤษณ์ แสงแก้ว,นางสาวจิตรลดา พรหมมากรณ์ ,นางสาวจินตนา โต้งสูงเนิน,อาจารย์ ดร.ศักดา จันทร์ประเสริฐ,อาจารย์สมเพ็ชร จุลลาบุดดี,รองศาสตราจารย์ภรณี ศิริโชติ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญพันธ์ เพชรศร,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลภัสส์ วงษ์ประเสริฐ,นางพรทิพา ไชยรงศรี,นางสันทนา กูลรัตน์,นางสาวไอลดา อรุณศรี,นายอนันศักดิ์ พวงอก,นายวิศปัตย์ ชัยช่วย,นางสาวอัญชสา สีนวนแก้ว,นายรภัสสิทธิ์ ชินภัทรจีรัสถ์,นางสาวชเนตตี พิมพ์สวรรค์,นายโชคธำรงค์ จงจอหอ,นางสาวรัชนีกรณ์ อินเล็ก,นายสุระสิทธิ์ คุดนา,นายกนก สุขมณี,อาจารย์ชมนาด บุญอารีย์,อาจารย์ขนิษฐา จิตแสง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ3702556นายวชิระ อักษร,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร, อาจารย์วีระกุล ชายผา
แต่งตั้งประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา3582556อาจารย์วีระกุล ชายผา
อนุมัติให้ลาออกจากประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา3572556รองศาสตราจารย์พิธันดร นิตยสุทธิ์
อนุมัติให้ลาออกจากประธานกรรมการบริหารและปรับปรุงรายวิชาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา3562556ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัครยา สังขจันทร์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์3642556นายวุฒิพงษ์ เนียมจิตร,1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรอัมรินทร์ พรหมเกิด,2. รองศาสตราจารย์พิธันดร นิตยสุทธิ์
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์3722556อาจารย์กรวิภา พูลผล,อาจารย์ปรีดาพร ศรีสาคร,อาจารย์จอมรัฐ พัฒนศร,อาจารย์ดารารัตน์ คำภูแสน,อาจารย์จงรักษ์ เลี้ยงพาณิชย์,อาจารย์สุบรรณ แก้วกันยา,ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา ทองพูน พัฒนศร,อาจารย์ภารดี ตั้งแต่ง,อาจารย์ภารดี ดีราษฎร์วิเศษ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวัน เสนจันทร์ฒิชัย,อาจารย์สุขุม วสุนธราโศภิต,อาจารย์ประดิษฐ์ แสงสุกวาว,อาจารย์บุษบามินตรา ฉลวยแสง,นางสาว ภิญรดา น่วมจะโป๊ะ,นางสาวกชกร สุนทรพจน์,นางสาวนันทิยา ศิลาชัย,นางสาววรินทร สิมเหล็ก,นางสาวสุธาทิพย์ คำรัตน์,นางสาวณัฐชนก เกษทองมา,นางสาวชาลินี กอผจญ,นางสาวกนกวรรณ วงศ์ทอง,นางสาวณัฐชยา ญาติสม,นางสาววดิณลดา ธุระธรรม,นางสาวพิลัยวรรณ นิลผาพงษ์,นางสาวพัลลภา เลิศเจริญวนิช,นางสาววีรยา สัจจะเขตต์,นายภาณุมาส อรุณสำราญ,นายชลวัชร ประวาลปัทมกุล,นางสาววณิชชา วรรณสุข,นายภานุพงศ์ ทำนอง,นางสาวพิณทิพย์ ทวีผล,นางสาวขวัญพิมล นามมนตรี,นางสาวสุรีรัตน์ ตลับเงิน,นายพงษ์ธรรม เขียวสระคู,นางสาวจินตนา ศรีสุวรรณ,นางสาวสุภนิตย์ คำใสย,นางสาวทัยรัตน์ จันทร์เพ็ง
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชาวญี่ปุ่นในโครงการแลกเปลี่ยน3692556อาจารย์พราวพรรณ พลบุญ,อาจารย์ภัทรา ภมรศิลปธรรม,2.1 อาจารย์รัชนี ปิยะธำรงชัย
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศาสตร์3712556รองศาสตราจารย์เศกสรรค์ ยงวณิชย์,รองศาสตราจารย์บัวพันธ์ พรหมพักพิง ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎี อายุวัฒน์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้ารุ่ง มีอุดร,อาจารย์ชลิดา ปิยะธำรงชัย
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการบริการวิชาการจัดสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น TOP JAPANESE (เพิ่มเติม)3652556Mr Nobuaki Shinohara,Miss Takaishi Hiroko,นางสาวสุพรรณี กันหาชาติ
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์3752556นางสาวนิภาพร มาลีลัย,นางสาววิลาสินี โสภาพล,นางสาวธนวรรณ มณีบุญ,นางสาวอัญชัน มีโส,นางสาวภัทรา วรลักษณ์,นายอนันตชัย โพธิขำ,อาจารย์จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง,อาจารย์ธนนันท์ บุ่นวรรณา,รองศาสตราจารย์ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์,อาจารย์มณีมัย ทองอยู่,อาจารย์ศิลปะกิจ ตี่ขันติกุล
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์3732556นายอนิรุทธิ์ สัมฤทธิ์,นายองอาจ ลบบำรุง,นายณัฐชนน น้ำจันทร์,รองศาสตราจารย์พิธันดร นิตยสุทธิ์,รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ คุณุรัตน์
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์3742556นางสาวสาวิตรี หงษ์อินทร์,นางจุไรรัตน์ แอมนนท์,อาจารย์มารศรี สอทิพย์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์3682556นางสาวนุชพร สมสวย,1. รองศาสตราจารย์บัวพันธ์ พรหมพักพิง ,2. รองศาสตราจารย์ทนงศักดิ์ คุ้มไข่น้ำ,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์3672556นางประธานพร แจ่มเจริญทรัพย์ ,1. อาจารย์ธันวพร เสรีชัยกุล,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา จันทร์เทาว์ ,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ3702556นายวชิระ อักษร,1. อาจารย์ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร,2. อาจารย์วีระกุล ชายผา
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์37625561. รองศาสตราจารย์บุญยงค์ เกศเทศ,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย เพียยุระ,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสวรรค์ สุวรรณธาดา, นางเพียงพิมล กองวารี
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์36625561. รองศาสตราจารย์บุญยงค์ เกศเทศ,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย เพียยุระ,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสวรรค์ สุวรรณธาดา
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม)3632556รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ3622556รองศาสตราจารย์มาลี กาบมาลา ,อาจารย์กันยารัตน์ เควียเซ่น
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น3612556ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมเกียรติ มินา,อาจารย์กันตพงศ์ จิตต์กล้า,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทุมรัตน์ คุณเงิน,อาจารย์จีราภรณ์ วิทยาคม,อาจารย์วรรณฤดี คุระวรรณ,นางสาวชรินรัตน์ ป้ายจัตุรัส,อาจารย์ Christian LE CORRE,อาจารย์ Michel ROCHAT,
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส3602556ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทุมรัตน์ คุณเงิน,อาจารย์วรรณฤดี คุระวรรณ,2.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมเกียรติ มินา,2.2 อาจารย์วรรณฤดี คุระวรรณ
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารรายวิชาโทภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน35925561. รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา ทองพูน พัฒนศร,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา จันทร์เทาว์,4. รองศาสตราจารย์ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์,5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทพพร มังธานี,6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา,7. อาจารย์ศิลปกิจ ตี่ขันติกุล,8. อาจารย์จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง,9. อาจารย์ชลิดา ปิยะธำรงชัย,10. อาจารย์อิศเรศ ดลเพ็ญ,11. อาจารย์อุมารินทร์ ตุลารักษ์,12. นางสาวปิยนันท์ ดวงก้งแสน
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์3502556รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ คุณุรัตน์ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระศักดิ์ จารุชัยนิวัฒน์
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปฏิบัติการของนักศึกษาปริญญาตรีภาคต้น35425561. อาจารย์จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง,2. อาจารย์รักชนก ชำนาญมาก,3. นางสาวจรรยา วังสงคราม,4. นายสิทธิชัย สุทธิรมย์,5. นางสาวภัทริน กมลเลิศ,6. นางสาวศิริพร ภูแข่งหมอก,7. นางสาวรินลดา ศรีบุรินทร์,8. นายปวเรศวร์ สาลี,9. นางสาวกมลทิพย์ ภูมิกอง,10. นางสาวขวัญฤทัย กระจ่างโพธิ์,11. นายจักรพันธ์ ทองอนันทวงศ์,12. นางสาวนิรันดร์ วิจิตรพาณิชย์,13. นางสาวฐาปนี จันทะบุผา,14. นางสาวณฐกานต์ แท่นแก้ว,15. นางสาวทิพวัลย์ ธรรมวงค์,16. นางสาวมัลลิกา เมนากิจ,17. นางสาววรพิชชา ขอถือกลาง,18. นางสาวสุนิษา บุดดาทุม,19. นางสาวอุษา สระสันเทียะ,20. นางสาวทรายทอง จันทลือชัย
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการการพัฒนาสังคม3552556ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้ารุ่ง มีอุดร ,อาจารย์ชลิดา ปิยะธำรงชัย
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษา สำหรับบุตรบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 255635325561. นางรจนา แก่นอำพรพันธ์,2. นางบุญเชิด กอมาตย์,3. นางอมรรัตน์ สิทธิศักดิ์,4. นางสาวณัชชา วงษ์โก,5. นางสาวอัมพร วงษ์สอน

page 18.9710144928 / 33
[previous][next]
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ]