" ท่านสามารถค้นหารายการจากประเภทที่เลือกได้ "
** ค้นคำสั่งคณะ **
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ(นานาชาติ)5012555ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภาวิน ศุภวัฒน์ ศรีใคร,อาจารย์ปาณิสรา ใจสุข
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ5022555อาจารย์ ดร.กรวิภา พูลผล,อาจารย์วิกรานต์ นามผาดอน
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและตัดสินรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น5002555คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์,รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์,รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยชาญ วงศ์สามัญ,รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ มโนรมย์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูพักตร์ สุทธิสา,นางสาวอนงค์นาถ โยคุณ
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 25554982555ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวลักษณ์ อภิชาติวัลลภ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์,นางบุบผา ประสารฉ่ำ,นางสาวสกุลรัตน์ มนตรีพิลา,นายอนุสรณ์ มั่นคง,นางอมรรัตน์ สิทธิศักดิ์,นางสาวอนงค์นาถ โยคุณ,นาง ธัญทิพย์ วีรพัฒน์โสภณ
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและตรวจนับพัสดุคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ 25554782555นางธัญทิพย์ วีรพัฒน์โสภณ,นางบุญเพ็ง บุญทุม,นางพรทิพา ชื่นจิต,นางสาวจุฑารัตน์ หัสดี,นายศุภกร อภิญญานนท์,นางสำเรียง โกกอุ่น,นางสาวจณิสตา พยัคฆ์มะเริง,นางสาววริศรา จรทอง,นางสาวบุษยากร ปัจอาษ,นางสาวศุภาพิชญ์ ฤทธิลา,นางอุดมลักษณ์ บำรุงญาติ,นางสาวขวัญนคร สอนหมั่น,นางสาวอนงค์นาถ โยคุณ,นางสาวสกุลรัตน์ มนตรีพิลา,นางบุบผา ประสารฉ่ำ,นางสาววารุณี ฉกรรศิลป์,นางสาวศศิธร สิทธิพรหม,นางเพ็ญนภา วันสาสืบ,นางสาวกนกรัตน์ เพชรประเสริฐ,นางสาวอิสรียา มะลิรักษ์,นางกนกวรรณ สิทธิมงคล,นางสุมาลี ธุระธรรม,นางอมรรัตน์ สิทธิศักดิ์,นางบุญเชิด กอมาตย์,นายอภิรัก ผิวบาง,นางสาวไพรินทร์ เมืองสนาม,นายเจริญ มางจันดีอุดม,นายอาณัติ โสภาศุภวัตร,นายบรรจง สายแวว,นายสายันต์ พัดโสดา,นายฤทธิไกร โพธิปัสสา,นายกฤษณะ เวทีวุฒาจารย์, นายธนกร บุญจันทร์,นางสาวนิตดา ลีทองดี,นายจตุพล ชื่นอุทัย,นายสายัณต์ อ้อมแก้ว,นายชัยรัตน์ แก้วกันหา, นางสาวธันยนันท์ คำพงศ์ภวัฒน์,นางสาวชรินรัตน์ ป้ายจัตุรัส
แต่งตั้งคณะกรรมการออกและตรวจข้อสอบ และเจ้าหน้าที่พิมพ์ข้อสอบ การสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับผู้สมัครสอบเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 25554952555ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิ จังสถิตย์กุล,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีปัญญา ใจใหญ่,ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยา วิทย์สุภาเลิศ, อาจารย์ ดร.กรวิภา พูนผล,นางสาวอนงค์นาถ โยคุณ,นางสาวสกุลรัตน์ มนตรีพิลา,นายอนุสรณ์ มั่นคง,2.4 นายสายันต์ อ้อมแก้ว
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ4962555นางละมัย ไวยโภชน์ ,รองศาสตราจารย์ประชัน คะเนวัน,อาจารย์ ดร.สิทธิชัย สอนสุภี,อาจารย์ ดร.วีระกุล ชายผา
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ4972555นายเดชา รอดระรัง,รองศาสตราจารย์ประชัน คะเนวัน,อาจารย์ ดร.สิทธิชัย สอนสุภี,อาจารย์ ดร.วีระกุล ชายผา
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ4882555นางสาวคณิตตา คลังทอง,ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระศักดิ์ จารุชัยนิวัฒน์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ4892555นายพชร โพธิ์กิ่ง ,รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เอมอิ่มธรรม,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระศักดิ์ จารุชัยนิวัฒน์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ4902555นางสาวปวีญา ปลื้มสอาด ,รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เอมอิ่มธรรม,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ4912555นางสาวชุติกาญจน์ บุตรพรม,รองศาสตราจารย์ ดร.สมาน ลอยฟ้า,รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี กาบมาลา,อาจารย์ ดร.กันยารัตน์ เควียเซ่น
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์4922555Mrs.Ton Van Trang,รองศาสตราจารย์ ดร.ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์,อาจารย์ ดร.ศิลปกิจ ตี่ขันติกุล,อาจารย์ ดร.มณีมัย ทองอยู่,อาจารย์ ดร.ธนนันท์ บุ่นวรรณา
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 25554932555 รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ คุณุรัตน์,รองศาสตราจารย์ ดร.มงคล ดอนขวา,รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศรีสันติสุข,รองศาสตราจารย์ ดร.เศกสรรค์ ยงวณิชย์,รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เอมอิ่มธรรม,ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระศักดิ์ จารุชัยนิวัฒน์,อาจารย์ ดร.สถาพร เริงธรรม,รองศาสตราจารย์พิธันดร นิตยสุทธิ์
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ4872555รองศาสตราจารย์ภรณี ศิริโชติ,รองศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ท้วมสุข,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลภัสส์ วงษ์ประเสริฐ,รองศาสตราจารย์ ดร.สมาน ลอยฟ้า,รองศาสตราจารย์ ดร.ลำปาง แม่นมาตย์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญพันธ์ เพชรศร,รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี กาบมาลา,อาจารย์ ดร.ศักดา จันทร์ประเสริฐ,อาจารย์ ดร.กันยารัตน์ เควียเซ่น,นายศุภกร อภิญญานนท์,นายบรรจง สายแวว,นางสาวจุฑารัตน์ หัสดี,นางพิสมัย เมืองสนธิ์
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนอาคาร HS.034852555นายกังวาน ทวีฤทธิ์,นายสมาน สุทธมาตย์,นายเกียรติศักดิ์ ป้อมหิน
แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานสำหรับการสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนอาคาร HS.034862555นางรจนา แก่นอำพรพันธ์,นายกังวาน ทวีฤทธิ์,นายสมาน สุทธมาตย์,นายเจริญ มางจันดีอุดม,นายธนเชษฐ์ สิทธิศักดิ์,นายสันทัด รังวัดสา
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์4842555พระประทีป เหล่าโนนเขวา,รองศาสตราจารย์ ดร.อุดม บัวศรี, รองศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์ แสนบุราณ,อาจารย์ ดร.หอมหวล บัวระภา,อาจารย์ ดร.วิเชียร แสนมี
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ4822555นางสาวสุนีนารถ บรรณสาร,อาจารย์ ดร.สถาพร เริงธรรม,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา4512555รองศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ท้วมสุข,รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน เตชะมณี,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลภัสส์ วงษ์ประเสริฐ,รองศาสตราจารย์ ดร.สมาน ลอยฟ้า,รองศาสตราจารย์ ดร.ลำปาง แม่นมาตย์,รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี กาบมาลา,อาจารย์ ดร.กันยารัตน์ เควียเซ่น,นายศุภกร อภิญญานนท์,นายบรรจง สายแวว,นางสาวจุฑารัตน์ หัสดี,นางพิสมัย เมืองสนธิ์
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการการพัฒนาสังคม4812555ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟ้ารุ่ง มีอุดร ,อาจารย์ ดร.ศิลปกิจ ตี่ขันติกุล
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ครั้งที่ 2/2555 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศาสตร์4792555รองศาสตราจารย์ ดร.บัวพันธ์ พรหมพักพิง,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี อายุวัฒน์,รองศาสตราจารย์ ดร.เศกสรรค์ ยงวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวลักษณ์ อภิชาติวัลลภ,รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศรีสันติสุข
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ครั้งที่ 3/2555 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศาสตร์4802555รองศาสตราจารย์ ดร.บัวพันธ์ พรหมพักพิง,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี อายุวัฒน์,รองศาสตราจารย์ ดร.เศกสรรค์ ยงวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวลักษณ์ อภิชาติวัลลภ,รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศรีสันติสุข
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศ สำหรับนักศึกษาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปีที่ 44672555ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกานต์ โฆษิตตระกูล,อาจารย์อนงค์นาฏ นุศาสตร์เลิศ,อาจารย์ ดร.ประดิษฐ์ แสงสุกวาว,อาจารย์กวิสรา นิลมงคล,อาจารย์ ดร.ดารารัตน์ คำภูแสน,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา ทองพูน พัฒนศร,รองศาสตราจารย์อาภาภรณ์ จินดาประเสริฐ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญ์ชลี จังสถิตย์กุล ,นางสาวธันยนันท์ คำพงศ์ภวัฒน์
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการทบทวนความรู้เพื่อการสอบ ภาคต้น ปีการศึกษา 2555(Tutorial Session for Exam Preparation 12/2012)4682555ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภาวิน ศุภวัฒน์ ศรีใคร,อาจารย์พีรวิชณ์ สัทธรรมนุวงศ์,อาจารย์ ดร.ดารารัตน์ คำภูแสน,อาจารย์กวิสรา นิลมงคล,อาจารย์กนกพรรณ ทองป้อง,อาจารย์ปาณิสรา ใจสุข,นางสาวธันยนันท์ คำพงศ์ภวัฒน์
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ นานาชาติ4692555ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภาวิน ศุภวัฒน์ ศรีใคร,อาจารย์ปาณิสรา ใจสุข
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ มคอ.3 แบบ Research-Based Teaching and Learning(RBL)4662555รองคณบดีฝ่ายวิชาการ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลภัสส์ วงษ์ประเสริฐ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟ้ารุ่ง มีอุดร,อาจารย์ ดร.กรวิภา พูลผล,อาจารย์ ดร.วรรณฤดี คุระวรรณ,อาจารย์ ดร.มารศรี สอทิพย์,อาจารย์ปาณิสรา ใจสุข,นางบุบผา ประสารฉ่ำ,นางสาวสุจิรา เสาร์ร้อน
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ (เพิ่มเติม)4762555รองศาสตราจารย์สำเริง จันทรสุวรรณ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์4642555นางสาวขวัญนคร สอนหมั่น,รองศาสตราจารย์ ดร.บัวพันธ์ พรหมพักพิง,, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์4652555นางสาวจันทร์เพ็ญ เกตุสำโรง, รองศาสตราจารย์ ดร.บัวพันธ์ พรหมพักพิง,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์
นางสาวปนัดดา ศรีจันทร์4732555นางสาวปนัดดา ศรีจันทร์ , รองศาสตราจารย์สำเริง จันทรสุวรรณ,2. รองศาสตราจารย์ พญ.กิมาพร ขมะณะรงค์,3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรนาท ขมะณะรงค์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ4722555นางปุ่ณณดา เผ่าหอม,รองศาสตราจารย์สำเริง จันทรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์ ดร.สุรนาท ขมะณะรงค์, รองศาสตราจารย์ พญ.กิมาพร ขมะณะรงค์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ4712555นางสาววรรณวิษา ใจชอบงาม, รองศาสตราจารย์สำเริง จันทรสุวรรณ,รองศาสตราจารย์ ดร.สุรนาท ขมะณะรงค์,รองศาสตราจารย์ พญ.กิมาพร ขมะณะรงค์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์4702555นางสาวฐิติมา ไชยมาตย์,รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศรีสันติสุข,รองศาสตราจารย์สำเริง จันทรสุวรรณ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์4752555นางสาวเมตตา ฟองฤทธิ์,อาจารย์ ดร.อุมารินทร์ ตุลารักษ์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา จันทร์เทาว์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์4742555นางจุฑามาศ สังข์วิจิตร,1. อาจารย์ ดร.อุมารินทร์ ตุลารักษ์,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา จันทร์เทาว์
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเรียนรู้วัฒนธรรมตะวันตกและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา4622555รองศาสตราจารย์อาภาภรณ์ จินดาประเสริฐ,อาจารย์ ดร.สุบรรณ แก้วกันยา,อาจารย์ ดร.สุธิดา โง่นคำ,อาจารย์ ดร.กรวิภา พูลผล,อาจารย์ ดร.จงรักษ์ เลี้ยงพานิชย์,นางธัญทิพย์ วีรพัฒน์โสภณ,นางสาวชมพูนุท คำภูแสน,นายภาณุมาส อรุณสำราญ,อาจารย์ ดร.ภรณี ดีราษฎร์วิเศษ,นางสาวอัญชลี แหวนวิเศษ ,นายนำพล โชคศิริ,นางสาววรปัญญาภรณ์ ธารนพ,นายธนปริญ สำเริง,นายชวด คนล้ำ,นายธนปริญ สำเริง
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีตกลงราคา4632555นางกนกวรรณ สิทธิมงคล, นางเพ็ญนภา วันสาสืบ, นายอาณัติ โสภาศุภวัตร
แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบไล่ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 25554612555ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวัน เสนจันทร์ฒิชัย ,อาจผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คำแหง วิสุทธางกูร , นายพินิจ อนุอันารย์อนงค์นาฏ นุศาสตร์เลิศ,อาจารย์นวลจันทร์ ประดุจชนม์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัสมิลล์ วัชระกวีศิลป,อาจารย์ ดร.บุษบามินตรา ฉลวยแสง , อาจารย์ภูริศา หาญวานิช,อาจารย์ ดร.ปรีดาพร ศรีสาคร , อาจารย์กัลยาณี กฤตโตปการกิต,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสอางค์ นิติวรคุณาพันธุ์, อาจารย์จิราพร ปาสาจะ,อาจารย์ ดร.สุบรรณ แก้วกันยา ,อาจารย์ภัทรา ภมรศิลปธรรม,รองศาสตราจารย์อาภาภรณ์ จินดาประเสริฐ , อาจารย์พราวพรรณ พลบุญ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยา วิทย์สุภาเลิศ ,อาจารย์มธุรส แพทย์ชีพ,อาจารย์ ดร.ประดิษฐ์ แสงสุกวาว, อาจารย์ภูวัตร ทาอินต๊ะ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกานต์ โฆษิตตระกูล, อาจารย์จีราภรณ์ วิทยาคม,อาจารย์ ดร.สุขุม วสุนธราโศภิต ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมเกียรติ มินา,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา ทองพูน พัฒนศร , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทุมรัตน์ คุณเงิน,อาจารย์ ดร.กรวิภา พูลผล ,อาจารย์ ดร.วรรณฤดี คุระวรรณ,อาจารย์ ดร.ภารดี ตั้งแต่ง ,อาจารย์กันตพงศ์ จิตต์กล้า,ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญ์ชลี จังสถิตย์กุล , อาจารย์อาทิตย์ จิตรโท,อาจารย์ ดร.ดารารัตน์ คำภูแสน ,อาจารย์พิณทิพย์ ทัศนาวิวัฒน์,อาจารย์กวิสรา นิลมงคล , อาจารย์เฟื่องเกษ ทองวันชัย,อาจารย์ ดร.สุธิดา โง่นคำ ,รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี กาบมาลา,ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภาวิน ศุภวัฒน์ ศรีใคร , รองศาสตราจารย์ ดร.สมาน ลอยฟ้า,อาจารย์ ดร.ภรณี ดีราษฎร์วิเศษ , อาจารย์ ดร.กันยารัตน์ เควียเซ่น,อาจารย์ ดร.จงรักษ์ เลี้ยงพานิชย์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญพันธ์ เพชรศร,อาจารย์วิกรานต์ นามผาดอน , อาจารย์ ดร.ศักดา จันทร์ประเสริฐ,อาจารย์อภิญญา หินนนท์ , อาจารย์ชมนาด บุญอารีย์,อาจารย์ปาณิสรา ใจสุข, อาจารย์ขนิษฐา จิตแสง,อาจารย์สมเพ็ชร จุลลาบุดดี,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟ้ารุ่ง มีอุดร,รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ คุณุรัตน์ , อาจารย์ ดร.วิภาวี กฤษณะภูติ,รองศาสตราจารย์ ดร.เศกสรรค์ ยงวณิชย์ , อาจารย์มานะ นาคำ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระศักดิ์ จารุชัยนิวัฒน์,อาจารย์ ดร.สมพันธ์ เตชะอธิก,รองศาสตราจารย์พิธันดร นิตยสุทธิ์ , อาจารย์ ดร.ศิลปกิจ ตี่ขันติกุล,อาจารย์วีระกุล ชายผ, อาจารย์สุทธาทิพย์ โสภณอภิญญา,อาจารย์รุ่งอรุณ บุญสายันต์ , อาจารย์จารุลักษณ์ ชัยสุวรรณรักษ์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยุทธ์ จำรัสพันธุ์, อาจารย์อัญชลี แหวนวิเศษ,รองศาสตราจารย์สำเริง จันทรสุวรรณ , อาจารย์วรรณพร ถนัดค้า,อาจารย์สมใจ ศรีหล้า , อาจารย์ณัฐยา สุภธีระ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรอัมรินทร์ พรหมเกิด , อาจารย์นวสรณ์ ตั้งพูลผลวนิชย์,อาจารย์พัชรินทร์ ลาภานันท์ , อาจารย์วิภาพร บุตรสีทัด,อาจารย์ ดร.กีรติพร จูตะวิริยะ , อาจารย์สุพาพร ทองกำพร้า,อาจารย์รักชนก ชำนาญมาก,นายนำพล โชคศิริ,รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา, นางสาวพิณทิพย์ ทวีผล,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เพียยุระ , นางสาวพรพิมล อินทร์ทอง,อาจารย์ ดร.แก้วตา จันทรานุสรณ์, นายพิสิฐ พินิจสกุล,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา จันทร์เทาว์ , นายภาณุมาส อรุณสำราญ,อาจารย์ ดร.อุมารินทร์ ตุลารักษ์, นางสาวชมพูนุช คำภูแสน,อาจารย์ ดร.มารศรี สอทิพย์ , นางสาวจันทร์จิรา เหลาราช,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต ชัยครรชิต , นางสาวกนกอร พิมพ์ปรุ,อาจารย์ ดร.ธนนันท์ บุ่นวรรณา , นายอนิรุทธิ์ สัมฤทธิ์,รองศาสตราจารย์เอกศักดิ์ ยุกตะนันทน์ , นายสกุลชาติ สิรถนอมทรัพย์,รองศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์ แสนบุราณ,นางสาวนันทิญา พันธ์โชติ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทพพร มังธานี , นางสาวรุ้งเพชร วรพงศาทิตย์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธรักษ์ ปราบนอก, นางสาวคนึงนิจ พรมนัส,อาจารย์ ดร.วิเชียร แสนมี, นางสาวสุดารัตน์ พันธ์ขาว
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์4602555รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เอมอิ่มธรรม,รองศาสตราจารย์ ดร.เศกสรรค์ ยงวณิชย์,รองศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ คุณุรัตน์,รองศาสตราจารย์ ดร.บัวพันธ์ พรหมพักพิง,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขุมวิทย์ ไสยโสภณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยุทธ์ จำรัสพันธ์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรอัมรินทร์ พรหมเกิด,อาจารย์ ดร.สถาพร เริงธรรม
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์4582555ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์,อาจารย์ ดร.ฤทธิรงค์ จังโกฏิ,รองศาสตราจารย์ ดร.บัวพันธ์ พรหมพักพิง,นายอนุวัฒน์ พลทิพย์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงการศึกษาอิสระ4592555 รองศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ คุณุรัตน์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระศักดิ์ จารุชัยนิวัฒน์,นายเมธินทร์ ผายจันดา
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพสหกิจศึกษา ทางรัฐประศาสนศาสตร์4502555คณบดี, รองคณบดีฝ่ายวิชาการ , อาจารย์ ดร.สถาพร เริงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขุมวิทย์ ไสโสภณ , รองศาสตราจารย์พิธันดร นิตยสุทธิ์ ,รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ คุณุรัตน์ ,รองศาสตราจารย์ ดร.เศกสรรค์ ยงวณิชย์ ,รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เอมอิ่มธรรม ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระศักดิ์ จารุชัยนิวัฒน์,อาจารย์ ดร.วีระกุล ชายผา,อาจารย์รุ่งอรุณ บุญสายันต์,อาจารย์กิตติบดี ใยพูล,นางสำเรียง โกกอุ่น,นางบุบผา ประสารฉ่ำ,นางสาวจณิสตา พยัตมะเริง,นายอภิรัก ผิวบาง,นางสาวสุจิรา เสาร์ร้อน,นางสาวศิริญญา ฤทธิพันธรักษ์,นางแฉล้ม ไกรวงษ์,นางสมพร แสนสะท้าน,2.9 นางสาวศุภาพิชญ์ ฤทธิลา,นายอาณัติ โสภาศุภวัตร,นายบรรจง ฉายแวว,นางผ่องพรรณ ทวีวิจิตรกุล
แต่งตั้งคณะกรรมการในการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา4522555รองศาสตราจารย์ ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ ,รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน เตชะมณี,รองศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ท้วมสุข,รองศาสตราจารย์ ดร.สมาน ลอยฟ้า,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลภัสส์ วงษ์ประเสริฐ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลภัสส์ วงษ์ประเสริฐ
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ นานาชาติ4532555ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภาวิน ศุภวัฒน์ ศรีใคร ,อาจารย์ ดร.ดารารัตน์ คำภูแสน
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 25554572555รองศาสตราจารย์ ดร.สุรนาท ขมะณะรงค์,รองศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ ขอขจายเกียรติ, รองศาสตราจารย์ พญ.กิมาพร ขมะณะรงค์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อ วายุภักตร์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ4542555 อาจารย์ ดร.สุธิดา โง่นคำ,อาจารย์ ดร.ภรณี ดีราษฎร์วิเศษ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์4552555รองศาสตราจารย์ ดร.ลำปาง แม่นมาตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรจน์ บัณฑิตย์,อาจารย์ ดร.กันยารัตน์ เควียเซ่น,รองศาสตราจารย์ ดร.สมาน ลอยฟ้า,นางสาวศศิธร ติณะมาศ
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ4562555ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เพียยุระ,อาจารย์สาริสา อุ่นทานนท์

page 26.306122449 / 36
[previous][next]
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ]