" ท่านสามารถค้นหารายการจากประเภทที่เลือกได้ "
** ค้นคำสั่งคณะ **
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาวิชาพัฒนาสังคม5792557รองศาสตราจารย์บัวพันธ์ พรหมพักพิง ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้ารุ่ง มีอุดร
เปลี่ยนแปลงวันในการสอบวิทยานิพนธ์5782557นางสาวณิตาวรรณ โพธิ์ไหม
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์5762557นางสาวพัชรินทร์ นิลโคตร,1. รองศาสตราจารย์เศกสรรค์ ยงวณิชย์,2. รองศาสตราจารย์ทนงศักดิ์ คุ้มไข่น้ำ ,3. รองศาสตราจารย์สมนึก ปัญญาสิงห์
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษา สำหรับบุตรบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 255757725571. นางรจนา แก่นอำพรพันธ์,2. นางบุญเชิด กอมาตย์,3. นางอมรรัตน์ สิทธิศักดิ์,4. นางสาวณัชชา วงษ์โก,5. นางสาวอัมพร วงษ์สอน
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาวิชาภาษาตะวันตก5842557อาจารย์กันตพงศ์ จิตต์กล้า ,อาจารย์ชัชวาล ศรีทอง
อนุมัติให้ลาออกจากหัวหน้าสาขาวิชาภาษาตะวันตก5822557อาจารย์กันตพงศ์ จิตต์กล้า
อนุมัติให้ลาออกจากประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส5832557อาจารย์กันตพงศ์ จิตต์กล้า
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส51525571. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมเกียรติ มินา,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทุมรัตน์ คุณเงิน ,3. Mr.Michel Charles Rochat,4. Mr.Vincent Harry Cheylan,5. อาจารย์วรรณฤดี คุระวรรณ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์4012557นางสาวณัฐชนก เกษทองมา,1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวัน เสนจันทร์ฒิชัย,2. อาจารย์จอมรัฐ พัฒนศร
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์4002557นายสุกนต์ธี คำตานิตย์,1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธิดา โง่นคำ,2. อาจารย์ปรีดาพร ศรีสาคร
เปลี่ยนแปลงวันในการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์5732557นางสาวพิมพิกา วะสาร
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์5752557นางสาวจามจุรี นิศยันต์,1. อาจารย์อุมารินทร์ ตุลารักษ์,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มารศรี สอทิพย์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์5742557นางสาวหทัยชนก แสงเปี่ยม,1. อาจารย์อุมารินทร์ ตุลารักษ์,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มารศรี สอทิพย์
แต่งตั้งคณะกรรมการวารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์5722557คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์,รองคณบดีฝ่ายวิชาการ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา จันทร์เทาว์,ศาสตราจารย์สุวิทย์ ธีรศาศวัต,ศาสตราจารย์ ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน์,ศาสตราจารย์ ดร.สุริชัย หวันแก้ว,รองศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์ แสนบุราณ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาลี สบายยิ่ง,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลภัสส์ วงษ์ประเสริฐ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เพียยุระ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธรักษ์ ปราบนอก,ดร.กรวิภา พูลผล,ดร.ภรณี ดีราษฎร์วิเศษ,Assoc. Prof. Dr. Le Thu Hoa,Assist. Prof. Dr. Goh, Hong Ching,Dr. Achmad Nurmandi,นางอุดมลักษณ์ บำรุงญาติ,นางสาวขวัญนคร สอนหมั่น
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์5712557ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา ทองพูน พัฒนศร,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช,รองศาสตราจารย์เจียมจิต แสงสุวรรณ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ วัฒนชัย,รองศาสตราจารย์ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์,รองศาสตราจารย์ประยงค์ แสนบุราณ,รองศาสตราจารย์อาภาภรณ์ จินดาประเสริฐ,รองศาสตราจารย์เอกศักดิ์ ยุกตะนันทน์,รองศาสตราจารย์สำเริง จันทรสุวรรณ,รองศาสตราจารย์ภรณี ศิริโชติ,รองศาสตราจารย์ลำปาง แม่นมาตย์,รองศาสตราจารย์มาลี กาบมาลา ,รองศาสตราจารย์บัวพันธ์ พรหมพักพิง,รองศาสตราจารย์เศกสรรค์ ยงวณิชย์,รองศาสตราจารย์อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์หอมหวล บัวระภา ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกานต์ โฆษิตตระกูล,ผู้ช่วยศาสตราจารย์มารศรี สอทิพย์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวัน เสนจันทร์ฒิชัย,ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาริสา อุ่นทานนท์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุญณิศา วิเศษสินธุ์ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา,ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย เพียยุระ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัสมิลล์ วัชระกวีศิลป,ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมเกียรติ มินา,ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญพันธ์ เพชรศร ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธรักษ์ ปราบนอก,ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา จันทร์เทาว์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรอัมรินทร์ พรหมเกิด,ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธิดา โง่นคำ,อาจารย์แก้วตา จันทรานุสรณ์,อาจารย์จงรักษ์ เลี้ยงพานิชย์,อาจารย์ศักดา จันทร์ประเสริฐ,อาจารย์จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง,อาจารย์ธนนันท์ บุ่นวรรณา,อาจารย์จักรกฤษ กมุทมาศ ,อาจารย์บุญมา พรหมสาขา ณ สกลนคร,อาจารย์อรอนงค์ อินสอาด ,อาจารย์เบญญาทิพย์ ศุภะกะลิน,อาจารย์ภัทรา ภมรศิลปธรรม,อาจารย์มณีมัย ทองอยู่,อาจารย์กีรติพร จูตะวิริยะ ,อาจารย์ศุภกิต บัวขาว,อาจารย์พัชรินทร์ ลาภานันท์,อาจารย์จอมรัฐ พัฒนศร,อาจารย์อุมารินทร์ ตุลารักษ์,อาจารย์ดารารัตน์ คำภูแสน ,อาจารย์ชัชวาล ศรีทอง,อาจารย์ภูวัตร ทาอินต๊ะ,นางบุบผา ประสารฉ่ำ,นางสาวอนงค์นาถ โยคุณ,นางสุจิรา ผิวบาง,นางสาววารุณี ฉกรรศิลป์ ,นางสาวปิยนันท์ ดวงก้งแสน ,นางสาวศิริญญา ฤทธิพันธรักษ์,นางสาวพิมพ์มาศ พุทธมาตย์,นายอาณัติ โสภาศุภวัตร,นายบรรจง สายแวว ,นายธนเชษฐ์ สิทธิศักดิ์
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย5702557ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย เพียยุระ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์มารศรี สอทิพย์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์5692557นางสาวกมลพร กาญจนเตมีย์,1. รองศาสตราจารย์มาลี กาบมาลา,2. อาจารย์กันยารัตน์ เควียเซ่น
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักดุษฎีนิพนธ์5682557นายพฤกษ์ เถาถวิล,รองศาสตราจารย์บัวพันธ์ พรหมพักพิง
แต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์54125571. นางสาวพิมพ์มาศ พุทธมาตย์,2. นางสาวขวัญนคร สอนหมั่น,3. นางสกุลรัตน์ คำพิละ,1. นางบุบผา ประสารฉ่ำ,2. นางอุดมลักษณ์ บำรุงญาติ,3. นางสาวอนงค์นาถ โยคุณ
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 25575592557คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์,รองคณบดีฝ่ายบริหาร,รองคณบดีฝ่ายวิชาการ,รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ ,รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม,รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ,รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์,หัวหน้าสาขาวิชาสารสนเทศและการสื่อสาร,หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์,หัวหน้าสาขาวิชาพัฒนาสังคม,หัวหน้าสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา,หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย,หัวหน้าสาขาวิชาภาษาตะวันออก,หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ,หัวหน้าสาขาวิชาภาษาตะวันตก,หัวหน้าสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา,หัวหน้าสาขาวิชาอาณาบริเวณศึกษา,เลขานุการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์,นายอาณัติ โสภาศุภวัตร,นายวิจิตร จรทอง,นางสาวขวัญนคร สอนหมั่น,นางสาวอัมพร รักหนองแซง,นางอุดมลักษณ์ บำรุงญาติ,นางผ่องพรรณ ทวีวิจิตรกุล,นางสาวสุภัสสร ศรีมนตรี,นายเจริญ มางจันดีอุดม,นายทองสุข หอมสมบัติ,นายอากาศ คำบึงกลาง,นายวิลัย ศรีวิชา,นายสุรพล ชาสิงห์แก้ว,นายบวร แก้วกงพาน,นายฤทธิไกร โพธิปัสสา,นายชัยรัตน์ แก้วกันหา,นายบรรจง สายแวว,นายชวด คนล้ำ,นายดุสิต ไวยโภชน์,นายอนุวัฒน์ กันทัพ,นายมนิราช นามสีฐาน,นายวิญญู สอนอ้น,นางสาวอัมพร วงษ์สอน,นางบุญเพ็ง บุญทุม,นางพิศมัย เมืองสนธิ์,นางแฉล้ม ไกรยะวงศ์,นางบานเย็น ศรีกุล,นางขวัญฤดี น้อยสุวรรณ,นางสาวขวัญนคร สอนหมั่น,นางบุบผา ประสารฉ่ำ,นางพรทิพา ไชยรงศรี,นางสาวกนกรัตน์ เพชรประเสริฐ,นางสกุลรัตน์ คำพิละ,นางสาววารุณี ฉกรรศิลป์,นางสาวณัชชา วงษ์โก,นางสาวไพรินทร์ เมืองสนาม,นางสาวอรอุมา โสภัย,นางกนกวรรณ สิทธิมงคล,นางสาวพิมพ์มาศ พุทธมาตย์,นางสุจิตตรา เมียน,นางสำเรียง โกกอุ่น,นางอมรรัตน์ สิทธิศักดิ์,นางสาวศุภาพิชญ์ ฤทธิลา,นางสาวชรินรัตน์ ป้ายจัตุรัส,นางสาวธันยนันท์ คำพงศ์ภวัฒน์,นางสาวกนกรัตน์ เวียงชัย ,นางสาววริศรา จรทอง,นางสาวจณิสตา พยัคฆ์มะเริง,นางสาวปิยนันท์ ดวงก้งแสน,นางสาวศิริญญา ฤทธิพันธรักษ์,นางสาวธัญพร ดวงพิมพ์,นางสาวจุฑารัตน์ หัสดี,นางสาวศศิธร สิทธิพรหม,นางสาวอนงค์นาถ โยคุณ,นางเพ็ญนภา วันสาสืบ,นางสาวกนกรัตน์ ต้นกันยา,นายศักดิ์นันท์ ทัศนขนิษฐากุล,นายอภิรัก ผิวบาง,นางบุญเชิด กอมาตย์,นางสาวจินตนา จุลคำภา,นางสุมาลี ธุระธรรม,นางกังสดาล ภูสิงหา,นางสาวอิสรียา มะลิรักษ์,นายฉลองรัฐ แสงดาว,นางสาวชลนิกานต์ บรรลุสันต์,นางสาววาสนา ฉิมภู,นางพูนศรี สีหาวัตร,นางสาวพีรดา ศรีบุรินทร์,นายธนเชษฐ์ สิทธิศักดิ์,นายศุภกร อภิญญานนท์,นายธนกร บุญจันทร์,นายอัครเดช เจริญบุญ,นายกฤษณะ เวทีวุฒาจารย์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์5672557นางสาวศิริวรรณ ยิ่งได้ชม,1. รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข,2. รองศาสตราจารย์ยุพิน เตชะมณี,3. รองศาสตราจารย์ภรณี ศิริโชติ
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน5662557Ms. Lu Zhang, Ms. Wu Xiaofang , Ms. Yang Jinna ,1. คณบดี2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ,3. รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์,4. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน,5. นางสุจิตตรา เมียน
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน5652557Mr. Graham Stuart Eddie Bray ,1. คณบดี,2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ,3. รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์,4. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ,5. นางสุจิตตรา เมียน
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน5642557Mr. Alvaro Banderas Moreno ,1. คณบดี,2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ,3. รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์,4. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสเปน,5. นางสุจิตตรา เมียน
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์5632557นางสาวสมบูรณ์ ชาวชายโขง,1. รองศาสตราจารย์สมาน ลอยฟ้า,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพา ดำเนิน,3. รองศาสตราจารย์มาลี กาบมาลา,4. รองศาสตราจารย์ลำปาง แม่นมาตย์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ5622557นางรัตนา วงศ์คำสิงห์ ,1. รองศาสตราจารย์ยุพิน เตชะมณี,2. รองศาสตราจารย์สมาน ลอยฟ้า,3. รองศาสตราจารย์ภรณี ศิริโชติ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ5612557นายอธิพงษ์ คงจา,1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรอัมรินทร์ พรหมเกิด,2. รองศาสตราจารย์สุกัญญา เอมอิ่มธรรม ,3. รองศาสตราจารย์พิธันดร นิตยสุทธิ์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ5602557นางสาวปูนา อันทะสีดา,1. อาจารย์สุบรรณ แก้วกันยา,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวัน เสนจันทร์ฒิชัย
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัด5582557รองศาสตราจารย์สุกัญญา เอมอิ่มธรรม,รองศาสตราจารย์เศกสรรค์ ยงวณิชย์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถาพร เริงธรรม,อาจารย์พรสรรค์ ปิยนันทิศักดิ์,อาจารย์จักรกฤษ กมุทมาศ,นางสาวศุภาพิชญ์ ฤทธิลา
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารรายวิชาประวัติศาสตร์และโบราณคดี5572557อาจารย์ธนนันท์ บุ่นวรรณา ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต ชัยครรชิต
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ5562557นายปณิธิ จริยศิลป์,รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ คุณุรัตน์ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระศักดิ์ จารุชัยนิวัฒน์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์5552557นางสาวพิมพิกา วะสาร,1. รองศาสตราจารย์สมนึก ปัญญาสิงห์,2. อาจารย์วีระกุล ชายผา,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักดุษฎีนิพนธ์5542557Mr. CHUANCHEN BI ,รองศาสตราจารย์เศกสรรค์ ยงวณิชย์
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์5532557นายเกรียงศักดิ์ สร้อยสุวรรณ,รองศาสตราจารย์อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์5522557นายอาทิตย์ บุตรเจริญ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธรักษ์ ปราบนอก
เปลี่ยนแปลงวันในการสอบดุษฎีนิพนธ์5512557นางนิลวดี พรหมพักพิง
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาวิชาภาษาตะวันตก5432557อาจารย์กันตพงศ์ จิตต์กล้า ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมเกียรติ มินา
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสาขาวิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เพิ่มเติม)5502557อาจารย์เฟื่องเกษ ทองวันชัย
เปลี่ยนแปลงวันในการสอบการศึกษาอิสระ5492557นายปณิธิ จริยศิลป์
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาวิชาพัฒนาสังคม5482557รองศาสตราจารย์บัวพันธ์ พรหมพักพิง ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้ารุ่ง มีอุดร
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา5472557ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธรักษ์ ปราบนอก ,รองศาสตราจารย์เอกศักดิ์ ยุกตะนันทน์
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม5462557รองศาสตราจารย์บัวพันธ์ พรหมพักพิง ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้ารุ่ง มีอุดร
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย5452557ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย เพียยุระ ,อาจารย์แก้วตา จันทรานุสรณ์
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาวิชาภาษาตะวันตก5442557อาจารย์กันตพงศ์ จิตต์กล้า ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมเกียรติ มินา
เปลี่ยนแปลงวันในการสอบดุษฎีนิพนธ์5422557นางสาวฐิติรัตน์ เวทย์ศิริยานันท์
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักดุษฎีนิพนธ์5402557นายพสุธา โกมลมาลย์ ,อาจารย์มณีมัย ทองอยู่
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์5392557นายณัฐสิทธิ์ ชัยภูมิ,อาจารย์จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์51525571.1 อาจารย์ศักดา จันทร์ประเสริฐ ,1.2 รองศาสตราจารย์มาลี กาบมาลา,1.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญพันธ์ เพชรศร,1.4 อาจารย์ขนิษฐา จิตแสง,1.5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุญณิศา วิเศษสินธุ์ ,2.1 รองศาสตราจารย์มาลี กาบมาลา,2.2 รองศาสตราจารย์ภรณี ศิริโชติ,2.3 รองศาสตราจารย์ลำปาง แม่นมาตย์,2.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญพันธ์ เพชรศร,2.5 อาจารย์กันยารัตน์ เควียเซ่น ,2.6 อาจารย์ขนิษฐา จิตแสง,3.1 รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข,3.2 รองศาสตราจารย์ยุพิน เตชะมณี,3.3 รองศาสตราจารย์สมาน ลอยฟ้า ,3.4 รองศาสตราจารย์ลำปาง แม่นมาตย์,3.5 รองศาสตราจารย์มาลี กาบมาลา,3.6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลภัสส์ วงษ์ประเสริฐ ,3.7 อาจารย์กันยารัตน์ เควียเซ่น,4.1 รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ คุณุรัตน์,4.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระศักดิ์ จารุชัยนิวัฒน์,4.3 อาจารย์วีระกุล ชายผา,4.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถาพร เริงธรรม,4.5 รองศาสตราจารย์เศกสรรค์ ยงวณิชย์,4.6 รองศาสตราจารย์สุกัญญา เอมอิ่มธรรม,4.7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ,4.8 อาจารย์อิมรอน โสะสัน,4.9 อาจารย์พรสรรค์ ปิยนันทิศักดิ์,4.10 อาจารย์จักรกฤษ กมุทมาศ,5.1 รองศาสตราจารย์เศกสรรค์ ยงวณิชย์,5.2 รองศาสตราจารย์สุกัญญา เอมอิ่มธรรม,5.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ,5.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถาพร เริงธรรม,6.1 รองศาสตราจารย์สุรนาท ขมะณะรงค์,6.2 รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ คุณุรัตน์,6.3 อาจารย์วีระกุล ชายผา,6.4 รองศาสตราจารย์เพ็ญศรี เจริญวานิช ,6.5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ช่อ วายุภักตร์ ,6.6 รองศาสตราจารย์ พญ.กิมาพร ขมะณะรงค์,7.2 รองศาสตราจารย์เศกสรรค์ ยงวณิชย์,7.4 รองศาสตราจารย์บัวพันธ์ พรหมพักพิง,7.5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ,7.6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยุทธิ์ จำรัสพันธุ์,7.7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรอัมรินทร์ พรหมเกิด,7.8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถาพร เริงธรรม,8.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้ารุ่ง มีอุดร,8.2 อาจารย์มานะ นาคำ,8.3 รองศาสตราจารย์บัวพันธ์ พรหมพักพิง ,8.4 รองศาสตราจารย์สมนึก ปัญญาสิงห์,8.5 รองศาสตราจารย์อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์,8.6 อาจารย์สมพันธ์ เตชะอธิก,8.7 อาจารย์วิภาวี กฤษณะภูติ,8.8 อาจารย์ศิลปกิจ ตี่ขันติกุล ,9.1 รองศาสตราจารย์บัวพันธ์ พรหมพักพิง,9.2 รองศาสตราจารย์สมนึก ปัญญาสิงห์,9.3 รองศาสตราจารย์อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์,9.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้ารุ่ง มีอุดร,9.5 อาจารย์สมพันธ์ เตชะอธิก,9.6 อาจารย์ศิลปกิจ ตี่ขันติกุล,10.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎี อายุวัฒน์,อาจารย์จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิ่นปินัทธ์ เผือกพันธ์,อาจารย์กีรติพร จูตะวิริยะ,อาจารย์สมใจ ศรีหล้า,อาจารย์พัชรินทร์ ลาภานันท์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎี อายุวัฒน์ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรอัมรินทร์ พรหมเกิด,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิ่นปินัทธ์ เผือกพันธ์ ,อาจารย์สมใจ ศรีหล้า,ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธิดา โง่นคำ,อาจารย์ปรีดาพร ศรีสาคร ,อาจารย์นวลจันทร์ ประดุจชนม์ ,อาจารย์วิกรานต์ นามผาดอน ,อาจารย์พีรวิชณ์ สัทธรรมนุวงศ์,อาจารย์อนงค์นาฏ นุศาสตร์เลิศ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา ทองพูน พัฒนศร,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกานต์ โฆษิตตระกูล,อาจารย์ประดิษฐ์ แสงสุกวาว ,อาจารย์จอมรัฐ พัฒนศร,อาจารย์ฐานันดร วงศ์กิตติธร,อาจารย์จอมรัฐ พัฒนศร,อาจารย์ดารารัตน์ คำภูแสน,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกานต์ โฆษิตตระกูล,อาจารย์กนกพรรณ ทองป้อง,อาจารย์บัญชาการ สมีเพ็ชร,ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวัน เสนจันทร์ฒิชัย,อาจารย์สุบรรณ แก้วกันยา,อาจารย์กรวิภา พูลผล,อาจารย์ประดิษฐ์ แสงสุกวาว ,อาจารย์จงรักษ์ เลี้ยงพานิชย์ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์,อาจารย์บุษบามินตรา ฉลวยแสง,อาจารย์สุขุม วสุนธราโศภิต,อาจารย์ภรณี ดีราษฎร์วิเศษ,อาจารย์กันตพงศ์ จิตต์กล้า,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทุมรัตน์ คุณเงิน ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมเกียรติ มินา,อาจารย์จีราภรณ์ วิทยาคม,Mr.Michel Charles Rochat ,Mr.Vincent Harry Cheylan,อาจารย์วรรณฤดี คุระวรรณ,อาจารย์ชัชวาล ศรีทอง,อาจารย์อาทิตย์ จิตรโท,อาจารย์อุดมลักษณ์ ธิสุข,Ms.Maria De Las Mercedes Fuentes Hurtado ,อาจารย์เฟื่องเกษ ทองวันชัย ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัสมิลล์ วัชระกวีศิลป ,อาจารย์สิริวรรณ เปรมจิตปิยะพันธ์ ,Ms.Malgorzata Budniak,อาจารย์บุญมา พรหมสาขา ณ สกลนคร,อาจารย์อรอนงค์ อินสะอาด,อาจารย์เบญญาทิพย์ ศุภะกะลิน ,Mr.Wang Huiying ,Mrs.Yu Zhangdong,Ms.Zhang Xuedi ,Mr.Wang Huiying ,Mrs.Yu Zhangdong,Ms.Zhang Wei ,อาจารย์เบญญาทิพย์ ศุภะกะลิน,อาจารย์อรอนงค์ อินสะอาด,อาจารย์มธุรส แพทย์ชีพ,อาจารย์พราวพรรณ พลบุญ ,อาจารย์ภัทรา ภมรศิลปธรรม ,อาจารย์รัชนี ปิยะธำรงชัย,อาจารย์ภูวัตร ทาอินต๊ะ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย เพียยุระ ,รองศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาลี ขันธุวาร,อาจารย์แก้วตา จันทรานุสรณ์ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์มารศรี สอทิพย์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา,ผู้ช่วยศาสตราจารย์มะลิวัลย์ บูรณพัฒนา,อาจารย์อิศเรศ ดลเพ็ญ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาริสา อุ่นทานนท์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา จันทร์เทาว์ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา,ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย เพียยุระ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์มารศรี สอทิพย์,อาจารย์อุมารินทร์ ตุลารักษ์ ,อาจารย์ศุภกิต บัวขาว,รองศาสตราจารย์เอกศักดิ์ ยุกตะนันทน์,รองศาสตราจารย์ประยงค์ แสนบุราณ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์คำแหง วิสุทธางกูร ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธรักษ์ ปราบนอก ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทพพร มังธานี,ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัครยา สังขจันทร์,อาจารย์วิเชียร แสนมี,ผู้ช่วยศาสตราจารย์หอมหวล บัวระภา,ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธรักษ์ ปราบนอก ,รองศาสตราจารย์ประยงค์ แสนบุราณ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์คำแหง วิสุทธางกูร,ผู้ช่วยศาสตราจารย์หอมหวล บัวระภา,อาจารย์กรรณิกา คำดี,อาจารย์วิเชียร แสนมี,รองศาสตราจารย์ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์มะลิวัลย์ บูรณพัฒนา,ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัครยา สังขจันทร์,อาจารย์แก้วตา จันทรานุสรณ์ ,อาจารย์ธนนันท์ บุ่นวรรณา
แต่งตั้งคณะทำงานการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์46825571. รองคณบดีฝ่ายบริหาร,2. รองศาสตราจารย์สุกัญญา เอมอิ่มธรรม,3. รองศาสตราจารย์มาลี กาบมาลา ,4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์,5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิ่นปินัทธ์ เผือกพันธ์,6. เลขานุการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์,7. นางบุบผา ประสารฉ่ำ,8. นางสาวณัชชา วงษ์โก
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสาขาวิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์48325571.1 รองศาสตราจารย์มาลี กาบมาลา,1.2 รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข ,1.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลภัสส์ วงษ์ประเสริฐ,1.4 รองศาสตราจารย์ภรณี ศิริโชติ,1.5 อาจารย์ศักดา จันทร์ประเสริฐ,1.6 อาจารย์กันยารัตน์ เควียเซ่น,1.7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุญณิศา วิเศษสินธุ์,2.1 รองศาสตราจารย์สุกัญญา เอมอิ่มธรรม,2.2 รองศาสตราจารย์เศกสรรค์ ยงวณิชย์ ,2.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถาพร เริงธรรม ,2.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ,2.5 อาจารย์อิมรอน โสะสัน,2.6 อาจารย์พรสรรค์ ปิยนันทิศักดิ์,2.7 อาจารย์จักรกฤษ กมุทมาศ ,3.1 รองศาสตราจารย์บัวพันธ์ พรหมพักพิง,3.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้ารุ่ง มีอุดร,3.3 อาจารย์สมพันธ์ เตชะอธิก,3.4 อาจารย์มานะ นาคำ,3.5 อาจารย์วิภาวี กฤษณะภูติ,3.6 อาจารย์ศิลปกิจ ตี่ขันติกุล,3.7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์,4.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎี อายุวัฒน์,4.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิ่นปินัทธ์ เผือกพันธ์,4.3 อาจารย์พัชรินทร์ ลาภานันทน์,4.4 อาจารย์จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง,4.5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรอัมรินทร์ พรหมเกิด,4.6 อาจารย์สมใจ ศรีหล้า,4.7 อาจารย์กีรติพร จูตะวิริยะ,5.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย เพียยุระ,5.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา ,5.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา จันทร์เทาว์ ,5.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาริสา อุ่นทานนท์ ,5.5 อาจารย์ศุภกิต บัวขาว,5.6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มารศรี สอทิพย์ ,6.1 อาจารย์มธุรส แพทย์ชีพ,6.2 อาจารย์อรอนงค์ อินสอาด,6.3 อาจารย์เบญญาทิพย์ ศุภะกะลิน,6.4 อาจารย์พราวพรรณ พลบุญ,6.5 อาจารย์ภัทรา ภมรศิลปะธรรม ,6.6 อาจารย์รัชนี ปิยะธำรงชัย ,6.7 อาจารย์ภูวัตร ทาอินต๊ะ,6.8 อาจารย์สุเขตต์ศักดิ์ หวานวาจา,7.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์ ,7.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวัน เสนจันทร์ฒิชัย ,7.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธิดา โง่นคำ,7.4 อาจารย์จอมรัฐ พัฒนศร,7.5 อาจารย์อนงค์นาฏ นุศาสตร์เลิศ,7.6 อาจารย์สุบรรณ แก้วกันยา ,7.7 อาจารย์ภรณี ดีราษฎร์วิเศษ ,8.1 อาจารย์กันตพงศ์ จิตต์กล้า ,8.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทุมรัตน์ คุณเงิน ,8.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมเกียรติ มินา,8.4 อาจารย์วรรณฤดี คุระวรรณ,8.5 อาจารย์จีราภรณ์ วิทยาคม ,8.6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัสมิลล์ วัชระกวีศิลป,8.7 อาจารย์บุญมา พรหมสาขา ณ สกลนคร,8.8 อาจารย์ชัชวาล ศรีทอง,8.9 อาจารย์อาทิตย์ จิตรโท,8.10 อาจารย์อุดมลักษณ์ ธิสุข,8.11 อาจารย์สิริวรรณ เปรมจิตปิยะพันธ์,9.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธรักษ์ ปราบนอก ,9.2 รองศาสตราจารย์เอกศักดิ์ ยุกตะนันทน์ ,9.3 รองศาสตราจารย์ประยงค์ แสนบุราณ,9.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์คำแหง วิสุทธางกูร,9.5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทพพร มังธานี ,9.6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์หอมหวล บัวระภา,9.7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัครยา สังขจันทร์,9.8 อาจารย์วิเชียร แสนมี,9.9 อาจารย์กรรณิกา คำดี,10.1 รองศาสตราจารย์ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์ ,10.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต ชัยครรชิต ,10.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทพพร มังธานี ,10.4 อาจารย์ธนนันท์ บุ่นวรรณา,10.5 อาจารย์กีรติพร จูตะวิริยะ
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบรรยายพิเศษทางวิชาการและการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหัวข้อและการเขียนเค้าโครงงานวิจัย53825571. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธรักษ์ ปราบนอก,2. รองศาสตราจารย์ประยงค์ แสนบุราณ 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คำแหง วิสุทธางกูร,4. อาจารย์วิเชียร แสนมี,5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์หอมหวล บัวระภา,6. รองศาสตราจารย์เอกศักดิ์ ยุกตะนันทน์,7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัครยา สังขจันทร์,8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทพพร มังธานี,9. อาจารย์กรรณิกา คำดี,10. นางสาววริศรา จรทอง
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำข้อสอบกลางภาคและข้อสอบปลายภาค ประจำปีการศึกษา 25575372557นางสำเรียง โกกอุ่น,นางผ่องพรรณ ทวีวิจิตรกุล,นางกนกวรรณ สิทธิมงคล,นางสาวศุภาพิชญ์ ฤทธิลา,นางสาววริศรา จรทอง,นางสาวธันยนันท์ คำพงศ์ภวัฒน์,นางสาวกนกรัตน์ เวียงชัย,นางสาวชรินรัตน์ ป้ายจัตุรัส,นางสาวจุฑารัตน์ หัสดี,นางสาวปิยนันท์ ดวงก้งแสน,นางสาวนิตดา ลีทองดี,2.1 นายสายัณต์ อ้อมแก้ว,2.2 นางขวัญฤดี น้อยสุวรรณ,2.3 นางบุญเพ็ง บุญทุม,2.4 นางพิศมัย เมืองสนธิ์,2.5 นางแฉล้ม ไกรยะวงศ์,นางสาววารุณี ฉกรรศิลป์,นางสาวศิริญญา ฤทธิพันธรักษ์,3.3 นางสาวปิยนันท์ ดวงก้งแสน,นายฤทธิไกร โพธิปัสสา,นายบรรจง สายแวว,นายสายันต์ พัดโสดา,นายชัยรัตน์ แก้วกันหา
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์5362557นางสาวหนึ่งฤทัย สำนักโหนด,1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวัน เสนจันทร์ฒิชัย,2. อาจารย์บุษบามินตรา ฉลวยแสง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์5182557นายทินวัชร์ เดชวัน,1. รองศาสตราจารย์อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์,2.อาจารย์กนกพร รัตนสุธีระกุล,3. อาจารย์สมพันธ์ เตชะอธิก
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบายศรีสาขาวิชาภาษาตะวันตก5352557หัวหน้าสาขาวิชาภาษาตะวันตก,ประธานหลักสูตรภาษาฝรั่งเศส,ประธานหลักสูตรภาษาสเปน,ประธานหลักสูตรภาษาเยอรมัน,1.5 เลขานุการสาขาวิชาภาษาตะวันตก,อาจารย์กันตพงศ์ จิตต์กล้า,อาจารย์ชัชวาล ศรีทอง,ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัสมิลล์ วัชระกวีศิลป,อาจารย์เฟื่องเกษ ทองวันชัย,อาจารย์บุญมา พรหมสาขา ณ สกลนคร,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทุมรัตน์ คุณเงิน ,2.7 อาจารย์อุดมลักษณ์ ธิสุข,อาจารย์วรรณฤดี คุระวรรณ,อาจารย์สุกัลยา แฉล้ม,นางสาวชรินรัตน์ ป้ายจัตุรัส,ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมเกียรติ มินา,อาจารย์อาทิตย์ จิตรโท,นายบรรจง สายแวว,นายฤทธิไกร โพธิปัสสา ,นางสาวพีรดา ศรีบุรินทร์
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและตรวจนับพัสดุคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ 255753425571.1 นางสาวธันยนันท์ คำพงศ์ภวัฒน์ 1.2 นางสาวกนกรัตน์ เวียงชัย 2.1 นางพรทิพา ไชยรงศรี 2.2 นางสาวจุฑารัตน์ หัสดี 2.3 นายศุภกร อภิญญานนท์ 2.4 นางสำเรียง โกกอุ่น 2.5 นางสาวจณิสตา พยัคฆ์มะเริง 2.6 นางสาววริศรา จรทอง 2.7 นางสาวศุภาพิชญ์ ฤทธิลา 2.8 นางสาวชรินรัตน์ ป้ายจัตุรัส 2.9 นางผ่องพรรณ ทวีวิจิตรกุล 2.10 นางกนกวรรณ สิทธิมงคล 3.1 นางอุดมลักษณ์ บำรุงญาติ 3.2 นางสาวขวัญนคร สอนหมั่น 3.3 นางสาวอนงค์นาถ โยคุณ 3.4 นางสกุลรัตน์ คำพิละ 3.5 นางบุบผา ประสารฉ่ำ 3.6 นางสาววารุณี ฉกรรศิลป์ 3.7 นางสาวศศิธร สิทธิพรหม 3.8 นางเพ็ญนภา วันสาสืบ 3.9 นางสาวกนกรัตน์ เพชรประเสริฐ 3.10 นางสาวอิสรียา มะลิรักษ์ 3.11 นางสุมาลี ธุระธรรม 3.12 นางอมรรัตน์ สิทธิศักดิ์ 3.13 นางบุญเชิด กอมาตย์ 3.14 นายอภิรัก ผิวบาง 3.15 นางสาวไพรินทร์ เมืองสนาม 3.16 นางสุจิตตรา เมียน 3.17 นางสาวชลนิกานต์ บรรลุสันต์ 3.18 นางสาววาสนา ฉิมภู 3.19 นางสาวพิมพ์มาศ พุทธมาตย์ 3.20 นางสาวกนกรัตน์ ต้นกันยา 3.21 นางสาวอัมพร รักหนองแซง 4.1 นายเจริญ มางจันดีอุดม 4.2 นายอาณัติ โสภาศุภวัตร 4.3 นายบรรจง สายแวว 4.4 นายสายันต์ พัดโสดา 4.5 นายฤทธิไกร โพธิปัสสา 4.6 นายกฤษณะ เวทีวุฒาจารย์ 4.7 นายธนกร บุญจันทร์ 4.8 นางสาวนิตดา ลีทองดี 5.1 นายสายัณต์ อ้อมแก้ว 5.2 นายชัยรัตน์ แก้วกันหา
เปลี่ยนแปลงวันในการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์5332557นางสาวประภาศรี สุทธิวงศ์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์5322557นางสาวฐิติรัตน์ เวทย์ศิริยานันท์,1. อาจารย์จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง,2. รองศาสตราจารย์ประจิตร มหาหิง,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยุทธ์ จำรัสพันธุ์,4. รองศาสตราจารย์สมศักดิ์ ศรีสันติสุข
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์5312557นายมนต์ชัย ผ่องศิริ,1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎี อายุวัฒน์,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยุทธ์ จำรัสพันธุ์,3. อาจารย์มณีมัย ทองอยู่,4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์ อภิชาติวัลลภ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์5302557นางนิลวดี พรหมพักพิง,1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์ อภิชาติวัลลภ,2. รองศาสตราจารย์สมศักดิ์ ศรีสันติสุข,3. อาจารย์มณีมัย ทองอยู่,4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยุทธ์ จำรัสพันธุ์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ5292557นางสาวจิษฑิณันท์ ปิฏินิพัฑฒ์,1. อาจารย์จงรักษ์ เลี้ยงพานิชย์,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา โครงการกองทุนพัฒนาการศึกษาของนักศึกษารหัส 56 - 57 ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2557572557นางสาวลัดดาวรรณ คงปราณี นางสาวศันสนีย์ ขุนทวี นางสาวศุภากร ไคร้นุ่น นางสาวภาวดี ศรีสุข นางสาววราภรณ์ หารินไสล
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา โครงการคัดเลือกและสนับสนุนทุนการศึกษา ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2557562557นางสาววชิราภรณ์ โฮมแพน นางสาววรนุช กาละพันธ์ นางสาวโยชิโกะ ทาคาฮาชิ นางสาวกนกฉาย ศาลางาม นางสาวนภา มงคลเสริมศักดิ์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและบุคคลภายนอก ครั้งที่ 3/2557 ประจำปี 25575282557ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา ทองพูน พัฒนศร,นางสาวอนงค์นาถ โยคุณ,นางสกุลรัตน์ คำพิละ,นางสาวอรอุมา โสภัย,นางสาวชลนิกานต์ บรรลุสันต์,4.2 อาจารย์ภรณี ดีราษฎร์วิเศษ,4.3 อาจารย์จอมรัฐ พัฒนศร,4.4 อาจารย์บุษบามินตรา ฉลวยแสง,4.5 อาจารย์สุขุม วสุนธราโศภิต,4.6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยา วิทย์สุภาเลิศ,4.7 อาจารย์ปรีดาพร ศรีสาคร,4.8 อาจารย์ภารดี ตั้งแต่ง,4.9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกานต์ โฆษิตตระกูล,ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิ จังสถิตย์กุล,อาจารย์ดารารัตน์ คำภูแสน,5.5 นายสายันต์ อ้อมแก้ว,
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ BE รวมใจเฉลิมฉลองครบรอบ 36 ปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์52725571. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกานต์ โฆษิตตระกูล,2. รองศาสตราจารย์อาภาภรณ์ จินดาประเสริฐ,3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา ทองพูน พัฒนศร,4. อาจารย์ฐานันดร วงศ์กิตติธร,5. อาจารย์ศิรายุ โพธิ์วันนา,6. อาจารย์ประดิษฐ์ แสงสุกวาว,7. อาจารย์อนงค์นาฏ นุศาสตร์เลิศ,8. นางสาวชรินรัตน์ ป้ายจัตุรัส,9. นางสาวกนกรัตน์ เวียงชัย
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา5262557ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎี อายุวัฒน์ ,อาจารย์กีรติพร จูตะวิริยะ
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ5252557ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวัน เสนจันทร์ฒิชัย
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์5242557นางสาวชนิกา จิตจักร,1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา,2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา จันทร์เทาว์
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ5232557นางสาวอรทัย ทองเมืองน้อย,1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ ,2. รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ คุณุรัตน์,3. รองศาสตราจารย์เศกสรรค์ ยงวณิชย์

page 18.9710144928 / 49
[previous][next]
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ]