" ท่านสามารถค้นหารายการจากประเภทที่เลือกได้ "
** ค้นคำสั่งคณะ **
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (เพิ่มเติม)3042557อาจารย์ภรณี ดีราษฎร์วิเศษ
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ3022557อาจารย์สุธิดา โง่นคำ ,อาจารย์อภิญญา หินนนท์
แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการจ้างเหมาปรับปรุงโครงการปรับปรุงทางเข้าที่จอดรถยนต์ของบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์3002557นายสุขุม วสุนธราโศภิต,นางรจนา แก่นอำพรพันธ์มนายเจริญ มางจันดีอุดม,นายกังวาน ทวีฤทธิ์,นายสมาน สุทธมาตย์
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานโครงการจ้างเหมาปรับปรุงทางเข้าที่จอดรถยนต์ของบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์2992557นายกังวาน ทวีฤทธิ์,นายสมาน สุทธมาตย์,นายสันทัด รังวัดสา
แต่งตั้งผู้ควบคุมงานโครงการจ้างปรับปรุงทางเข้าที่จอดรถยนต์ของบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์3012557นายธนวัฒน์ บุตรสระเกษ,นายสันทัด รังวัดสา
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกนักศึกษา ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ29425571. อาจารย์พีรวิชณ์ สัทธรรมนุวงศ์,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภาวิน ศุภวัฒน์ ศรีใคร,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธิดา โง่นคำ,
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง2972557อาจารย์มณีมัย ทองอยู่ ,รองศาสตราจารย์ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย2962557ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา จันทร์เทาว์ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย2952557ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา จันทร์เทาว์ ,อาจารย์ศุภกิต บัวขาว
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกลุ่มวิชาภาษา2932557ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวัน เสนจันทร์ฒิชัย
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการติดตามรายงานความก้าวหน้าทางวิทยานิพนธ์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 (เพิ่มเติม)2922557ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยา วิทย์สุภาเลิศ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภาวิน ศุภวัฒน์ ศรีใคร
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสัมมนาทางวิชาการ ของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ2912557ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวัน เสนจันทร์ฒิชัย,รองศาสตราจารย์อาภาภรณ์ จินดาประเสริฐ,อาจารย์สุบรรณ แก้วกันยา,อาจารย์กรวิภา พูลผล,อาจารย์จงรักษ์ เลี้ยงพานิชย์,นางสาวธันยนันท์ คำพงศ์ภวัฒน์
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น2902557อาจารย์มธุรส แพทย์ชีพ ,อาจารย์รัชนี ปิยะธำรงชัย
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ2892557อาจารย์อรอนงค์ อินสอาด,อาจารย์จิราพร ปาสาจะ
แต่งตั้งผู้มีอำนาจอนุมัติยกเลิกใบเสร็จรับเงิน2872557นางสาวพีรดา ศรีบุรินทร์
แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบการใช้ใบเสร็จรับเงินประจำวัน2862557นางสาววาสนา ฉิมภู
แต่งตั้งกรรมการควบคุมการใช้ใบเสร็จรับเงินประจำปี2852557นางสาวอิสรียา มะลิรักษ์
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ2842557อาจารย์สุธิดา โง่นคำ ,อาจารย์อภิญญา หินนนท์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์2832557นางสาวปทุมพร ชัยรัตน์,1. อาจารย์ปรีดาพร ศรีสาคร ,2. อาจารย์ดารารัตน์ คำภูแสน
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์2822557Ms. CHANTHANOM SOUKHASEUM ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์2812557Mr. CHANHMY PHOMMALATH ,อาจารย์ศิลปกิจ ตี่ขันติกุล
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ “การเขียนบทความตีพิมพ์ในวารสารที่มีชื่อในฐานข้อมูล Scopus และ ISI”2702557คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์,รองคณบดีฝ่ายบริหาร,รองคณบดีฝ่ายวิชาการ,รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวัน เสนจันทร์ฒิชัย,ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์,อาจารย์สุธิดา โง่นคำ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกานต์ โฆษิตตระกูล,อาจารย์ภรณี ดีราษฎร์วิเศษ,อาจารย์ประดิษฐ์ แสงสุกวาว,อาจารย์จงรักษ์ เลี้ยงพานิชย์,อาจารย์ดารารัตน์ คำภูแสน,นางสาวธันยนันท์ คำพงศ์ภวัฒน์,นางสาวกนกรัตน์ เวียงชัย,นางอุดมลักษณ์ บำรุงญาติ,นางสาวขวัญนคร สอนหมั่น,นางสาวอัมพร รักหนองแซง,อาจารย์พีรวิชณ์ สัทธรรมนุวงศ์,นางสาวประไพพร พรมมา,นายเจริญ มางจันดีอุดม,นายบรรจง สายแวว,นายสุรพล ชาสิงห์แก้ว,นายกฤษณะ เวทีวุฒาจารย์,นายอาณัติ โสภาศุภวัตร,นายธนเชษฐ์ สิทธิศักดิ์,นายวิจิตร จรทอง,อาจารย์นวลจันทร์ ประดุจชนม์,นางสาวชรินรัตน์ ป้ายจัตุรัส,นางอุดมลักษณ์ บำรุงญาติ,นางขวัญฤดี น้อยสุวรรณ,นางบานเย็น ศรีกุล,นางบุญเพ็ง บุญทุม,อาจารย์อนงค์นาฏ นุศาสตร์เลิศ,อาจารย์ศิรายุ โพธิ์วันนา,อาจารย์ฐานันดร วงศ์กิตติธร,นางสาวพีรดา ศรีบุรินทร์,นางสุมาลี ธุระธรรม,นางสาวอิสรียา มะลิรักษ์,นางสาวชลนิกานต์ บรรลุสันต์,นางสาววาสนา ฉิมภู,นายชวด คนล้ำ,นายอนุวัฒน์ กันทัพ
ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการกรอกข้อมูลเบื้องต้น (Common Data Set) ด้วยระบบ e-CDS27925571. นายเจริญ มางจันดีอุดม 2. นางสาวขวัญนคร สอนหมั่น 3. นางสุจิรา ผิวบาง 4. นางสาวพิมพ์มาศ พุทธมาตย์ 5. นางสาววารุณี ฉกรรศิลป์ 6. นางสาวปิยนันท์ ดวงก้งแสน 7. นางสาวศิริญญา ฤทธิพันธรักษ์ 8. นางสาวอนงค์นาถ โยคุณ 9. นางสาวอรอุมา โสภัย 10. นายอภิรัก ผิวบาง 11. นางสาวไพรินทร์ เมืองสนาม 12. นางสาวณัชชา วงษ์โก 13. นางสาวศศิธร สิทธิพรหม 14. นายอุเทน บัวแสง 15. นายอาณัติ โสภาศุภวัตร 16. นายกฤษณะ เวทีวุฒาจารย์
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ณ ประเทศออสเตรเลีย2742557รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข,ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา ทองพูน พัฒนศร,นางสุจิตตรา เมียน,นางสาวณัชชา วงษ์โก,นางบุบผา ประสารฉ่ำ,นางสาวปิยนันท์ ดวงก้งแสน,นางสาวศิริญญา ฤทธิพันธรักษ์,นายดุสิต ไวยโภชน์,นายอนุวัฒน์ กันทัพ,นางสาวพีรดา ศรีบุรินทร์,นางสาวชลนิกานต์ บรรลุสันต์,
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกลุ่มวิชาภาษา2732557ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวัน เสนจันทร์ฒิชัย
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา2722557อาจารย์จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง ,รองศาสตราจารย์สำเริง จันทรสุวรรณ
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการพิจารณาข้อเสนอโครงการและตำราฉบับสมบูรณ์27125571. รองศาสตราจารย์พจี ยุวชิต,2. ศาสตราจารย์มณีรัตน์ สวัสดิวัฒน์ ณ อยุธยา ,อาจารย์ดารารัตน์ คำภูแสน,อาจารย์ภารดี ตั้งแต่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบูรณาการเพื่อการศึกษาและการพัฒนา 3 หลักสูตร25925571. รองศาสตราจารย์บัวพันธ์ พรหมพักพิง ,2. รองศาสตราจารย์เศกสรรค์ ยงวณิชย์,3. รองศาสตราจารย์สมนึก ปัญญาสิงห์,4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎี อายุวัฒน์,5. อาจารย์สมพันธ์ เตชะอธิก,6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิศักดิ์ ธีรวิสิษฐ์,7. อาจารย์วิภาวี กฤษณะภูติ,8. อาจารย์มานะ นาคำ ,9. อาจารย์ศิลปกิจ ตี่ขันติกุล,10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้ารุ่ง มีอุดร
แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์70225551. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์,2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์,3. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ,4. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ,5. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ,6. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา,7. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา,8. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา,9. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม,10. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ,11. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาลุ่มน้ำโขงศึกษา,12. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย,13. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศาสตร์,14. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา,15. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา,16. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์,17. นางรจนา แก่นอำพรพันธ์,18. นางบุบผา ประสารฉ่ำ,19. นางสาวอนงค์นาถ โยคุณ
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกลุ่มวิชาการจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร2692557รองศาสตราจารย์มาลี กาบมาลา ,อาจารย์ขนิษฐา จิตแสง
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารรายวิชาอังกฤษบริการ2682557อาจารย์ปาณิสรา ใจสุข ,อาจารย์กนกพรรณ ทองป้อง
ให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการสัมมนาปฏิบัติการปรับโครงสร้างหลักสูตรและบริหารวิชาการ (เพิ่มเติม)2672557อาจารย์ภรณี ดีราษฎร์วิเศษ
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน26625571. คณบดี,2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ,3. รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ,4. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น,5. นางสุจิตตรา เมียน
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการติดตามรายงานความก้าวหน้าทางวิทยานิพนธ์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 25562652557ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวัน เสนจันทร์ฒิชัย,ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์,รองศาสตราจารย์อาภาภรณ์ จินดาประเสริฐ,อาจารย์สุบรรณ แก้วกันยา,อาจารย์สุขุม วสุนธราโศภิต,อาจารย์กรวิภา พูลผล,อาจารย์ภารดี ตั้งแต่ง,อาจารย์ปรีดาพร ศรีสาคร,ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา ทองพูน พัฒนศร,อาจารย์จอมรัฐ พัฒนศร,อาจารย์ดารารัตน์ คำภูแสน,อาจารย์ประดิษฐ์ แสงสุกวาว,อาจารย์ภรณี ดีราษฎร์วิเศษ ,อาจารย์บุษบามินตรา ฉลวยแสง,อาจารย์สุธิดา โง่นคำ,อาจารย์จงรักษ์ เลี้ยงพานิชย์ ,นางสาวธันยนันท์ คำพงศ์ภวัฒน์
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนาตะวันออก22325571. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธรักษ์ ปราบนอก,2. รองศาสตราจารย์ประยงค์ แสนบุราณ,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์หอมหวล บัวระภา,4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คำแหง วิสุทธางกูร,5. อาจารย์วิเชียร แสนมี
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา2442557อาจารย์จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง ,รองศาสตราจารย์สำเริง จันทรสุวรรณ
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมดุษฎีนิพนธ์2572557ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎี อายุวัฒน์ ,นายนพรัตน์ รัตนประทุม ,รองศาสตราจารย์ชนะพล ศรีฤาชา
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์2542557นายจรณ์ ส่งเสริม,1. รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข,2. รองศาสตราจารย์ภรณี ศิริโชติ
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์2562557Mr. QIHAN WANG นางสาวจามจุรี นิศยันต์ นางสาวพิกุล อ่อนศรีไพร นางสาวพิมพ์ผกา ยอดนารี นางสาวภิรพร พิสสาพิมพ์ นางสาวสุดธิดา สวนประดิษฐ์ นายสุทธิพน ธูปหอม นางสาวหทัยชนก แสงเปี่ยม Miss JIANG LULU นางสาวจรัญญา สายสุริยา นายเจษฎา ขัดเขียว ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา จันทร์เทาว์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มารศรี สอทิพย์ อาจารย์ศุภกิต บัวขาว ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย เพียยุระ อาจารย์อุมารินทร์ ตุลารักษ์
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย2602557ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา จันทร์เทาว์ ,อาจารย์ศุภกิต บัวขาว
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารรายวิชาประวัติศาสตร์และโบราณคดี2582557อาจารย์ธนนันท์ บุ่นวรรณา ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต ชัยครรชิต
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์2642557Miss QING LI,1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา จันทร์เทาว์,2. อาจารย์ศุภกิต บัวขาว
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์2632557นายอนงค์ฤทธิ์ พรมสอน,1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร,2. อาจารย์วีระกุล ชายผา,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์2612557นางสาวทัศน์สวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา,1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวัน เสนจันทร์ฒิชัย,2. อาจารย์ภารดี ตั้งแต่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์2552557นางสาววณิชยา สายสุพรรณ์,1. รองศาสตราจารย์บุญยงค์ เกศเทศ,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย เพียยุระ,3. อาจารย์อุมารินทร์ ตุลารักษ์
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ PR สู่ชุมชน 255725325571. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกานต์ โฆษิตตระกูล,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา ทองพูน พัฒนศร,3. อาจารย์ประดิษฐ์ แสงสุกวาว,4. อาจารย์ฐานันดร วงศ์กิตติธร,5. อาจารย์ศิรายุ โพธิ์วันนา,6. นางสาวชรินรัตน์ ป้ายจัตุรัส,7. นางสาวกนกรัตน์ เวียงชัย,8. อาจารย์อนงค์นาฏ นุศาสตร์เลิศ
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานมหกรรมวิชาการ ในการจัดงานวันสถาปนา ครบรอบ 36 ปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เพิ่มเติม)2512557นางสาวปิยนันท์ ดวงก้งแสน,นางสุจิรา ผิวบาง,นางสาวสุภัสสร ศรีมนตรี,นางสาวอัมพร รักหนองแซง
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในหลักสูตร/คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะกรรมการประกันคุณภาพของหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2556 (เพิ่มเติม)2502557นางสาวกนกรัตน์ เวียงชัย
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์2492557นางอรวรรณ ชมดง,1. รองศาสตราจารย์บุญยงค์ เกศเทศ,2. อาจารย์อุมารินทร์ ตุลารักษ์,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย เพียยุระ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (เพิ่มเติม)2482557พระสมุห์อนันตศักดิ์ พลแก้วเกษ,1. รองศาสตราจารย์บุญยงค์ เกศเทศ,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มารศรี สอทิพย์,3. อาจารย์อุมารินทร์ ตุลารักษ์
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์2472557รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ คุณุรัตน์ ,นางสาววรัญญา ศรีริน ,อาจารย์วีระกุล ชายผา
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์2462557รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ คุณุรัตน์ ,นางสาวธารารัตน์ ภูศักดิ์ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถาพร เริงธรรม
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา2452557อาจารย์จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง ,รองศาสตราจารย์สำเริง จันทรสุวรรณ
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา2432557อาจารย์จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง ,รองศาสตราจารย์สำเริง จันทรสุวรรณ
แต่งตั้งกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนอบรมด้านภาษาฝรั่งเศส24225571. อาจารย์กันตพงศ์ จิตต์กล้า,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทุมรัตน์ คุณเงิน,3. Mr. Vincent Cheylan,4. อาจารย์วรรณฤดี คุระวรรณ,5. นางสาวชรินรัตน์ ป้ายจัตุรัส
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนบทความภาษาอังกฤษเพื่อการตีพิมพ์”(The 36th Anniversary of Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University: Writing Papers in English for Publication)2402557คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์,รองคณบดีฝ่ายบริหาร,รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ,รองคณบดีฝ่ายวิชาการ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวัน เสนจันทร์ฒิชัย,อาจารย์สุธิดา โง่นคำ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกานต์ โฆษิตตระกูล,อาจารย์ภรณี ดีราษฎร์วิเศษ,อาจารย์ประดิษฐ์ แสงสุกวาว,อาจารย์จงรักษ์ เลี้ยงพานิชย์,อาจารย์ดารารัตน์ คำภูแสน,นางสาวธันยนันท์ คำพงศ์ภวัฒน์,นางสาวกนกรัตน์ เวียงชัย,นางสาวประไพพร พรมมา,อาจารย์พีรวิชณ์ สัทธรรมนุวงศ์,นายเจริญ มางจันดีอุดม,นายบรรจง สายแวว,นายสุรพล ชาสิงห์แก้ว,นายกฤษณะ เวทีวุฒาจารย์,นายอาณัติ โสภาศุภวัตร,นายธนเชษฐ์ สิทธิศักดิ์ ,นายวิจิตร จรทอง,นางสาวพีรดา ศรีบุรินทร์,นางสุมาลี ธุระธรรม,นางสาวจินตนา จุลคำภา,นางกังสดาล ภูสิงหา,นางสาวชลนิกานต์ บรรลุสันต์,อาจารย์นวลจันทร์ ประดุจชนม์,นางสาวชรินรัตน์ ป้ายจตุรัส ,นางสาวนิตดา ลีทองดี ,นางสาวชรินรัตน์ ป้ายจัตุรัส,นางบุญเพ็ง บุญทุม,อาจารย์อนงค์นาฏ นุศาสตร์เลิศ,อาจารย์ศิรายุ โพธิ์วันนา,อาจารย์ฐานันดร วงศ์กิตติธร,นายชวด คำล้ำ ,นายอนุวัฒน์ กันทัพ
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์2392557นางสาวจิตติรัตน์ มาบจะบก นางสาวนิภาพร พิมพ์ปรุ นายภาณุวัชร์ นิรานนท์ นางสาวเมธยา เสามะลี นางสาววิภาดา ชาตะสุวัจนานนท์ นางสาวสุดาพร โตนวุธ นายธนชิต เชื้อแก้ว นางสาวกานต์ชนก อาจศรี นางสาววราภรณ์ ชมศรี Mr.BOUNPANH SAYASINE รองศาสตราจารย์ภรณี ศิริโชติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลภัสส์ วงษ์ประเสริฐ อาจารย์กันยารัตน์ เควียเซ่น รองศาสตราจารย์มาลี กาบมาลา รองศาสตราจารย์สมาน ลอยฟ้า
แต่งตั้งคณะกรรมการในการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)2412557รองศาสตราจารย์ยุพิน เตชะมณี,รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข,รองศาสตราจารย์ลำปาง แม่นมาตย์ ,รองศาสตราจารย์สมาน ลอยฟ้า ,รองศาสตราจารย์มาลี กาบมาลา ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลภัสส์ วงษ์ประเสริฐ,อาจารย์กันยารัตน์ เควียเซ่น ,นางสาวจณิสตา พยัคฆ์มะเริง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์2382557นางสาวรุ่งอรุณ กุลหินตั้ง,1. รองศาสตราจารย์สมาน ลอยฟ้า,2. อาจารย์สถิติพงษ์ เอื้ออารีมิตร,3. รองศาสตราจารย์มาลี กาบมาลา,4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลภัสส์ วงษ์ประเสริฐ
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในหลักสูตร/คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะกรรมการประกันคุณภาพของหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2556 (เพิ่มเติม)2372557นางสาวธันยนันท์ คำพงศ์ภวัฒน์
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น แก่บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เพิ่มเติม)23625571. นางสาวธัญพร ดวงพิมพ์,2. นางสาวกนกรัตน์ ต้นกันยา
ให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการสัมมนาปฏิบัติการปรับโครงสร้างหลักสูตรและบริหารวิชาการ (เพิ่มเติม)23525571. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภาวิน ศุภวัฒน์ ศรีใคร,2. อาจารย์บัญชาการ สมีเพ็ชร
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส2342557อาจารย์กันตพงศ์ จิตต์กล้า ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทุมรัตน์ คุณเงิน
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์2332557ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวัน เสนจันทร์ฒิชัย
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์2322557นางสาววิลาสินี โสภาพล,1. อาจารย์กีรติพร จูตะวิริยะ,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยุทธ์ จำรัสพันธุ์,3. อาจารย์จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์2312557นายอนันตชัย โพธิขำ,1. อาจารย์จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง,2. รองศาสตราจารย์สมศักดิ์ ศรีสันติสุข,3. อาจารย์ศิลปกิจ ตี่ขันติกุล
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์2302557นางสาวนิภาพร มาลีลัย ,1. อาจารย์กีรติพร จูตะวิริยะ,2. รองศาสตราจารย์สมศักดิ์ ศรีสันติสุข,3. อาจารย์จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์2292557นายพรเทพ วรยศ,1. อาจารย์กีรติพร จูตะวิริยะ,2. รองศาสตราจารย์สมศักดิ์ ศรีสันติสุข,3. อาจารย์จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกลุ่มวิชาภาษา2282557ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวัน เสนจันทร์ฒิชัย

page 18.9710144928 / 45
[previous][next]
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ]