" ท่านสามารถค้นหารายการจากประเภทที่เลือกได้ "
** ค้นคำสั่งคณะ **
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ญี่ปุ่น เฉลิมฉลองครบรอบ 36 ปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์43925571. อาจารย์พราวพรรณ พลบุญ,2. อาจารย์ภัทรา ภมรศิลปธรรม,3. อาจารย์รัชนี ปิยะธำรงชัย,4. อาจารย์มธุรส แพทย์ชีพ,5. Mr.Nobuaki Shinohara,6. อาจารย์ภูวัตร ทาอินต๊ะ,7. นางสาวชรินรัตน์ ป้ายจัตุรัส
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์4382557ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวัน เสนจันทร์ฒิชัย
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ4372557ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวัน เสนจันทร์ฒิชัย
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ4362557ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธิดา โง่นคำ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวัน เสนจันทร์ฒิชัย
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย4352557ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย เพียยุระ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์มารศรี สอทิพย์
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา กรณี นักศึกษาโอนย้ายคณะ43425571. รองศาสตราจารย์บัวพันธ์ พรหมพักพิง ,2. อาจารย์สมพันธ์ เตชะอธิก,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้ารุ่ง มีอุดร
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรในต่างประเทศ43325571. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวัน เสนจันทร์ฒิชัย ,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธิดา โง่นคำ,4. อาจารย์ปรีดาพร ศรีสาคร,5. อาจารย์นวลจันทร์ ประดุจชนม์,6. อาจารย์สุขุม วสุนธราโศภิต,7. อาจารย์ภารดี ตั้งแต่ง ,8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภาวิน ศุภวัฒน์ ศรีใคร ,9. อาจารย์วิกรานต์ นามผาดอน,10. อาจารย์ปาณิสรา ใจสุข ,11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสอางค์ นิติวรคุณาพันธุ์,12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยา วิทย์สุภาเลิศ,13. Ms. Manashi Gogoi Dutta,14. อาจารย์จงรักษ์ เลี้ยงพานิชย์,15. อาจารย์บุษบามินตรา ฉลวยแสง ,16. อาจารย์ฐานันดร วงศ์กิตติธร,17. นางสาวชรินรัตน์ ป้ายจัตุรัส,18. นางสาวสกุลรัตน์ มนตรีพิลา,19. นางสาวอรอุมา โสภัย ,20. นางสาวอภิญญา หินนนท์,21. นางสาวธันยนันท์ คำพงศ์ภวัฒน์ 22. นางสาวกนกรัตน์ เวียงชัย
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน(Terms of Reference:TOR)และร่างเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์4322557นายธันฐกรณ์ พงศ์พิมล,รศ.กิติพงษ์ ตันมิตร,นายสักการ ราษีสุทธิ์,นายสุขุม วสุนธราโศภิต,นางรจนา แก่นอำพรพันธ์,น.ส.จินตนา จุลคำภา
แต่งตั้งคณะทำงานดูแลอาคาร \"รัตนพิทยา\" คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์4172557นายฤทธิไกร โพธิปัสสา,นายอาณัติ โสภาศุภวัตร,นายธนเชษฐ์ สิทธิศักดิ์,นายธนกร บุญจันทร์มนายกฤษณะ เวทีวุฒาจารย์,นายวิจิตร จรทอง,นายเจริญ มางจันดีอุดม,นายชัยรัตน์ แก้วกันหา
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการบรรยาย เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อการ43125571. อาจารย์พราวพรรณ พลบุญ,2. อาจารย์ภัทรา ภมรศิลปธรรม,3. อาจารย์รัชนี ปิยะธำรงชัย,4. อาจารย์มธุรส แพทย์ชีพ,5. อาจารย์ภูวัตร ทาอินต๊ะ,6. นางสาวชรินรัตน์ ป้ายจัตุรัส
แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และร้องเพลงประจำคณะ ประจำปีการศึกษา 255743025571. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา,2. อาจารย์จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง,3. อาจารย์บุญมา พรหมสาขา ณ สกลนคร,4. อาจารย์พราวพรรณ พลบุญ,5. อาจารย์ศักดา จันทร์ประเสริฐ,6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มารศรี สอทิพย์,7. อาจารย์จอมรัฐ พัฒนศร,8. อาจารย์พีรวิชณ์ สัทธรรมนุวงศ์,9. อาจารย์อาทิตย์ จิตรโท,10. อาจารย์อิมรอน โสะสัน,11. อาจารย์ชลิดา โพธิ์ถาวร,12. อาจารย์ศิรายุ โพธิ์วันนา,13. อาจารย์สุเขตต์ศักดิ์ หวานวาจา,14. นายบรรจง สายแวว,15. นายชวด คนล้ำ,16. นายดุสิต ไวยโภชน์,17. นายอนุวัฒน์ กันทัพ,18. นางบุญเชิด กอมาตย์,19. นายอภิรัก ผิวบาง,20. นางสาวไพรินทร์ เมืองสนาม
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการส่งเสริมจริยธรรมและการเรียนรู้ทางภาษาและวัฒนธรรมตะวันตก42925571. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวัน เสนจันทร์ฒิชัย,2. รองศาสตราจารย์อาภาภรณ์ จินดาประเสริฐ ,3. อาจารย์สุบรรณ แก้วกันยา,4. อาจารย์กรวิภา พูลผล,5. อาจารย์ประดิษฐ์ แสงสุกวาว,6. อาจารย์จงรักษ์ เลี้ยงพานิชย์,7. นางสาวธันยนันท์ คำพงศ์ภวัฒน์
แต่งตั้งผู้ควบคุมงานโครงการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคาร HS.05 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์4212557นายพิษณุ เล่งพาณิชย์,นายสันทัด รังวัดสา
แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคาร HS.05 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์4222557นายสุขุม วสุนธราโศภิต,นางรจนา แก่นอำพรพันธ์มนายเจริญ มางจันดีอุดม,นายกังวาน ทวีฤทธิ์,นายสมาน สุทธมาตย์
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนานักศึกษา ของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ4282557ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวัน เสนจันทร์ฒิชัย,รองศาสตราจารย์อาภาภรณ์ จินดาประเสริฐ,อาจารย์สุบรรณ แก้วกันยา,อาจารย์กรวิภา พูลผล,อาจารย์ประดิษฐ์ แสงสุกวาว,อาจารย์จงรักษ์ เลี้ยงพานิชย์นางสาวธันยนันท์ คำพงศ์ภวัฒน์
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์4252557นายจักรพงษ์ ทองผาย นางสาวรุจิวรรณ นาชัยสินธุ์ นางสาวศศิวิมล เกิดหมื่นไวย นางสาวคณิตา โคเชก นางสาวญาณันธร องค์ตุ่น นายธัชกร ชนม์นภัทร นายเป็นเอก ศิริโยธา นางสาวศุทธินี กุสโร นางสาวอภิญญา กิจเอื้อวิริยะ อาจารย์ภรณี ดีราษฎร์วิเศษ อาจารย์ประดิษฐ์ แสงสุกวาว ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวัน เสนจันทร์ฒิชัย อาจารย์จงรักษ์ เลี้ยงพานิชย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธิดา โง่นคำ อาจารย์สุบรรณ แก้วกันยา
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ4242557นางสาวสุภาวดี ดรชัย,1. อาจารย์กันยารัตน์ เควียเซ่น,2. อาจารย์สถิติพงษ์ เอื้ออารีมิตร,3. อาจารย์ศักดา จันทร์ประเสริฐ
แต่งตั้งคณะทำงาน Open House IS กลุ่มวิชาสารสนเทศและการสื่อสาร4232557รองศาสตราจารย์มาลี กาบมาลา,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุญณิศา วิเศษสินธุ์,อาจารย์ขนิษฐา จิตแสง,อาจารย์ศักดา จันทร์ประเสริฐ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญพันธ์ เพชรศร,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลภัสส์ วงษ์ประเสริฐ,อาจารย์กันยารัตน์ เควียเซ่น
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานโครงการบรรยายพิเศษทางวิชาการและการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหัวข้อและการเขียนเค้าโครงงานวิจัย42025571. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คำแหง วิสุทธางกูร ,2. รองศาสตราจารย์ประยงค์ แสนบุราณ ,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธรักษ์ ปราบนอก,4. อาจารย์วิเชียร แสนมี,5. อาจารย์กรรณิกา คำดี,6. รองศาสตราจารย์เอกศักดิ์ ยุกตะนันทน์,7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัครยา สังขจันทร์ ,8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทพพร มังธานี,9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์หอมหวล บัวระภา ,10. นางสาววริศรา จรทอง
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์4272557นางสาวธีรดา หลานวงษ์ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์,อาจารย์จงรักษ์ เลี้ยงพานิชย์
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์4262557นางสาวณฐภัทร เกษทองมา,ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธิดา โง่นคำ ,อาจารย์สุขุม วสุนธราโศภิต
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย4182557ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา จันทร์เทาว์ ,อาจารย์ศุภกิต บัวขาว
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์4162557นางอัมมะลัย อู่ทองคำ ,1. รองศาสตราจารย์บัวพันธ์ พรหมพักพิง ,2. รองศาสตราจารย์วิไลวัจส์ กฤษณะภูติ,3. อาจารย์ชลิดา โพธิ์ถาวร
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์4152557นายบุญรุ่ง โนใจ,1. รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ คุณุรัตน์ ,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถาพร เริงธรรม,3. อาจารย์วีระกุล ชายผา,4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์4142557นายไตรวุฒิ วาสนาม,1. อาจารย์กรวิภา พูลผล ,2. อาจารย์สุขุม วสุนธราโศภิต
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ4132557ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวัน เสนจันทร์ฒิชัย ,อาจารย์จงรักษ์ เลี้ยงพานิชย์
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา4122557ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎี อายุวัฒน์ ,อาจารย์กีรติพร จูตะวิริยะ
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา4112557อาจารย์จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง ,รองศาสตราจารย์สำเริง จันทรสุวรรณ
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา4102557อาจารย์พัชรินทร์ ลาภานันท์,อาจารย์กีรติพร จูตะวิริยะ
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา4092557อาจารย์จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง ,รองศาสตราจารย์สำเริง จันทรสุวรรณ
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคาร HS.05 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์4082557นายกังวาน ทวีฤทธิ์,นายสมาน สุทธมาตย์,นายสันทัด รังวัดสา
แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์4072557รองศาสตราจารย์มาลี กาบมาลา,รองศาสตราจารย์สุกัญญา เอมอิ่มธรรม,รองศาสตราจารย์บัวพันธ์ พรหมพักพิง,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎี อายุวัฒน์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย เพียยุระ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์,อาจารย์กันตพงศ์ จิตต์กล้า,ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธรักษ์ ปราบนอก,รองศาสตราจารย์ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานโครงการบรรยายพิเศษทางวิชาการ หัวข้อ “วัฒนธรรมทางความคิดของจีน”40625571. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธรักษ์ ปราบนอก,2. รองศาสตราจารย์ประยงค์ แสนบุราณ ,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คำแหง วิสุทธางกูร ,4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์หอมหวล บัวระภา ,5. อาจารย์กรรณิกา คำดี,6. รองศาสตราจารย์เอกศักดิ์ ยุกตะนันทน์,7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัครยา สังขจันทร์ ,8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทพพร มังธานี,9. อาจารย์วิเชียร แสนมี,10. นางสาววริศรา จรทอง
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ4052557ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกานต์ โฆษิตตระกูล ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา ทองพูน พัฒนศร
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์4042557นางสาวกาญจนา สมหมาย,1. รองศาสตราจารย์เศกสรรค์ ยงวณิชย์,2. รองศาสตราจารย์ทนงศักดิ์ คุ้มไข่น้ำ,3. รองศาสตราจารย์สมนึก ปัญญาสิงห์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์4032557นางสาวฤทัยรัตน์ สุพะนานัย,1. อาจารย์สังคม ศุภรัตนกุล,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถาพร เริงธรรม,3. รองศาสตราจารย์บัวพันธ์ พรหมพักพิง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์4022557นางสาวจันทร์จิรา เหลาราช,1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลภัสส์ วงษ์ประเสริฐ,2. อาจารย์สถิติพงษ์ เอื้ออารีมิตร ,3. รองศาสตราจารย์สมาน ลอยฟ้า
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์3992557นางสาวอภิฤดี ทองพล,1. รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข,2. รองศาสตราจารย์ประภากร แก้ววรรณา ,3. รองศาสตราจารย์สมาน ลอยฟ้า
แต่งตั้งคณะกรรมการในการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 รอบที่ 2 (เพิ่มเติม)3982557นางสาวขวัญนคร สอนหมั่น ,นางสาวนิตดา ลีทองดี
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ3262557ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกานต์ โฆษิตตระกูล ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา ทองพูน พัฒนศร
แต่งตั้งคณะกรรมการในการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 รอบที่ 23972557รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข,ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา ทองพูน พัฒนศร,ผู้ช่วยศาสตราจารย์หอมหวล บัวระภา ,อาจารย์วิเชียร แสนมี,นางสาวณัชชา วงษ์โก,นางสาวกนกรัตน์ เวียงชัย ,นางสาวจุฑารัตน์ หัสดี,นางสาวนิตดา ลีทองดี,นางสาวธันยนันท์ คำพงศ์ภวัฒน์,นางสกุลรัตน์ คำพิละ,นางสาวอรอุมา โสภัย,นางสาวอนงค์นาถ โยคุณ ,นางสาวปิยนันท์ ดวงก้งแสน,ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวัน เสนจันทร์ฒิชัย,รองศาสตราจารย์อาภาภรณ์ จินดาประเสริฐ ,อาจารย์สุบรรณ แก้วกันยา ,อาจารย์ประดิษฐ์ แสงสุกวาว,อาจารย์กรวิภา พูลผล,อาจารย์จงรักษ์ เลี้ยงพานิชย์ ,รองศาสตราจารย์สมาน ลอยฟ้า,รองศาสตราจารย์มาลี กาบมาลา,อาจารย์ขนิษฐา จิตแสง,อาจารย์กันยารัตน์ เควียเซ่น,อาจารย์พัชรินทร์ ลาภานันท์,อาจารย์กีรติพร จูตะวิริยะ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรอัมรินทร์ พรหมเกิด,ผู้ช่วยศาสตราจารย์คำแหง วิสุทธางกูร,รองศาสตราจารย์ประยงค์ แสนบุราณ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธรักษ์ ปราบนอก,ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา จันทร์เทาว์,อาจารย์อุมารินทร์ ตุลารักษ์,อาจารย์ศุภกิต บัวขาว,ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา,ผู้ช่วยศาสตราจารย์มารศรี สอทิพย์,รองศาสตราจารย์ยุพิน เตชะมณี,รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข,รองศาสตราจารย์ลำปาง แม่นมาตย์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลภัสส์ วงษ์ประเสริฐ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฏี อายุวัฒน์ ,รองศาสตราจารย์สำเริง จันทรสุวรรณ,อาจารย์มณีมัย ทองอยู่,อาจารย์กีรติพร จูตะวิริยะ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์,อาจารย์บุษบามินตรา ฉลวยแสง ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา ทองพูน พัฒนศร,อาจารย์สุขุม วสุนธราโศภิต,อาจารย์ภรณี ดีราษฎร์วิเศษ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์3902557ายปัญญา จันทโคต,1. รองศาสตราจารย์สมาน ลอยฟ้า,2. รองศาสตราจารย์น้ำทิพย์ วิภาวิน,3. อาจารย์กันยารัตน์ เควียเซ่น,4. รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์3922557นางสาวกานดา ศรอินทร์,1. รองศาสตราจารย์สมาน ลอยฟ้า,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทนา เวชโอสถศักดา,3. รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข,4. อาจารย์วสุ เชาว์พานนท์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์3912557นายวิระพงศ์ จันทร์สนาม,1. รองศาสตราจารย์มาลี กาบมาลา,2. อาจารย์เทพชัย ทรัพย์นิธิ,3. รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข,4. อาจารย์กันยารัตน์ เควียเซ่น
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์3892557นางสาวปัทมากร เนตยวิจิตร,1. รองศาสตราจารย์สมาน ลอยฟ้า,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทนา เวชโอสถศักดา,3. รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข,4. อาจารย์กันยารัตน์ เควียเซ่น
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ3882557ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัสมิลล์ วัชระกวีศิลป ,อาจารย์บุญมา พรหมสาขา ณ สกลนคร
แต่งตั้งกรรมการคุมสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาภาษาอังกฤษนานาชาติ (โครงการพิเศษ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)3872557นางสาวสุภัสสร ศรีมนตรี
แต่งตั้งคณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานสหกิจศึกษา38625571. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย เพียยุระ,2. รองศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา,3. อาจารย์แก้วตา จันทรานุสรณ์,4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาลี ขันธุวาร,5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มารศรี สอทิพย์,6. นางกนกวรรณ สิทธิมงคล
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์3852557นางสาวภควดี ทองชมภูนุช,อาจารย์พัชรินทร์ ลาภานันท์
แต่งตั้งกรรมการประสานงานการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)3842557นางสาวณัชชา วงษ์โก
แต่งตั้งกรรมการออกและตรวจข้อสอบ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสาขาวิชาภาษาอังกฤษนานาชาติ(โครงการพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)3832557อาจารย์บัญชาการ สมีเพ็ชร
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ3822557ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธิดา โง่นคำ ,อาจารย์อภิญญา หินนนท์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ3782557นายต่อศักดิ์ นิตยสุทธิ์,1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยุทธ์ จำรัสพันธุ์,2. รองศาสตราจารย์พิธันดร นิตยสุทธิ์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์3772557นางสาวพรจรัส สร้อยศรีฉาย,1. อาจารย์พรวิภา ไชยสมคุณ,2. อาจารย์ศุภกิต บัวขาว ,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา จันทร์เทาว์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์3762557นางสาวนันทิญา พันธ์โชติ,1. อาจารย์พรวิภา ไชยสมคุณ,2. อาจารย์ศุภกิต บัวขาว ,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา จันทร์เทาว์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์3752557นางวรรณวรางค์ โอฬาริกพันธุ์,1. อาจารย์พรวิภา ไชยสมคุณ,2. อาจารย์ศุภกิต บัวขาว,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา จันทร์เทาว์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์3742557นางสาวนารี กรุมรัมย์ ,1. อาจารย์พรวิภา ไชยสมคุณ,2. อาจารย์ศุภกิต บัวขาว,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา จันทร์เทาว์
แต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ) และสาขาวิชาภาษาอังกฤษนานาชาติ (โครงการพิเศษ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)3732557นางขวัญฤดี น้อยสุวรรณ,นางบุญเพ็ง บุญทุม,นายสายันต์ อ้อมแก้ว
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเตรียมพร้อมสู่อาชีพของนักศึกษา3722557อาจารย์กันตพงศ์ จิตต์กล้า,อาจารย์จีราภรณ์ วิทยาคม,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทุมรัตน์ คุณเงิน,อาจารย์วรรณฤดี คุระวรรณ,นางสาวชรินรัตน์ ป้ายจัตุรัส,ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมเกียรติ มินา,Mr. Vincent Cheylan,Mr. Michel Rochat,นายบรรจง สายแวว,นายอาณัติ โสภาศุภวัตร,นายสุรพล ชาสิงห์แก้ว,
ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาการเขียนบทความวิจัยสถาบัน 255737125571. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา จันทร์เทาว์,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธรักษ์ ปราบนอก,4. รองศาสตราจารย์มาลี กาบมาลา,5. นางรจนา แก่นอำพรพันธ์,6. นางอุดมลักษณ์ บำรุงญาติ,7. นางอมรรัตน์ สิทธิศักดิ์,8. นางสาวไพรินทร์ เมืองสนาม,9. นางสาวอนงค์นาถ โยคุณ,10. นางสาวอัมพร รักหนองแซง,11. นางสาวณัชชา วงษ์โก,12. นางขวัญฤดี น้อยสุวรรณ,13. นางผ่องพรรณ ทวีวิจิตรกุล,14. นางสาวกนกรัตน์ เพชรประเสริฐ,15. นางสาวศศิธร สิทธิพรหม,16. นางสาวขวัญนคร สอนหมั่น,17. นายเจริญ มางจันดีอุดม,18. นางสาวพิมพ์มาศ พุทธมาตย์,19. นางสาวศิริญญา ฤทธิพันธรักษ์,20. นางสาวพีรดา ศรีบุรินทร์
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ3702557ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนงค์ รุ่งแจ้ง,ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา,ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย เพียยุระ ,1.4 อาจารย์แก้วตา จันทรานุสรณ์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์มารศรี สอทิพย์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาลี ขันธุวาร,2.3 นางกนกวรรณ สิทธิมงคล,ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย เพียยุระ,3.2 อาจารย์ศุภกิต บัวขาว,รองศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา,4.2 นางสาวสุภัสสร ศรีมนตรี ,นายบรรจง สายแวว,นายอาณัติ โสภาศุภวัตร,นายธนกร บุญจันทร์,นายสุรพล ชาสิงห์แก้ว,นายกฤษณะ เวทีวุฒาจารย์,นายศุภกร อภิญญานนท์,นายธนเชษฐ์ สิทธิศักดิ์,5.9 นายอัครเดช เจริญบุญ,6.2 นายวิญญู สอนอ้น,นางผ่องพรรณ ทวีวิจิตรกุล,นางสาวจินตนา จุลคำภา,นางกังสดาล ภูสิงหา,นางสาวพีรดา ศรีบุรินทร์,7.7 นางสุมาลี ธุระธรรม,ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาริสา อุ่นทานนท์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา จันทร์เทาว์,8.4 นางสาวบรรจง จันทะคราม,9.2 อาจารย์อิศเรศ ดลเพ็ญ,อาจารย์อุมารินทร์ ตุลารักษ์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลวรรณ สมโสภณ,รองศาสตราจารย์สมปัต ตัญตรัยรัตน์,รองศาสตราจารย์บุญสรี ปราบ ณ ศักดิ์,นายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย,นายภาสกร เตือประโคน
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการในการดำเนินการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1036925571. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์,2. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ,3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ,4. รองคณบดีฝ่ายบริหาร,5. รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ,6. รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม,7. รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์,8. เลขานุการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์,9. รองศาสตราจารย์เศกสรรค์ ยงวณิชย์,10. รองศาสตราจารย์มาลี กาบมาลา,11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้ารุ่ง มีอุดร,12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธรักษ์ ปราบนอก,13. อาจารย์จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง,14. อาจารย์ชัชวาล ศรีทอง,15. นางสาวอนงค์นาถ โยคุณ,16. นางสาวพีรดา ศรีบุรินทร์,17. นางอุดมลักษณ์ บำรุงญาติ,18. นางสาวขวัญนคร สอนหมั่น,19. นางสาวอัมพร รักหนองแซง
แต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 25573562557ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา ทองพูน พัฒนศร,ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์,อาจารย์เบญญาทิพย์ ศุภะกะลิน,นางบุบผา ประสารฉ่ำ,นางสาววารุณี ฉกรรศิลป์,นางสุจิรา ผิวบาง,นางสาวพิมพ์มาศ พุทธมาตย์,นางสาวศิริญญา ฤทธิพันธรักษ์,นางสาวปิยนันท์ ดวงก้งแสน,นางสาวพีรดา ศรีบุรินทร์,นางสาวชลนิกานต์ บรรลุสันต์,นายวิจิตร จรทอง,นายกฤษณะ เวทีวุฒาจารย์,นางสาวสุภัสสร ศรีมนตรี,นายฤทธิไกร โพธิปัสสา,นายสายันต์ พัดโสดา
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา36825571. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คำแหง วิสุทธางกูร,2. รองศาสตราจารย์ประยงค์ แสนบุราณ,3. รองศาสตราจารย์เอกศักดิ์ ยุกตะนันทน์,4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธรักษ์ ปราบนอก,5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทพพร มังธานี,6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัครยา สังขจันทร์,7. อาจารย์วิเชียร แสนมี,8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์หอมหวล บัวระภา
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนาตะวันออก36725571. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธรักษ์ ปราบนอก,2. รองศาสตราจารย์ประยงค์ แสนบุราณ,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คำแหง วิสุทธางกูร ,4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์หอมหวล บัวระภา ,5. อาจารย์กรรณิกา คำดี,6. อาจารย์วิเชียร แสนมี
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกลุ่มวิชาภาษา3652557ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวัน เสนจันทร์ฒิชัย
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์3662557ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวัน เสนจันทร์ฒิชัย
แต่งตั้งกรรมการประสานงานการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 255736425571. นางสาวกนกรัตน์ เวียงชัย,2. นางสกุลรัตน์ คำพิละ,3. นางสาวนิตดา ลีทองดี
แต่งตั้งกรรมการสอบสัมภาษณ์บุคคล เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (โครงการพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 255736325571. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์,2. อาจารย์เบญญาทิพย์ ศุภะกะลิน,3. อาจารย์อรอนงค์ อินสอาด,4. อาจารย์จิราพร ปาสาจะ

page 18.9710144928 / 47
[previous][next]
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ]