" ท่านสามารถค้นหารายการจากประเภทที่เลือกได้ "
** ค้นคำสั่งคณะ **
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์925581. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถาพร เริงธรรม,2. รองศาสตราจารย์เศกสรรค์ ยงวณิชย์,3. รองศาสตราจารย์สุกัญญา เอมอิ่มธรรม ,4. รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ คุณุรัตน์,5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ,6. อาจารย์วีระกุล ชายผา,7. อาจารย์อิมรอน โสะสัน,8. อาจารย์รุ่งอรุณ บุญสายันต์ ,9. อาจารย์จักรกฤษ กมุทมาศ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์102558นางสาวพัลลภา เลิศเจริญวานิช,1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักชนก แสงภักดีจิตร,2. อาจารย์ ดร.จงรักษ์ เลี้ยงพานิชย์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์112558นางสาววงเดือน จำเริญลาภ,1. รองศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ ขอขจายเกียรติ,2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรนาท ขมะณะรงค์,3. อาจารย์ ดร.จุลสุชดา ศิริสม
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ122558นางสาวสุวจี เมืองฮาม,1. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ คุณุรัตน์ ,2. อาจารย์ ดร.วีระกุล ชายผา
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ132558นางสาวกนกวรรณ สุทธิประภา,1. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ คุณุรัตน์,2. อาจารย์ ดร.วีระกุล ชายผา
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ Post Thailand TESOL142558รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข,ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวัน เสนจันทร์ฒิชัย,ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธิดา โง่นคำ,อาจารย์พีรวิชณ์ สัทธรรมนุวงศ์,อาจารย์ ดร.จอมรัฐ พัฒนศร,อาจารย์อนงค์นาฏ นุศาสตร์เลิศ,อาจารย์ ดร.ดารารัตน์ คำภูแสน,นางสาวธันยนันท์ คำพงศ์ภวัฒน์,นางสาวกนกรัตน์ เวียงชัย,ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธิดา โง่นคำ,Mrs. Manashi Dutta,นางสาวนวพร วรรณทอง,ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวัน เสนจันทร์ฒิชัย ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธิดา โง่นคำ,อาจารย์เกวลิน ปวบุญสิริวงศ์,Mrs. Manashi Dutta,นายธีรัชพล คำสะอาด,นางสาวยุพรัตน์ ภูมิการีย์,นางสาวประไพพร พรมมา,นางสาวณัฐพร ผ่องอรัญ,4.1 นายเจริญ มางจันดีอุดม,4.2 นายบรรจง สายแวว ,4.3 นายสุรพล ชาสิงห์แก้ว,4.4 นายกฤษณะ เวทีวุฒาจารย์,4.5 นายอาณัติ โสภาศุภวัตร,4.6 นายธนเชษฐ์ สิทธิศักดิ์,4.7 นายธนกร บุญจันทร์,4.8 นายศุภกร อภิญญานนท์,4.9 นายอัครเดช เจริญบุญ,4.10 นายณัฐนนท์ นาครินทร์,5.2 นางสาวพีรดา ศรีบุรินทร์,5.3 นางสุมาลี ธุระธรรม,5.4 นางสาวอิสรียา มะลิรักษ์,5.5 นางจินตนา จุลคำภา,5.6 นางกังสดาล แสงห้วยไผ่,5.7 นางสาวชลนิกานต์ บรรลุสันต์ ,5.8 นายฉลองรัฐ แสงดาว,5.9 นางสาววาสนา ฉิมภู,5.10 นางสาวกนกรัตน์ เวียงชัย,6.1 อาจารย์ ดร.ภรณี ดีราษฎร์วิเศษ,6.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงรักษ์ เลี้ยงพานิชย์,6.3 อาจารย์นวลจันทร์ ประดุจชนม์,6.5 นางสาวภาวิยา พงศ์จิระชาคร,6.6 นางสาวนิตดา ลีทองดี,6.7 นางสาวประไพพร พรมมา,6.8 นางสาวธันยนันท์ คำพงศ์ภวัฒน์,8.1 นายดุสิต ไวยโภชน์,8.2 นายชวด คำล้ำ,8.3 นางสาวกมลรัตน์ กองจันทร์,8.4 นายธีรวุฒิ จันทร์ทะสอน
เปลี่ยนแปลงหน้าที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น152558นายภูวัตร ทาอินต๊ะ ,นางสาวภัทรา ภมรศิลปธรรม
เปลี่ยนแปลงกำหนดวันสอบวิทยานิพนธ์162558นายธนดร พุทธรักษ์
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมวิชาการนานาชาติ The 2nd International Conference on Public Administration Khon Kaen University (KKU-ICPA)1725581.1 อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 1.2 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 1.3 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1.4 รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1.5 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1.6 คณบดีคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ วิทยาเขตหนองคาย 1.7 รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ คุณุรัตน์ 1.8 รองศาสตราจารย์สมศักดิ์ ศรีสันติสุข รองศาสตราจารย์สุกัญญา เอมอิ่มธรรม รองศาสตราจารย์เศกสรรค์ ยงวณิชย์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถาพร เริงธรรม,ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยุทธ์ จำรัสพันธุ์,อาจารย์วีระกุล ชายผา,2.6 อาจารย์จักรกฤษ กมุทมาศ ,อาจารย์รุ่งอรุณ บุญสายันต์ ,นางสำเรียง โกกอุ่น ,อาจารย์อิมรอน โสะสัน,นางสาววรางคณา หิรัญคำ,นางสาวขวัญนคร สอนหมั่น,นางอุดมลักษณ์ บำรุงญาติ ,นายธนาราช คงคารักษ์,นางสาววรางคณา หิรัญคำ,4.8 นางสุจิตตรา เมียน,4.9 นางสาวจณิสตา พยัคฆ์มะเริง,นางสาวพิมพ์มาศ พุทธมาตย์,4.7 นางสาวอนงค์นาถ โยคุณ,4.6 นางผ่องพรรณ ทวีวิจิตรกุล,4.5 นางบุบผา ประสารฉ่ำ,4.4 นางเพ็ญนภา วันสาสืบ,5.2 นางสาวพีรดา ศรีบุรินทร์,5.3 นางสาวจินตนา จุลคำภา,5.4 นางกังสดาล ภูสิงหา,5.5 นางสาววาสนา ฉิมภู,5.6 นางสำเรียง โกกอุ่น,5.7 นางสาววรางคณา หิรัญคำ,6.1 นางสำเรียง โกกอุ่น,6.2 นางผ่องพรรณ ทวีวิจิตรกุล ,6.5 นางอรปรีดา ทองเฉลิม,6.4 นางแฉล้ม ไกรยะวงศ์,7.1 นายเจริญ มางจันดีอุดม,7.2 นายฤทธิไกร โพธิปัสสา,7.3 นายสุรพล ชาสิงห์แก้ว,7.4 นายสายันต์ พัดโสดา,7.5 นายวิญญู สอนอ้น,7.6 นายดุสิต ไวยโภชน์,7.7 นายอนุวัฒน์ กันทัพ,7.8 นายชวด คนล้ำ,7.9 นางแฉล้ม ไกรยะวงษ์,8.1 นายอาณัติ โสภาศุภวัตร,8.3 นายอัครเดช เจริญบุญ,8.4 นายธนาราช คงคารักษ์,8.5 นายธนกร บุญจันทร์,8.6 นายธนเชษฐ์ สิทธิศักดิ์,8.7 นายกฤษณะ เวทีวุฒาจารย์,8.8 นายบรรจง สายแวว
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการบริการวิชาการ (โครงการเสวนาการเตรียมตัวเดินทางไปต่างประเทศอย่างปลอดภัยของนักศึกษา)1825581. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎี อายุวัฒน์ ,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา,4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลภัสส์ วงษ์ประเสริฐ,5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์หอมหวล บัวระภา,6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาริสา อุ่นทานนท์,7. อาจารย์อุมารินทร์ ตุลารักษ์,8. อาจารย์ชัชวาล ศรีทอง,9. อาจารย์อาทิตย์ จิตรโท,10. นายบรรจง สายแวว,11. นายธนเชษฐ์ สิทธิศักดิ์,12. นายสุรพล ชาสิงห์แก้ว,13. นางสาวสุภัสสร ศรีมนตรี,14. นางสาววณิชชา ณรงค์ชัย,15. นางอุดมลักษณ์ บำรุงญาติ,16. นางสาวขวัญนคร สอนหมั่น,17. นางสาวอัมพร รักหนองแซง
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน192558Ms.Nana Yoshizaki ,1. คณบดี,2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ,3. รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์,4. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น,5. นางสุจิตตรา เมียน
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์212558นางสาวปทุมพร ชัยรัตน์,1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธิดา โง่นคำ,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิ จังสถิตกุล,3. อาจารย์ ดร.ปรีดาพร ศรีสาคร
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์222558นางสาวทัศน์สวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา,1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทวัน เสนจันทร์ฒิชัย,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ กี่สวัสดิ์คอน,3. อาจารย์ ดร.ภารดี ตั้งแต่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์232558นายธนพล เอกพจน์,1. อาจารย์ ดร.พรวิภา ไชยสมคุณ ,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา,3. อาจารย์ ดร.ศุภกิต บัวขาว
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์242558Miss Qing Li ,1. อาจารย์ ดร.พรวิภา ไชยสมคุณ,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา,3. อาจารย์ ดร.ศุภกิต บัวขาว
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ252558นางสาวศศิวิมล แก้วเกิด ,1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธิดา โง่นคำ,2. อาจารย์ ดร.ภรณี ดีราษฎรวิเศษ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ262558นางสาวขวัญแก้ว วนามี ,1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เอมอิ่มธรรม,2. รองศาสตราจารย์ ดร.เศกสรรค์ ยงวณิชย์ ,3. อาจารย์ ดร.วีระกุล ชายผา
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์272558นายเผด็จ จินดา ,1. รองศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ท้วมสุข,2. ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ ,3. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ,4. รองศาสตราจารย์ ดร.ลำปาง แม่นมาตย์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์282558นายพัฒนพงษ์ ธงหาร ,1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟ้ารุ่ง มีอุดร,2. รองศาสตราจารย์ ดร.บัวพันธ์ พรหมพักพิง,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สังคม ศุภรัตนกุล
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์292558นางสาวรักเกล้า มีศิล ,1. รองศาสตราจารย์ ดร.บัวพันธ์ พรหมพักพิง,2. รองศาสตราจารย์วิไลวัจส์ กฤษณะภูติ ,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟ้ารุ่ง มีอุดร,4. อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ ลาภานันท์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์302558นางสาวสุธาสินี โคตรชนะ,1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรักษ์ เลี้ยงพานิชย์,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา ทองพูน พัฒนศร
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์312558นายสุทธิพล ธูปหอม,1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา จันทร์เทาว์,2. อาจารย์ ดร.ศุภกิต บัวขาว
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์322558Mrs.Thantavanh Manolom ,1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศรีสันติสุข,2. อาจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ กิตติประภัสร์,3. รองศาสตราจารย์ ดร.บัวพันธ์ พรหมพักพิง,4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟ้ารุ่ง มีอุดร
เปลี่ยนแปลงกำหนดวันสอบวิทยานิพนธ์332558นางสาวศศิวิมล แก้วเกิด
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 สาขาวิชาอาณาบริเวณศึกษา342558อาจารย์ ดร.มณีมัย ทองอยู่,รองศาสตราจารย์ ดร.ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์,อาจารย์ ดร.กีรติพร จูตะวิริยะ,ศาสตราจารย์สุวิทย์ ธีรศาศวัต,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนนันท์ บุ่นวรรณา
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยทะคุโชคุ352558คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์,รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์,รองคณบดีฝ่ายวิชาการ,ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น,อาจารย์พราวพรรณ พลบุญ,อาจารย์ภัทรา ภมรศิลปธรรม,อาจารย์มธุรส แพทย์ชีพ,นายเจริญ มางจันดีอุดม,นายบรรจง สายแวว,นายสุรพล ชาสิงห์แก้ว,นายสายันต์ พัดโสดา,นายชวด คนล้ำ ,นายดุสิต ไวยโภชน์,นายอนุวัฒน์ กันทัพ,นางสาวอนงค์นาถ โยคุณ ,นางสาวชรินรัตน์ ป้ายจตุรัส,นางสาวสุภัสสร ศรีมนตรี ,นางสุจิตตรา เมียน,นายศักดิ์นันท์ ทัศนขนิษฐากุล,นางสาวชรินรัตน์ ป้ายจตุรัส
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยนาโกยา กักคุอิน362558คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์,รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์,รองคณบดีฝ่ายวิชาการ,ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น,อาจารย์พราวพรรณ พลบุญ,อาจารย์ภัทรา ภมรศิลปธรรม,อาจารย์พราวพรรณ พลบุญ,นายเจริญ มางจันดีอุดม,นายบรรจง สายแวว,นายสุรพล ชาสิงห์แก้ว,นายสายันต์ พัดโสดา,นายชวด คนล้ำ,นายดุสิต ไวยโภชน์,นายอนุวัฒน์ กันทัพ,นางสาวอนงค์นาถ โยคุณ,นางสาวชรินรัตน์ ป้ายจตุรัส,นางสาวสุภัสสร ศรีมนตรี ,นางสุจิตตรา เมียน,นายศักดิ์นันท์ ทัศนขนิษฐากุล,นางสาวชรินรัตน์ ป้ายจตุรัส,
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการค่ายภาษาฝรั่งเศส372558คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์,รองคณบดีฝ่ายวิชาการ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทุมรัตน์ คุณเงิน,Mr.Michel Rochat,อาจารย์วรรณฤดี คุระวรรณ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมเกียรติ มินา,Mrs.Mariane Tallelt,Mr.Vincent Cheylan,
แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา392558ผู้ช่วยศาสตราจารย์หอมหวล บัวระภา ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธรักษ์ ปราบนอก
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์402558นายภาณุมาส อรุณสำราญ,1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา ทองพูน พัฒนศร ,2. อาจารย์ ดร.ภารดี ตั้งแต่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์412558นางสาวชลธิดา บัวหา,1. อาจารย์ ดร.ศิลปกิจ ตี่ขันติกุล ,2. อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ ลาภานันท์
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์432558นางสาวดุริยกร ศรีชมชื่น ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา ทองพูน พัฒนศร
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์442558นางสาวประพัชรภรณ์ คำศรี ,อาจารย์จอมรัฐ พัฒนศร
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักดุษฎีนิพนธ์452558Mrs.Manashi Gogoi Dutta ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักดุษฎีนิพนธ์462558จ่าสิบเอกอาวุธ รื่นภาคพจน์ ,รองศาสตราจารย์สุกัญญา เอมอิ่มธรรม
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักดุษฎีนิพนธ์472558นางสาวมยุรณี หล้ากวนวัน ,อาจารย์พัชรินทร์ ลาภานันท์
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์482558นางสาวสิริพาพร ซาเหลา ,อาจารย์ภารดี ตั้งแต่ง
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์492558Mrs.Phouangphaka Oudom ,1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎี อายุวัฒน์ ,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงรักษ์ หงษ์งาม
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์502558Mr. Chuanchen Bi ,1. รองศาสตราจารย์เศกสรรค์ ยงวณิชย์ ,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรางคณา ถาวรวิริยตระกูล
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมดุษฎีนิพนธ์512558ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎี อายุวัฒน์ ,นางทิพย์สุดา ปรีดาพันธุ์,รองศาสตราจารย์ศิริรัตน์ แอดสกุล
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์522558อาจารย์ปรีดาพร ศรีสาคร ,นางสาวสุธาทิพย์ คำรัตน์,อาจารย์สุบรรณ แก้วกันยา
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์532558ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงรักษ์ เลี้ยงพานิชย์ ,นางสาวคณิตา โคเชก,อาจารย์สุขุม วสุนธวาโศภิต
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์542558ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา จันทร์เทาว์ ,นางสาวศิรินภา ณศรีสุข ,อาจารย์อุมารินทร์ ตุลารักษ์
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์552558นางสาวปิติญา สุธีรพันธุ์ ,อาจารย์ดารารัตน์ คำภูแสน
แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบกลางภาคปลาย ประจำ ปีการศึกษา 25575625581. นางสาววิลาสินี โสภาพล 2. นางสาวประไพพร พรมมา 3. นายชลวัชร ประวาลปัทมกุล 4. นางสาวภาวิยา พงศ์จิระชาคร 5. นางสาวณัฐพร ผ่องอรัญ 6. นางสาวกมลรัตน์ กองจันทร์ 7. นางสาวนิตยา เรืองธรรม 8. นางสาวดาริกา เชื้อสมัน 9. นางสาวอารยา ญาณพิบูลย์ 10. นายธนาราช คงคารักษ์ 11. นางสาวชนัสนันท์ แสนกล้า 12. นางสาวจามจุรี นิศยันต์ 13. นางสาวชนิกา จิตรจักร 14. นางสาวศิรินัน ทับอาษา 15. นางสาวนุสรา นาภิรมย์
เปลี่ยนแปลงกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์572558อาจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ กิตติประภัสร์ ,Mrs.Thantavanh Manolom,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาแว มะแส
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและบุคคลภายนอก ครั้งที่ 1/2558612558ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา ทองพูน พัฒนศร,นางสาวอนงค์นาถ โยคุณ,นางสาวสกุลรัตน์ มนตรีพิลา,4.2 รองศาสตราจารย์อาภาภรณ์ จินดาประเสริฐ,4.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยา วิทย์สุภาเลิศ,4.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์,4.5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสอางค์ นิติวรคุณาพันธุ์,4.6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกานต์ โฆษิตตระกูล,4.7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิ จังสถิตย์กุล,4.8 อาจารย์บุษบามินตรา ฉลวยแสง,4.9 อาจารย์สุขุม วสุนธราโศภิต,อาจารย์กรวิภา พูลผล,อาจารย์จอมรัฐ พัฒนศร,5.5 นายสายันต์ อ้อมแก้ว,นางสาวปิยนันท์ ดวงก้งแสน
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำเว็บไซต์สาขาวิชาภาษาไทย6225581. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย เพียยุระ,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา จันทร์เทาว์,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา,4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มารศรี สอทิพย์,5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาริสา อุ่นทานนท์,6. อาจารย์ศุภกิต บัวขาว,7. นายอาณัติ โสภาศุภวัตร,8. นางกนกวรรรณ สิทธิมงคล
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ Post Thailand TESOL (เพิ่มเติม)6325581. นางสาวภาวิยา พงศ์จิระชาคร,นางสาวนิตยา เรืองธรรม,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกานต์ โฆษิตตระกูล ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา ทองพูน พัฒนศร,อาจารย์ประดิษฐ์ แสงสุกวาว,6. อาจารย์ศิรายุ โพธิ์วันนา,อาจารย์ฐานันดร วงศ์กิตติธร
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558 ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์5042558รองศาสตราจารย์สุกัญญา เอมอิ่มธรรม,รองศาสตราจารย์เศกสรรค์ ยงวณิชย์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถาพร เริงธรรม,รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ คุณุรัตน์,รองศาสตราจารย์สมศักดิ์ ศรีสันติสุข,รองศาสตราจารย์บัวพันธ์ พรหมพักพิง,ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรอัมรินทร์ พรหมเกิด,ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยุทธ์ จำรัสพันธุ์,อาจารย์วีระกุล ชายผา,ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถาพร เริงธรรม,
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ5032558นางสาวพัชรีภรณ์ อริยกาญจน์ ,1. รองศาสตราจารย์สุกัญญา เอมอิ่มธรรม,2. รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ คุณุรัตน์,3. อาจารย์วีระกุล ชายผา
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558 ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์5022558ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา ทองพูน พัฒนศร,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภรณี ดีราษฎร์วิเศษ,อาจารย์บุษบามินตรา ฉลวยแสง,3.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธิดา โง่นคำ,3.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภรณี ดีราษฎร์วิเศษ,3.5 อาจารย์บุษบามินตรา ฉลวยแสง,3.6 อาจารย์สุขุม วสุนธราโศภิต,4.1 นางสาวณัฐพร ผ่องอรัญ,4.2 นางสาวธันยนันท์ คำพงศ์ภวัฒน์,5.1 นางสาวกนกรัตน์ เวียงชัย
แต่งตั้งอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษานานาชาติ5012558นายวรรธนะ ปัญบุตร นางสาวรมณีย์ เลาประเสริฐสุข นางสาวสุลัดดา เกียดสูงเนิน นางสาวลักษณารีย์ อุคำ นางสาวกนกวรรณ เอี่ยววิบูลธนกิจ นางสาวกชกร กันพิพิธ  นางสาวสวรส ธานี  กฤติกา พลทองมาก ณัฐพล หีบแก้ว นางสาวจีระนันท์ รักการ นางสาวชาลิดา อินทะโสม นางสาวเกียรติสุภา สมสัย  นางสาววรินญา เอกลาภ นายธกร ภาสุธนรัฐ  นางสาวศุภวรรณ นันทิยะกุล นายกษิดิศ ผู้สมเก่า นายจีรายุทธ ริยะวงษ์ นางสาวศิรประภา วงศ์แก้ว นายไชยพศ สมพงษ์พันธุ์ นางสาวสิรินารถ หันพะเนิน นางสาวสุภัสสรา พุทธชนม์  นางสาวศิรดา ตอสูงเนิน นางสาวกนกวรรณ ไม้โคกสูง  นางสาววิภาวี นังตะลา  นายดนุสรณ์ สุภักดี นายณัฐพัชร์พล จงชานสิทโธ  นางสาวปานระวี ทัดทาน นางสาวธัญญารัตน์ ศรีสุมาตย์ นางสาวจิราภา ฝ่ายสัจจา นายธนาคม เลิศศรี นายพีรภาส มูลพรหม นางสาววลัยพรรณ จิวมั่งคั่ง นางสาววิมลรัตน์ นวมจิตต์ อาจารย์อุมารินทร์ ตุลารักษ์ อาจารย์อนงค์นาฏ นุศาสตร์เลิศ ผศ.ศศิกานต์ โฆษิตตระกูล และอาจารย์ประดิษฐ์ แสงสุกวาว รศ.เศกสรรค์ ยงวณิชย์ ผศ.สถาพร เริงธรรม อ.วีระกุล ชายผา ผศ.สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชาสัมพันธ์หลักสูตร50025581. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กีรติพร จูตะวิริยะ ,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎี อายุวัฒน์,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรอัมรินทร์ พรหมเกิด,4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิ่นปินัทธ์ เผือกพันธ์,5. อาจารย์จักรพันธ์ ขัดช่มแสง,6. อาจารย์พัชรินทร์ ลาภานันท์,7. อาจารย์สมใจ ศรีหล้า,8. นางผ่องพรรณ ทวีวิจิตรกุล
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสานสัมพันธ์วันอำลาสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา49925581. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กีรติพร จูตะวิริยะ,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎี อายุวัฒน์,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรอัมรินทร์ พรหมเกิด,4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิ่นปินัทธ์ เผือกพันธ์,5. อาจารย์พัชรินทร์ ลาภานันท์ ,6. อาจารย์สมใจ ศรีหล้า,7. นางผ่องพรรณ ทวีวิจิตรกุล
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสานสัมพันธ์น้อง-พี่ วิถีไทย49825581. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิ่นปินัทธ์ เผือกพันธ์,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรอัมรินทร์ พรหมเกิด,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กีรติพร จูตะวิริยะ,4. อาจารย์พัชรินทร์ ลาภานันท์,5. อาจารย์สมใจ ศรีหล้า,6. นางผ่องพรรณ ทวีวิจิตรกุล
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการราตรีสานสัมพันธ์พี่น้องสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา49725581. อาจารย์สมใจ ศรีหล้า,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรอัมรินทร์ พรหมเกิด,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิ่นปินัทธ์ เผือกพันธ์,4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กีรติพร จูตะวิริยะ ,5. อาจารย์พัชรินทร์ ลาภานันท์,6. นางผ่องพรรณ ทวีวิจิตรกุล
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสานสัมพันธ์น้อง-พี่ ร่วมบายศรี-บูชาครู49625581. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กีรติพร จูตะวิริยะ,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิ่นปินัทธ์ เผือกพันธ์,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรอัมรินทร์ พรหมเกิด,4. อาจารย์พัชรินทร์ ลาภานันท์,5. อาจารย์สมใจ ศรีหล้า,6. นางผ่องพรรณ ทวีวิจิตรกุล
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน48625581. อาจารย์อรอนงค์ อินสอาด ,2. อาจารย์เบญญาทิพย์ ศุภะกะลิน,3. อาจารย์ปรีดาพร ศรีสาคร,4. Prof.Wang Guibin ,5. Asst.Prof.Wang Huiying
อนุมัติให้ลาออกจากหัวหน้าสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา4842558ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎี อายุวัฒน์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนาตะวันออก642558ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธรักษ์ ปราบนอก,ผู้ช่วยศาสตราจารย์คำแหง วิสุทธางกูร,ศาสตราจารย์ประยงค์ แสนบุราณศาสตราจารย์ประยงค์ แสนบุราณ,อาจารย์วิเชียร แสนมี,ผู้ช่วยศาสตราจารย์หอมหวล บัวระภา,อาจารย์กรรณิกา คำดี,ผู้ช่วยศาสตราจารย์คำแหง วิสุทธางกูร
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ652558อาจารย์พีรวิชณ์ สัทธรรมนุวงศ์ ,อาจารย์ฐานันดร วงศ์กิตติธร
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ662558อาจารย์พีรวิชณ์ สัทธรรมนุวงศ์ ,อาจารย์กรวิภา พูลผล
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา672558อาจารย์พัชรินทร์ ลาภานันท์ ,อาจารย์กีรติพร จูตะวิริยะ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ6825581. รองศาสตราจารย์มาลี กาบมาลา,2. รองศาสตราจารย์ภรณี ศิริโชติ,3. รองศาสตราจารย์ลำปาง แม่นมาตย์,4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขนิษฐา จิตแสง
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงษ์6925581. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญพันธ์ เพชรศร,2. อาจารย์ศักดา จันทร์ประเสริฐ,3. รองศาสตราจารย์มาลี กาบมาลา,4. อาจารย์กันยารัตน์ เควียเซ่น,5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุญณิศา วิเศษสินธุ์
แต่งตั้งอนุกรรมการกลั่นกรองคุณสมบัติ ผลงาน และผลสัมฤทธิ์ของงาน ตามประกาศ ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำแหน่งประเภททั่วไป ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ712558นางสาวกนกรัตน์ เพชรประเสริฐ ,1. รองคณบดีฝ่ายบริหาร,2. รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ,3. เลขานุการคณะ,4. นางอมรรัตน์ สิทธิศักดิ์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง7325581. นายเจริญ มางจันดีอุดม,2. นางอุดมลักษณ์ บำรุงญาติ,3. นางเพ็ญนภา วันสาสืบ,4. นายอาณัติ โสภาศุภวัตร
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอบคัดเลือกเข้าศึกษาโควต้าระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558742558รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา ทองพูน พัฒนศร นางผ่องพรรณ ทวีวิจิตรกุล นางสาววรางคณา หิรัญคำ นางสาววริศรา จรทอง นางสาวอนงค์นาถ โยคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวัน เสนจันทร์ฒิชัย รองศาสตราจารย์อาภาภรณ์ จินดาประเสริฐ อาจารย์สุบรรณ แก้วกันยา อาจารย์ประดิษฐ์ แสงสุกวาว อาจารย์กรวิภา พูลผล ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงรักษ์ เลี้ยงพานิชย์ อาจารย์พัชรินทร์ ลาภานันท์ อาจารย์กีรติพร จูตะวิริยะ อาจารย์จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิ่นปินัทธ์ เผือกพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาวี กฤษณะภูติ รองศาสตราจารย์บัวพันธ์ พรหมพักพิง อาจารย์ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์หอมหวล บัวระภา ศาสตราจารย์ประยงค์ แสนบุราณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธรักษ์ ปราบนอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์คำแหง วิสุทธางกูร อาจารย์วิเชียร แสนมี รองศาสตราจารย์สุกัญญา เอมอิ่มธรรม รองศาสตราจารย์เศกสรรค์ ยงวณิชย์ รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ คุณุรัตน์ รองศาสตราจารย์บัวพันธ์ พรหมพักพิง รองศาสตราจารย์สมศักดิ์ ศรีสันติสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยุทธิ์ จำรัสพันธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรอัมรินทร์ พรหมเกิด ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถาพร เริงธรรม รองศาสตราจารย์สุกัญญา เอมอิ่มธรรม รองศาสตราจารย์เศกสรรค์ ยงวณิชย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรอัมรินทร์ พรหมเกิด ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถาพร เริงธรรม

page 18.9710144928 / 58
[previous][next]
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ]