" ท่านสามารถค้นหารายการจากประเภทที่เลือกได้ "
** ค้นคำสั่งคณะ **
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา5242556อาจารย์จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง ,รองศาสตราจารย์สำเริง จันทรสุวรรณ
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสานสัมพันธ์วันรับน้องใหม่52325561. อาจารย์จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง,2. อาจารย์สมใจ ศรีหล้า,3. นายปวเรศวร์ สาลี,4. นายณัฐวรรธ อุไรอำไพ,5. นางสาวศิริพร ภูแข่งหมอก,6. นางสาวนุชนารถ สมควร,7. นางสาวสุภกาญจน์ แสนคำ,8. นายพงศธร นราพงษ์ ,9. นางสาวดรรชนีกรณ์ ไชยนคร,10. นางสาวจรรยา วังสงคราม,11. นางสาวทรายทอง จันทะลือชัย,12. นางสาวสุนิษา บุดดาทุม,13. นางสาวสิริลักษณ์ คำพันธ์,14. นายจักรพันธ์ ทองอนันทวงศ์ ,15. นางสาวสุพรรษา พรมศรีแก้ว ,16. นางสาวกนกลักษณ์ บุญเกษมสิน,17. นางสาวสินจัย อังกาบ,18. นางสาวทิพาวัลย์ ธรรมวงค์,19. นางสาววรพิชชา ขอถือกลาง,20. นางสาวมัลลิกา เมนากิจ,21. นางสาวสุดารัตน์ ศรีอุบล,22. นางสาวอาภาภรณ์ จิดา,23. นายศุภชัย ทองประดับ,24. นางสาวภัทริน กมลเลิศ,25. นางสาวกมลทิพย์ ภูมิกอง,26. นายอานนท์ เครื่องกลาง,27. นายสิทธิชัย สุทธิรมย์
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการคลินิกภาษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ5222556ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์ ,นางสาววัลลภา แซ่อึ้ง,นางสุมาลี ธุระธรรม,นางกังสดาล ภูสิงหา,นางสาวนิตดา ลีทองดี
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการกวาดลานวัด ปัดศาลา52125561. อาจารย์ดารารัตน์ คำภูแสน,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยา วิทย์สุภาเลิศ,3. อาจารย์กนกพรรณ ทองป้อง,4. อาจารย์จอมรัฐ พัฒนศร,5. นางสาวกนกรัตน์ เวียงชัย
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความทางวิชาการ5202556ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์ ,อาจารย์อรอนงค์ อินสอาด ,อาจารย์กัลยาณี กฤตโตปการกิต,อาจารย์จิราพร ปาสาจะ นางสุมาลี ธุระธรรม,นางกังสดาล ภูสิหา,นางสาวบุษยากร ปัจอาษา,นางสาวนิตดา ลีทองดี
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ5182556ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภาวิน ศุภวัฒน์ ศรีใคร ,อาจารย์กรวิภา พูลผล
แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เพิ่มเติม)5192556นางสุจิรา ผิวบาง ,นางสาวพิมพ์มาศ พุทธมาตย์
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการแสดงมุทิตาจิตต่อคณาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 25565092556รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ คุณุรัตน์ ,รองศาสตราจารย์สุกัญญา เอมอิ่มธรรม,รองศาสตราจารย์เศกสรรค์ ยงวณิชย์ ,รองศาสตราจารย์พิธันดร นิตยสุทธิ์ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระศักดิ์ จารุชัยนิวัฒน์ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ ,อาจารย์วีระกุล ชายผา ,อาจารย์สถาพร เริงธรรม,อาจารย์อินรอน โสะสัน,อาจารย์รุ่งอรุณ บุญสายันต์,อาจารย์พรสรรค์ ปิยะนันทิศักดิ์,อาจารย์กิตติบดี ใยพูล,อาจารย์จักรกฤษ กมุทมาศ ,นายพงศกร จันลาเศษ (นักศึกษาชั้นปีที่ 3),นายลำไผ่ ภิรมย์กิจ (นักศึกษาชั้นปีที่ 3) ,นางสาวศริขวัญ งอมสุวรรณ์ (นักศึกษาชั้นปีที่ 3),นางสาวศิรประภา วงศ์แก้ว (นักศึกษาชั้นปีที่ 2),นางสาวปานระวี ทัดทาน (นักศึกษาชั้นปีที่ 2),นางสาวศุภาพิชญ์ ฤทธิลา ,นายธนาราช คงคารักษ์ ,นางอุดมลักษณ์ บำรุงญาติ ,นางเพ็ญนภา วันสาสืบ ,นางบุบผา ประสารฉ่ำ ,นางผ่องพรรณ ทวีวิจิตรกุล,นางบุญเชิด กอมาตย์ ,นางสาวสุพรรณี กันหาชาติ,นางสาวไพรินทร์ เมืองสนาม,นางสาวอนงค์นาถ โยคุณ,นางสาวสกุลรัตน์ มนตรีพิลา,นางกนกวรรณ สิทธิมงคล,นายเชิดพงษ์ บุตรชาดี (นักศึกษาชั้นปีที่ 3),นางสาวิภาวี นังตะลา (นักศึกษาชั้นปีที่ 3),นางสำเรียง โกกอุ่น ,นายภูริภัทร รัตนขันแสง (นักศึกษาชั้นปีที่ 3),นางสาวสุวิมล สืบสุนทร (นักศึกษาชั้นปีที่ 3),นางสาวอรณี บุตรดีมี (นักศึกษาชั้นปีที่ 3) ,นายภาคภูมิ ขามพิทักษ์ ,นายวิญญู สอนอ้น,นางรจนา แก่นอำพรพันธ์,นางสาวพีรดา ศรีบุรินทร์,นางสุมาลี ธุระธรรม ,นางสาวจินตนา จุลคำภา,นางกังสดาล ภูสิงหา ,นางสาวชลนิกานต์ บรรลุสันต์,นางสาววาสนา ฉิมภู,นางสาวอิสรียา มะลิรักษ์,นางสาวบุษยากร ปัจอาษา,นางพูนศรี สีหาวัตร ,นางสาวศุภาพิชญ์ ฤทธิลา,นางสำเรียง โกกอุ่น,นางขวัญฤดี น้อยสุวรรณ,นางบานเย็น ศรีกุล,นางสาวขวัญนคร สอนหมั่น,นางแฉล้ม ไกรยะวงษ์,นางบุญเพ็ง บุญทุม,นางสาวธัญพร ดวงพิมพ์ ,นางสาวอัมพร รักหนองแซง,นางพิศมัย เมืองสนธิ์ ,นางสาวอัญชลี การปลูก (นักศึกษาชั้นปีที่ 3),นางสาวเจนจิรา คงแหลม (นักศึกษาชั้นปีที่ 2),นายเจริญ มางจันดีอุดม ,นายฤทธิไกร โพธิปัสสา ,นายสุรพล ชาสิงห์แก้ว ,นายอากาศ คำบึงกลาง ,นายทองสุข หอมสมบัติ ,นายบวร แก้วกงพาน,นายวิลัย ศรีวิชา,นายสายันต์ พัดโสดา,นายสมคิด เพียจันทร์ ,นายดุสิต ไวยโภชน์,นายอนุวัฒน์ กันทัพ,นายชวด คนล้ำ,นายปริภัทร์ ปู่วัง (นักศึกษาชั้นปีที่ 3),นายพีรพันธ์ เจียรสุมัย (นักศึกษาชั้นปีที่ 2),นายอนุรักษ์ หมอยา (นักศึกษาชั้นปีที่ 3),นายอาณัติ โสภาศุภวัตร,นายธนกร บุญจันทร์ ,นายบรรจง สายแวว,นายศุภกร อภิญญานนท์,นายธนเชษฐ์ สิทธิศักดิ์ ,นายทิชานนท์ สุทธิจินตนา (นักศึกษาชั้นปีที่ 3),นางสาวณิชกานต์ บรรพต (นักศึกษาชั้นปีที่ 3),นางสาวธัญญารัตน์ ศรีสุมาตย์ (นักศึกษาชั้นปีที่ 2) ,นายดวิษ จำนงธรรม (นักศึกษาชั้นปีที่ 2)
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์5172556ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยุทธ์ จำรัสพันธุ์ ,รองศาสตราจารย์สมศักดิ์ ศรีสันติสุข
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์5142556นางสาวศุกภลักษณ์ พุดตาเต ,1. อาจารย์ธันวพร เสรีชัยกุล ,2. อาจารย์อุมารินทร์ ตุลารักษ์ ,3. อาจารย์มารศรี สอทิพย์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์5152556นายกัปปน์ติพัฒน์ เกียดนอก 1. อาจารย์ธันวพร เสรีชัยกุล,2. อาจารย์ศุภกิต บัวขาว,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา จันทร์เทาว์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์5162556นา ยณัฐชนน น้ำจันทร์,1. รองศาสตราจารย์สมนึก ปัญญาสิงห์,2. รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ คุณุรัตน์,3. อาจารย์วีระกุล ชายผา
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์5132556นางจุฑามาศ สังข์วิจิตร ,1. อาจารย์ธันวพร เสรีชัยกุล,2. อาจารย์ศุภกิต บัวขาว,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา จันทร์เทาว์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์51225561. อาจารย์ธันวพร เสรีชัยกุล,2. อาจารย์ศุภกิต บัวขาว,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา จันทร์เทาว์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 255651125561. รองศาสตราจารย์สุรนาท ขมะณะรงค์ ,2. รองศาสตราจารย์พรเทพ ขอขจายเกียรติ,3. รองศาสตราจารย์ พญ. กิมาพร ขมะณะรงค์,4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ช่อ วายุภักตร์
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ51025561. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยา วิทย์สุภาเลิศ,2. อาจารย์ดารารัตน์ คำภูแสน ,3. อาจารย์กนกพรรณ ทองป้อง,4. อาจารย์จอมรัฐ พัฒนศร,5. นางสาวกนกรัตน์ เวียงชัย
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยนันซัน ประเทศญี่ปุ่น5082556คณบดี,รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์,ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์,ประธานหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น,อาจารย์พราวพรรณ พลบุญ ,อาจารย์ภัทรา ภมรศิลปธรรม,อาจารย์รัชนี ปิยะธำรงชัย,อาจารย์ภูวัตร ทาอินต๊ะ,อาจารย์มธุรส แพทย์ชีพ,นางสาววรรณพร ถนัดค้า,นางสาวกนกวรรณ เกษทองมา,นางสาวนิตดา ลีทองดี,นายเจริญ มางจันดีอุดม,นายดุสิต ไวยโภชน์,นายสุรพล ชาสิงห์แก้ว,นายธนเชษฐ์ สิทธิศักดิ์,นายสายันต์ พัดโสดา,นายชวด คนล้ำ ,นายบรรจง สายแวว,นายอาณัติ โสภาศุภวัตร,นายกฤษณะ เวทีวุฒาจารย์,นางสาวอนงค์นาถ โยคุณ ,นางสาวชรินรัตน์ ป้ายจัตุรัส,อาจารย์ Nobuaki Shinohara,อาจารย์ Takaishi Hiroko,นางสาวสุจิตตรา โคสารคูณ ,นายศักดิ์นันท์ ทัศนขนิษฐากุล,นางสาวสุภัสสร ศรีมนตรี,นางสาวสุพรรณี กันหาชาติ
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน5072556อาจารย์อรอนงค์ อินสอาด ,อาจารย์ดารารัตน์ คำภูแสน
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกลุ่มวิชาภาษาและประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ5062556ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์ ,อาจารย์ดารารัตน์ คำภูแสน
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน5022556อาจารย์อรอนงค์ อินสอาด ,อาจารย์ภรณี ดีราษฎร์วิเศษ
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ5042556อาจารย์สุธิดา โง่นคำ ,อาจารย์พีรวิชณ์ สัทธรรมนุวงศ์
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ5052556ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย เพียยุระ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาริสา อุ่นทานนท์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ1562556นางสาวณัฐพัชร์ สละ ,1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เอมอิ่มธรรม,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระศักดิ์ จารุชัยนิวัฒน์,3. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ คุณุรั
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการครอบครัวมนุษย์-สังคมร่วมใจสวมผ้าไทยวันศุกร์50325561. คณบดี,2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์,4. รองศาสตราจารย์สุกัญญา เอมอิ่มธรรม,5. รองศาสตราจารย์ประยงค์ แสนบุราณ,6. รองศาสตราจารย์มาลี กาบมาลา,7. นางอุดมลักษณ์ บำรุงญาติ,8. นางรจนา แก่นอำพรพันธ์,9. นางอมรรัตน์ สิทธิศักดิ์,10. นางสาวณัชชา วงษ์โก,11. นางสาวอัมพร วงษ์สอน
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกลุ่มวิชาภาษาและประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ5012556ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์ ,อาจารย์ภรณี ดีราษฎร์วิเศษ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์5002556นายวีระพันธ์ โสภาสุข ,อาจารย์กีรติพร จูตะวิริยะ ,อาจารย์ธนนันท์ บุ่นวรรณา
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์4992556นางสาวจริยา แสงไสว ,อาจารย์แก้วตา จันทรานุสรณ์
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์4982556อาจารย์ธนนันท์ บุ่นวรรณา ,นางสาวธนวรรณ มณีบุญ,รองศาสตราจารย์ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์4972556นางสาวศิริพรรษา คำพันธุ์ ,1. รองศาสตราจารย์จารุวรรณ ธรรมวัตร ,2. อาจารย์อุมารินทร์ ตุลารักษ์ ,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสวรรค์ สุวรรณธาดา
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์4962556นางสาวปรมาพร สว่างแก้ว ,1. รองศาสตราจารย์จารุวรรณ ธรรมวัตร ,2. อาจารย์อุมารินทร์ ตุลารักษ์ ,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสวรรค์ สุวรรณธาดา
แต่งตั้งคณะกรรมการกลางดำเนินการสอบไล่ ประจำปีการศึกษา 255649325561. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ,2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์,3. อาจารย์เฟื่องเกษ ทองวันชัย ,4. อาจารย์อรอนงค์ อินสอาด ,5. อาจารย์กัลยาณี กฤตโตปการกิต ,6. อาจารย์บุญมา พรหมสาขา ณ สกลนคร,7. อาจารย์รัชนี ปิยะธำรงชัย,8. อาจารย์สุธิดา โง่นคำ,9. อาจารย์จอมรัฐ พัฒนศร,อาจารย์ศักดา จันทร์ประเสริฐ,อาจารย์จักรกฤษ กมุทมาศ,อาจารย์สมใจ ศรีหล้า ,อาจารย์อิศเรศ ดลเพ็ญ,อาจารย์ศุภกิต บัวขาว ,อาจารย์วรรณฤดี คุระวรรณ,อาจารย์ศิลปกิจ ตี่ขันติกุล,อาจารย์ศิรายุ โพธิ์วันนา,นางบุบผา ประสารฉ่ำ,นางสาววารุณี ฉกรรศิลป์,นางสาวปิยนันท์ ดวงก้งแสน,นางสาวศิริญญา ฤทธิพันธรักษ์
แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบกลางภาค ประจำภาคต้น ประจำปีการศึกษา 255649425561. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทพพร มังธานี,2. อาจารย์อุมารินทร์ ตุลารักษ์,3. อาจารย์จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง,4. อาจารย์ศุภกิต บัวขาว,5. อาจารย์ธนนันท์ บุ่นวรรณา,6. อาจารย์วิเชียร แสนมี,7. นางสาวจินตนา ศรีสุวรรณ,8. นายภาณุมาส อรุณสำราญ,9. นางสาวกนกวรรณ วงศ์ทอง,10. นายนวมิตร ประธรรมสาร,11. นางสาวณัฐพร ผ่องอรัญ,12. นางสาวประไพพร พรมมา,13. นางสาวนิภาพร พิมพ์ปรุ,14. นายธนาราช คงคารักษ์,15. นายภาคภูมิ ขามพิทักษ์,16. นางสาวรัชดา เรืองสารกุล,17. นางสาวนันทิญา พันธ์โชติ,18. นายเจษฎา ขัดเขียว,19. นายสรายุทธ เลิศปัจฉิมนันท์,20. นางสาววิลาสินี โสภาพล,21. นางสาวเบญจวรรณ นัยนิตย์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์4952556นายสรายุทธ เลิศปัจฉิมนันท์,1. รองศาสตราจารย์อุดม บัวศรี ,2. รองศาสตราจารย์ประยงค์ แสนบุราณ ,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คำแหง วิสุทธางกูร
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม)4922556นางสาวสุจิตตรา โคสารคูณ ,นายศักดิ์นันท์ ทัศนขนิษฐากุล
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน4912556Mr. Kim Daeyeon ,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา ทองพูน พัฒนศร,3. อาจารย์ภารดี ตั้งแต่ง,4. นางสาวสุจิตตรา โคสารคูณ
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน4902556Ms. He Yachan,Ms. Zhang Xiaofang ,Ms. Yang Jing ,1. รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา ทองพูน พัฒนศร,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์,4. อาจารย์อรอนงค์ อินสอาด,5. นางสาวสุจิตตรา โคสารคูณ
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์4892556ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวัน เสนจันทร์ฒิชัย ,อาจารย์กรวิภา พูลผล
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการคลินิกภาษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน(ภาคปกติ)4882556อาจารย์อรอนงค์ อินสอาด ,อาจารย์กัลยาณี กฤตโตปการกิต,อาจารย์จิราพร ปาสาจะ,นางสุมาลี ธุระธรรม,นางกังสดาล ภูสิงหา,นางสาวนิตดา ลีทองดี
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำวารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น4872556อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น,รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น,คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,1.4 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ,รองศาสตราจารย์สมศักดิ์ ศรีสันติสุข,รองศาสตราจารย์บัวพันธ์ พรหมพักพิง ,รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ คุณุรัตน์ ,รองศาสตราจารย์เศกสรรค์ ยงวณิชย์ ,รองศาสตราจารย์สุกัญญา เอมอิ่มธรรม,Professor Ikimoto Yukio, Institute for Advanced Studies on Asia, The University of Tokyo,Professor Richard Pratt Director, Public Administration Program, College of social Sciences, University of Hawaii at Manoa,ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถาพร เริงธรรม,รองศาสตราจารย์พิธันดร นิตยสุทธิ์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระศักดิ์ จารุชัยนิวัฒน์,อาจารย์วีระกุล ชายผา,อาจารย์รุ่งอรุณ บุญสายันต์,อาจารย์ชนะวิทย์ อนุสุเรนทร์,อาจารย์กิตติบดี ใยพูล,อาจารย์จักรกฤษ กมุทมาศ,อาจารย์พรสรรค์ ปิยนันทิศักดิ์ ,อาจารย์อิมรอน โสะสัน,นางสาวศุภาพิชญ์ ฤทธิลา
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงป้ายชื่อคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์48225561. คณบดี,2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร ,3. รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ ,4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญพันธ์ เพชรศร,5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์,6. อาจารย์วิเชียร แสนมี,7. อาจารย์จักรกฤษ กมุทมาศ,8. นางรจนา แก่นอำพรพันธ์,9. นางเพ็ญนภา วันสาสืบ,10. นายเจริญ มางจันดีอุดม,11. นางอุดมลักษณ์ บำรุงญาติ
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการศึกษาดูงานของนักศึกษา4862556อาจารย์ภูวัตร ทาอินต๊ะ
แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินรอบคัดเลือก โครงการประกวดการอ่านทำนองเสนาะ ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว48525561. อาจารย์มัณฑนา อยู่ยั่งยืน,2. อาจารย์ธีรภัทร์ ทองนิ่ม,3. อาจารย์นพคุณ สุดประเสริฐ,4. นายวโรตม์ นนตรี
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนเค้าโครงวิจัย รุ่น 3 สาขาวิชาลุ่มน้ำโขงศึกษาร่วมกับสาขาวิชาประวัติศาสตร์และโบราณคดี48425561. อาจารย์กีรติพร จูตะวิริยะ,2. อาจารย์มณีมัย ทองอยู่,3. รองศาสตราจารย์ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์,4. อาจารย์แก้วตา จันทรานุสรณ์ ,5. อาจารย์จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง,6. อาจารย์พัชรินทร์ ลาภานันท์,7. อาจารย์อุมารินทร์ ตุลารักษ์,8. อาจารย์ชลิดา ปิยะธำรงชัย,9. อาจารย์ศิลปกิจ ตี่ขันติกุล,10. อาจารย์รักชนก ชำนาญมาก ,11. อาจารย์ธนนันท์ บุ่นวรรณา,12. นางสาววริศรา จรทอง
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 1/255648325561. อาจารย์กีรติพร จูตะวิริยะ,2. อาจารย์มณีมัย ทองอยู่,3. อาจารย์แก้วตา จันทรานุสรณ์ ,4. อาจารย์พัชรินทร์ ลาภานันท์,5. อาจารย์ชลิดา ปิยะธำรงชัย,6. อาจารย์ธนนันท์ บุ่นวรรณา,7. อาจารย์จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง ,8. รองศาสตราจารย์ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์4812556นางพัชนุช เครือเจริญ,1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย เพียยุระ,2. อาจารย์อุมารินทร์ ตุลารักษ์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์4802556นางสาววัฒนาพร นนลือชา,1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย เพียยุระ,2. อาจารย์อุมารินทร์ ตุลารักษ์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์4792556พระสมุห์อนันตศักดิ์ พลแก้วเกษ,1. อาจารย์มารศรี สอทิพย์,2. อาจารย์อุมารินทร์ ตุลารักษ์
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบรรยายทางวิชาการเตรียมพร้อมสู่งานบริษัทสายการบิน4762556อาจารย์วรรณฤดี คุระวรรณ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมเกียติ มินา,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทุมรัตน์ คุณเงิน ,อาจารย์จีราภรณ์ วิทยาคม,อาจารย์กันตพงศ์ จิตต์กล้า,นางสาวชรินรัตน์ ป้ายจัตุรัส,อาจารย์ Christian Le Corre,อาจารย์ Michel Rochat,นายบรรจง สายแวว,นายอาณัติ โสภาศุภวัตร,นายสุรพล ชาสิงห์แก้ว
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ4752556อาจารย์สุธิดา โง่นคำ ,อาจารย์พีรวิชณ์ สัทธรรมนุวงศ์
ให้บุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการยานพาหนะ (เพิ่มเติม)47725561. นางพูนศรี สีหาวัตร,2. นางสาวปิยนันท์ ดวงก้งแสน,3. นางสาวจุฑารัตน์ หัสดี
แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม(เพิ่มเติม)4782556อาจารย์สุเขตต์ศักดิ์ หวานวาจา
ให้บุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการยานพาหนะ4742556ายเจริญ มางจันดีอุดม นางสาวศศิธร สิทธิพรหม นางเพ็ญนภา วันสาสืบ นางกังสดาล ภูสิงหา นางสาวจินตนา จุลคำภา นางสาวอิสรียา มะลิรักษ์ นางกนกวรรณ สิทธิมงคล นางสำเรียง โกกอุ่น นางอมรรัตน์ สิทธิศักดิ์ นางอุดมลักษณ์ บำรุงญาติ นางบุญเชิด กอมาตย์ นางบุบผา ประสารฉ่ำ นางพรทิพา ไชยรงศรี นางสุมาลี ธุระธรรม นางสาวกนกรัตน์ เพชรประเสริฐ นางสาวอรดา ถาปาลบุตร นางสาวพีรดา ศรีบุรินทร์ นางสาวสุพรรณี กันหาชาติ นางผ่องพรรณ ทวีวิจิตรกุล นางสาวสุจิตตรา โคสารคูณ นายศักดิ์นันท์ ทัศนขนิษฐากุล นางสาวขวัญนคร สอนหมั่น นางสาววารุณี ฉกรรศิลป์ นางสาวสกุลรัตน์ มนตรีพิลา นางสาวไพรินทร์ เมืองสนาม นางสาวอนงค์นาถ โยคุณ นายอภิรัก ผิวบาง นางสาวชลนิกานต์ บรรลุสันต์ นางสาววาสนา ฉิมภู นางสาวอัมพร รักหนองแซง นางสาวธัญพร ดวงพิมพ์ นางสาวอัมพร วงษ์สอน นางสาวสุภัสสร ศรีมนตรี นางสาวธันยนันท์ คำพงศ์ภวัฒน์ นางสาวณัชชา วงษ์โก นางสาวกนกรัตน์ เวียงชัย นางสาวนิตดา ลีทองดี นางสาวบุษยากร ปัจอาษา นางสาวศุภาพิชญ์ ฤทธิลา นางสาวจณิสตา พยัคฆ์มะเริง นางสาวชรินรัตน์ ป้ายจัตุรัส นางสาววริศรา จรทอง นางสาวศิริญญา ฤทธิพันธรักษ์ นางสาวพิมพ์มาศ พุทธมาตย์ นายธนเชษฐ์ สิทธิศักดิ์ นายอาณัติ โสภาศุภวัตร นายวิจิตร จรทอง นายศุภกร อภิญญานนท์ นายกฤษณะ เวทีวุฒาจารย์ นายธนกร บุญจันทร์ นายบรรจง สายแวว นายฤทธิไกร โพธิปัสสา นายดุสิต ไวยโภชน์ นายชัยรัตน์ แก้วกันหา นายอนุวัฒน์ กันทัพ นางขวัญฤดี น้อยสุวรรณ นายชวด คนล้ำ
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมการใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการยานพาหนะ47325561. รองคณบดีฝ่ายบริหาร,2. เลขานุการคณะฯ,3. นายเจริญ มางจันดีอุดม,4. นางผ่องพรรณ ทวีวิจิตรกุล,5. นางสาวจินตนา จุลคำภา,6. นางกังสดาล ภูสิงหา,7. นางพูนศรี สีหาวัตร,8. นายฤทธิไกร โพธิปัสสา,9. นางอมรรัตน์ สิทธิศักดิ์,10. นายดุสิต ไวยโภชน์ ,11. นายชัยรัตน์ แก้วกันหา,12. นายบรรจง สายแวว,13. นายธนเชษฐ์ สิทธิศักดิ์,14. นายสุรพล ชาสิงห์แก้ว,15. นางสาวศศิธร สิทธิพรหม ,16. นางสาวอิสรียา มะลิรักษ์
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปฏิบัติสหกิจศึกษา สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประจำปีการศึกษา 255646725561. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิ่นปินัทธ์ เผือกพันธ์,2. อาจารย์จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง,3. รองศาสตราจารย์สำเริง จันทรสุวรรณ,4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎี อายุวัฒน์,5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรอัมรินทร์ พรหมเกิด,6. อาจารย์มณีมัย ทองอยู่,7. อาจารย์พัชรินทร์ ลาภานันท์,8. อาจารย์สมใจ ศรีหล้า,9. อาจารย์กีรติพร จูตะวิริยะ,10. นางผ่องพรรณ ทวีวิจิตรกุล
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำข้อสอบกลางภาคและข้อสอบปลายภาค ประจำปีการศึกษา 25564682556นางสำเรียง โกกอุ่น,นางผ่องพรรณ ทวีวิจิตรกุล,นางกนกวรรณ สิทธิมงคล,นางสาวศุภาพิชญ์ ฤทธิลา,นางสาววริศรา จรทอง ,นางสาวสุพรรณี กัณหาชาติ,นางสาวธันยนันท์ คำพงศ์ภวัฒน์,นางสาวชรินรัตน์ ป้ายจัตุรัส,นางสาวจุฑารัตน์ หัสดี,นางสาวปิยนันท์ ดวงก้งแสน,นางสาวนิตดา ลีทองดี,นายสายันต์ อ้อมแก้ว,นายชัยรัตน์ แก้วกันหา,นางขวัญฤดี น้อยสุวรรณ,นางบุญเพ็ง บุญทุม,นางพิศมัย เมืองสนธิ์ ,นางแฉล้ม ไกรยะวงศ์ ,นางสาววารุณี ฉกรรศิลป์ ,นางสาวศิริญญา ฤทธิพันธรักษ์,นางสาวปิยนันท์ ดวงก้งแสน,นายฤทธิไกร โพธิปัสสา,นายบรรจง สายแวว,นายสายันต์ พัดโสดา,นายเจริญ มางจันดีอุดม ,นายชัยรัตน์ แก้วกันหา
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์4702556รองศาสตราจารย์ลำปาง แม่นมาตย์ ,นายอนันศักดิ์ พวงอก ,อาจารย์กันยารัตน์ เควียเซ่น
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์4692556นายชัยวัฒน์ นันทศรี,1. รองศาสตราจารย์สมาน ลอยฟ้า,2. อาจารย์ธนพรรณ กุลจันทร์,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลภัสส์ วงษ์ประเสริฐ,4. รองศาสตราจารย์ลำปาง แม่นมาตย์
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์3772556อาจารย์ศักดา จันทร์ประเสริฐ รองศาสตราจารย์มาลี กาบมาลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญพันธ์ เพชรศร อาจารย์ชมนาด บุญอารีย์ อาจารย์ขนิษฐา จิตแสง อาจารย์ปุญณิศา วิเศษสินธุ์ อาจารย์จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง รองศาสตราจารย์สำเริง จันทรสุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิ่นปินัทธ์ เผือกพันธ์ อาจารย์กีรติพร จูตะวิริยะ อาจารย์สมใจ ศรีหล้า รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ คุณุรัตน์ อาจารย์สถาพร เริงธรรม รองศาสตราจารย์พิธันดร นิตยสุทธิ์ รองศาสตราจารย์เศกสรรค์ ยงวณิชย์ รองศาสตราจารย์สุกัญญา เอมอิ่มธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระศักดิ์ จารุชัยนิวัฒน์ อาจารย์วีระกุล ชายผา อาจารย์กิตติบดี ใยพูล อาจารย์รุ่งอรุณ บุญสายันต์ อาจารย์พรสรรค์ ปิยนันทิศักดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัสมิลล์ วัชระกวีศิลป ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมเกียรติ มินา อาจารย์บุญมา พรหมสาขา ณ สกลนคร อาจารย์ชัชวาล ศรีทอง อาจารย์อาทิตย์ จิตรโท อาจารย์ Jaime Moreno Tajada อาจารย์ Mercedes Fuentes อาจารย์เฟื่องเกษ ทองวันชัย อาจารย์แก้วตา จันทรานุสรณ์ รองศาสตราจารย์จักรกฤษ์ ดวงพัตรา ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาลี ขันธุวาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย เพียยุระ อาจารย์มารศรี สอทิพย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย เพียยุระ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มะลิวัลย์ บูรณพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา อาจารย์อิศเรศ ดลเพ็ญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาริสา อุ่นทานนท์ อาจารย์อรอนงค์ อินสอาด ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์ อาจารย์กัลยาณี กฤตโตปการกิต อาจารย์ LI Heng อาจารย์จิราพร ปาสาจะ นางสาวนิตดา ลีทองดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์ อาจารย์อรอนงค์ อินสอาด รองศาสตราจารย์wang Guibin ศาสตราจารย์Sun Lin นางสาววราภรณ์ ด่านศิริ อาจารย์จิราพร ปาสาจะ อาจารย์กัลยาณี กฤตโตปการกิต นางสาวนิตดา ลีทองดี อาจารย์มธุรส แพทย์ชีพ อาจารย์พราวพรรณ พลบุญ อาจารย์ภัทรา ภมรศิลปธรรม อาจารย์รัชนี ปิยะธำรงชัย อาจารย์ภูวัตร ทาอินต๊ะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมเกียรติ มินา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทุมรัตน์ คุณเงิน อาจารย์จีราภรณ์ วิทยาคม อาจารย์กันตพงศ์ จิตต์กล้า อาจารย์Michel Rochat อาจารย์Christian Le Corre อาจารย์วรรณฤดี คุระวรรณ อาจารย์สุธิดา โง่นคำ อาจารย์ปรีดาพร ศรีสาคร อาจารย์ภารดี ตั้งแต่ง อาจารย์นวลจันทร์ ประดุจชนม์ อาจารย์พีรวิชญ์ สัทธรรมนุวงศ์ อาจารย์ดารารัตน์ คำภูแสน ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยา วิทย์สุภาเลิศ อาจารย์กนกพรรณ ทองป้อง อาจารย์จอมรัฐ พัฒนศร รองศาสตราจารย์มาลี กาบมาลา รองศาสตราจารย์สมาน ลอยฟ้า รองศาสตราจารย์ภรณี ศิริโชติ รองศาสตราจารย์ลำปาง แม่นมาตย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญพันธ์ เพชรศร อาจารย์กันยารัตน์ เควียเซ่น อาจารย์ขนิษฐา จิตแสง อาจารย์พัชรินทร์ ลาภานันท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎี อายุวัฒน์ อาจารย์มณีมัย ทองอยู่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยุทธิ์ จำรัสพันธุ์ อาจารย์จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง อาจารย์กีรติพร จูตะวิริยะ รองศาสตราจารย์ประยงค์ แสนบุราณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คำแหง วิสุทธางกูร ผู้ช่วยศาสตราจารย์หอมหวล บัวระภา อาจารย์วิเชียร แสนมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธรักษ์ ปราบนอก อาจารย์ภรณี ดีราษฎร์วิเศษ รองศาสตราจารย์อาภาภรณ์ จินดาประเสริฐ อาจารย์สุบรรณ แก้วกันยา อาจารย์กรวิภา พูลผล อาจารย์จงรักษ์ เลี้ยงพาณิชย์ รองศาสตราจารย์สมนึก ปัญญาสิงห์ อาจารย์วิภาวี กฤษณะภูติ รองศาสตราจารย์บัวพันธ์ พรหมพักพิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้ารุ่ง มีอุดร อาจารย์สมพันธ์ เตชะอธิก อาจารย์ศิลปกิจ ตี่ขันติกุล อาจารย์มานะ นาคำ อาจารย์ชลิดา ปิยะธำรงชัย นางสาวจณิสตา พยัคฆ์มะเริง รองศาสตราจารย์ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์ อาจารย์กีรติพร จูตะวิริยะ อาจารย์แก้วตา จันทรานุสรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มะลิวัลย์ บูรณพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัครยา สังขจันทร์ อาจารย์พัชรินทร์ ลาภานันท์ อาจารย์ธนนันท์ บุ่นวรรณา ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา จันทร์เทาว์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย เพียยุระ อาจารย์อุมารินทร์ ตุลารักษ์ อาจารย์ศุภกิต บัวขาว ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์ อภิชาตวัลลภ รองศาสตราจารย์สมศักดิ์ ศรีสันติสุข รองศาสตราจารย์เศกสรรค์ ยงวณิชย์ รองศาสตราจารย์บัวพันธ์ พรหมพักพิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎี อายุวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้ารุ่ง มีอุดร อาจารย์ชลิดา ปิยะธำรงชัย รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข รองศาสตราจารย์ยุพิน เตชะมณี รองศาสตราจารย์สมาน ลอยฟ้า รองศาสตราจารย์ลำปาง แม่นมาตย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลภัสส์ วงษ์ประเสริฐ รองศาสตราจารย์มาลี กาบมาลา อาจารย์กันยารัตน์ เควียเซ่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎี อายุวัฒน์ รองศาสตราจารย์สำเริง จันทรสุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยุทธิ์ จำรัสพันธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรอัมรินทร์ พรหมเกิด อาจารย์มณีมัย ทองอยู่ อาจารย์กีรติพร จูตะวิริยะ รองศาสตราจารย์สุกัญญา เอมอิ่มธรรม รองศาสตราจารย์เศกสรรค์ ยงวณิชย์ รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ คุณุรัตน์ รองศาสตราจารย์บัวพันธ์ พรหมพักพิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยุทธ์ จำรัสพันธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรอัมรินทร์ พรหมเกิด อาจารย์สถาพร เริงธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทพพร มังธานี รองศาสตราจารย์เศกสรรค์ ยงวณิชย์ รองศาสตราจารย์ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์ รองศาสตราจารย์เอกศักดิ์ ยุกตะนันทน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา จันทร์เทาว์ อาจารย์อุมารินทร์ ตุลารักษ์ นางสาวปิยนันท์ ดวงก้งแสน รองศาสตราจารย์เอกศักดิ์ ยุกตะนันทน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัครยา สังขจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทพพร มังธานี อาจารย์กรรณิกา คำดี อาจารย์วิเชียร แสนมี อาจารย์ธนนันท์ บุ่นวรรณา รองศาสตราจารย์ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต ชัยครรชิต
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์46325561. รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราชันย์ นิลวรรณาภา ,3. รองศาสตราจารย์มาลี กาบมาลา,4. รองศาสตราจารย์ลำปาง แม่นมาตย์,5. ศาสตราจารย์วิลาศ วูวงศ์,6. อาจารย์นิศาชล จำนงศรี
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ4622556นางสาวกันทิยา หลวงทำเม,1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร,2. อาจารย์วีระกุล ชายผา
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(นานาชาติ)4642556อาจารย์ดารารัตน์ คำภูแสน ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยา วิทย์สุภาเลิศ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์4662556นายอนันศักดิ์ พวงอก ,1. รองศาสตราจารย์สมาน ลอยฟ้า,2. รองศาสตราจารย์ปพฤกษ์ อุตสาหะวาณิชกิจ,3. รองศาสตราจารย์ลำปาง แม่นมาตย์,4. อาจารย์กันยารัตน์ เควียเซ่น
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์4652556นางสาวเบญจภรณ์ เหล่าวิชัยภูมิ,อาจารย์ประดิษฐ์ แสงสุกวาว
แต่งตั้งคณะกรรมการสหกิจศึกษาด้านพัฒนาสังคม45725561. รองศาสตราจารย์สมนึก ปัญญาสิงห์,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้ารุ่ง มีอุดร,3. รองศาสตราจารย์บัวพันธ์ พรหมพักพิง,4. อาจารย์สมพันธ์ เตชะอธิก,5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์,6. อาจารย์ชลิดา ปิยะธำรงชัย,7. อาจารย์วิภาวี กฤษณะภูติ,8. อาจารย์ศิลปกิจ ตี่ขันติกุล,9. อาจารย์มานะ นาคำ,10. นางสาวจณิสตา พยัคฆ์มะเริง
แต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตพิเศษ4602556ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรดา แฮร์บส์ท
แต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตพิเศษ4612556รองศาสตราจารย์สมศักดิ์ ศรีสันติสุข
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์4592556รองศาสตราจารย์สมาน ลอยฟ้า,ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรดา แฮร์บส์ท
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันสถาปนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครบรอบ 35 ปี4552556คณบดี,รองคณบดีฝ่ายบริหาร,รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ,รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ,รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ,รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม,ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์,เลขานุการคณะฯ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์หอมหวล บัวระภา,ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธรักษ์ ปราบนอก,อาจารย์วิเชียร แสนมี ,นางรจนา แก่นอำพรพันธ์,นางอมรรัตน์ สิทธิศักดิ์ ,นางสาวธันยนันท์ คำพงศ์ภวัฒน์ ,นางสาวณัชชา วงษ์โก ,นางสาวอัมพร วงษ์สอน,นางเพ็ญนภา วันสาสืบ,นางบุญเชิด กอมาตย์ ,นายอภิรัก ผิวบาง,นางสาวอรดา ถาปาลบุตร,นางสาวกนกรัตน์ เพชรประเสริฐ,นางผ่องพรรณ ทวีวิจิตรกุล,นางสาวสุภัสสร ศรีมนตรี,นางอุดมลักษณ์ บำรุงญาติ,นางสาวศศิธร สิทธิพรหม,นางสาวอัมพร รักหนองแซง,นางบานเย็น ศรีกุล,นางขวัญฤดี น้อยสุวรรณ,นางสาวธัญพร ดวงพิมพ์,นางสาวขวัญนคร สอนหมั่น,นายเจริญ มางจันดีอุดม,นายธนเชษฐ์ สิทธิศักดิ์,นายกฤษณะ เวทีวุฒาจารย์,นายธนกร บุญจันทร์,นายศุภกร อภิญญานนท์,นายวิจิตร จรทอง,นายบรรจง สายแวว,นายสุรพล ชาสิงห์แก้ว ,นายฤทธิไกร โพธิปัสสา ,นายอากาศ คำบึงกลาง,นายทองสุข หอมสมบัติ ,นายสมคิด เพียจันทร์ ,นายบวร แก้วกงพาน ,นายวิลัย ศรีวิชา,นายอาณัติ โสภาศุภวัฒน์,นางสาวจินตนา จุลคำภา,นางสุมาลี ธุระธรรม,นางสาวชลนิกานต์ บรรลุสันต์,นางสาววาสนา ฉิมภู,นางสาวบุษยากร ปัจอาษา,นางกังสดาล ภูสิงหา,นางพูนศรี สีหาวัตร,นางสาวพีรดา ศรีบุรินทร์,นางรจนา แก่นอำพรพันธ์,นายดุสิต ไวยโภชน์,นายชวด คนล้ำ,นายอนุวัฒน์ กันทัพ
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการคลินิกภาษา (เพิ่มเติม)45825561. อาจารย์พีรวิชณ์ สัทธรรมนุวงศ์,2. นายอาณัติ โสภาศุภวัตร

page 18.9710144928 / 36
[previous][next]
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ]