" ท่านสามารถค้นหารายการจากประเภทที่เลือกได้ "
** ค้นคำสั่งคณะ **
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Pre Thai TESOL และ Thai TESOL (เพิ่มเติม)402556นางสาวพีรดา ศรีบุรินทร์,นางสาวบุษยากร ปัจอาษา
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 43925561. อาจารย์ ดร.กีรติพร จูตะวิริยะ,2. อาจารย์ ดร.มณีมัย ทองอยู่,3. อาจารย์ ดร.แก้วตา จันทรานุสรณ์,4. อาจารย์พัชรินทร์ ลาภานันท์ ,5. อาจารย์ ดร.ชลิดา ปิยะธำรงชัย,6. อาจารย์ ดร.ธนนันท์ บุ่นวรรณา,7. อาจารย์ ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง,8. รองศาสตราจารย์ ดร.ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ การใช้ภาษา มารยาท และวัฒนธรรมเพื่อก้าวสู่ธุรกิจสายการบิน382556อาจารย์อรอนงค์ พัชรากิตติ,อาจารย์ศิรายุ โพธิ์วันนา ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกานต์ โฆษิตตระกูล,รองศาสตราจารย์อาภาภรณ์ จินดาประเสริฐ,อาจารย์อนงค์นาฏ นุศาสตร์เลิศ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา ทองพูน พัฒนศร,อาจารย์กวิสรา นิลมงคล,อาจารย์ ดร.ประดิษฐ์ แสงสุกวาว,ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญ์ชลี จังสถิตย์กุล,อาจารย์ ดร.ดารารัตน์ คำภูแสน ,นางสาวชรินรัตน์ ป้ายจัตุรัส,นางสาวณิชนันทน์ บุตรโคตร,นายชาติเชื้อ น้อยสุวรรณ,นางสาวปิยาวรรณ พลขันธุ์ ,
แต่งตั้งคณะกรรมการวารสารบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์372556คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์,ศาสตราจารย์ ดร.สมทรง บุรุษพัฒน์,ศาสตราจารย์สุวิทย์ ธีรศาศวัต,รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศรีสันติสุข,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา จันทร์เทาว์,รองศาสตราจารย์ ดร.เศกสรรค์ ยงวณิชย์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟ้ารุ่ง มีอุดร,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธรักษ์ ปราบนอก,ดร.อุมารินทร์ ตุลารักษ์,ดร.จงรักษ์ เลี้ยงพานิชย์ ,ดร.กรวิภา พูลผล,ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง,ดร.ศิลปกิจ ตี่ขันติกุล,ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ,ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา ,ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ,ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาลุ่มน้ำโขงศึกษา,ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย,ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ ,ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ,ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม,ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา,ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศาสตร์ ,ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา,ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์,นางอุดมลักษณ์ บำรุงญาติ,นางสาวขวัญนคร สอนหมั่น,
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน362556ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ ,1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์,2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เอมอิ่มธรรม,3. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 8 (เพิ่มเติม)352556นางสาวบุษยากร ปัจอาษา ,นายสายัณต์ อ้อมแก้ว
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการส่งเสริมความผาสุกของบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เพิ่มเติม)342556นางสาวณัชชา วงษ์โก ,นางสาวอัมพร วงษ์สอน
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Pre Thai TESOL และ Thai TESOL (เพิ่มเติม)332556นายอาณัติ โสภาศุภวัตร,นายธนเชษฐ์ สิทธิศักดิ์,นายกฤษณะ เวทีวุฒาจารย์
อนุมัติให้ลาออกจากประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์322556ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์3125561. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ คุณุรัตน์,2. อาจารย์ ดร.สถาพร เริงธรรม ,3. รองศาสตราจารย์พิธันดร นิตยสุทธิ์,4. รองศาสตราจารย์ ดร.เศกสรรค์ ยงวณิชย์,5. รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เอมอิ่มธรรม,6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ,7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระศักดิ์ จารุชัยนิวัฒน์,8. อาจารย์ ดร.วีระกุล ชายผา ,9. อาจารย์กิตติบดี ใยพูล,10. อาจารย์รุ่งอรุณ บุญสายันต์,11. อาจารย์พรสรรค์ ปิยนันทิศักดิ์
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับรางวัล “เชิดชูเกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น” ประจำปี 25562925561. รองคณบดีฝ่ายบริหาร ,2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ,3. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม,4. ประธานกลุ่มวิชาการจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร,5. ประธานกลุ่มวิชาภาษา,6. ประธานกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ,7. ประธานกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ,8. นางเพ็ญนภา วันสาสืบ,9. นางอุดมลักษณ์ บำรุงญาติ,10. นางบุบผา ประสารฉ่ำ,11. นางสาวจินตนา จุลคำภา,12. นางรจนา แก่นอำพรพันธ์,13. นางอมรรัตน์ สิทธิศักดิ์
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์282556รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เอมอิ่มธรรม ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟ้ารุ่ง มีอุดร
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมตะวันตก272556อาจารย์จีราภรณ์ วิทยาคม,อาจารย์ ดร.วรรณฤดี คุระวรรณ,อาจารย์กันตพงศ์ จิตต์กล้า,นางสาวชรินรัตน์ ป้ายจัตุรัส ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทุมรัตน์ คุณเงิน,ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมเกียรติ มินา,อาจารย์ Michel Rochat,อาจารย์ Christian Le Corre ,นายชวด คนล้ำ ,นายอนุวัฒน์ กันทัพ,อาจารย์กันตพงศ์ จิตต์กล้า
แต่งตั้งคณะกรรมการสหกิจศึกษาด้านการจัดการการพัฒนาสังคม2625561. อาจารย์ ดร.สมพันธ์ เตชะอธิก,2. รองศาสตราจารย์ ดร.บัวพันธ์ พรหมพักพิง,3. รองศาสตราจารย์สมนึก ปัญญาสิงห์,4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟ้ารุ่ง มีอุดร,5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์,6. อาจารย์มานะ นาคำ,7. อาจารย์ ดร.วิภาวี กฤษณะภูติ,8. อาจารย์ ดร.ชลิดา ปิยะธำรงชัย,9. อาจารย์ ดร.ศิลปกิจ ตี่ขันติกุล,10. นางสาวจณิสตา พยัคฆ์มะเริง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์252556นางประสพพร ยุพินบราวน์,1. รองศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ท้วมสุข,2. รองศาสตราจารย์ภรณี ศิริโชติ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์242556นางสาวศิริวรรณ ยิ่งได้ชม ,1. รองศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ท้วมสุข,2. รองศาสตราจารย์ภรณี ศิริโชติ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์232556นางสาวศิริพรรษา คำพันธุ์ ,1. อาจารย์ ดร.อุมารินทร์ ตุลารักษ์,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์ สุวรรณธาดา
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกลุ่มวิชาภาษาและประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ222556ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์,อาจารย์ ดร.วรรณฤดี คุระวรรณ
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษารายวิชาโครงงานพิเศษด้านสารสนเทศศาสตร์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2555212556รองศาสตราจารย์ ดร.สมาน ลอยฟ้า,รองศาสตราจารย์ภรณี ศิริโชติ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลภัสส์ วงษ์ประเสริฐ,รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี กาบมาลา,ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญพันธ์ เพชรศร,อาจารย์ปุญณิศา วิเศษสินธ์,อาจารย์ชมนาด บุญอารีย์,อาจารย์สมเพ็ชร จุลลาบุดดี
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา2025561. อาจารย์ ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี อายุวัฒน์3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรอัมรินทร์ พรหมเกิด,4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยุทธ์ จำรัสพันธ์,5. รองศาสตราจารย์สำเริง จันทรสุวรรณ,6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิ่นปินัทธ์ เผือกพันธ์,7. อาจารย์ ดร.มณีมัย ทองอยู่,8. อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ ลาภานันท์,9. อาจารย์สมใจ ศรีหล้า,10. อาจารย์รักชนก ชำนาญมาก,11. อาจารย์ ดร.กีรติพร จูตะวิริยะ,12. นางผ่องพรรณ ทวีวิจิตรกุล
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์192556นายชนะบูรณ์ อินทรพันธุ์ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี อายุวัฒน์
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์182556นายธนภัทร ใจเย็น ,รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เอมอิ่มธรรม ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาหลักการศึกษาอิสระ172556รองศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ คุณุรัตน์ ,รองศาสตราจารย์ ดร.เศกสรรค์ ยงวณิชย์
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์162556ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยุทธิ์ จำรัสพันธุ์ ,อาจารย์ ดร.กีรติพร จูตะวิริยะ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์152556นางอินทิรา นนทชัย ,รองศาสตราจารย์ ดร.สมาน ลอยฟ้า,รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี กาบมาลา ,อาจารย์ ดร.กันยารัตน์ เควียเซ่น
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์142556นางกัลยาณี ทองเลี่ยมนาค ,อาจารย์ ดร.กันยารัตน์ เควียเซ่น ,รองศาสตราจารย์ ดร.วนิดา แก่นอากาศ ,อาจารย์ ดร.สมชาย สุริยะไกร
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ(นานาชาติ)132556ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภาวิน ศุภวัฒน์ ศรีใคร ,อาจารย์ปาณิสรา ใจสุข
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ1125561. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ,2. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ คุณุรัตน์,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระศักดิ์ จารุชัยนิวัฒน์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 25551025561. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์,2. รองศาสตราจารย์อาภาภรณ์ จินดาประเสริฐ,3. อาจารย์ ดร.สุขุม วสุนธราโศภิต,4. อาจารย์ ดร.กรวิภา พูลผล,5. อาจารย์ ดร.จงรักษ์ เลี้ยงพานิชย์,6. อาจารย์ ดร.ภรณี ดีราษฎร์วิเศษ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติสำหรับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา825561.1 รองศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ท้วมสุข ,1.2 อาจารย์ ดร.ศักดา จันทร์ประเสริฐ,1.3 อาจารย์ ดร.กันยารัตน์ เควียเซ่น,2.3 รองศาสตราจารย์ ดร.ลำปาง แม่นมาตย์,2.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลภัสส์ วงษ์ประเสริฐ,
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการมัคคุเทศก์ภาษาฝรั่งเศสในสถานที่ท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ725561. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมเกียรติ มินา,2. อาจารย์จีราภรณ์ วิทยาคม,3. อาจารย์ ดร.วรรณฤดี คุระวรรณ,4. อาจารย์กันตพงศ์ จิตต์กล้า,5. Mr. Mivhel Charles Rochat,6. Mr. Christian Louis Francis Le Corre,7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทุมรัตน์ คุณเงิน
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสหกิจศึกษา สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น62556อาจารย์ภัทรา ภมรศิลปะธรรม,อาจารย์รัชนี ปิยะธำรงชัย,อาจารย์มธุรส แพทย์ชีพ,อาจารย์ภูวัตร ทาอินต๊ะ,อาจารย์Nobuaki Shinohara,อาจารย์Takaishi Hiroko,อาจารย์พราวพรรณ พลบุญ
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมุทิตาวิชาการเนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ52556อาจารย์ ดร.แก้วตา จันทรานุสรณ์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เพียยุระ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา,อาจารย์ ดร.แก้วตา จันทรานุสรณ์ ,รองศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา,อาจารย์ ดร.มารศรี สอทิพย์,อาจารย์ ดร.มารศรี สอทิพย์,นางกนกวรรณ สิทธิมงคล ,นางสุมาลี ธุระธรรม,นายเลื่อน นวลบุดดี,นายดุสิต ไวยโภชน์,นายชวด คนล้ำ ,นายอนุวัฒน์ กันทัพ,นายบรรจง สายแวว,นายอาณัติ โสภาศุภวัตร,นายธนกร บุญจันทร์,นายสุรพล ชาสิงห์แก้ว,6.2 นายวโรตม์ นนตรี,อาจารย์อิศเรศ ดลเพ็ญ,นางผ่องพรรณ ทวีวิจิตรกุล,นางสาวนันทิญา พันธ์โชติ,7.5 นางสาวรุ้งเพชร วรพงศาทิตย์,อาจารย์สาริสา อุ่นทานนท์,นางผ่องพรรณ ทวีวิจิตรกุล,นางสาวสุภัสสร ศรีมนตรี,นายวิญญู สอนอ้น,
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ(นานาชาติ)42556ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภาวิน ศุภวัฒน์ ศรีใคร,อาจารย์ปาณิสรา ใจสุข
แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินโครงการสหกิจศึกษา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ325561.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์,1.2 อาจารย์ ดร.อรอนงค์ อินสอาด,1.3 นายวรัญญู โคษา,1.4 นางสาวสนานจิต ยศมีบุญ,1.5 นางสาวภาวิณี เรืองจิรารัตน์,1.6 อาจารย์กัลยาณี กฤตโตปการกิต,1.7 อาจารย์จิราพร ปาสาจะ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์,2.3 นางสาวนิตดา ลีทองดี ,นายเลื่อน นวลบุดดี,นายชวด คนล้ำ,นายดุสิต ไวยโภชน์
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปี กลุ่มวิชาการจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร ปีงบประมาณ 2555225561. รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี กาบมาลา ,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญพันธ์ เพชรศร,3. อาจารย์ ดร.ศักดา จันทร์ประเสริฐ,4. อาจารย์ ดร.กันยารัตน์ เควียเซ่น,5. อาจารย์ปุญณิศา วิเศษสินธุ์ ,6. อาจารย์สมเพ็ชร จุลลาบุดดี
มอบอำนาจในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์122556
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์12556รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เอมอิ่มธรรม,รองศาสตราจารย์ ดร.เศกสรรค์ ยงวณิชย์
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการบริการวิชาการ (โครงการการเสริมสร้างศักยภาพสตรีอีสานก่อนการสมรสกับชาวต่างชาติและย้ายถิ่นไปต่างประเทศ)7032555 คณบดี,รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี อายุวัฒน์,รองศาสตราจารย์ ดร.เศกสรรค์ ยงวณิชย์,รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี กาบมาลา,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เพียยุระ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟ้ารุ่ง มีอุดร,นายบรรจง สายแวว,นายธนเชษฐ์ สิทธิศักดิ์,นายสุรพล ชาสิงห์แก้ว,นายอนุวัฒน์ กันทัพ,นายชวด คนล้ำ,นายเจริญ มางจันดีอุดม,นางสาวจินตนา จุลคำภา,นางสุมาลี ธุระธรรม,นางกังสดาล แสงห้วยไผ่,นางสาวสุภัสสร ศรีมนตรี,นางอุดมลักษณ์ บำรุงญาติ,นางสาวขวัญนคร สอนหมั่น
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกลุ่มวิชาภาษา6992555ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์,อาจารย์ ดร.ภรณี ดีราษฎร์วิเศษ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและบุคคลภายนอก ประจำปีการศึกษา 25566962555รองศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ท้วมสุข,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา ทองพูน พัฒนศร ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา จันทร์เทาว์ ,อาจารย์ ดร.ภรณี ดีราษฎร์วิเศษ,นางสาวอนงค์นาถ โยคุณ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทวัน เสนจันทร์ฒิชัย,อาจารย์ ดร.สุขุม วสุนธราโศภิต,อาจารย์ศิรายุ โพธิ์วันนา,นายอนุสรณ์ มั่นคง,นางสาวสกุลรัตน์ มนตรีพิลา, นางสาวบุษยากร ปัจอาษา ,นายสายันต์ พัดโสดา,นายสายัณต์ อ้อมแก้ว
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น6952555อาจารย์รัชนี ปิยะธำรงชัย ,อาจารย์ภัทรา ภมรศิลปธรรม
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานประธานกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์6942555รองศาสตราจารย์ ดร.ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์ ,อาจารย์ ดร.ธนนันท์ บุ่นวรรณา
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ Home Coming Day69325551. อาจารย์บุญมา พรหมสาขา ณ สกลนคร,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัสมิลล์ วัชระกวีศิลป,3. อาจารย์ภูริศา หาญวานิช
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรภาษาจีน และภาษาจีนธุรกิจ6922555อาจารย์ ดร.อรอนงค์ อินสอาด,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์ ,อาจารย์กัลยาณี กฤตโตปการกิต
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการปรับโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานคณบดี6892555คณบดี,รองคณบดีฝ่ายบริหาร,รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ,รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ,รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ,รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม,ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา,รองศาสตราจารย์ ดร.สมาน ลอยฟ้า,รองศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์ แสนบุราณ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิ่นปินัทธ์ เผือกพันธ์,เลขานุการคณะฯ,หัวหน้ากลุ่มภารกิจงานแผนและสารสนเทศ
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานแสดงความยินดีผู้สำเร็จการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 25556882555อาจารย์กันตพงศ์ จิตต์กล้า ,อาจารย์บุญมา พรหมสาขา ณ สกลนคร,อาจารย์พราวพรรณ พลบุญ,อาจารย์ ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง ,อาจารย์ ดร.ศักดา จันทร์ประเสริฐ,อาจารย์ ดร.มารศรี สอทิพย์ ,อาจารย์ ดร.ภารดี ตั้งแต่ง ,อาจารย์พีรวิชณ์ สัทธรรมนุวงศ์,อาจารย์อาทิตย์ จิตรโท,อาจารย์รุ่งอรุณ บุญสายันต์,อาจารย์ ดร.ชลิดา ปิยะธำรงชัย ,อาจารย์อนงค์นาฎ นุศาสตร์เลิศ ,อาจารย์กัลยาณี กฤตโตปการกิต,อาจารย์จิราพร ปาสาจะ,นางบุญเชิด กอมาตย์,นายอภิรัก ผิวบาง,นางสาวไพรินทร์ เมืองสนาม,นางบุบผา ประสารฉ่ำ,นางสาวอนงค์นาฎ โยคุณ,นางสาวสกุลรัตน์ มนตรีพิลา,นางสาวสุจิรา ศรีสวัสดิ์,นางสาวสุจิรา เสาร์ร้อน,นางสาวศิริญญา ฤทธิพันธรักษ์,นายอนุสรณ์ มั่นคง ,นางสาวปิยนันท์ ดวงกังแสน ,กรรมการสโมสรนักศึกษาคณะ,นายเจริญ มางจันดีอุดม,นายฤทธิไกร โพธิปัสสา,นายบวร แก้วกงพาน,นายสมคิด เพียจันทร์,นายสุรพล ชาสิงห์แก้ว,นายทองสุข หอมสมบัติ,นายดุสิต ไวยโภชน์ ,นายชวด คนล้ำ,นายอนุวัตร กันทัพ ,นายเลื่อน นวลบุดดีนายอาณัติ โสภาศุภวัตร,นายธนเชษฐ์ สิทธิศักดิ์,นายกฤษณะ เวทีวุฒาจารย์,นายศุภกร อภิญญานนท์,นายธนกร บุญจันทร์,นายจตุพล ชื่นอุทัย,นายบรรจง สายแวว ,นางรจนา แก่นอำพรพันธ์,นางขวัญฤดี น้อยสุวรรณ,นางบานเย็น ศรีกุล ,นางสาวจินตนา จุลคำภา,นางสุมาลี ธุระธรรม,นางผ่องพรรณ ทวีวิจิตรกุล,นางสาวสุภัสสร ศรีมนตรี
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการบริการวิชาการ (เพิ่มเติม)6872555นางสาววันวิษา คุ้มผล ,นางสาวจันทร์จิรา กิ่งก้านนาค,นางสาวจันทิมา พรรณรัตน์,นางสาวสุริฉาย บุตรชา,นายนเรนทร์ฤทธิ์ พุทธศรี,นายอมเรศ จันต๊ะ,นายปริญญา ธรรมนูญรักษ์,นายธัญชนก พุ่มพวง ,นายสันติชา เลโอนาร์ด,นายวัลลภ แก้วปัญญา
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ6862555ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เพียยุระ ,อาจารย์สาริสา อุ่นทานนท์
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการการพัฒนาสังคม6852555ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟ้ารุ่ง มีอุดร ,อาจารย์มานะ นาคำ
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย6842555ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา จันทร์เทาว์
ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และการจัดทำรายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6)6832555รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เอมอิ่มธรรม,2. รองศาสตราจารย์พิธันดร นิตยสุทธิ์,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระศักดิ์ จารุชัยนิวัฒน์,4. อาจารย์ ดร.สถาพร เริงธรรม,5. อาจารย์พรสรรค์ ปิยนันทศักดิ์,6. อาจารย์รุ่งอรุณ บุญสายันต์,7. รองศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ท้วมสุข,8. รองศาสตราจารย์ ดร.ลำปาง แม่นมาตย์,9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลภัสส์ วงษ์ประเสริฐ,10. รองศาสตราจารย์ ดร.สมาน ลอยฟ้า,11. รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี กาบมาลา,12. รองศาสตราจารย์ภรณี ศิริโชติ,13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญพันธ์ เพชรศร,14. อาจารย์ ดร.กันยารัตน์ เควียเซ่น,15. อาจารย์ ดร.ศักดา จันทร์ประเสริฐ,16. อาจารย์ชมนาด บุญอารีย์,17. อาจารย์ปุญณิศา วิเศษสินธุ์,18. อาจารย์ขนิษฐา จิตแสง,19. อาจารย์สมเพ็ชร จุลลาบุดดี,20. อาจารย์ ดร.กรวิภา พูลผล,21. อาจารย์ภัทรา ภมรศิลปธรรม,22. อาจารย์พราวพรรณ พลบุญ,23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทุมรัตน์ คุณเงิน,24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมเกียรติ มินา,25. อาจารย์ ดร.วรรณฤดี คุระวรรณ,26. อาจารย์จีราภรณ์ วิทยาคม,27. รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา,28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา,29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เพียยุระ,30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา จันทร์เทาว์,31. อาจารย์ ดร.อุมารินทร์ ตุลารักษ์,32. อาจารย์ ดร.แก้วตา จันทรานุสรณ์,33. อาจารย์ ดร.มารศรี สอทิพย์,34. อาจารย์ สาริสา อุ่นทานนท์,35. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรนาท ขมะณะรงค์,36. รองศาสตราจารย์สำเริง จันทรสุวรรณ,37. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยุทธ์ จำรัสพันธุ์,38. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรอัมรินทร์ พรหมเกิด,39. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี อายุวัฒน์,40. อาจารย์ ดร.มณีมัย ทองอยู่,41. อาจารย์ ดร.กีรติพร จูตะวิริยะ,42. อาจารย์ ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง,43. อาจารย์พัชรินทร์ ลาภานันท์,44. รองศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์ แสนบุราณ,45. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คำแหง วิสุทธางกูร,46. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธรักษ์ ปราบนอก,47. รองศาสตราจารย์เอกศักดิ์ ยุกตะนันทน์,48. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทพพร มังธานี,49. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัครยา สังขจันทร์,50. อาจารย์ ดร.วิเชียร แสนมี,51. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ คุณุรัตน์,52. รองศาสตราจารย์ ดร.บัวพันธ์ พรหมพักพิง,53. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ,54. รองศาสตราจารย์ ดร.ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์,55. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟ้ารุ่ง มีอุดร,56. อาจารย์ ดร.ธนนันท์ บุ่นวรรณา,57. อาจารย์ ดร.ชลิดา ปิยะธำรงชัย
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการบริการวิชาการ (โครงการเสวนา การเดินทางไปต่างประเทศอย่างปลอดภัย)6822555รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ,ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี อายุวัฒน์,นางบุญเชิด กอมาตย์,นายอภิรัก ผิวบาง,นางสาวไพรินทร์ เมืองสนาม,นายบรรจง สายแวว,นายธนเชษฐ์ สิทธิศักดิ์,นายสุรพล ชาสิงห์แก้ว ,นายอนุวัฒน์ กันทัพ,นายเจริญ มางจันดีอุดม,นางสาวสุภัสสร ศรีมนตรี,นางอุดมลักษณ์ บำรุงญาติ,นางสาวขวัญนคร สอนหมั่น
แต่งตั้งคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์6722555รองศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา, ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม, อาจารย์ ดร.ภารดี ตั้งแต่ง, อาจารย์ ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทุมรัตน์ คุณเงิน,อาจารย์วิกรานต์ นามผาดอน,นางเพ็ญนภา วันสาสืบ,นางผ่องพรรณ ทวีวิจิตรกุล,นางสาวอนงค์นาถ โยคุณ,นางสาวสุภัสสร ศรีมนตรี, นายอาณัติ โสภาศุภวัตร,นางบุญเชิด กอมาตย์, นายอภิรัก ผิวบาง,นางสาวไพรินทร์ เมืองสนาม,
แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เพิ่มเติม)6812555นางบุบผา ประสารฉ่ำ, นางสาววารุณี ฉกรรศิลป์ , นางสาวศิริญญา ฤทธิพันธรักษ์,นางสาวสุจิรา เสาร์ร้อน, นางสาวสุจิรา ศรีสวัสดิ์, นางสาวปิยนันท์ ดวงก้งแสน,นายธนเชษฐ์ สิทธิศักดิ์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ6802555นายนรพงษ์ พิมวัง ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรอัมรินทร์ พรหมเกิด,รองศาสตราจารย์พิธันดร นิตยสุทธิ์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์6792555Miss He Pin, อาจารย์ ดร.จงรักษ์ เลี้ยงพาณิชย์,อาจารย์ ดร.สุขุม วสุนธราโศภิต
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์6752555นางสาวมลทะวรรณ ธรรมจันทา,อาจารย์ ดร.กันยารัตน์ เควียเซ่น,รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี กาบมาลา
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์6742555นายชัยมงคล เล่งตระกูล, อาจารย์ ดร.กันยารัตน์ เควียเซ่น,รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี กาบมาลา
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์6782555นางสาวโชติมา วัฒนา,รองศาสตราจารย์ ดร.สมาน ลอยฟ้า,อาจารย์ ดร.กันยารัตน์ เควียเซ่น, รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี กาบมาลา
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์6772555นางสาวผาณิต วงศ์ชารี ,รองศาสตราจารย์ ดร.สมาน ลอยฟ้า,อาจารย์ ดร.กันยารัตน์ เควียเซ่น, รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี กาบมาลา
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์6762555นางสาวพัณณิตา นันทะกาล,รองศาสตราจารย์ ดร.สมาน ลอยฟ้า,อาจารย์ ดร.กันยารัตน์ เควียเซ่น, รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี กาบมาลา
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์6732555นางสาวภัทรนิษฐ์ สุรโกมลเศรษฐ์, รองศาสตราจารย์ ดร.สมาน ลอยฟ้า,อาจารย์ ดร.กันยารัตน์ เควียเซ่น,รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี กาบมาลา,
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกลุ่มวิชาการจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร6712555รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี กาบมาลา,อาจารย์ ดร.ศักดา จันทร์ประเสริฐ
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาสังคม (เพิ่มเติม)6702555อาจารย์ ดร.ชลิดา ปิยะธำรงชัย
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการประจำคณะประเภทผู้แทนกลุ่มวิชา (แทนตำแหน่งที่ว่างลง)6692555รองคณบดีฝ่ายบริหาร, เลขานุการคณะฯ,นางอุดมลักษณ์ บำรุงญาติ,นางเพ็ญนภา วันสาสืบ,นางอมรรัตน์ สิทธิศักดิ์,นางสาวณัชชา วงษ์โก,นางสาวอัมพร วงษ์สอน
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Pre Thai TESOL และ Thai TESOL6672555คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์,รองศาสตราจารย์อาภาภรณ์ จินดาประเสริฐ,อาจารย์ ดร.สุบรรณ แก้วกันยา,อาจารย์ ดร.สุขุม วสุนธราโศภิต,อาจารย์ ดร.กรวิภา พูลผล,อาจารย์ ดร.ดารารัตน์ คำภูแสน,อาจารย์ ดร.ภรณี ดีราษฎร์วิเศษ,อาจารย์ ดร.จงรักษ์ เลี้ยงพานิชย์ ,อาจารย์ ดร.สุธิดา โง่นคำ ,นางสาวธันยนันท์ คำพงศ์ภวัฒน์,อาจารย์พีรวิชณ์ สัทธรรมนุวงศ์,นางสาวนิตดา ลีทองดี,นายเลื่อน นวลบุดดี,นายชวด คนล้ำ,นายอนุวัฒน์ กันทัพ
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงและจัดวางระบบควบคุมภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์6682555คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์,รองคณบดีฝ่ายบริหาร,รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์,รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ,รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ,ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม, ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์,นางรจนา แก่นอำพรพันธ์,นางบุบผา ประสารฉ่ำ,นางอุดมลักษณ์ บำรุงญาติ, นางสุมาลี ธุระธรรม,นางสาวอิสรียา มะลิรักษ์,นายเจริญ มางจันดีอุดม, นางสาวจินตนา จุลคำภา,นางเพ็ญนภา วันสาสืบ,นางสาวกนกรัตน์ เพชรประเสริฐ
แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบกลางภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 25556662555อาจารย์ ดร.ชลิดา ปิยะธำรงชัย,อาจารย์เฟื่องเกษ ทองวันชัย,อาจารย์จิราพร ปาสาจะ,อาจารย์กัลยาณี กฤตโตปการกิต,อาจารย์ภูริศา หาญวานิช,อาจารย์ภูวัตร ทาอินต๊ะ,อาจารย์ ดร.ศักดา จันทร์ประเสริฐ,อาจารย์สมเพ็ชร จุลลาบุดดี,อาจารย์พรสรรค์ ปิยนันทิศักดิ์,อาจารย์รักชนก ชำนาญมาก,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มะลิวัลย์ บูรณพัฒนา,อาจารย์ ดร.อุมารินทร์ ตุลารักษ์,อาจารย์ ดร.แก้วตา จันทรานุสรณ์,อาจารย์อิศเรศ ดลเพ็ญ,อาจารย์ ดร.วรรณฤดี คุระวรรณ,อาจารย์ ดร.ธนนันท์ บุ่นวรรณา,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต ชัยครรชิต,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญ์ชลี จังสถิตย์กุล,อาจารย์จารุลักษณ์ ไชยสุวรรณรักษ์,อาจารย์วรรณพร ถนัดค้า,อาจารย์อัญชลี แหวนวิเศษ,อาจารย์สุพาพร ทองกำพร้า,อาจารย์ณัฐยา สุภธีระ,อาจารย์วิภาพร บุตรสีทัด,อาจารย์สุทธาทิพย์ โสภณอภิญญา,อาจารย์อรอนงค์ พัชรากิตติ,นายนำพล โชคศิริ,นางสาวพิณทิพย์ ทวีผล,นางสาวพรพิมล อินทร์ทอง,นายพิสิฐ พินิจสกุล,นายภาณุมาส อรุณสำราญ,นางสาวชมพูนุท คำภูแสน,นางสาวจันทร์จิรา เหลาราช,นางสาวนันทิญา พันธ์โชติ,นางสาวรุ้งเพชร วรพงศาทิตย์,นายพินิจ อนุอัน,นางสาวรักเกล้า มีศิล,นางสาวคนึงนิจ พรมนัส

page 18.9710144928 / 29
[previous][next]
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ]